ADministracija

Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugos informacija

Aplinkos apsauga, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas). Pareigybė reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms problemoms rajone spręsti. Veiklos sritis – ekologija, gamtos apsauga.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Atliekų rūšiavimas

Atliekų tvarkymas

Dalinė kompensacija įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrenginius

Skatinant Vilkaviškio rajono gyventojus įsirengti buitinių nuotekų valymo įrenginius ir tinkamai tvarkyti nuotekas, pavirtintas Buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas. 

Patvirtintas aprašas suteikia galimybę gyventojams gauti dalinį kompensavimą, įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrenginius, kai nėra techninių galimybių gyvenamąjį būstą prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia Vilkaviškio rajono gyventojus (fizinius asmenis), 2021 metais įsirengusius buitinių nuotekų valymo įrenginius, nuo 2021 m. balandžio 1 d. teikti paraiškas daliniam kompensavimui gauti. Paraiškas gali teikti pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir įrengę buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius ten, kur nėra ir ateinančius tris metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Su paraiška pateikiami dokumentai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (ne senesnis, kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti įrenginiai, kopija ir statinių statybą leidžiančio dokumento kopija; jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje); gyvenamosios vietos deklaracija; įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, atliktų darbų aktas, įrenginių perdavimo naudoti aktas ir kt.); įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (įrenginio sertifikatas. Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių).; UAB „Vilkaviškio vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus); dalinio kompensavimo prioritetus (gausios šeimos; socialinę paramą gaunantys asmenys, jei būste gyvena neįgalus asmuo arba asmenys įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti) įrodantys dokumentai. Kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama.

Paraiškas galima teikti iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Administracijai tiesiogiai arba paštu. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Dėl paraiškų teikimo tvarkos kreiptis tel. (8 686) 31709, lina.bakiene@vilkaviskis.lt.

 

Pareiškėjams, įsirengusiems buitinių nuotekų valymo įrenginius, bus skiriamas dalinis kompensavimas:

  • Individualių namų savininkams – iki 50 proc. įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 1200 Eur.
  • Dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – iki 50 proc. įrenginių vertės, bet ne daugiau kaip 850 Eur vienam butui.

Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:

  • Pareiškėjams, kuriems ankstesniais metais programoje nepakako lėšų;
  • Gausioms šeimoms (kaip jos apibrėžtos LR šeimos kortelės įstatymo 2 str.);
  • Socialinę paramą gaunantiems asmenims (kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo Įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama);
  • Jei būste gyvena neįgalus asmuo.

Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringas

Želdinių tvarkymas

 

IŠDUOTI LEIDIMAI KIRSTI AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS NUO 2021-11-01:

Eil.

Nr.

Leidimo registracijos data ir numeris

Vieta

Saugotinų želdinių rūšis

Leidžiami vykdyti darbai

Kiekis

Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje)

Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis

Leidimo įsigaliojimo data

Kita informacija

1.

2021-11-24 EK3-55

J. Basanavičiaus g. 40A, Kybartai

Liepos

Kirtimas

3

64,80,60

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2021-12-10

 

2.

2021-11-24 EK3-56

S. Nėries g. 31A, Vilkaviškis

Eglės

Kirtimas

3

26,32,20

Neskaičiuojama (gadina pastatą)

2021-12-27

 

3.

2021-11-24 EK3-57

Aguonų g. 18, Pūstapėdžių k.

Liepa

Kirtimas

1

35

Neskaičiuojama (gadina pastatą)

2021-12-13

 

4.

2021-11-24 EK3-58

Šukių g. 9, Šukių k.

Klevai

Kirtimas

2

90,64

Neskaičiuojama (blogos būklės, gadina pastatą)

2021-12-13

 

genėjimas

2

40,46

5.

2021-11-24 EK3-59

Gulbiniškių k. 8

Beržas

Kirtimas

1

26

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2021-12-13

 

6.

2021-11-24 EK3-60

Stoties g. 21B, Pilviškių mstl.

Gluosnis

Genėjimas (lajos pažeminimas virš 30 procentų) 

1

120

Neskaičiuojama (gadina pastatą)

2021-12-13

 

7.

2021-12-06

EK3-61

Bartninkų miestelio civilinėse kapinėse

Liepa

Kirtimas

2

80, 50

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2022-01-05

 

8.

2021-12-06

EK3-62

Sodų g. 8, Bartninkai

Eglė/gluosnis

Kirtimas

1/1

30/70

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2022-01-06

 

9.

2021-12-10 EK3-63

Laisvės g. skersgatvis,

Keturvalakių mstl.

Liepos

Kirtimas

6

30,32,38,40,44,32

Neskaičiuojama (blogos būklės)

2022-01-11

 

10.

2021-12-20 EK3-64

Nepriklausomybės g. 70, Vilkaviškis

Gluosniai

Kirtimas

2

66,75

Neskaičiuojama, auga ant inžinerinių tinklų

2022-01-20

 

11.

2021-12-20 EK3-65

Zanylos g. 34, Būdviečių k.

Beržas

Kirtimas

1

65

Neskaičiuojama, auga 1 m atstumu nuo pastato ir jį gadina

2022-01-06

 

12.

2021-12-20 EK3-66

Smėlio g. 17, Rūdos k.

Liepa

Kirtimas

1

80

Neskaičiuojama, du kamienai perskilę iki žemės paviršiaus

2022-01-06

 

13.

2021-12-21 EK3-67

Žemdirbių g. 5, Vilkaviškis

Gluosniai

Kirtimas

5

40,40,50,62,78

Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatui

2022-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės saugomi gamtos paveldo objektai

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-593, Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomais botaniniais gamtos paveldo objektais paskelbti:

  • Draugelių ąžuolas, Kupreliškių k. 6, Pilviškių sen. Vilkaviškio r.;

Botaninio gamtos paveldo objekto aprašas (reglamentas)

Schema

  • Šventakalnio liepa, Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r.

Botaninio gamtos paveldo objekto aprašas (reglamentas)

Schema

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. B-TS-593 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektų paskelbimo“

Gyvūnų laikymas

Teritorijų tvarkymas, priežiūra ir švara

Naujienos

Scroll to Top