ADministracija

Savivaldybės gydytoja

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką. Veiklos sritis – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Laura Nešukaitienė

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-190

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas (pagrindinė).

4. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinė veiklos srities specializacija:

5.1. sveikatos politikos įgyvendinimas.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

12. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

13. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

14. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

16. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

18. Organizuoja savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir jų įgyvendinimą.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

21. Vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio  17 d. įsakyme Nr. V-1299 „Dėl savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ numatytas funkcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – atitikti kvalifikacinių reikalavimų savivaldybės gydytojui, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-446 1 punktu, reikalavimus turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą;

22.2. darbo patirtis – turėti darbo stažą, nustatytą Savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446.

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

23.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

24.2. organizuotumas – 3;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. analizė ir pagrindimas – 4;

24.5. komunikacija – 3.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. veiklos planavimas – 3;

26.2. finansų valdymas ir apskaita – 3.

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Paskelbti kvietimą Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti, suorganizuoti vertinimą, parengti užbaigtų projektų dalykinę ataskaitą.

2.      Ekstremalios situacijos dėl pandemijos Covid-19 metu atlikti vakcinacijos koordinatoriaus, Mobilaus punkto koordinatoriaus funkcijas.

3.      Koordinuoti  mobilias medikų komandas, vykstančias į Kybartų URC.

Scroll to Top