ADministracija

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) (toliau – Vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą. Veiklos sritis – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. B-ĮV-217

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS

(VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

6. Koordinuoja prevencijos veiklą švietimo įstaigose.

7. Informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas Savivaldybėje.

8. Organizuoja ir koordinuoja psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

11. Vykdo Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos apraše pareigybės veiklos sričiai priskirtas funkcijas.

12. Vykdo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – sociologija;

13.3. studijų kryptis – socialinis darbas;

13.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

13.5. studijų kryptis – teisė;

13.6. studijų kryptis – socialinė politika;

13.7. studijų kryptis – vadyba;

13.8. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba.

13.9. studijų kryptis – viešasis administravimas.

14. Atitikimas kitiems reikalavimams:

14.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

15.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

15.2. organizuotumas – 3;

15.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

15.4. analizė ir pagrindimas – 4;

15.5. komunikacija – 4.

16. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

16.2. konfliktų valdymas – 3.

17. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. teisės išmanymas – 3.

_______________

1.      Atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybėje teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai sąrašą ir patalpinti jį Vilkaviškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt.

2.      Surinkti informaciją ir parengti ataskaitą kiek nuo gimimo iki priešmokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, augančių šeimose, patiriančiose socialinę riziką, nėra ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programas.

3.      Suformuoti bendradarbiavimo su NVO, pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, policijos pareigūnais, seniūnais ir kitų institucijų darbuotojais, tinklą prevencijai ir pagalbai nuo smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

Scroll to Top