ADministracija

Leidimai ir licencijos

Leidimų ir licencijų informacija gyventojams

Licencijų ir leidimų klausimais Vilkaviškio rajono savivaldybėje pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Norėdami gauti platesnę informaciją apie atitinkamą leidimą arba licenciją, peržiūrėkite Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamas administracines paslaugas.

Aktuali informacija

Atmintinės

Informuojame, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdantis ūkio subjektų veiklos priežiūrą alkoholio ir tabako srityje, yra parengęs elektroninį
lankstinuką, kuriame galite rasti pagrindinę informaciją apie licencijavimą, reikalavimus veiklos vykdymui, pagrindinius teisės aktus, kuratorių sąrašą ir kt. Lankstinuką rasite paspaudę šią nuorodą:
https://ntakd.lrv.lt/nuorodos/verslo-naujokams/mazmenine-prekyba-1

Lankstinukas parsisiuntimui

Atmintinė, norintiems įsigyti kelių transporto veiklos licencijas vežti keleivius

Savivaldybėje įregistruotoms įmonėms išduodamų  licencijų rūšys

    1 .  Kelių transporto veiklos licencija vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.

    Licencijos išduodamos neribotam laikui.

    Vežėjas gali turėti kelių rūšių licencijas. Licencijų originalai turi būti įmonėje.

    Vežėjas, norintis įsigyti licenciją, turi pateikti šiuos dokumentus:

    1. Prašymą.

    2. Įmonės registravimo pažymėjimą ir įstatus, kuriuose pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių turi būti įrašyta veiklos rūšis, susijusi su sausumos kelių transportu.

    3. Dokumentus, įrodančius atitinkamą profesinę vežėjo kompetenciją. Profesinė kompetencija nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminą Susisiekimo ministerijos patvirtinta  tvarka. Profesinė  kompetencija tikrinama, išlaikius žinių atnaujinimo  egzaminą, kas 5 metai. Šį dokumentą gali pateikti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai.

    4. Dokumentus, įrodančius finansinį vežėjo pajėgumą. Vežėjas finansinį pajėgumą turi užtikrinti savo  turtu:

    4.1. vežant keleivius  autobusais, 9000 eurų pirmajai transporto priemonei ir 5000 eurų kiekvienai kitai  transporto priemonei.

    5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą,  patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

    Licencija ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti grąžinama Savivaldybei, kai:

    1. Licencijos galiojimas sustabdomas arba ji panaikinama.

    2. Vežėjas pats nutraukia licencijuojamą veiklą.

    3. Pasikeičia įmonės pavadinimas, jos buveinė.

    Praradus licenciją išduodamas jos dublikatas su žyma „Dublikatas“, jeigu pateikiamas motyvuotas praradimo paaiškinimas ir įrodoma, kad apie licencijos praradimą  buvo paskelbta spaudoje.

    Įmonė, kuri verčiasi licencijuojama keleivių vežimo veikla, privalo turėti arba nuomoti šiai veiklai naudojamų automobilių stovėjimo vietą, atitinkančią gamtos apsaugos ir eismo saugumo reikalavimus (automobilių stovėjimo vieta negali būti gatvė, gyvenvietės daugiabučio gyvenamojo namo kiemas ar želdynų teritorija).

Valstybės rinkliavos dydžiai:

    1. Už  transporto veiklos licencijų  išdavimą mokama 170,00  Eur valstybės rinkliava.

     2. Už licencijos, pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinei, pakeitimą,  dublikato išdavimą ir kitais panašiais atvejais mokama 7,00 Eur valstybės rinkliava.

    Valstybės rinkliava  mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  bankas SWEDBANK, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 52739.

    Kelių transporto veiklos   licencijavimo tvarką  reglamentuoja:

    1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, 1996 m. lapkričio 9 d. Nr. I-1628, (Žin., 1996, Nr. 119-2772).

    2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2090 redakcija), (Žin., 2002, Nr. 124-5664).

    3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio  15 d.  nutarimas Nr.1458 “Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“  (Žin., 2004, Nr. 34-1106).

    4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 3-20 „Dėl asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-228).

PASTABA. Ši atmintinė gali keistis pasikeitus licencijavimo tvarką reglamentuojantiems dokumentams.

    Dokumentai priimami ir licencijos išduodamos Investicijų , strateginio planavimo ir vietinio ūkio  skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 230 kab.).

    Už dokumentų priėmimą ir licencijų išdavimą atsakinga vyr. specialistė Rasa Žilinskienė, tel. pasiteirauti (8 342) 60 076, el. paštas: rasa.zilinskiene@vilkaviskis.lt.

Atmintinė, norintiems įsigyti leidimus
verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba

    Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas suteikia teisę užsiimti mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba leidimą išdavusios savivaldybės teritorijoje leidime nurodytose konkrečiose prekybos vietose ir vietovėse.

    Įmonė, norinti gauti mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimą, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

    1. prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: savivaldybės, kuriai adresuojamas prašymas, pavadinimas, adresas, įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeris, prašomo leidimo rūšis, prekybos būdas, dujų prekybos vietų adresai, įmonės vadovo vardas ir pavardė, parašas ir prašymo pateikimo data. Prašymas turi būti patvirtintas antspaudu. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, šis kartu su prašymu turi pateikti įgaliojimą pateikti prašymą;

    2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

    3. įmonės akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, ir vadovų (administracijos vadovų) sąrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

    4. įmonės įstatų ar įmonės steigimo dokumentų (ar jų išrašo, kuriame būtų nurodytas įmonės buveinės adresas), kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti;

    5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą);

    6. jei prekybos vieta steigiama laikinajame statinyje, pateikti žemės nuomos sutarties ar sutarties naudotis prekybos vieta, kurioje įrengiamas laikinasis statinys, kopiją;

    7. įmonės avarinės tarnybos nuostatų arba sutarčių su įmonėmis, vykdančiomis avarijų (sutrikimų) likvidavimo ir lokalizavimo darbus, kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Pateiktos sutartys turi būti pasirašytos ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui;

    8. prekybos vietoje, kurioje leidžiama sandėliuoti daugiau kaip 500 kg fasuotų dujų, naudojamų svarstyklių patikros liudijimą, išduotą vadovaujantis Neautomatinių svarstyklių techniniu reglamentu.

    Leidimas išduodamas pareiškėjui per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo.

    Leidimas turi būti patikslintas, jeigu įmonė pakeičia leidime nurodytą buveinę, pavadinimą arba keičiasi objekto, prekybos vietos adresas, kai teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas prekybos vietos adresas, keičiasi sutarties, su įmone, vykdančia avarijų (sutrikimų) likvidavimo ir lokalizavimo darbus, šalis, suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams ir kitais įmonės duomenų pasikeitimo atvejais. Leidimo turėtojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją apie pasikeitusią įmonės buveinę, pavadinimą ar kitus šiame punkte išvardytus pasikeitimus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių duomenų pasikeitimo ir pateikti motyvuotą prašymą patikslinti prekybos dujomis leidimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

    Įmonė, norinti patikslinti prekybos vietos adresą (įrašyti kitą ir/ar išbraukti esamą adresą) ir/ar papildyti nauju prekybos vietos adresu, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, nurodydama dujų prekybos vietų, vietovių adresus, ir dokumentus:

    1. jei prekybos vieta steigiama laikinajame statinyje, pateikti žemės nuomos sutarties ar sutarties naudotis prekybos vieta, kurioje įrengiamas laikinasis statinys, kopiją;

    2. įmonės avarinės tarnybos nuostatų arba sutarčių su įmonėmis, vykdančiomis avarijų (sutrikimų) likvidavimo ir lokalizavimo darbus, kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir anspaudu. Pateiktos sutartys turi būti pasirašytos ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui;

    3. prekybos vietoje, kurioje leidžiama sandėliuoti daugiau kaip 500 kg fasuotų dujų, naudojamų svarstyklių patikros liudijimą, išduotą vadovaujantis Neautomatinių svarstyklių techniniu reglamentu.

    4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą);

    Įmonė, nutraukusi veiklą prekybos vietoje, privalo per 5 darbo dienas kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl prekybos leidime nurodytos prekybos vietos išbraukimo.

    Praradusiai leidimą įmonei, kuri pateikia motyvuotą paaiškinimą apie įvykusį faktą ir skelbimo apie prarastą leidimą Lietuvos Respublikos spaudoje kopiją, mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas išduoda leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Valstybės rinkliavos dydžiai:

    1. Už mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą mokama 376,00 Eur valstybės rinkliava.

    2. Už mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo papildymą, rekvizitų patikslinimą, dublikato išdavimą mokama 86,00 Eur valstybės rinkliava.

    Valstybės rinkliava mokama į Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilkaviškio skyriaus sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300bankas SWEDBANK, banko kodas 73000, įmokos kodas 52939.

    Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką reglamentuoja:

    · Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 4-370 „Dėl suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4178).

    · Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4-501 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 4-370 „Dėl Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-91).

    · Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 4-343 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 4-370 „Dėl Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 93-3742).

    PASTABA. Ši atmintinė gali keistis pasikeitus licencijavimo tvarką reglamentuojantiems dokumentams.

    Dokumentai priimami ir leidimai išduodami Investicijų , strateginio planavimo ir vietinio ūkio  skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 230 kab.).

    Už dokumentų priėmimą ir leidimų išdavimą atsakinga vyr. specialistė rasa Žilinskienė, tel. pasiteirauti (8 342) 60 076, el. paštas: rasa.zilinskiene@vilkaviskis.lt.

Dokumentus taip pat galima teikti elektroninėmis priemonėmis, pasinaudojant Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro (PGKC) pranešimų sistema.

Išduoti leidimai ir licencijos

2022-01-20 AB „Lietuvos geležinkeliai“ išduotas leidimas Nr. E22-1 įrengti išorinę reklamą

2022-03-16 UAB ,,Palink“ išduotas leidimas Nr. E22-2 įrengti išorinę reklamą

2022-03-23 UAB ,,LT ADVERT‘‘ išduotas leidimas Nr. E22-3  įrengti išorinę reklamą 

2022-04-01 UAB „LT ADVERT“ išduotas leidimas Nr. E22-4 įrengti išorinę reklamą

2022-04-12 UAB „Palink“ išduotas leidimas Nr. E22-5 įrengti išorinę reklamą  

2022-04-26 Valstybinės augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos išduotas leidimas Nr. E22-6 įrengti išorinę reklamą

2022-04-26 Valstybinės augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos išduotas leidimas Nr. E22-7 įrengti išorinę reklamą

2022-05-05 UAB „Gulbelė“ išduotas leidimas Nr. E22-8 įrengti išorinę reklamą

2022-05-09 UAB „Gulbelė“ išduotas leidimas Nr. E22-9 įrengti išorinę reklamą 

2022-05-20 UAB „RDS Auto“ išduotas leidimas Nr. E22-10 įrengti išorinę reklamą

2022-06-06 UAB „Gulbelė“ išduotas leidimas Nr. E22-11 įrengti išorinę reklamą 

2022-06-06 UAB „Gulbelė“ išduotas leidimas Nr. E22-12 įrengti išorinę reklamą 

2022-06-13 UAB „Agrochema“ išduotas leidimas Nr. E22-13 įrengti išorinę reklamą

2022-06-28 ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ išduotas leidimas Nr. E22-14 įrengti išorinę reklamą

2022-06-28 ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ išduotas leidimas Nr. E22-15 įrengti išorinę reklamą

2022-07-19 J. Liukpetrienės individualiai įmonei išduotas leidimas Nr. E22-16 įrengti išorinę reklamą

2022-09-16 UAB „Gelsva“ išduotas leidimas Nr. E22-17 įrengti išorinę reklamą

2022-09-19 UAB „LT ADVERT“ išduotas leidimas Nr. E22-18 įrengti išorinę reklamą

2022-09-23 UAB „LT ADVERT“ išduotas leidimas Nr. E22-19 įrengti išorinę reklamą

2022-09-27 UAB „LT ADVERT“ išduotas leidimas Nr. E22-20 įrengti išorinę reklamą

2022-11-29 „Vilkaviškio kredito unija“ išduotas leidimas Nr. E22-21 įrengti išorinę reklamą

2022-11-29 „Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras“ išduotas leidimas Nr. E22-22 įrengti išorinę reklamą

2022-11-29 UAB „Gintarinė vaistinė“ išduotas leidimas Nr. E22-23 įrengti išorinė reklamą

2022-12-02 UAB „LT ADVERT“ išduotas leidimas Nr. E22-24 įrengti išorinė reklamą

2022-12-05 AB „Lietuvos draudimas“ išduotas leidimas Nr. E22-25 įrengti išorinė reklamą

2021-12-30 AB „LTG Cargo“ išduotas leidimas Nr. E22-19 įrengti išorinę reklamą.

2021-12-17 UAB „Lidl Lietuva“ išduotas leidimas Nr. E22-18 įrengti išorinę reklamą.

2021-12-03 UAB „Palink“ išduotas leidimas Nr. E22-17 įrengti išorinę reklamą

2021-11-09 Jurgelaitienei išduotas leidimas Nr. E22-16 įrengti išorinę reklamą

2021-10-27 Vilkaviškio kredito unijai išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą Nr. 22-15

2021-10-01 AB „Swedbank“ išduotas leidimas Nr. E22-14 įrengti išorinę reklamą

2021-09-17 UAB „Eurovaistinė“ išduotas leidimas Nr. E22-13 įrengti išorinę reklamą.

2021-09-16  Sauliui Kirvaičiui išduotas leidimas Nr. E22-12 įrengti išorinę reklamą

2021-09-15 UAB „Eurovaistinė“ išduotas leidimas Nr. E22-11 įrengti išorinę reklamą

2021-08-20 UAB „Vador“ išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą

2021-07-28 Viktorijai Jakimavičiūtei išduotas leidimas Nr. E22-9 įrengti išorinę reklamą

2021-07-16 UAB „Timaka“ išduotas leidimas Nr. E22-8 įrengti išorinę reklamą

2021-07-15 UAB „Timaka“ išduotas leidimas Nr. E22-7 įrengti išorinę reklamą

2021-07-14 Ritai Senkevičiūtei išduotas leidimas Nr. E22-6 įrengti išorinę reklamą

2021-07-01 UAB „Šypsenų laboratorija“ išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą Nr. E22-5

2021-03-22 ADB Compensa Vienna Insurance Group išduotas leidimas Nr. E22-4 įrengti išorinę reklamą

2021-03-22 ADB Compensa Vienna Insurance Group išduotas leidimas Nr. E22-3 įrengti išorinę reklamą

2021-02-19 UAB „Srovėׅ“ išduotas leidimas Nr. E22-2 įrengti išorinę reklamą

2021-02-03 Gintarės Kinderienės IĮ išduotas leidimas Nr. E22-1 įrengti išorinę reklamą

2020-12-28 UAB „LT Adfvert“ išduotas leidimas Nr. E22-16 įrengti išorinę reklamą

2020-12-14 Jurgitai Augustaitienei išduotas leidimas Nr. E22-15 įrengti išorinę reklamą

2020-12-14 Vilkaviškio kredito unijai išduotas leidimas Nr. E22-14 įrengti išorinę reklamą

2020-12-11 VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba išduotas leidimas Nr.E22-13 įrengti išorinę reklamą

2020-11-26 UAB „LIDL Lietuva“ išduotas leidimas Nr. E22-12 įrengti išorinę reklamą

2020-10-19 UAB „Norfos vaistinė“ išduotas leidimas Nr. E22-11 įrengti išorinę reklamą

2020-09-28 UAB „Gintarinė vaistinė“ išduotas leidimas Nr. E22-10 įrengti išorinę reklamą

2020-09-25 ERGO Insurance SE Lietuvos filialui išduotas leidimas Nr. E22-9 įrengti išorinę reklamą

2020-09-24 Oksanai Černiūtei išduotas leidimas Nr. E22-8 įrengti išorinę reklamą

2020-09-10 UAB „Inmedica“ išduotas leidimas Nr. E22-7 įrengti išorinę reklamą

2020-08-04 UAB „Barbora“ išduotas leidimas Nr. E22-6 įrengti išorinę reklamą

2020-05-28 UAB „LIDL Lietuva“ išduotas leidimas Nr. E22-5 įrengti išorinę reklamą adresu; Vytauto g. 77, Vilkaviškis.

2020-04-30 Onos Katinienės parduotuvei (kodas 285283630) išduota licencija Nr. E7-2 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencija Nr. E8-2 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

2020-04-30 UAB „Rabeta&Regis“, įmonės kodas 302463555 išduotas leidimas Nr. E22-4 įrengti išorinę reklamą ant pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 9A, Vilkaviškyje.

2020-02-05 Jonui Protasevičiui išduotas leidimas Nr. E22-3 įrengti išorinę reklamą.

2020-02-05 UAB „Šypsenos ekspertai“ išduotas leidimas Nr. E22-2 įrengti išorinę reklamą.

2020-01-20 UAB „Marijampolės prekyba“, kodas 151172451, buveinės adresas Bažnyčios g. 28A, Marijampolė, išduotas leidimas Nr. E22-1 įrengti išorinę reklamą.                                                            

2019-12-12  Neringai Aleksandravičienei išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą adresu: Nepriklausomybės g. 66A, Vilkaviškis

2019-12-12 UAB „Švarus auto“, įmonės kodas 185591189,  išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą adresu: Rimgaudo g. 2A, Vilkaviškis

2019-12-10 UAB „Kazakevičiaus implantologijos centras“ įm. kodas 151371827,   išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą adresu: J. Basanavičiaus g. 56, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

2019-09-20 UAB „Grupinis pirkimas“ išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą Gedimino g. 2a, Vilkaviškyje.

2019-08-19 Lietuvos nacionaliniam muziejui išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą

2019-08-02  Kybartų bendruomenei išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą

2019-06-05 UAB „Agrochema plius“ išduotas leidimas Nr. E22-7 įrengti išorinę reklamą

2019-04-01 UAB „Marijampolės prekyba“ išduoti leidimai Nr. E22-4 ir Nr. E22-5 įrengti išorinę reklamą

2019-03-29 AB „Agrochema plius“ išduotas leidimas Nr. E22-3 įrengti išorinę reklamą

2019-01-31 VŠĮ „Humana people to people Baltic“ išduotas leidimas Nr. E22-1 įrengti išorinę reklam

 
 

2018-12-07 Žemės ūkio kooperatyvui „Vilkaviškio grūdai“ išduotas leidimas Nr. E22-16 įrengti išorinę reklamą Gabriškės k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

2018-10-25 išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą UAB „Katos studija“ ( kodas 159829671)

2018-02-09 panaikintas IĮ „Prano pastogė“ išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Nr. E7-32, galiojimas

2018-01-05 MB „Jolatema“ išduota licencija Nr. E7-1 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

2017-10-11 UAB „Srovė“։ išduotos licencijos Nr. E8-3; E8-4; E8-5; E8-6; E8-7; E8-8; E8-9 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

2017-10-09 UAB „Srovė“: išduotos licencijos Nr. E7-31;E7-35; E7-34; E7-33; E7-32; E7-36; E7-37 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais  gėrimais.

2017-08-21 MB „Jotmeda“ išduota licencija Nr. E7-24 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2017-08-17 Išduoti leidimai įrengti išorinę reklamą: E22-16 Ingai Kanapskienei ir E22-19 Valstybinei augalininkystės tarnybai

2017-08-11 UAB „Gintarinė vaistinė“ išduotasleidimasNr.E22-22 įrengti išorinę reklamą

2017-06-20 išduotas leidimas Nr. E22-15 Laimutei Jurkūnienei įrengti išorinę reklamą

2017-06-20 išduotas leidimas Nr. E22-17 Valstybinei augalininkystės tarnybai įrengti išorinę reklamą

2017-06-30 išduotas leidimas Nr. E22-18 UAB „Remyra“ įrengti išorinę reklamą

2017-07-25  UAB „Norfos vaistinė“ išduotas leidimas Nr.E22-20 įrengti išorinę reklamą

2017-07-25 UAQB „Jūsų vizija“ išduotas leidimas Nr. E22-19 įrengti išorinę reklamą

2017-05-24 išduotos licencijos UAB „DNC prekyba“:

Nr. E7-2 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. E7-3 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. E8-1 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. E8-2 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

2017-04-10 UAB „Nakvita“ išduota licencija Nr. E7-1 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2017-03-17 Audriui Vaičekauskui išduotas leidimas Nr. E22-12 įrengti išorinę reklamą.

2017-02-28 panaikintas leidimas įrengti išorinę reklamą Nr. E22-1, išduotas advokatei Laimutei Bagdzevičienei

2017-02-23 UAB „Taurusis kristalas“ išduotas leidimas Nr. E22-9 įrengti išorinę reklamą

2017-02-15 UAB „Telia Lietuva“ išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą Nr. E22-7

Išduoti leidimai įrengti išorinę reklamą :

Jolantai Demikienei, leidimas Nr. E22-5

Sigitai Miliauskienei, leidims Nr. E22-6

Eduardui Legavičiui, leidimas Nr. E22-8

2017-02-01 UAB „Katos studija“ išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą Vytauto gatvėje, Vilkaviškyje.

2017-02-01 panaikintos šios UAB „Fatalitas“ išduotos licencijos:

2008-04-11 išduota licencija Nr. E7-4 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2008-04-11 išduota licencija Nr. E8-5 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

2009-03-10 išduota licencija Nr. E7-1 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2009-03-10 išduota licencija Nr. E8-1 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

2017-01-30 panaikintas licencijos Nr. 504 verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, išduotos UAB „Lukoil Baltija“, galiojimas

2017-01-30 panaikintas licencijos Nr. 723 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, išduotos UAB „Lukoil Baltija“, galiojimas

2017-01-26 Arūnui Sakalauskui išduotas leidimas Nr. E22-3 įrengti išorinę reklamą

2017-01-25 panaikintas leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, išduoto UAB „Lukoil Baltija“, galiojimas

2017-01-10 Laimutei Bagdzevičienei išduotas leidimas Nr. E22-2 įrengti išorinę reklamą

2017-01-05 Lietuvos Respublikos Seimo nariui Kęstučiui Smirnovui išduotas leidimas Nr. E22-1 įrengti išorinę reklamą

 

Scroll to Top