ADministracija

Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugos informacija

Aplinkos apsauga, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas). Pareigybė reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms problemoms rajone spręsti. Veiklos sritis – ekologija, gamtos apsauga.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Atliekų rūšiavimas

Atliekų tvarkymas

Dalinė kompensacija įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrenginius

Skatinant Vilkaviškio rajono gyventojus įsirengti buitinių nuotekų valymo įrenginius ir tinkamai tvarkyti nuotekas, pavirtintas Buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas. 

Patvirtintas aprašas suteikia galimybę gyventojams gauti dalinį kompensavimą, įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrenginius, kai nėra techninių galimybių gyvenamąjį būstą prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia Vilkaviškio rajono gyventojus (fizinius asmenis), 2021 metais įsirengusius buitinių nuotekų valymo įrenginius, nuo 2021 m. balandžio 1 d. teikti paraiškas daliniam kompensavimui gauti. Paraiškas gali teikti pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir įrengę buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius ten, kur nėra ir ateinančius tris metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Su paraiška pateikiami dokumentai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (ne senesnis, kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti įrenginiai, kopija ir statinių statybą leidžiančio dokumento kopija; jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje); gyvenamosios vietos deklaracija; įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, atliktų darbų aktas, įrenginių perdavimo naudoti aktas ir kt.); įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (įrenginio sertifikatas. Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių).; UAB „Vilkaviškio vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus); dalinio kompensavimo prioritetus (gausios šeimos; socialinę paramą gaunantys asmenys, jei būste gyvena neįgalus asmuo arba asmenys įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti) įrodantys dokumentai. Kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama.

Paraiškas galima teikti iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Administracijai tiesiogiai arba paštu. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Dėl paraiškų teikimo tvarkos kreiptis tel. (8 686) 31709, lina.bakiene@vilkaviskis.lt.

 

Pareiškėjams, įsirengusiems buitinių nuotekų valymo įrenginius, bus skiriamas dalinis kompensavimas:

 • Individualių namų savininkams – iki 50 proc. įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 1200 Eur.
 • Dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – iki 50 proc. įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 850 Eur vienam butui.

Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:

 • Pareiškėjams, kuriems ankstesniais metais programoje nepakako lėšų;
 • Gausioms šeimoms (kaip jos apibrėžtos LR šeimos kortelės įstatymo 2 str.);
 • Socialinę paramą gaunantiems asmenims (kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo Įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama);
 • Jei būste gyvena neįgalus asmuo.

Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringas

Naujienos

Želdinių tvarkymas

2022 metais želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos surinkta suma –  15 975 Eur.

Surinktos 2022 metais lėšos ir 2021 metais nepanaudotos lėšos (7 921 Eur) išleistos:

 1. Vištyčio miestelio skvero ir Virbalio miesto civilinių kapinių želdinių genėjimui ir lajų sutvirtinimo darbams – 11487 Eur.
 2. Pavojų keliančių ir sergančių medžių kirtimui – 10 926 Eur;
 3. Želdinių įsigijimui ir sodinimui – 4 822 Eur;
 4. Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2023–2027 metų plano parengimas – 1 200 Eur.

2022 metais želdynų ir želdinių tvarkymui išleista daugiau (4539 eurais) lėšų nei buvo surinkta už želdinių atkuriamąją vertę.

IŠDUOTI LEIDIMAI KIRSTI AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS

Eil.

Nr.

Leidimo registracijos data ir numeris

Vieta

Saugotinų želdinių rūšis

Leidžiami vykdyti darbai

Kiekis

Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje)

Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis

Leidimo įsigaliojimo data

 

1.

2021-11-24 EK3-55

J. Basanavičiaus g. 40A, Kybartai

Liepos

Kirtimas

3

64,80,60

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2021-12-10

 

2.

2021-11-24 EK3-56

S. Nėries g. 31A, Vilkaviškis

Eglės

Kirtimas

3

26,32,20

Neskaičiuojama (gadina pastatą)

2021-12-27

 

3.

2021-11-24 EK3-57

Aguonų g. 18, Pūstapėdžių k.

Liepa

Kirtimas

1

35

Neskaičiuojama (gadina pastatą)

2021-12-13

 

4.

2021-11-24 EK3-58

Šukių g. 9, Šukių k.

Klevai

Kirtimas

2

90,64

Neskaičiuojama (blogos būklės, gadina pastatą)

2021-12-13

 

genėjimas

2

40,46

 

5.

2021-11-24 EK3-59

Gulbiniškių k. 8

Beržas

Kirtimas

1

26

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2021-12-13

 

6.

2021-11-24 EK3-60

Stoties g. 21B, Pilviškių mstl.

Gluosnis

Genėjimas (lajos pažeminimas virš 30 procentų) 

1

120

Neskaičiuojama (gadina pastatą)

2021-12-13

 

7.

2021-12-06

EK3-61

Bartninkų miestelio civilinėse kapinėse

Liepa

Kirtimas

2

80, 50

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2022-01-05

 

8.

2021-12-06

EK3-62

Sodų g. 8, Bartninkai

Eglė/gluosnis

Kirtimas

1/1

30/70

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2022-01-06

 

9.

2021-12-10 EK3-63

Laisvės g. skersgatvis,

Keturvalakių mstl.

Liepos

Kirtimas

6

30,32,38,40,44,32

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2022-01-11

 

10.

2021-12-20 EK3-64

Nepriklausomybės g. 70, Vilkaviškis

Gluosniai

Kirtimas

2

66,75

Neskaičiuojama, auga ant inžinerinių tinklų

2022-01-20

 

11.

2021-12-20 EK3-65

Zanylos g. 34, Būdviečių k.

Beržas

Kirtimas

1

65

Neskaičiuojama, auga 1 m atstumu nuo pastato ir jį gadina

2022-01-06

 

12.

2021-12-20 EK3-66

Smėlio g. 17, Rūdos k.

Liepa

Kirtimas

1

80

Neskaičiuojama, du kamienai perskilę iki žemės paviršiaus

2022-01-06

 

13.

2021-12-21 EK3-67

Žemdirbių g. 5, Vilkaviškis

Gluosniai

Kirtimas

5

40,40,50,62,78

Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatui

2022-01-20

 

1.

2022-01-28 EK3-1

Mechanizatorių g. 4, Alvito k.

Gluosnis

Kirtimas

1

80

Neskaičiuojama, auga ant inžinerinių tinklų

2022-02-25

 

2.

2022-01-31 EK3-2

J. Basanavičiaus g. 92, Kybartai

Liepos

Kirtimas

6

47,45,42,49,50,51

2796,00

2022-02-25

 

3.

2022-02-14

EK3-3

Gudelių g. 55, Gudelių k.

Liepos

Kirtimas

2

33,57

540,00

2022-03-02

 

4.

2022-02-25

EK3-4

Viktorinės k. 2, Gižų sen.

Liepa

Kirtimas

1

94

282,00

2022-03-09

 

5.

2022-02-25

EK3-5

Vinco Kudirkos g. 5, Paežerių k.

Uosiai

Kirtimas

4

57,50,70,60

Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatui

2022-03-09

 

6.

2022-02-25

EK3-6

Rausvės g. 36, Ramoniškių k.

Beržas

Kirtimas

1

40

Neskaičiuojama, 2 m nuo pastato, ardo pamatus ir stogą

2022-03-09

 

7.

2022-02-28

EK3-7

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis

Beržas

Kirtimas

1

42

Neskaičiuojama, pažeistas šaknų puvinio, kelia pavojų

2022-03-15

 

8.

2022-02-28

EK3-8

Lakštingalų g. 13A, Ožkabalių II-as k.

Beržas

Kirtimas

1

42

Neskaičiuojama, auga 2 m atstumu nuo pastato ir jį gadina

2022-03-15

 

9.

2022-03-01

EK3-9

Liepų g. 15, Klausučių k.

Liepos

Kirtimas

3

53,57,48

315,00

2022-03-16

 

10.

2022-03-08

EK3-10

Tarp Šeimenos upės ir Maironio g. 25, Vilkaviškis,

Liepos

Kirtimas

14

30,26,28,44,80,30,40,26,22,26,24,54,22,38

Neskaičiuojama, pažeistos puvinio, kelia pavojų

2022-04-07

 

11.

2022-03-09

EK3-11

Pajevonio kaimo civilinėse kapinėse ir Trilaukio g., Pajevonio k.

Klevai

Liepos

Ąžuolas

Beržas

Eglė

Gluosnis (Kelio juostoje)

Kirtimas

2

2

1

1

1

1

 

42,80

70,59

37

48

52

76

Neskaičiuojama, gadina antkapius, pažeisti puvinio, kelia pavojų

2022-04-08

 

12.

2022-03-09

EK3-12

S. Nėries g. 71, Vilkaviškis

Liepos

Kaštonas

Kirtimas

3

1

46,42,40

40

Neskaičiuojama, pažeisti puvinio

2022-03-25

 

13.

2022-03-09

EK3-13

Šešupės g. 50, Norvaišų k.

Beržai

Kirtimas

2

66,70

Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams

2022-03-25

 

14.

2022-03-09

EK3-14

Beržų g. 6, Sūduvos k.

Beržas

Kirtimas

1

44

neskaičiuojama, pažeistas puvinio, pasviręs

2022-03-25

 

15.

2022-03-09

EK3-15

Pajevonio g. 2, Virbalio Miesto Laukų  k.

Klevas

Kirtimas

1

58

neskaičiuojama, nes pažeistas puvinio, gadina pastato stogą

2022-03-25

 

16.

2022-03-17

EK3-16

M. Mažvydo g. 4B, Kybartai

Liepa

Kirtimas

1

37

neskaičiuojama, nes pasvirus ir pasvirimas didėja, kelia grėsmę pastatui

2022-04-01

 

17.

2022-03-17

EK3-17

Alksninės k. 7, Bartninkų sen.

Uosis, Juodalksniai

Kirtimas

1

3

26

30, 40, 33

neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio

2022-04-15

 

18.

2022-03-23

EK3-18

Birutės g. 1, Gižų k.

Uosiai,

Gluosniai

Kirtimas

3

2

30, 24, 42

51, 48

neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio

 

2022-04-22

 

19.

2022-03-23

EK3-19

S. Nėries g. 9, Virbalis

Klevai

Kirtimas

2

81, 87

neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio

2022-04-08

 

20.

2022-03-23

EK3-20

A. Juozapavičiaus g. 27, Vištyčio mstl.

Eglė

Kirtimas

1

54

Atkuriamoji vertė sumokėta

2022-04-22

 

21.

2022-04-05

EK3-21

Virbalio miesto civilinėse kapinėse

Eglė

Kirtimas

4

51,61,65,53

neskaičiuojama, nes šaknys ardo antkapius

2022-05-05

 

22.

2022-04-12

EK3-22

Mažučių g., Opšrūtų k.

Uosiai

Kirtimas

4

34,36,36,40

neskaičiuojama, nes pažeisti šaknų puvinio

2022-04-29

 

23.

2022-05-03

EK3-23

Šešupės g. 23, Matarnų k.

Ąžuolas

Kirtimas

1

65

neskaičiuojama, nes pažeistas kamieno puvinio

2022-05-18

 

24.

2022-05-06

EK3-24

Aistiškių g. 7, Vidgirių k.

Uosiai

Kirtimas

6

40,47,45,44,50,58

neskaičiuojama, nes pažeisti šaknų puvinio

2022-05-23

 

25.

2022-05-20

EK3-25

Šiaurės g. 31, Vilkaviškis

Gluosniai

Kirtimas

22

30 – 48

Neskaičiuojama, nes auga vidutinio slėgio dujų trąsos SAZ

2022-06-06

 

Juodalksniai

2

26, 26

 

26.

2022-06-06

EK3-26

J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai

Liepa

Kirtimas

1

44

Gadina pastatą

2022-06-07

 

27.

2022-06-10

EK3-27

J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai

Liepos

Kirtimas (pagal prajektą)

41, 51, 39, 39

4

Atkuriamoji vertė sumokėta

2022-06-28

 

Beržai

42, 53, 47, 47, 62, 55, 51

7

 

28.

2022-06-13

EK3-28

Lankeliškių k. 10, Šeimenos sen.

Uosiai

Kirtimas

2

51,54

Šaknų puvinys, beržai 80 procentų nudžiūvę

2022-06-29

 

Beržai

2

30, 34

 

29.

2022-07-04

EK3-29

Oželių k. 7, Pilviškių sen.

Uosiai

Kirtimas

2

60, 90

Šaknų puvinys

2022-07-20

 

30.

2022-07-04

  EK3-30

Kosmonautų g. 5, Pilviškių mstl.

Klevas

Kirtimas

1

89

Stiebo puvinys

2022-07-20

 

31.

2022-07-22 EK3-31

Stirniškių k., Gražiškių sen.

Gluosnis

Kirtimas

2

40, 60

Blogos būklės

2022-07-23

 

32.

2022-08-29 EK3-32

Dvaro g. 6, Paežerių k.

Uosis

Kirtimas

1

76

Kamieno ir šaknų puvinys

2022-09-02

 

33.

2022-08-31 EK3-33

Kurpikų g. 8, Kurpikų k.

Klevas

Kirtimas

1

46

Kamieno puvinys, skilęs

2022-09-15

 

34.

2022-09-13 EK3-34

Žalumynų g. 6,  Serdokų k.

Beržas

Kirtimas

1

52

Kamieno ir šaknų puvinys

2022-09-28

 

35.

2022-09-16 EK3-35

Gėlių g. 30,  Serdokų k.

Beržai

Kirtimas

2

37, 59

Kamieno puvinys, gadina pastatą

2022-10-03

 

36.

2022-09-19 EK3-36

Užbalių g. 27, Užbalių k.

Beržai

Eglės

Kirtimas

2

2

55, 40

24, 26

Blogos būklės

2022-10-04

 

37.

2022-09-30 EK3-37

Kupreliškių k. 2, Pilviškių sen.

Uosiai

Kirtimas

3

80, 80, 80

Kamieno ir šaknų puvinys

2022-10-17

 

38.

2022-09-30 EK3-38

Kupčiškių k. 1, Pilviškių sen.

Uosiai

Kirtimas

2

80, 80

Kamieno ir šaknų puvinys

2022-10-17

 

39.

2022-09-30 EK3-39

Stirniškių g. 8, Stirniškių k., Šeimenos sen.

Klevai

Liepa

Kirtimas

2

1

80, 40

40

Kamieno ir šaknų puvinys, gadina pastatus

2022-10-22

 

40.

2022-10-13 EK3-40

Marijampolės g. 38, Daržininkų k., Gižų sen.

Uosiai

Beržas

Kirtimas

3

1

46, 50, 80

50

Kamieno ir šaknų puvinys, gadina pastatus

2022-10-28

 

41.

2022-10-13 EK3-41

Uosių g. 21, Uosių k., Šeimenos sen.

Liepos

Kirtimas

5

23, 36, 38, 36, 31

Kamieno ir šaknų puvinys, kelia pavojų eismo saugumui

2022-10-28

 

42.

2022-10-14 EK3-42

Smėlio g. 8, Rūdos k., Gižų sen.

Beržai

Kirtimas

2

36, 46

Kamieno ir šaknų puvinys, gadina pastatus

2022-10-28

 

43.

2022-10-17

EK3-43

Bardauskų g. 5, Bardauskų k., Keturvalakių sen.

Beržas

Kirtimas

1

63

Kamieno puvinys

2022-11-03

 

44.

2022-10-24

EK3-44

Šikšnių k. 2, Kybartų sen.

Beržas

Kirtimas

1

80

Kamieno ir šaknų puvinys

2022-11-11

 

45.

EK3-45

2022-10-24

Ežero g. 7, Alvito k., Šeimenos se.

Beržas

Kirtimas

1

25

Kamieno ir šaknų puvinys

2022-10-11

 

46.

EK3-46

2022-11-10

S. Nėries g. 4, Virbalis

Liepa

Kirtimas

1

57

Gadina pastato pamatus

2022-11-25

 

47.

EK3-47

2022-11-22

Jevonio g. 4, Vaišvilų k.

Liepa

Uosis

Kirtimas

1

1

95

76

Kamieno puvinys

2022-12-07

 

48.

EK3-48

2022-12-15

Derliaus g. 1, Bačkiškių k.

Beržai

Kirtimas

3

34, 38, 38

Kamieno puvinys

2023-01-02

 

2023 metai

1.

EK3-2023/1

2023-01-20

K. Baršausko g. 57, Gižų k.

Beržas

Kirtimas

1

50

Skilęs, kamieno puvinys

2023-02-06

 

2.

EK3-2023/2

2023-01-20

Ežero g. 2, Pakalnių k.

Klevai

Kirtimas

3

50, 60, 88

Kamieno, šaknų puvinys

2023-02-06

 

Aukštaratės g. 12, Ančlaukio k.

Klevai

Kirtimas

3

70, 70, 85

Kamieno, šaknų puvinys, ardo pastatą

2023-02-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL LEIDIMO KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS IŠDAVIMO

Eil.

Nr.

Sprendimo registracijos data ir numeris

Vieta

Saugotinų želdinių rūšis

Leidžiami vykdyti darbai

Kiekis

Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje)

Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis

Numatoma leidimo išdavimo data

1.

2022-05-03 SLK-1

Vilniaus g. 17, Virbalis

Liepa

Kirtimas

1

50

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2022-06-01

2.

2022-05-06 SLK-2

J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai

Liepa

Kirtimas

1

44

Neskaičiuojama (gadina pastatą)

2022-06-06

3.

2022-05-12 SLK-3

J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai

Liepos

 

Kirtimas

4

41, 51, 39, 39

5064,00 Eur

2022-06-10

Beržai

7

42, 53, 47, 48, 62, 55, 51

4.

2022-07-21

SLK-4

Dvaro g. 6, Paežerių k.

Uosis

Kirtimas

1

76

Neskaičiuojama (kamieno ir šaknų puvinys)

2022-09-02

 

 

5.

2022-11-08

SLK-5

Geležinkelio g. 26, Pilviškiai

Liepa

Kirtimas

1

90

810,00 Eur

2022-12-07

PRIIMTI SPRENDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS IŠDAVIMO

Eil.

Nr.

Sprendimo registracijos data ir numeris

Vieta

Saugotinų želdinių rūšis

Leidžiami vykdyti darbai

Kiekis

Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje)

Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis

Numatoma leidimo išdavimo data

1.

2022-05-03 SKŽ-1

Vilniaus g. 17, Virbalis

Liepa

Kirtimas

1

50

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2022-06-01

2.

2022-05-31 SKŽ-2

J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai

Liepa

Kirtimas

1

44

Neskaičiuojama (gadina pastatą)

2022-06-06

3.

2022-07-08 SKŽ-3

Brigados g. 4, Kybartai

Beržas

Kirtimas

1

44

Neskaičiuojama (blogos būklės, pažeistos šaknys)

2022-08-08

4.

2022-07-22 SKŽ-4

Darvino skg., Kybartai

Liepos

Kirtimas

4

67, 50, 110, 52

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

2022-08-23

5.

2022-09-14 SKŽ-5

Ramoniškių k., Pilviškių sen.

Klevai

Kirtimas

5

23, 17, 18, 12, 27

Sumokėta 3675,00 Eur

2022-10-13

Uosiai

2

20, 18

Pušys

2

29, 25

Ąžuolai

2

21, 25

Eglės

3

30, 29, 27

Liepos

4

29, 30, 34, 32

Beržai

2

20, 24

6.

2022-07-22 SKŽ-6

Kosmonautų g., Pilviškių mstl.

Liepos

Klevas

Kirtimas

2

1

51, 56

32

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

2022-10-17

7.

2022-10-03 SKŽ-7

Alksninės k. kapinės

Kaštonas

Klevas

Eglė

Uosis

Kirtimas

1

2

1

1

23

70, 30

40

60

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

2022-11-03

8.

2022-10-03 SKŽ-8

Mėnulio g., Kataučiznos k.

Uosiai

Klevai

Tuopa

Kirtimas

14

4

1

20-55

20-40

100

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

2022-11-03

9.

2022-10-03 SKŽ-9

Vištyčio mstl. kapinės

Eglės

Kirtimas

2

24, 32

Neskaičiuojama (gadina antkapius)

2022-11-03

Taikos g. 1, Vištyčio mstl.

Eglės

Kirtimas

3

38, 38, 36

Neskaičiuojama (gadina pastato pamatus ir fasadą)

 

 

Vištyčio mstl. skveras

Eglė

Kirtimas

1

32

Neskaičiuojama (gadina šaligatvį, pažeistos šaknys)

 

 

Vytauto g. 14, Vištyčio mstl.

Liepa

Kirtimas

1

50

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

10.

2022-10-11

SKŽ-10

Saulės g. , Lakštučių k., Bartninkų sen.

Uosiai

Kirtimas

5

34, 35, 36, 36, 30

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

2022-11-11

11.

2022-10-21

SKŽ-11

J. Basanavičiaus g. 78, Kybartai

Eglė

Kirtimas

1

40

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

 

V. Kudirkos

g. 4, Kybartai

Liepa

Kirtimas

1

40

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

 

Eitkūnų g., Kybartai, prie garažų bendrijos „Draugystė“. 

Šermukšniai

Kirtimas

2

30, 22

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

 

12.

2022-11-03

SKŽ-12

Vienybės g., Vilkaviškis

Gluosnis

Kaštonas

Kirtimas

1

1

90

30

1485,00

2022-12-02

13.

2022-11-03

SKŽ-13

S. Nėries g. 69, Vilkaviškis

Liepos

Kirtimas

3

75, 50, 58

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

2022-12-02

14.

2022-11-03

SKŽ-14

Vytauto g. 133, Vilkaviškis

Gluosniai

Kirtimas

15

30-90

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

2022-12-02

15.

2022-12-05

SKŽ-15

Pajevonio kapinės

Ąžuolas

Eglė

Kirtimas

2

3

64, 56

53, 30, 26

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

2023-01-04

Vytauto g. 10, Pajevonys

Liepa

Kirtimas

1

100

Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų)

16.

2022-12-05

SKŽ-16

Dvaro g. 15, Paežerių k.

Beržas

Kirtimas

1

30

Gadina pastatą

2023-01-04

2023 metai

1.

2023-01-20 SKŽ-2023/1

Vytauto g. 10, Pajevonio k.

Klevas

Kirtimas

1

60

Kamieno puvinys, gadina pastatą

2023-02-21

2.

2023-01-31

SKŽ-2023/2

Šiaurės g., Vilkaviškis

Pušys

Kirtimas

35

12-38

Pagal „Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. Šiaurės g. (VK8001) unikalus Nr. 4400-4777-0443 kapitalinio remonto techninį darbo projektą“, atkuriamoji vertė – 15 818 Eur.

2023-03-02

 

Beržai

18

16-33

Eglės

4

12-34

Riešutmedis

1

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžiai

2023 m. sausio 27 d., 13.00 val., vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis

Darbotvarkė:

 1. Dėl pakartotinai vertinamo UAB „Kelranga“  2023-01-11 prašymo Nr. GD-42 išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Vilkaviškio m., Šiaurės g. Medžių pašalinimas reikalingas atliekant kapitalinį kelio remontą.

Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje. Nuoroda į komisijos posėdžio susitikimo vietą:

https://www.regia.lt/map/regia2?x=438419&y=6058285&scale=2000&text=.&sluo_ids=

Komisijos pirmininkas Darius Bunikis

El. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469

2023 m. sausio 18 d., 8.30 val., vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Dėl UAB „Kelranga“  2023-01-11 prašymo Nr. GD-42 išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Vilkaviškio m., Šiaurės g. Medžių pašalinimas reikalingas atliekant kapitalinį kelio remontą.

Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje. Nuoroda į komisijos posėdžio susitikimo vietą:

https://www.regia.lt/map/regia2?x=438419&y=6058285&scale=2000&text=.&sluo_ids=

Komisijos pirmininkas Darius Bunikis

El. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469

2022 m. spalio 28 d. 9.00 val. vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Dėl Vilkaviškio miesto seniūnijos 2022-10-18 prašymo Nr. GD-V-232 išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius prie Vytauto g. 133, Vilkaviškis, sklypo, senųjų žydų kapinių teritorijoje. Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams.

Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje.

Komisijos pirmininkas Darius Bunikis

El. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469

2022 m. rugsėjo 28 d. 8.30 val. vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis

Darbotvarkė

 1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnijos 2022-09-15 prašymo Nr. GD-V-194 išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Kataučiznos k., Mėnulio g. ir Kelio Nr. 138 Vilkaviškis – Kudirkos Naumiestis – Šakiai atkarpoje nuo geležinkelio pervažos iki Kataučiznos.
 2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnijos 2022-09-20 prašymo Nr. GD-V-200 išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Alksninės kaimo kapinėse.

Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje.

Komisijos pirmininkas  Darius Bunikis

El. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469

2022 m. rugsėjo 9 d. 8.30 val. vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis

Darbotvarkė:

 1. Dėl UAB „Bionalis“  2022-09-09 prašymo Nr. GD-1182 išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius valstybiniuose žemės sklypuose Ramoniškių k., Pilviškių sen. Medžių pašalinimas reikalingas stambiagabaričių krovinių vežimui.  

Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje. Nuoroda į komisijos posėdžio susitikimo vietą: https://www.regia.lt/map/regia2?x=453335&y=6059351&scale=5000&text=.&sluo_ids=

Komisijos pirmininkas Darius Bunikis

El. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469

2022 m. gegužės 6 d. 9.00 val. vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Dėl UAB „Mevilsta“ 2022-04-27 prašymo Nr. GD-544 išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius žemės sklype unikalus Nr. 4400-0325-5274 (Kybartų stadionas). Medžiai numatyti kirsti pagal stadiono rekonstrukcijos projektą.   

Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje, J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai.

 Komisijos pirmininkas Darius Bunikis

el. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469

2022 m. kovo 7 d. 9.00 val. vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis

Darbotvarkė

 1. Dėl Vilkaviškio miesto seniūnijos  2022-02-28 prašymo Nr. GD-V-40 išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius žemės sklype unikalus Nr. 4400-4866-2662 (tarp Šeimenos upės ir Vilkaviškio ligoninės). Medžiai pažeisti puvinio, kelia pavojų.   

Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje.

 Komisijos pirmininkas  Darius Bunikis

el. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados

2023 m. sausio 27 d. 13.00–14.00 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:

 1. Pritarta leidimui kirsti 35 pušis, 18 beržų, 4 egles ir 1 riešutmedį, kurie numatyti pagal „Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. Šiaurės g. (VK8001) unikalus Nr. 4400-4777-0443 kapitalinio remonto techninį darbo projektą“.

2023 m. sausio 18 d. 8.30–9.30 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:

 1. Siūlyti rangovui patikslinti statybvietės ribas.

2022 m. spalio 28 d. 9.00–10.00 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:

 1. Pritarta leidimui kirsti 15 gluosnių, augančių prie Vytauto g. 133, Vilkaviškis, sklypo, Senųjų žydų kapinių teritorijoje.

2022 m. rugsėjo 28 d. 8.30–11.30 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:

 1. Pritarta leidimui kirsti keturiolika uosių, keturis klevus ir viena tuopą esančius Mėnulio g., Kataučiznos k.
 2. Pritarta rekomenduoti kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai dešinėje pusėje augančių medžių išsaugojimą bei kairėje kelio pusėje esančių medžių genėjimą bei šalinimą, paliekant vertingesnių medžių rūšis.
 3. Pritarta leidimui kirsti viena kaštoną, du klevus ir viena eglę esančius Alksninės kaimo kapinėse.

2022 m. rugsėjo 9 d. 8.30–10.00 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:

 1. Pritarta leidimui kirsti penkis klevus, du uosius, dvi pušis, du ąžuolus ir tris egles prie Ramoniškių kaimo, vietinės reikšmės VK0604 ir VK0601 kelių sankirtoje (koordinatė 6059732; 451757).
 2. Pritarta leidimui kirsti keturias liepas ir du beržus prie Ramoniškių kaimo, vietinės reikšmės kelio VK0604 ir rajoninio kelio Nr. 5121 sankirtoje (koordinatė 6059338; 453317).

2022 m. gegužės 6 d. 9.00–10.00 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:

 1. Pritarta leidimui kirsti septynis beržus ir keturias liepas J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai, žemės sklypo unikalus numeris Nr. 4400-0325-5274.

2022 m. kovo 7 d. 9.00–10.00 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:

 1. Pritarta leidimui kirsti keturiolika liepų ir genėti keturias liepas prie naujai įrengto pėsčiųjų tako (tarp Šeimenos upės ir Vilkaviškio ligoninės), žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4866-2662.
 2. Pritarta leidimui kirsti tris gluosnius prie naujai įrengto tako (tarp Šeimenos upės ir Vilkaviškio pirminės priežiūros centro aikštelės), žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4866-2662.

Savivaldybės saugomi gamtos paveldo objektai

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-593, Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomais botaniniais gamtos paveldo objektais paskelbti:

 • Draugelių ąžuolas, Kupreliškių k. 6, Pilviškių sen. Vilkaviškio r.;

Botaninio gamtos paveldo objekto aprašas (reglamentas)

Schema

 • Šventakalnio liepa, Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r.

Botaninio gamtos paveldo objekto aprašas (reglamentas)

Schema

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. B-TS-593 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų paskelbimo“

Gyvūnų laikymas

Teritorijų tvarkymas, priežiūra ir švara

Scroll to Top