ADministracija

NVO ir bendruomenės

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programa

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. 

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę-Milovanov, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Paulą Aidukonienę, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

Svarbi informacija

2022 metai

Startuoja trečiasis Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų etapas – balsavimas!

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka įgavo pagreitį. Atėjo laikas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreikšti balsavimu. Balsavimas vyks iki balandžio 22 d.!

2022 m. kovo 31 d. įvykusiame bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos darbo grupės posėdyje, įvertinus paraiškas buvo nutarta gyventojų balsavimui pateikti visas 8 iniciatyvas, 5 – mažos apimties projektus, 3 – didelės apimties projektus.

Tarp atrinktų ir gyventojų balsavimui pateiktų idėjų yra poilsiavietės prie vandens telkinio „Molynas“, esančio Daugėlaičių kaime, pritaikymas bendruomenės poreikiams,   Vygrelių kaime esančio Beržinio ežero pakrantės sutvarkymas, takelių ir mažosios infrastruktūros įrengimas  Pūstapėdžių kaimo bendruomenės centre, žaliosios laisvalaikio zonos pritaikymas laisvalaikiui, sportui ir poilsiui Čyčkuose, viešųjų tualetų įrengimas prie Šeimenos upės Vilkaviškyje ir Paežerių dvaro sodybos teritorijoje, apžvalgos kalvos – terasos įrengimas Vištytyje bei poilsio parko įrengimas Alvito kaime.  

Projektai 100 proc. finansuojami  Savivaldybės biudžeto lėšomis, tačiau prie įgyvendinamo projekto nedraudžiama prisidėti ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Mažos apimties projektų kategorijoje teikiamos iniciatyvos iki 25 tūkst. eurų vertės, planuojama, kad jos bus įgyvendintos dar šiemet. Didelės apimties projektai – iki 100 tūkst. eurų – bus įgyvendinti kitais metais, kuomet bus parengtas projektas ir techninė dokumentacija.

Susipažinkite su projektais – iniciatyvų idėjos

DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI IKI 100 TŪKST. EURŲ VERTĖS:

 1. Vištyčio ežero apžvalgos kalva.
 2. Pagalbinių ūkio pastatų unikalus nr. 3999-2004-7030, unikalus nr. 3999-2004-7041, ir unikalus nr. 3999-2004-7024 Dvaro g., Paežerių k, Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. griovimo ir konteinerinio tualeto statyba.
 3. Liepų parko atgimimas Alvite.

MAŽOS APIMTIES PROJEKTAI IKI 25 TŪKST. EURŲ VERTĖS:

 1. Molyno vandens telkinys – poilsiavietė lankytojams.
 2. Poilsiavietės prie Beržinio ežero sutvarkymas.
 3. Meilės alėja Pūstapėdžiuose.
 4. Jaukios aplinkos kūrimas Čyčkuose.
 5. Viešojo tualeto įrengimas rekreacinėje zonoje prie Šeimenos upės.

Balsuoti galite elektroniniu būdu arba tiesiogiai atvykę į Vilkaviškio rajono savivaldybę: S. Nėries g., 1, Vilkaviškis, taip pat savo nuomonę galite išreikšti Vilkaviškio rajono seniūnijose.

Balsuoti čia: https://vilkaviskis.lt/apklausos/

Daugiausia gyventojų balsų surinkę projektai įgyvendinami tik tada, kai surenka minimalų balsų skaičių: mažos apimties projektams apie 172 balsus nuo Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis), didelės apimties projektams apie 683 balsus nuo Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis).

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranką.

Įgyvendinant šią programą yra siekiama didinti piliečių įsitraukimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto formavimo galimybes. Norima skatinti piliečių iniciatyvą mieste ir rajone, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinat teritorijas, skatinti diskusijas miesto ir rajono plėtros tema.

2022 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 150 000,00 Eur. Projektai 100 proc. finansuojami iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau prie įgyvendinamo projekto nedraudžiama prisidėti ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Pareiškėjais gali būti:

– Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs ne mažiau kaip 20 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

Projektų kategorijos:

–   mažos apimties projektai – projektai, kurių apimtis neviršija 25 tūkst. eurų ir projektai negeneruoja pajamų. Projektai turi būti įgyvendinami Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui ir kuriems pagal darbų pobūdį dokumentacijos parengimo ir darbų atlikimo terminas yra iki 1 (vienerių) biudžetinių metų.

– didelės apimties projektai – nekomercinės paskirties infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami per 2 metus, techninę dokumentaciją pradedant rengti pirmais projekto įgyvendinimo metais, jie yra įgyvendinami Vilkaviškio mieste ar rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui, jų apimtis neviršija 100 tūkst. eurų ir negeneruoja pajamų.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

–   prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai;

– projektas turi būti įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;

–  projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

–   turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;

–  projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Projekto idėjų pasiūlymus vertins darbo grupė, kuri atrinks tinkamus projektus, kurie pateks į tolimesnį atrankos etapą – viešą balsavimą. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną projekto idėją. Už vieną projekto idėją gyventojas gali pasirašyti vieną kartą.

Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą ir pritarimą projekto idėjai. Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, užpildytos visos formos grafos.

Projekto idėjos pasiūlymas negali būti teikiamas į tą pačią viešąją infrastruktūrą, kuri buvo anksčiau finansuota pagal bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Nustačius, kad projekto idėjos pasiūlymas pateiktas į tą pačią viešąją infrastruktūrą, kuri buvo finansuota anksčiau pagal šį Aprašą, projekto idėjos pasiūlymas yra atmetamas.

Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: ,,Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.

Informuojame, kad projektų idėjų pasiūlymų priėmimas pratęstas iki š. m. vasario 25 d. 12.00 val. Pasiūlymai gali būti pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijos 304 kab. III aukšte ar naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams teikia:

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius (teikia informaciją programos įgyvendinimo klausimais): skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov tel: +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt; vyriausioji specialistė Inesa Ližaitienė tel: +370 342 60074, el. paštas: inesa.lizaitiene@vilkaviskis.lt

Architektūros ir urbanistikos skyrius (teikia informaciją teritorijų planavimo, architektūros klausimais): vyriausioji specialistė (architektė) Vita Valaitienė tel: +370 342 60 197, el. pašas: vita.valaitiene@vilkaviskis.lt; vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel: +370 342 60 203, el. paštas: edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt.

Vietinio ūkio skyrius (teikia informaciją statybos ir infrastruktūros formavimo klausimais): skyriaus vedėjas Simas Šlekys tel: +370 342 60 059, el. paštas: simas.slekys@vilkaviskis.lt

Apie planuojamus įgyvendinti projektus

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka baigėsi. Vilkaviškio rajono seniūnijose ir internete nuo 2022 m. balandžio 8 d. iki 2022 m. balandžio 22 d. vyko balsavimas, kurio metu Vilkaviškio rajono gyventojai galėjo išsakyti nuomonę ir savo balsą atiduoti už patraukliausią ir tinkamiausią iniciatyvą.

Bendras gyventojų balsų skaičius už projektų idėjas – 6 710, iš jų: už projektą „Vištyčio ežero apžvalgos kalva“ – 1 890 balsų,  už projektą „Pagalbinių ūkio pastatų unikalus Nr. 3999-2004-7030, unikalus Nr. 3999-2004-7024 Dvaro g., Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. griovimo ir konteinerinio tualeto statybos“– 397 balsai, už projektą „Liepų parko atgimimas Alvite“ – 1 073 balsai, už projektą „Molyno vandens telkinys  – poilsiavietė lankytojams“ – 1 471 balsas, už projektą ,,Poilsiavietė prie Beržinio ežero“ – 446 balsai, už projektą „Meilės alėja Pūstapėdžiuose“ – 511 balsų, už projektą „Jaukios aplinkos kūrimas Čyčkuose“ – 486 balsai, už projektą „Viešojo tualeto įrengimas rekreacinėje zonoje prie Šeimenos upės  –  436 balsai .

Atlikus gyventojų pateiktų balsų vertinimą, 2022 m. gegužės 13 d. mero potvarkiu Nr. B-MP-25, buvo patvirtintas ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, atrinktų ir gyventojų pritarimą gavusių planuojamų įgyvendinti projektų idėjų sąrašas“.

PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

Mažos apimties projektai – iki 25 tūkst. eurų:

 „Molyno vandens telkinys – poilsiavietė lankytojams“:

 • planuojama projekto įgyvendinimo vieta – Liudo Prūseikos g., Daugėlaičių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.;
 • trumpas projekto aprašymas – projekto įgyvendinimo metu planuojama išvalyti telkinio pietinį krantą, pakrantę išpilti smėliu, įrengti pliažą, vaikų žaidimo aikštelę bei sumontuoti 11 metrų pontoninį tiltą. Pakrantėje bus pastatyti jau anksčiau įsigyti stalai su suolais. Lankytojai turės galimybę aktyviai leisti laisvalaikį tinklinio aikštelėje ar sportuojant lauko treniruokliais. Sutvarkyta viešoji erdvė būtų tinkama vieta leisti laiką gamtoje;
 • projekto vertė – apie 23 742,02 Eur.

,,Meilės alėja Pūstapėdžiuose“

 • planuojama projekto įgyvendinimo vieta – Aguonų g. 1a, Pūstapėdžių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.;
 • trumpas projekto aprašymas – projekto įgyvendinimo metu siekiama sutvarkyti esamas ir išplėtoti naujas kaimo viešąsias erdves, esančias Pūstapėdžių kaimo bendruomenės centre, įrengiant pėsčiųjų taką – alėją. Taką planuojama iškloti trinkelėmis, įrengti apšvietimą, pastatyti suolus, šiukšliadėžes. Sutvarkytos esamos ir išplėtotos naujos kaimo viešosios erdvės pagerins Pūstapėdžių kaimo aplinkos infrastruktūrą, kaimo estetinį vaizdą, didins gyventojų fizinį aktyvumą, užimtumą, bendravimą;
 • projekto vertė – apie 23 088,11 Eur.

Didelės apimties projektas – iki 100 tūkst. eurų:  

Projekto pavadinimas: ,,Vištyčio ežero apžvalgos kalva:

 • planuojama projekto įgyvendinimo vieta – Vištyčio kultūros namų pastato pietinė pusė, Sodų g. 2a, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.;
 • trumpas projekto aprašymas – projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti Vištyčio kultūros namų pastato pietinėje pusėje terasą su pasirodymų aikštele. Ežero apžvalgos kalva – terasa būtų iškilusi apie 14 metrų virš ežero. Įgyvendintas projektas suteiktų Vištyčio miesteliui patrauklesnį įvaizdį, pritraukiant didesnius turistų srautus į Vištyčio kraštą. Taip pat suteiktų erdvę svečiams, bendruomenėms nariams bei vietinių gyventojų kultūringam bei turiningam laisvalaikio praleidimui, rengiant Vištyčio miestelio šventes, koncertus, mėgaujantis nuostabiu kraštovaizdžiu į ežero platybes;
 • projekto vertė – apie 85 390,00 Eur.

Mažos apimties projektai – iki 25 tūkst. eurų – planuojami įgyvendinti iki šių metų pabaigos, didelės apimties projektai – iki 100 tūkst. eurų – bus įgyvendinti kitais metais, kuomet bus parengta techninė dokumentacija.

Projektai 100 proc. finansuojami Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

2021 metai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka baigėsi. Vilkaviškio rajono seniūnijose ir internete nuo 2021 m. birželio 3 d. iki 2021 m. birželio 16 d. vyko balsavimas, kurio metu Vilkaviškio rajono gyventojai galėjo išsakyti nuomonę ir savo balsą atiduoti už patraukliausią ir tinkamiausią iniciatyvą.

Bendras gyventojų balsų skaičius už projektų idėjas – 4 659, iš jų: už projektą „Gudkaimio riedlenčių parkas“ – 1197 balsai,  už projektą „Pievos, esančios Šaltalankių giraitėje, Vištytyje, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ – 1078 balsai, už projektą „Žvilgsnis į Pilviškius iš paukščio skrydžio“ – 931 balsai, už projektą „Šeimų oazė Kybartuose“ – 1277 balsai, už projektą ,,Pėsčiųjų ir dviračių takas“ – 176 balsai.

Atlikus gyventojų pateiktų balsų vertinimą, 2021 m. liepos 9 d. mero potvarkiu Nr. B-MP-77, buvo patvirtintas ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, atrinktų ir gyventojų pritarimą gavusių planuojamų įgyvendinti projektų idėjų sąrašas“.

PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

Mažos apimties projektai – iki 25 tūkst. eurų:

Projekto pavadinimas: Gudkaimio riedlenčių parkas“:

 • planuojama projekto įgyvendinimo vieta – Gudkaimio kaimo parkas, Dvaro g. Gudkaimio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.;
 • trumpas projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti patrauklią laisvalaikio leidimo zoną – riedlenčių parką, kuriame galėtų rinktis įvairaus amžiaus gyventojai, ypač vaikai ir jaunimas. Riedlenčių parko įrengimas būtų puiki paskata kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, sportuoti, bendrauti. Riedlenčių parke vaikai ir jaunimas turėtų galimybę važinėti riedlentėmis, paspirtukais, riedučiais, šeimos sveikai leisti laisvalaikį, parkas būtų atviras ne tik Gudkaimio kaimo, bet ir aplinkinių vietovių gyventojams, atvykstantiems svečiams; 
 • projekto vertė – apie 24 999,81 Eur.

Projekto pavadinimas: „Pievos, esančios Šaltalankių giraitėje, Vištytyje, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“:

 • planuojama projekto įgyvendinimo vieta – pieva, esanti Šaltalankių giraitėje, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.;
 • trumpas Projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu planuojama kompleksiškai sutvarkyti Šaltalankių giraitėje esančią pievą, pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes, įrengti sceną ir sutvarkyti apšvietimą. Įgyvendintas Projektas suteiktų Vištyčio miesteliui patrauklesnį įvaizdį, pritraukiant didesnius turistų srautus į Vištyčio kraštą. Taip pat suteiktų erdvę svečiams, bendruomenėms nariams bei vietinių gyventojų aktyviam poilsiui, kultūringam bei turiningam laisvalaikio praleidimui, rengiant Vištyčio miestelio šventes, koncertus bei amatininkų muges;
 • projekto vertė – apie 25 000,00 Eur.

Didelės apimties projektas – iki 100 tūkst. eurų:  

Projekto pavadinimas: ,, Šeimų oazė Kybartuose:

 • planuojama projekto įgyvendinimo vieta – P. Cvirkos g. ir K. Naumiesčio g., Kybartai, Vilkaviškio r. sav.;
 • trumpas Projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu planuojama suteikti saugią laisvalaikio praleidimo, žaidimų, fizinio aktyvumo aplinką Kybartuose gyvenantiems vaikams bei miesto svečiams su šeimomis pailsėti, turiningai praleisti laiką, pasportuoti. Įgyvendinus Projektą net dvejose skirtingose Kybartų miesto vietose būtų įrengtos dvi visus saugumo reikalavimus atitinkančios vaikų žaidimų aikštelės, kurių bendras plotas – apie 6 000 kv. m. Šiose aikštelėse planuojama įrengti 4 žaidimų kompleksus, 7 sūpynes (balansines, spyruoklines, švytuoklines), atitinkančias įvairaus amžiaus vaikų poreikius, sportinį kamuolio žaidimą, be to, planuojama įrengti 3 lauko treniruoklius, kurių metu bus galima didinti fizinį aktyvumą bei mažos infrastruktūros elementus (šiukšliadėžės, suoliukai, dviračių stovai). Įgyvendintas Projektas suteiks galimybę aktyviai praleisti laiką žaidžiant futbolą ar mankštinantis, o aptvertos vaikų žaidimų aikštelės sudarys galimybę net patiems mažiausiems rajono gyventojams skatinti ir ugdyti fizinį aktyvumą saugiai;
 • projekto vertė – apie 99 998,21 Eur.

Mažos apimties projektai – iki 25 tūkst. eurų – planuojami įgyvendinti iki šių metų pabaigos, didelės apimties projektai – iki 100 tūkst. eurų – bus įgyvendinti kitais metais, kuomet bus parengta techninė dokumentacija.

Projektai 100 proc. finansuojami Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimo vieta: Gudkaimio kaimo parkas, Dvaro g. Gudkaimio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Tikslas – didinti gyvenamosios vietos patrauklumą, sudaryti sąlygas aktyviam laisvalaikio leidimui, sveikos gyvensenos skatinimui, įrengiant riedlenčių parką.

Projekto įgyvendinimo metu įrengta patraukli laisvalaikio leidimo zona – riedlenčių parkas, kuriame gali rinktis įvairaus amžiaus gyventojai, ypač vaikai ir jaunimas. Riedlenčių parko įrengimas puiki paskata kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, sportuoti, bendrauti. Riedlenčių parke vaikai ir jaunimas turi galimybę važinėti riedlentėmis, paspirtukais, riedučiais, šeimos sveikai leisti laisvalaikį, parkas atviras ne tik Gudkaimio kaimo, bet ir aplinkinių vietovių gyventojams, atvykstantiems svečiams.  

Įgyvendinus projektą pagerėjo Gudkaimio kaimo infrastruktūra, bendras gyvenamosios vietovės estetinis vaizdas. Įrengus patrauklią, inovatyvią laisvalaikio erdvę, Gudkaimio riedlenčių parkas tapo susitikimo ir bendravimo vieta, vaikų bei jaunimo traukos centru.

Projekto vertė: 24 999,81 Eur

Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 m. ” Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą”.

Vištytyje įgyvendintas „mažasis“ piliečių biudžeto projektas „Pievos, esančios Šaltalankių giraitėje, Vištytyje, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“.

Įgyvendinus projektą sutvarkyta bei atnaujinta lauko pieva, modernizuojant ir įrengiant apšvietimą, lauko suolus, šiukšliadėžes bei įsigyta mobili scena. Projekto metu įgyvendintos veiklos turės išliekamąją vertę vietos bendruomenei bei suteiks daugiau patrauklumo Vištyčio miestelio svečiams. Atsirado dar viena  nauja poilsio erdvė vietinių gyventojų poilsiui,  kultūringam bei turiningam laisvalaikio praleidimui, galimybė rengti šventes, edukacines programas, koncertus, amatininkų  muges.

Šaltalankių giraitės pievoje anksčiau vykdavo įvairios šventės, bendruomenės susibūrimai – tai liudija ir didelis akmuo, ant kurio iškaltas Šaltalankių giraitės vardas bei 2002-ieji metai, kurie ir buvo visa ko pradžia.

Tikimąsi, kad pieva vėl skambės nuo žmonių susirinkimų, kultūrinių ir pramoginių renginių bei didins Vištyčio patrauklumą vietiniams gyventojams ir svečiams.

Panaudotos lėšos 24 866,77 Eur

Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programą.

  

2020 metai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka baigėsi. Vilkaviškio rajono seniūnijose ir internete nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. liepos 9 d. vyko balsavimas, kurio metu Vilkaviškio rajono gyventojai galėjo išsakyti nuomonę ir savo balsą atiduoti už patraukliausią ir tinkamiausią iniciatyvą.

Bendras gyventojų balsų skaičius už projektų idėjas – 3658 iš jų: už projektą „Laikino pontoninio liepto Paežerių ežere, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., statyba“ – 495 balsai, už projektą „Viešosios erdvės prie Gižų dvaro tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsiui“ – 547 balsai, už projektą ,,Basomis su Salomėja“ – 399 balsai, už projektą ,,Velotrasos ,,Pumptrack” įrengimas Karkliniuose“ – 1102 balsai, už projektą ,,Vištyčio ežero takas“ – 1115 balsai.

Atlikus gyventojų pateiktų balsų vertinimą, 2020 m. liepos 24 d. mero potvarkiu Nr. B-MP-45, buvo patvirtintas ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, atrinktų ir gyventojų pritarimą gavusių planuojamų įgyvendinti projektų idėjų sąrašas“.

PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

Mažos apimties projektai – iki 25 tūkst. eurų:

Projekto pavadinimas: „Laikino pontoninio liepto Paežerių ežere, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., statyba“;

 • planuojama projekto įgyvendinimo vieta – Paežerių ežeras, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.;
 • trumpas projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu Paežerių dvaro sodybos teritorijos šiaurinėje dalyje nuo nedidelio Paežerių ežero pusiasalio į Paežerių ežerą, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. Paežerių ežero pakrantėje planuojama įrengti pontoninį tiltą ir padaryti Paežerių dvaro sodybos paežerę patrauklesnę bei pritaikytą pramogoms. Šiuo projektu siekiama pritraukti didesnius turistų srautus ne tik į Paežerių dvarą, bet ir į visą Vilkaviškio rajoną, suteikti jiems kuo platesnį spektrą pramogų. Įgyvendinus projekto idėją kaimynystėje įsikūręs Vilkaviškio buriuotojų klubas ,,Škvalas“ turėtų galimybę švartuotis dar vienoje ežero pakrantės vietoje, pasiūlydamas savo paslaugas ir turistams. Šiuo lieptu galėtų naudotis Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras – muziejus, vasarą rengiantis klasikinės muzikos festivalius. Projektas ženkliai prisidėtų prie vietos gyventojų ir svečių kultūrinių bei pramoginių poreikių tenkinimo;
 • projekto vertė – 18 208,00 Eur.

Projekto pavadinimas: „Viešosios erdvės prie Gižų dvaro tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsiui“;

– planuojama projekto įgyvendinimo vieta – Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.;                                                                                                                                             

– trumpas projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Gižų kaime planuojama  sutvarkyti istorine prasme svarbią viešąją erdvę prie buvusio Gižų dvaro tvenkinio. Ši erdvė – Gižų seniūnijos reprezentacinė vieta, yra buvusio dvaro parko teritorijoje, pačiame gyvenvietės centre. Siekiant išsaugoti Gižų krašto istorinę atmintį norima sutvarkyti viešosios erdvės teritoriją: sutvarkyti tvenkinio krantus, įrengti takelį, apšvietimą, pastatyti suolelius, šiukšlių dėžes, pastatyti sūpynes, pasodinti įvairių rūšių alyvų ir pasėti veją. Projektas būtų įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, valstybinėje žemėje, skirtoje viešam naudojimui, gerinant gyvenamosios vietos infrastruktūrą.

– projekto vertė – 16 272,25 Eur.

Didelės apimties projektas – iki 100 tūkst. eurų:  

Projekto pavadinimas: ,,Vištyčio ežero takas“;

–  planuojama projekto vieta – Vištyčio mstl., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav.;

–  trumpas projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Vištyčio miestelyje, ežero pakrantėje planuojama įrengti ,,pelkės tako“ tipo taką. Šalia esančioje teritorijoje įrengta tako atkarpa trinkelėmis, kuri neturi nei patogaus parkavimo nei aiškios pabaigos, kadangi abi tako pusės ribojasi su keliais. Projekto metu planuojamo tako įrengimas išspręstų minėtą problemą, kadangi naujo tako pradžia būtų prie prieplaukos, kuri turi didelę, išasfaltuotą aikštelę, bei šalia įrengtas poilsio zonas, o prasitęstų iki neseniai įrengto naujo esamo tako. Siūlomas naujai įrengti takas būtų ,,pelkės tako“ tipo, jis nereikalautų didesnių išlaidų, kaip prieš tai statytas, bet ypač papuoštų pakrantę, kurioje šiuo metu auga tik krūmai ir telkšo vanduo. Įgyvendinus projektą būtų sukurtas patogus susisiekimas poilsiautojams bei vietiniams gyventojams nuo poilsio zonos iki miestelio centro, būtų panaudotas ir sutvarkytas šiuo metu nenaudojamas ežero pakrantės plotas, o pats miestelis turėtų traukos tašką ne tik Vilkaviškio rajono gyventojams, bet ir atvykstantiems turistams;

–   projekto vertė – 99 324,64 Eur (didelės apimties projektas).

Mažos apimties projektai – iki 25 tūkst. eurų – planuojami įgyvendinti iki 2020 m. gruodžio 31 d., didelės apimties projektai – iki 100 tūkst. eurų – bus įgyvendinti kitais metais, kuomet bus parengtas projektas ir techninė dokumentacija.

Projektai 100 proc. finansuojami Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Projektų įgyvendinimas

Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programą.

Projekto tikslas – Gižų krašto istorijos puoselėjimas, sutvarkant istorine prasme svarbią viešąją erdvę prie buvusio Gižų dvaro tvenkinio, kuris kadaise buvo apsodintas alyvomis.

Ši erdvė – Gižų seniūnijos reprezentacinė vieta, yra buvusio dvaro parko teritorijoje, pačiame gyvenvietės centre, greta Gižų K. Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, auga senoji legendomis apipinta liepa. Gižų kaimo bendruomenės vykdomos edukacijos, rengiami pažintiniai pėsčiųjų žygiai, svarbios lankytinos, istorinės vietos pritraukia nemažai lankytojų. Parke, prie tvenkinio, mėgsta burtis vaikai, jaunimas, senjorai, vyksta kartų bendravimas. Įgyvendinus projektą sutvarkyta ir atnaujinta Gižų krašto istoriją atskleidžianti miestelio reprezentacinė vieta, įrengta patraukli erdvė gyventojų kultūringam laisvalaikio leidimui. Šiai iniciatyvai skirtomis lėšomis sutvarkyti tvenkinio krantai, aplinka, įrengtas takas, apšvietimas, pastatyti suoleliai, sūpynės, šiukšliadėžės, pasodinta alyvų, pasėta vėja. Projekto vertė: 16 272 Eur.

Gražėjantis seniūnijos kraštovaizdis, puoselėjant etnokultūrą, aktyvi seniūnijos gyventojų veikla reprezentuos Gižų seniūniją ir garsins Vilkaviškio rajoną. Gražiai sutvarkyta viešoji erdvė taps traukos centru, bus patraukli vieta laisvalaikio praleidimui tiek mažiems, tiek dideliems seniūnijos gyventojams, svečiams, turistams.

Paežerių ežero pakrantėje atsirado laikinas pontoninis lieptas. Šį sumanymą leido įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programa. Vilkaviškio rajono seniūnijose ir internete nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. liepos 9 d. vyko balsavimas, kurio metu Vilkaviškio rajono gyventojai galėjo išsakyti nuomonę ir savo balsą atiduoti už patraukliausią ir tinkamiausią iniciatyvą. Vieną iš mažųjų projektų iniciatyvų laimėjo pontoninio tilto įrengimas Paežerių dvaro sodybos teritorijoje.   

Šio projekto tikslas – padaryti Paežerių dvaro sodybos paežerę patrauklesnę bei pritaikytą pramogoms, pritraukti didesnius turistų srautus ne tik į Paežerių dvarą, bet ir į visą Vilkaviškio rajoną, suteikti jiems kuo platesnį spektrą pramogų. Nuo šiol kaimynystėje įsikūręs Vilkaviškio buriuotojų klubas ,,Škvalas“ turės galimybę švartuotis dar vienoje ežero pakrantės vietoje, pasiūlydamas savo paslaugas ir turistams. Šiuo lieptu ketina naudotis ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras–muziejus, vasarą rengiantis klasikinės muzikos festivalius. Tikimasi, jog projektas ženkliai prisidės prie vietos gyventojų ir svečių kultūrinių bei pramoginių poreikių tenkinimo. Projekto vertė: 18 208 Eur. Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Nuotraukose Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorė Jurgita Morozaitė ir UAB „Torgas“ direktorius Dainius Prušinskas, kurio įmonė atliko pontoninio liepto įrengimo darbus.

Foto K.Inkratos

Naujienos

Scroll to Top