ADministracija

Ekologas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Ekologas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybė reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms problemoms rajone spręsti. Veiklos sritis – ekologija, gamtos apsauga.

Ekologas (vyriausiasis specialistas)

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. B-ĮV-709

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKOLOGO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildomos veiklos sritys:

4.1. kitos specialiosios veiklos sritys;

4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. gamtos apsauga.

6. Papildomų veiklos sričių specializacija:

6.1. ekologija;

6.2. leidimų ir prašymų apdorojimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

14. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

15. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

17. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

18. Rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos metinių sąmatų projektus ir metinių programos lėšų panaudojimo ataskaitų projektus.

19. Įstatymų nustatyta tvarka derina naujų, plečiamų ar rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę dalį.

20. Koordinuoja želdinių tvarkymą rajono teritorijoje, išduoda leidimus kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško ūkio paskirties žemėje.

21. Vykdo žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, finansinio rėmimo tvarkos kontrolę.

22. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

23. Pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

24. Dalyvauja atliekų tvarkymo sistemų kūrime ir įgyvendinime, kaupia ir apibendrina informaciją apie Savivaldybės teritorijoje susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdus.

25. Koordinuoja Savivaldybės atliekų tvarkymo planų ir taisyklių rengimą, kontroliuoja jų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, vykdymą ir įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje.

26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

27.3. studijų kryptis – ekologija;

27.4. studijų kryptis – miškininkystė;

arba:

27.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

27.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

28. Atitikimas kitiems reikalavimams:

28.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. komunikacija – 3;

29.2. analizė ir pagrindimas – 4;

29.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

29.4. organizuotumas – 3;

29.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

30.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

31.1. finansų valdymas ir apskaita – 3;

31.2. veiklos planavimas – 3.

____________________

  1. Parengti Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2023–2027 m. planą ir organizuoti jo vykdymą.
  2. Parengti Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2023 m. vykdymo pirkimo dokumentus ir inicijuoti pirkimo vykdymą.
  3. Organizuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimą, transportavimą ir saugų šalinimą.
Scroll to Top