ADministracija

Ekologas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Ekologas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms problemoms rajone spręsti. Veiklos sritis – ekologija, gamtos apsauga.

Ekologas (vyriausiasis specialistas)

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. B-ĮV-590

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS EKOLOGO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) (toliau – ekologas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Ekologo (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms problemoms rajone spręsti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Ekologo (vyriausiojo specialisto) specialioji veiklos sritis – ekologija, gamtos apsauga.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ar miškininkystės krypties išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Medžioklės, Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų, Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, reglamentuojančiais aplinkosaugos, investicijų klausimus.

4.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos metinių sąmatų projektus ir metinių programos lėšų panaudojimo ataskaitų projektus. Vykdo supaprastintus viešuosius pirkimus pagal Savivaldybės taryboje patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių sąmatą, rūpinasi tinkamu lėšų panaudojimu.

5.2. Kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių ar samdomų institucijų, atsakingų už Savivaldybės sanitariją, darbą.

5.3. Teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus aplinkosaugos strategijos, prioritetinių objektų statybos, atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo ir kitais aplinkos apsaugos klausimais.

5.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus.

5.5. Teisės aktų nustatyta tvarka skleidžia turimą informaciją apie rajono aplinkos būklę.

5.6. Bendradarbiauja su kitais struktūriniais padaliniais rengiant Savivaldybės metinius, strateginius planus, programas. Dalyvauja rengiant gamtos apsaugos programas, gamtosaugos ir komunalinių objektų eksploatavimo, remonto ir statybos planus.

5.7. Organizuoja aplinkosaugos projektų, finansuojamų atliekų tvarkymo programos lėšomis, rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.

5.8. Dalyvauja atliekų tvarkymo sistemų kūrime ir įgyvendinime.

5.9. Koordinuoja atliekų tvarkymo planų, taisyklių, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ar metodikų, lengvatų komunalinių atliekų turėtojams taikymo ir kontrolės tvarkų projektų rengimą.

5.10. Kaupia ir apibendrina informaciją apie savivaldybės teritorijoje susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdus.

5.11. Įstatymų nustatyta tvarka derina naujų, plečiamų ar rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę dalį.

5.12. Koordinuoja želdinių tvarkymą rajono teritorijoje, išduoda leidimus kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško ūkio paskirties žemėje.

5.13. Vykdo žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansinio rėmimo tvarkos kontrolę.

5.14. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys Savivaldybės teritorijoje gamybinę veiklą, laikosi gamtosauginių reikalavimų, teikia pasiūlymus vandens valymo įrengimų, vandens tiekimo šaltinių, atliekų tvarkymo sistemos eksploatacijai tobulinti, želdinių ir teritorijų priežiūrai gerinti.

5.15. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.16. Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

____________________

Ekologo (vyriausiasis specialistas) pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

– Rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos metinių sąmatų projektus ir metinių programos lėšų panaudojimo ataskaitų projektus. Vykdo supaprastintus viešuosius pirkimus pagal Savivaldybės taryboje patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių sąmatą, rūpinasi tinkamu lėšų panaudojimu.
– Kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių ar samdomų institucijų, atsakingų už Savivaldybės sanitariją, darbą.
– Teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus aplinkosaugos strategijos, prioritetinių objektų statybos, atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo ir kitais aplinkos apsaugos klausimais.
– Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus.
– Teisės aktų nustatyta tvarka skleidžia turimą informaciją apie rajono aplinkos būklę.
– Bendradarbiauja su kitais struktūriniais padaliniais rengiant Savivaldybės metinius, strateginius planus, programas. Dalyvauja rengiant gamtos apsaugos programas, gamtosaugos ir komunalinių objektų eksploatavimo, remonto ir statybos planus.
– Organizuoja aplinkosaugos projektų, finansuojamų atliekų tvarkymo programos lėšomis, rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.
– Dalyvauja atliekų tvarkymo sistemų kūrime ir įgyvendinime.
– Koordinuoja atliekų tvarkymo planų, taisyklių, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ar metodikų, lengvatų komunalinių atliekų turėtojams taikymo ir kontrolės tvarkų projektų rengimą.
– Kaupia ir apibendrina informaciją apie savivaldybės teritorijoje susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdus.
– Įstatymų nustatyta tvarka derina naujų, plečiamų ar rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę dalį.
– Koordinuoja želdinių tvarkymą rajono teritorijoje, išduoda leidimus kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško ūkio paskirties žemėje.
– Vykdo žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansinio rėmimo tvarkos kontrolę.
– Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys Savivaldybės teritorijoje gamybinę veiklą, laikosi gamtosauginių reikalavimų, teikia pasiūlymus vandens valymo įrengimų, vandens tiekimo šaltinių, atliekų tvarkymo sistemos eksploatacijai tobulinti, želdinių ir teritorijų priežiūrai gerinti.
– Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
– Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Scroll to Top Skip to content