ADministracija

Savivaldybės gydytoja

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką. Veiklos sritis – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-727

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS0

3. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

10. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

12. Vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 17 d. įsakyme Nr. V-1299 „Dėl savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ numatytas funkcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – atitikti kvalifikacinių reikalavimų savivaldybės gydytojui, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-446 1 punktu, reikalavimus turėti  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą;

13.2. darbo patirti – turėti darbo stažą, nustatytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446.

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

14.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

14.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

15. Atitikimas kitiems reikalavimams:

15.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

16.2. organizuotumas – 3;

16.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

16.4. analizė ir pagrindimas – 4;

16.5. komunikacija – 3.

17. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

18. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. veiklos planavimas – 3;

18.2. finansų valdymas ir apskaita – 3.

_______________

 

Scroll to Top