ADministracija

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) (toliau – Vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą. Veiklos sritis – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr. B-ĮV-552

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. veiklos planavimas;

4.2. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas;

6.2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

10. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

12. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

15. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.                                                  

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.                                             

17. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

18. Informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas Savivaldybėje.

19. Organizuoja ir koordinuoja psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

20. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą.

21. Vykdo Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos apraše pareigybės veiklos sričiai priskirtas funkcijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004.

22. Vykdo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje:  sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. atitikti specialiuosius reikalavimus, nurodytus Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004, 14.2 papunktyje.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. komunikacija – 3;

25.2. analizė ir pagrindimas – 4;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. organizuotumas – 3;

25.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. konfliktų valdymas – 3;

26.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. teisės išmanymas – 3.

_______________

  1. Surinkti informaciją apie psichologus, dirbančius rajono ugdymo įstaigose, ir suburti psichologų tinklą, konsultuojančių bet kurios mokyklos mokinius mokinių atostogų metu ar kriziniais atvejais.
  2. Suorganizuoti po 1 tarpinstitucinį pasitarimą per pusmetį, surinkti informaciją apie vaikus, augančius šeimose, patiriančiose socialinę riziką, neugdomus pagal ikimokyklinio ugdymo programas ir paskirti privalomą ikimokyklinį ugdymą 10 proc. daugiau negu 2022 metais.
  3. Surinkti informaciją ir atlikti analizę dėl nepilnamečių padaromų nusižengimų, psichotropinių medžiagų vartojimo ir galimų prevencijos priemonių.

 

Scroll to Top