ADministracija

NVO ir bendruomenės

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programa

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. 

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Paulą Aidukonienę, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

 

Svarbi informacija

2022 metai

Startuoja trečiasis Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų etapas – balsavimas!

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka įgavo pagreitį. Atėjo laikas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreikšti balsavimu. Balsavimas vyks iki balandžio 22 d.!

2022 m. kovo 31 d. įvykusiame bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos darbo grupės posėdyje, įvertinus paraiškas buvo nutarta gyventojų balsavimui pateikti visas 8 iniciatyvas, 5 – mažos apimties projektus, 3 – didelės apimties projektus.

Tarp atrinktų ir gyventojų balsavimui pateiktų idėjų yra poilsiavietės prie vandens telkinio „Molynas“, esančio Daugėlaičių kaime, pritaikymas bendruomenės poreikiams,   Vygrelių kaime esančio Beržinio ežero pakrantės sutvarkymas, takelių ir mažosios infrastruktūros įrengimas  Pūstapėdžių kaimo bendruomenės centre, žaliosios laisvalaikio zonos pritaikymas laisvalaikiui, sportui ir poilsiui Čyčkuose, viešųjų tualetų įrengimas prie Šeimenos upės Vilkaviškyje ir Paežerių dvaro sodybos teritorijoje, apžvalgos kalvos – terasos įrengimas Vištytyje bei poilsio parko įrengimas Alvito kaime.  

Projektai 100 proc. finansuojami  Savivaldybės biudžeto lėšomis, tačiau prie įgyvendinamo projekto nedraudžiama prisidėti ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Mažos apimties projektų kategorijoje teikiamos iniciatyvos iki 25 tūkst. eurų vertės, planuojama, kad jos bus įgyvendintos dar šiemet. Didelės apimties projektai – iki 100 tūkst. eurų – bus įgyvendinti kitais metais, kuomet bus parengtas projektas ir techninė dokumentacija.

Susipažinkite su projektais – iniciatyvų idėjos

DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI IKI 100 TŪKST. EURŲ VERTĖS:

 1. Vištyčio ežero apžvalgos kalva.
 2. Pagalbinių ūkio pastatų unikalus nr. 3999-2004-7030, unikalus nr. 3999-2004-7041, ir unikalus nr. 3999-2004-7024 Dvaro g., Paežerių k, Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. griovimo ir konteinerinio tualeto statyba.
 3. Liepų parko atgimimas Alvite.

MAŽOS APIMTIES PROJEKTAI IKI 25 TŪKST. EURŲ VERTĖS:

 1. Molyno vandens telkinys – poilsiavietė lankytojams.
 2. Poilsiavietės prie Beržinio ežero sutvarkymas.
 3. Meilės alėja Pūstapėdžiuose.
 4. Jaukios aplinkos kūrimas Čyčkuose.
 5. Viešojo tualeto įrengimas rekreacinėje zonoje prie Šeimenos upės.

Balsuoti galite elektroniniu būdu arba tiesiogiai atvykę į Vilkaviškio rajono savivaldybę: S. Nėries g., 1, Vilkaviškis, taip pat savo nuomonę galite išreikšti Vilkaviškio rajono seniūnijose.

Balsuoti čia: https://vilkaviskis.lt/apklausos/

Daugiausia gyventojų balsų surinkę projektai įgyvendinami tik tada, kai surenka minimalų balsų skaičių: mažos apimties projektams apie 172 balsus nuo Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis), didelės apimties projektams apie 683 balsus nuo Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis).

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranką.

Įgyvendinant šią programą yra siekiama didinti piliečių įsitraukimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto formavimo galimybes. Norima skatinti piliečių iniciatyvą mieste ir rajone, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinat teritorijas, skatinti diskusijas miesto ir rajono plėtros tema.

2022 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 150 000,00 Eur. Projektai 100 proc. finansuojami iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau prie įgyvendinamo projekto nedraudžiama prisidėti ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Pareiškėjais gali būti:

– Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs ne mažiau kaip 20 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

Projektų kategorijos:

–   mažos apimties projektai – projektai, kurių apimtis neviršija 25 tūkst. eurų ir projektai negeneruoja pajamų. Projektai turi būti įgyvendinami Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui ir kuriems pagal darbų pobūdį dokumentacijos parengimo ir darbų atlikimo terminas yra iki 1 (vienerių) biudžetinių metų.

– didelės apimties projektai – nekomercinės paskirties infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami per 2 metus, techninę dokumentaciją pradedant rengti pirmais projekto įgyvendinimo metais, jie yra įgyvendinami Vilkaviškio mieste ar rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui, jų apimtis neviršija 100 tūkst. eurų ir negeneruoja pajamų.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

–   prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai;

– projektas turi būti įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;

–  projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

–   turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;

–  projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Projekto idėjų pasiūlymus vertins darbo grupė, kuri atrinks tinkamus projektus, kurie pateks į tolimesnį atrankos etapą – viešą balsavimą. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną projekto idėją. Už vieną projekto idėją gyventojas gali pasirašyti vieną kartą.

Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą ir pritarimą projekto idėjai. Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, užpildytos visos formos grafos.

Projekto idėjos pasiūlymas negali būti teikiamas į tą pačią viešąją infrastruktūrą, kuri buvo anksčiau finansuota pagal bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Nustačius, kad projekto idėjos pasiūlymas pateiktas į tą pačią viešąją infrastruktūrą, kuri buvo finansuota anksčiau pagal šį Aprašą, projekto idėjos pasiūlymas yra atmetamas.

Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: ,,Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.

Informuojame, kad projektų idėjų pasiūlymų priėmimas pratęstas iki š. m. vasario 25 d. 12.00 val. Pasiūlymai gali būti pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijos 304 kab. III aukšte ar naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams teikia:

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius (teikia informaciją programos įgyvendinimo klausimais): skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė tel: +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt; vyriausioji specialistė Inesa Ližaitienė tel: +370 342 60074, el. paštas: inesa.lizaitiene@vilkaviskis.lt

Architektūros ir urbanistikos skyrius (teikia informaciją teritorijų planavimo, architektūros klausimais): vyriausioji specialistė (architektė) Vita Valaitienė tel: +370 342 60 197, el. pašas: vita.valaitiene@vilkaviskis.lt; vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel: +370 342 60 203, el. paštas: edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt.

Vietinio ūkio skyrius (teikia informaciją statybos ir infrastruktūros formavimo klausimais): skyriaus vedėjas Simas Šlekys tel: +370 342 60 059, el. paštas: simas.slekys@vilkaviskis.lt

2021 metai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka įgavo pagreitį. Atėjo laikas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreikšti balsavimu. Balsavimas vyks iki birželio 16 d.!

2021 m. gegužės 21 d. įvykusiame bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos darbo grupės posėdyje, įvertinus paraiškas buvo nutarta iš 5 pateiktų idėjų, gyventojų balsavimui pateikti visas 5 iniciatyvas, 2 – mažos apimties projektus, 3 – didelės apimties projektus.

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2021 m. gegužės 28 d. potvarkiu Nr. B-MP-60, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų sąrašas.

Tarp atrinktų ir gyventojų balsavimui pateiktų idėjų yra riedlenčių parko įrengimas Gudkaimio kaime, pievos, esančios Šaltalankių giraitėje, Vištytyje, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, vandens bokšto pertvarkymo į apžvalgos bokštą rekonstravimo darbai Pilviškių miestelyje, dviejų, visus saugumo reikalavimus atitinkančios vaikų – žaidimų aikštelių įrengimas Kybartuose bei pėsčiųjų ir dviračių tako atnaujinimas Kybartų mieste. Projektai 100 proc. finansuojami  Savivaldybės biudžeto lėšomis, tačiau prie įgyvendinamo projekto nedraudžiama prisidėti ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Mažos apimties projektų kategorijoje teikiamos iniciatyvos iki 25 tūkst. eurų vertės, planuojama, kad jos bus įgyvendintos dar šiemet. Didelės apimties projektai – iki 100 tūkst. eurų – bus įgyvendinti kitais metais, kuomet bus parengtas projektas ir techninė dokumentacija.

Susipažinkite su projektais:

MAŽOS APIMTIES PROJEKTAI IKI 25 TŪKST. EURŲ VERTĖS:

 1. Riedlenčių parko įrengimas Gudkaimio kaime.
 2. Pievos, esančios Šaltalankių giraitėje, Vištytyje, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams.

DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI IKI 100 TŪKST. EURŲ VERTĖS:

 1. Vandens bokšto pertvarkymo į apžvalgos bokštą rekonstravimo darbai Pilviškių miestelyje.
 2. Vaikų – žaidimų aikštelių įrengimas Kybartuose.
 3. Pėsčiųjų ir dviračių tako atnaujinimas Kybartų mieste.

Balsuoti galite elektroniniu būdu arba tiesiogiai atvykę į Vilkaviškio rajono savivaldybę: S. Nėries g., 1, Vilkaviškis, taip pat savo nuomonę galite išreikšti Vilkaviškio rajono seniūnijose.

Daugiausia gyventojų balsų surinkę projektai įgyvendinami tik tada, kai surenka minimalų balsų skaičių: mažos apimties projektams apie 174 balsus nuo Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis), didelės apimties projektams apie 694 balsus nuo Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus (remiantis praėjusių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis).

2020 metai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka baigėsi. Vilkaviškio rajono seniūnijose ir internete nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. liepos 9 d. vyko balsavimas, kurio metu Vilkaviškio rajono gyventojai galėjo išsakyti nuomonę ir savo balsą atiduoti už patraukliausią ir tinkamiausią iniciatyvą.

Bendras gyventojų balsų skaičius už projektų idėjas – 3658 iš jų: už projektą „Laikino pontoninio liepto Paežerių ežere, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., statyba“ – 495 balsai, už projektą „Viešosios erdvės prie Gižų dvaro tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsiui“ – 547 balsai, už projektą ,,Basomis su Salomėja“ – 399 balsai, už projektą ,,Velotrasos ,,Pumptrack” įrengimas Karkliniuose“ – 1102 balsai, už projektą ,,Vištyčio ežero takas“ – 1115 balsai.

Atlikus gyventojų pateiktų balsų vertinimą, 2020 m. liepos 24 d. mero potvarkiu Nr. B-MP-45, buvo patvirtintas ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, atrinktų ir gyventojų pritarimą gavusių planuojamų įgyvendinti projektų idėjų sąrašas“.

PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

Mažos apimties projektai – iki 25 tūkst. eurų:

Projekto pavadinimas: „Laikino pontoninio liepto Paežerių ežere, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., statyba“;

 • planuojama projekto įgyvendinimo vieta – Paežerių ežeras, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.;
 • trumpas projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu Paežerių dvaro sodybos teritorijos šiaurinėje dalyje nuo nedidelio Paežerių ežero pusiasalio į Paežerių ežerą, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. Paežerių ežero pakrantėje planuojama įrengti pontoninį tiltą ir padaryti Paežerių dvaro sodybos paežerę patrauklesnę bei pritaikytą pramogoms. Šiuo projektu siekiama pritraukti didesnius turistų srautus ne tik į Paežerių dvarą, bet ir į visą Vilkaviškio rajoną, suteikti jiems kuo platesnį spektrą pramogų. Įgyvendinus projekto idėją kaimynystėje įsikūręs Vilkaviškio buriuotojų klubas ,,Škvalas“ turėtų galimybę švartuotis dar vienoje ežero pakrantės vietoje, pasiūlydamas savo paslaugas ir turistams. Šiuo lieptu galėtų naudotis Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras – muziejus, vasarą rengiantis klasikinės muzikos festivalius. Projektas ženkliai prisidėtų prie vietos gyventojų ir svečių kultūrinių bei pramoginių poreikių tenkinimo;
 • projekto vertė – 18 208,00 Eur.

Projekto pavadinimas: „Viešosios erdvės prie Gižų dvaro tvenkinio sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsiui“;

– planuojama projekto įgyvendinimo vieta – Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.;                                                                                                                                             

– trumpas projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Gižų kaime planuojama  sutvarkyti istorine prasme svarbią viešąją erdvę prie buvusio Gižų dvaro tvenkinio. Ši erdvė – Gižų seniūnijos reprezentacinė vieta, yra buvusio dvaro parko teritorijoje, pačiame gyvenvietės centre. Siekiant išsaugoti Gižų krašto istorinę atmintį norima sutvarkyti viešosios erdvės teritoriją: sutvarkyti tvenkinio krantus, įrengti takelį, apšvietimą, pastatyti suolelius, šiukšlių dėžes, pastatyti sūpynes, pasodinti įvairių rūšių alyvų ir pasėti veją. Projektas būtų įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, valstybinėje žemėje, skirtoje viešam naudojimui, gerinant gyvenamosios vietos infrastruktūrą.

– projekto vertė – 16 272,25 Eur.

Didelės apimties projektas – iki 100 tūkst. eurų:  

Projekto pavadinimas: ,,Vištyčio ežero takas“;

–  planuojama projekto vieta – Vištyčio mstl., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav.;

–  trumpas projekto aprašymas – Projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Vištyčio miestelyje, ežero pakrantėje planuojama įrengti ,,pelkės tako“ tipo taką. Šalia esančioje teritorijoje įrengta tako atkarpa trinkelėmis, kuri neturi nei patogaus parkavimo nei aiškios pabaigos, kadangi abi tako pusės ribojasi su keliais. Projekto metu planuojamo tako įrengimas išspręstų minėtą problemą, kadangi naujo tako pradžia būtų prie prieplaukos, kuri turi didelę, išasfaltuotą aikštelę, bei šalia įrengtas poilsio zonas, o prasitęstų iki neseniai įrengto naujo esamo tako. Siūlomas naujai įrengti takas būtų ,,pelkės tako“ tipo, jis nereikalautų didesnių išlaidų, kaip prieš tai statytas, bet ypač papuoštų pakrantę, kurioje šiuo metu auga tik krūmai ir telkšo vanduo. Įgyvendinus projektą būtų sukurtas patogus susisiekimas poilsiautojams bei vietiniams gyventojams nuo poilsio zonos iki miestelio centro, būtų panaudotas ir sutvarkytas šiuo metu nenaudojamas ežero pakrantės plotas, o pats miestelis turėtų traukos tašką ne tik Vilkaviškio rajono gyventojams, bet ir atvykstantiems turistams;

–   projekto vertė – 99 324,64 Eur (didelės apimties projektas).

Mažos apimties projektai – iki 25 tūkst. eurų – planuojami įgyvendinti iki 2020 m. gruodžio 31 d., didelės apimties projektai – iki 100 tūkst. eurų – bus įgyvendinti kitais metais, kuomet bus parengtas projektas ir techninė dokumentacija.

Projektai 100 proc. finansuojami Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Projektų įgyvendinimas

Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programą.

Projekto tikslas – Gižų krašto istorijos puoselėjimas, sutvarkant istorine prasme svarbią viešąją erdvę prie buvusio Gižų dvaro tvenkinio, kuris kadaise buvo apsodintas alyvomis.

Ši erdvė – Gižų seniūnijos reprezentacinė vieta, yra buvusio dvaro parko teritorijoje, pačiame gyvenvietės centre, greta Gižų K. Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, auga senoji legendomis apipinta liepa. Gižų kaimo bendruomenės vykdomos edukacijos, rengiami pažintiniai pėsčiųjų žygiai, svarbios lankytinos, istorinės vietos pritraukia nemažai lankytojų. Parke, prie tvenkinio, mėgsta burtis vaikai, jaunimas, senjorai, vyksta kartų bendravimas. Įgyvendinus projektą sutvarkyta ir atnaujinta Gižų krašto istoriją atskleidžianti miestelio reprezentacinė vieta, įrengta patraukli erdvė gyventojų kultūringam laisvalaikio leidimui. Šiai iniciatyvai skirtomis lėšomis sutvarkyti tvenkinio krantai, aplinka, įrengtas takas, apšvietimas, pastatyti suoleliai, sūpynės, šiukšliadėžės, pasodinta alyvų, pasėta vėja. Projekto vertė: 16 272 Eur.

Gražėjantis seniūnijos kraštovaizdis, puoselėjant etnokultūrą, aktyvi seniūnijos gyventojų veikla reprezentuos Gižų seniūniją ir garsins Vilkaviškio rajoną. Gražiai sutvarkyta viešoji erdvė taps traukos centru, bus patraukli vieta laisvalaikio praleidimui tiek mažiems, tiek dideliems seniūnijos gyventojams, svečiams, turistams.

Paežerių ežero pakrantėje atsirado laikinas pontoninis lieptas. Šį sumanymą leido įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programa. Vilkaviškio rajono seniūnijose ir internete nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. liepos 9 d. vyko balsavimas, kurio metu Vilkaviškio rajono gyventojai galėjo išsakyti nuomonę ir savo balsą atiduoti už patraukliausią ir tinkamiausią iniciatyvą. Vieną iš mažųjų projektų iniciatyvų laimėjo pontoninio tilto įrengimas Paežerių dvaro sodybos teritorijoje.   

Šio projekto tikslas – padaryti Paežerių dvaro sodybos paežerę patrauklesnę bei pritaikytą pramogoms, pritraukti didesnius turistų srautus ne tik į Paežerių dvarą, bet ir į visą Vilkaviškio rajoną, suteikti jiems kuo platesnį spektrą pramogų. Nuo šiol kaimynystėje įsikūręs Vilkaviškio buriuotojų klubas ,,Škvalas“ turės galimybę švartuotis dar vienoje ežero pakrantės vietoje, pasiūlydamas savo paslaugas ir turistams. Šiuo lieptu ketina naudotis ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras–muziejus, vasarą rengiantis klasikinės muzikos festivalius. Tikimasi, jog projektas ženkliai prisidės prie vietos gyventojų ir svečių kultūrinių bei pramoginių poreikių tenkinimo. Projekto vertė: 18 208 Eur. Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Nuotraukose Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorė Jurgita Morozaitė ir UAB „Torgas“ direktorius Dainius Prušinskas, kurio įmonė atliko pontoninio liepto įrengimo darbus.

Foto K.Inkratos

Naujienos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo (pakartotinis konkursas, skirtas Vilkaviškio miesto seniūnijai)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022

Skaityti daugiau»
Scroll to Top