ADministracija

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė reikalinga įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybei valstybės perduotas civilinės saugos funkcijas, vykdyti pavestas valstybines mobilizacines užduotis, užtikrinti civilinės saugos ir mobilizacinę parengtį Savivaldybės teritorijoje. Veiklos sritis – civilinė sauga, mobilizacija.

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-590

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIOJO CIVILINĖS SAUGOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas (toliau – vyriausiasis civilinės saugos specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo civilinės saugos specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) valstybės perduotas civilinės saugos funkcijas, vykdyti pavestas valstybines mobilizacines užduotis, užtikrinti civilinės saugos ir mobilizacinę parengtį Savivaldybės teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo civilinės saugos specialisto specialioji veiklos sritis – civilinė sauga, mobilizacija.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisinius bei organizacinius pagrindus, Valstybine mobilizacine užduotimi dėl Savivaldybės mobilizacijos plano rengimo, Savivaldybės administracijos nuostatais.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.5. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų Savivaldybės teritorijoje analizę.                                   

5.2. Rengia ir tikslina Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jo priedus.

5.3. Atlieka Savivaldybės civilinės saugos perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) priežiūrą, apskaitą, kuruoja sirenų techninės priežiūros sutartis. Teikia PSS ataskaitas Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – KPGV) ir Priešgaisriniam apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD).

5.4. Informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie būtinybę perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir Savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.

5.5. Organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka civilinės saugos mokymus Savivaldybės administracijai, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, teikia metodinę pagalbą.

5.6. Organizuoja Savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais, skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje, vykdo vizualinę sklaidą.

5.7. Dalyvauja Ekstremalių situacijų komisijos veikloje, teikia Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariams dokumentus ir informaciją, reikalingą sprendimams priimti.

5.8. Susidarius ekstremaliajam įvykiui, situacijai teisės aktais nustatyta tvarka sukviečia Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – ESOC).

5.9. Nustatyta tvarka teikia informaciją apie ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas PAGD.

5.10. Analizuoja Savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir informuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisiją ir Savivaldybės administracijos direktorių.

5.11. Rengia tarpusavio pagalbos planus su kitomis savivaldybėmis.

5.12. Renka iš visų Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir PAGD nustatyta tvarka kaupia, tvarko ir teikia juos KPGV.

5.13. Organizuoja Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, dalyvauja Savivaldybės administracijos bei KPGV, PAGD, kitų institucijų rengiamose pratybose, susijusiose su atliekamomis funkcijomis.

5.14. Dalyvauja civilinės saugos srities projektuose.

5.15. Skelbia žiniasklaidoje, Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie civilinės saugos veiklą, civilinės saugos renginius ir teikia kitą informaciją.

5.16. Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir kitus pavedimus.

5.17. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos organizavimo funkcijas.

5.18.  Renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus Savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia Savivaldybės mobilizacijos planą.

5.19.  Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų mobilizacijai vykdyti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir PŠP klausimais.

5.20.  Nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą Savivaldybės funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja PŠP teikti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą.

5.21.  Sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutartis, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus.

5.22.  Atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių įsipareigojimus patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus.

5.23. Rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo renginiuose.

5.24.  Pagal Savivaldybės kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, veiksmus.

5.25.  Renka ir administruoja duomenis pagal Savivaldybės kompetenciją, reikalingą Lietuvos Respublikos PŠP galimybių katalogui parengti, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia siūlymus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos dėl PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų PŠP vykdyti. 

5.26. Dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius Savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus.

5.27. Planuoja ir organizuoja mokymus ūkio mobilizacijos subjektų personalui, įrašytam į CMPR.

5.28. Planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas.

5.29. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.30. Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Vyriausiojo civilinės saugos specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

– Atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų Savivaldybės teritorijoje analizę.
– Rengia ir tikslina Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jo priedus.
– Atlieka Savivaldybės civilinės saugos perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) priežiūrą, apskaitą, kuruoja sirenų techninės priežiūros sutartis. Teikia PSS ataskaitas Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – KPGV) ir Priešgaisriniam apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD).
– Informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie būtinybę perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir Savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.
– Organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka civilinės saugos mokymus Savivaldybės administracijai, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, teikia metodinę pagalbą.
– Organizuoja Savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais, skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje, vykdo vizualinę sklaidą.
– Dalyvauja Ekstremalių situacijų komisijos veikloje, teikia Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariams dokumentus ir informaciją, reikalingą sprendimams priimti.
– Susidarius ekstremaliajam įvykiui, situacijai teisės aktais nustatyta tvarka sukviečia Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – ESOC).
– Nustatyta tvarka teikia informaciją apie ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas PAGD.
– Analizuoja Savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir informuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisiją ir Savivaldybės administracijos direktorių.
– Rengia tarpusavio pagalbos planus su kitomis savivaldybėmis.
– Renka iš visų Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir PAGD nustatyta tvarka kaupia, tvarko ir teikia juos KPGV.
– Organizuoja Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, dalyvauja Savivaldybės administracijos bei KPGV, PAGD, kitų institucijų rengiamose pratybose, susijusiose su atliekamomis funkcijomis.
– Dalyvauja civilinės saugos srities projektuose.
– Skelbia žiniasklaidoje, Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie civilinės saugos veiklą, civilinės saugos renginius ir teikia kitą informaciją.
– Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir kitus pavedimus.
– Atlieka kitas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytas civilinės saugos organizavimo funkcijas.
– Renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus Savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia Savivaldybės mobilizacijos planą.
– Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų mobilizacijai vykdyti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir PŠP klausimais.
– Nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą Savivaldybės funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja PŠP teikti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą.
– Sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutartis, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus.
– Atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių įsipareigojimus patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus.
– Rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo renginiuose.
– Pagal Savivaldybės kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, veiksmus.
– Renka ir administruoja duomenis pagal Savivaldybės kompetenciją, reikalingą Lietuvos Respublikos PŠP galimybių katalogui parengti, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia siūlymus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos dėl PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų PŠP vykdyti.
– Dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius Savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus.
– Planuoja ir organizuoja mokymus ūkio mobilizacijos subjektų personalui, įrašytam į CMPR.
– Planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas.
– Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
– Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Scroll to Top Skip to content