ADministracija

Koordinuota pagalba

Koordinuotos pagalbos informacija

Koordinuota pagalba vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) gyvenantiems savivaldybės teritorijoje. Koordinuota pagalba teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimoms auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų.

Apie koordinuotą pagalbą

Koordinuota pagalba teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimoms auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų.

– Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;
– socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (skurdas, negalia, psichikos ligos);
– šeimoms, patekusioms į krizę (tėvų nedarbas, skyrybos, žalingi įpročiai, šeimos narių netektys);
– šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, tarp jų – vaikus su elgesio, emocijų ir kitais raidos sutrikimais.

– vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės;
– vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) reikia ne mažiau kaip 2 skirtingų sričių specialistų pagalbos;
– vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jokios jo poreikius tenkinančios pagalbos;
– galimai yra pažeistos vaiko teisės;
– vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;
– vaikui ar bent vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytas neįgalumas.

– gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
– su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
– gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
– priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis;
– gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija:

– Šarūnė Kamaitytė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (komisijos pirmininkė);

– Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

– Ingrida Meseckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

– Simona Bikaitė, Socialinės pramos skyriaus vedėja, komisijos narė;

Danguolė Gudeliauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė), komisijos narė;

– Gintarė Meškauskienė, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė, komisijos narė;

– Sonata Damidavičienė, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus Vilkaviškyje specialistė, komisijos narė;

           – Saulius Jurkšas, Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo, komisijos narys;

           –  Arūnas Kinderis, Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo, komisijos narys;

– Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė, komisijos narė;

– Simona Marcinkaitė, Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos psichologė, komisijos narė;

– Žydrūnė Čekanavičienė, Vilkaviškio dekanato šeimos centro narė, komisijos narė;

– Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, komisijos narė;

– Gina Statkevičienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja, komisijos narė;

– Rasa Blažaitienė, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Vilkaviškio rajono savivaldybėje, komisijos narė.

Teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238  pakeitimo įstatymas (Įsigalioja 2021-01-01)

-Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1185 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. B-ĮV- 1454 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. B-ĮV-828 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. B-ĮV-1066 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo“ 1.7 papunkčio pakeitimo“ pakeitimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B-ĮV-828 „Dėl 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. B-ĮV-1066 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo“ pakeitimo“

– Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. B-ĮV-979 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“

-Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1362 „Dėl 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. B-ĮV-1066 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. B-ĮV-31 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės  tvarkos aprašo patvirtinimo”

– Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B-ĮV-920 „Dėl paskirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 
PRAŠYMAS dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės / tėvams (globėjams, rūpintojams)
PRAŠYMAS dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės / institucijoms, įstaigoms, organizacijoms 

Adresas:

Vysk. A. Karoso g. 5, Vilkaviškis

(Vilkaviškio socialinės pagalbos centras)

Atvejo vadybininkės:

– Erika Jaudegienė, mob.: 8 (682) 55395, el. paštas erika.jaudegiene@vilkaviskiospc.lt

– Živilė Auksoraitienė, mob.: 8 (676) 97889, el. paštas zivile.auksoraitiene@vilkaviskiospc.lt

– Palmyra Kučiauskienė,  mob.: 8 (682) 55412, el.paštas palmyra.kuciauskiene@vilkaviskiospc.lt

-Lijana Jančauskienė, mob. 8 (679) 16653, el. paštas lijana.jancauskiene@vilkaviskiospc.lt

– Rūta Sipson, mob. 8 (605) 02616, el. p. ruta.sipson@vilkaviskiospc.lt

-Jolanta Įkasalienė, mob. 8 (682) 55473, el. p. jolanta.ikasaliene@vilkaviskiospc.lt

Teisės aktai:

Scroll to Top