ADministracija

Koordinuota pagalba

Koordinuotos pagalbos informacija

Koordinuota pagalba vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) gyvenantiems savivaldybės teritorijoje. Koordinuota pagalba teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimoms auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų.

Apie koordinuotą pagalbą

Koordinuota pagalba teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimoms auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų.

– Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;
– socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (skurdas, negalia, psichikos ligos);
– šeimoms, patekusioms į krizę (tėvų nedarbas, skyrybos, žalingi įpročiai, šeimos narių netektys);
– šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, tarp jų – vaikus su elgesio, emocijų ir kitais raidos sutrikimais.

– vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės;
– vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) reikia ne mažiau kaip 2 skirtingų sričių specialistų pagalbos;
– vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jokios jo poreikius tenkinančios pagalbos;
– galimai yra pažeistos vaiko teisės;
– vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;
– vaikui ar bent vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytas neįgalumas.

– gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
– su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
– gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
– priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis;
– gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija:

– Rita Viktoravičienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkė);

– Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

– Simona Bikaitė, Socialinės pramos skyriaus vedėja (komisijos sekretorė / komisijos narė);

– Danguolė Gudeliauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė), komisijos narė;

– Ramutis Mickus, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras komisijos narys;

– Sonata Damidavičienė, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus Vilkaviškyje specialistė, komisijos narė;

– Saulius Jurkšas, Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo, komisijos narys;

– Arūnas Kinderis, Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo, komisijos narys;

– Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė, komisijos narė;

– Žydrūnė Čekanavičienė, Vilkaviškio dekanato šeimos centro narė, komisijos narė;

– Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, komisijos narė;

– Gina Statkevičienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja, komisijos narė;

– Daiva Karčiauskienė, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Vilkaviškio rajono savivaldybėje arba ją pavaduojantis asmuo (Marius Dūdonis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje vyriausiasis specialistas), komisijos narė.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 3 d. potvarkis Nr. B-MP-68 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 18 d. potvarkis Nr. B-MP-110 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”

Adresas:

Vysk. A. Karoso g. 5, Vilkaviškis

(Vilkaviškio socialinės pagalbos centras)

Atvejo vadybininkės:

– Erika Jaudegienė, mob.: 8 (682) 55395, el. p. erika.jaudegiene@vilkaviskiospc.lt

– Živilė Auksoraitienė, mob.: 8 (676) 97889, el. p. zivile.auksoraitiene@vilkaviskiospc.lt

– Palmyra Kučiauskienė,  mob.: 8 (682) 55412, el. p. palmyra.kuciauskiene@vilkaviskiospc.lt

– Lijana Jančauskienė, mob. 8 (679) 16653, el. p. lijana.jancauskiene@vilkaviskiospc.lt

– Rūta Sipson, mob. 8 (605) 02616, el. p. ruta.sipson@vilkaviskiospc.lt

– Jolanta Įkasalienė, mob. 8 (682) 55473, el. p. jolanta.ikasaliene@vilkaviskiospc.lt

– Šarūnė Kamaitytė, mob. 8 (609) 94947, el. p. sarune.kamaityte@vilkaviskiospc.lt

Teisės aktai:

TBK analizės

Scroll to Top