ADministracija

Vietinio ūkio skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius

Vietinio ūkio skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Vietinio ūkio skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-293

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius“.

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio ūkio ir statybų srityje;

5.2. formuoti ir įgyvendinti savivaldybės energetikos ir transporto strategiją;

5.3. rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės infrastruktūros srityje.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoti leidimus prekybai ir kitų paslaugų teikimui, išduoti leidimus komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, išduoti leidimus naudoti civilines pirotechnikos priemones fiziniams ir juridiniams asmenims;

6.2. parengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Užimtumo didinimo programą, atlieka darbą, susijusį su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Savivaldybės administracijai teikiamais darbo rinkos klausimais;

6.3. ruošia prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos viešosiose vietose vietinės rinkliavos projektus;

6.4. vykdo statinių naudojimo priežiūrą;

6.5. organizuoja vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, gatvių apšvietimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų vykdymo priežiūrą, vietinės reikšmės kelių, gatvių remontą, tiesimą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;

6.6. administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą;

6.7. sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus;

6.8. dalyvauja klausimų sprendime dėl naudotojų atsijungimo nuo centralizuotų šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų;

6.9. organizuoja Savivaldybės objektų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus, vykdo statybos užbaigimo procedūras.

6.10. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų remonto darbus;

6.11. rengia ir tikrina statybos objektų kainų nustatymo sąmatas ir vykdo statinių statybos darbų priežiūrą;

6.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;

6.13. dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

6.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas šiais klausimais, rengia atsakymų projektus;

6.15. administruoja:

6.15.1. Savivaldybei priklausančių pirčių eksploatavimą;

6.15.2. daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimus bei kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą;

6.16. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ir asbesto šalinimo programų įgyvendinimą;

6.17. sprendžia klausimus, susietus su Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų remonto rėmimo programos įgyvendinimu;

6.18. teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, atskirų pastatų, statinių ir įrenginių techninių projektų rengimo, teikia objektų statybos ir atnaujinimo priešprojektinius pasiūlymus;

6.19. inicijuoja darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus;

6.20. rengia visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus;

6.21. rengia važiavimo išlaidų mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams bei kitais atvejais, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensavimo tvarkos aprašus;

6.22. administruoja keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo klausimus, vykdo lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo priežiūrą ir kontrolę;

6.22. rengia sprendimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą, prekybos ir kitų paslaugų teikimo bei komercinių renginių organizavimo viešosiose vietose išdavimą;

6.23 vykdo vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą ir teikia ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. nustatyta tvarka gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

13.2. reikalauti iš įmonių, gaunančių finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, pateikti informaciją apie lėšų panaudojimą;

13.3. organizuoti Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų pasitarimus Skyriaus veiklos klausimais;

13.4. teikti Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.5. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.6. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.7. nevykdyti pavedimų ir užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. vadovautis Skyriaus veiklos nuostatais ir savo pareigybių aprašymais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. laiku ir kokybiškai vykdyti Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.5. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.6. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.7. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

__________________________________

1. Inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pastato šildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų techninės specifikacijos (užduoties) parengimą, rangos darbų ir techninės priežiūros viešojo pirkimo procedūrų vykdymą, rangos darbų priežiūros vykdymą.

2. Inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Administracijos direktoriaus įsakymo parengimą ir planinio daugiabučių namų valdytojų veiklos patikrinimo atlikimą vadovaujantis Vilkaviškio savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-477 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

3. Inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti duomenų apie Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių vandenviečių statinius, kurie neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, surinkimą. Inicijuoti tokių statinių įtraukimą į Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), sąrašą ir statinių pripažinimo bešeimininkiais nustatymo procedūrų pradėjimą.

Vietinio ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-738

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas (pagrindinė).

4. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. infrastruktūros raidos planavimas.

6. Papildomų veiklos sričių specializacija:

6.1. statybų, energetikos ir transporto priežiūra;

6.2. būsto ir komunalinio ūkio priežiūra;

6.3. ūkio subjektų veiklos licencijavimo priežiūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoti leidimus prekybai ir kitų paslaugų teikimui, išduoti leidimus komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, išduoti leidimus naudoti civilines pirotechnikos priemones fiziniams ir juridiniams asmenims.

17. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės tarybai priklausančių kultūros, sporto, sveikatos, švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo programas.

18. Teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto lėšų racionalaus ir prioritetinio panaudojimo.

19. Dalyvauja komisijų (darbo grupių), kurių veikla susijusi su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje.

20. Derina teritorijų planavimo dokumentus, pastatų, statinių prieš projektinius pasiūlymus, numatomų statyti pastatų ir statinių techninius projektus.

21. Nustatyta tvarka inicijuoja ir dalyvauja Skyriuje vykdant viešuosius pirkimus.

22. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

24.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

24.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.5. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;

24.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:

25.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

26.2. organizuotumas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. analizė ir pagrindimas – 5;

26.5. komunikacija – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. strateginis požiūris – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. lyderystė – 4

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. veiklos planavimas – 4;

29.2. viešųjų pirkimų išmanymas – 4.

__________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-738

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Komunalinis ūkis, kelių (gatvių) statyba ir remontas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

11. Organizuoja vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo, statybos darbų vykdymo priežiūrą.

12. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

13. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus ir atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

14. Inicijuoja ir vykdo darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

15. Administruoja infrastruktūros ir socialinės-ekonominės veiklos planavimą, dalyvauja strateginių plėtros ir veiklos planų, susijusių su savo veiklos sritimi, rengime.

16. Sudaro perspektyvinius ir metinius projektavimo, statybos ir remonto darbų objektų, finansuojamų iš Savivaldybės rajono biudžeto ir Kelių direkcijos lėšų, planus.

17. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

18. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

20.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija;

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirtis – gatvių rekonstrukcijos patirtis;

20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija – 4;

22.2. analizė ir pagrindimas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. organizuotumas – 3;

22.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. informacijos valdymas – 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. teisės išmanymas – 3;

24.2. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

__________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-738

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Komunalinis ūkis ir energetikos ūkis.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

9. Koordinuoja Savivaldybės šilumos energijos gamybos ir tiekimo objektų investicijų, eksploatavimo, renovacijos ir kainodaros klausimus. Sprendžia naudotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimus.

10. Administruoja infrastruktūros ir socialinės-ekonominės veiklos planavimą, dalyvauja strateginių plėtros ir veiklos planų, susijusių su savo veiklos sritimi, rengime.

11. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

12. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

13. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir atsakymus į juridinių, fizinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

14. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

15. Inicijuoja arba organizuoja darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.4. darbo patirtis – energetikos srityje;

17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. komunikacija – 4;

19.2. analizė ir pagrindimas – 3;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. organizuotumas – 3;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. informacinių technologijų valdymas – 3;

21.2. veiklos planavimas – 3.

__________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-738

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Būstas ir komunalinis ūkis.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbams koordinuoti, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų administravimo klausimams spręsti bei paskirtų administratorių veiklai koordinuoti. Organizuoti ir koordinuoti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priemonių įgyvendinimą, kitų ūkinių klausimų vykdymui.

6. Vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naudojimo priežiūrą, sudaro ir reguliariai patikslina naudotojų sąrašus.

7. Organizuoja ir koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo priemones, tvarko jų apskaitą.

8. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

9. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

10. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus ir atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

11. Inicijuoja ir vykdo darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

13.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.4. darbo patirtis – statybų srities patirtis;

13.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

14. Atitikimas kitiems reikalavimams:

14.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

15.1. komunikacija – 4;

15.2. analizė ir pagrindimas – 3;

15.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

15.4. organizuotumas – 3;

15.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

16. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3;

16.2. veiklos planavimas – 3.

__________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20  d.
įsakymu Nr. B-ĮV-290

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.  

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis.

3.3. Mokėti sisteminti informaciją, rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Rengia ir teikia derinti Skyriaus vedėjui keleivių vežimo vietiniais maršrutais grafikus.

4.2. Rengia dokumentų projektus kelių transporto veiklos organizavimo, gyventojų pavėžėjimo Savivaldybės teritorijoje klausimais.

4.3. Rengia viešo vietinio transporto visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus su vežėjais.

4.4. Rengia dokumentų, susijusių su mokyklų, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkų projektus.

4.5. Atlieka darbą, susijusį su ūkio subjektų vykdomos ūkinės  ̶  komercinės veiklos licencijavimu.

4.6. Rengia Savivaldybės viešųjų darbų programą ir teikia derinti Skyriaus vedėjui.

4.7. Vykdo vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą ir teikia ataskaitas Skyriaus vedėjui.

4.8. Rengia Skyriaus dokumentacijos plano projektą, derina su Skyriaus vedėju, pagal patvirtintą dokumentacijos planą, rengia, tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus.

4.9. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

4.10. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-738

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – kitos specialiosios veiklos sritys

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Statyba, statinių naudojimo priežiūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbus.

6. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą.

7. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

8. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

9. Inicijuoja ir vykdo darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

10. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus ir atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

11. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

13.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.4. darbo patirtis – statybų srities patirtis;

13.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

14. Atitikimas kitiems reikalavimams:

14.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

15.1. komunikacija – 4;

15.2. analizė ir pagrindimas – 3;

15.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

15.4. organizuotumas – 3;

15.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

16. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. informacijos valdymas – 3.

17. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3;

17.2. informacinių technologijų valdymas – 3.

__________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio ūkio ir statybų srityje;
– formuoti ir įgyvendinti savivaldybės energetikos ir transporto strategiją;
– rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės infrastruktūros srityje.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoti leidimus prekybai ir kitų paslaugų teikimui, išduoti leidimus komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, išduoti leidimus naudoti civilines pirotechnikos priemones fiziniams ir juridiniams asmenims;
– parengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Užimtumo didinimo programą, atlieka darbą, susijusį su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Savivaldybės administracijai teikiamais darbo rinkos klausimais;
– ruošia prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos viešosiose vietose vietinės rinkliavos projektus;
– vykdo statinių naudojimo priežiūrą;
– organizuoja vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, gatvių apšvietimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų vykdymo priežiūrą, vietinės reikšmės kelių, gatvių remontą, tiesimą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;
– administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą;
– sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus;
– dalyvauja klausimų sprendime dėl naudotojų atsijungimo nuo centralizuotų šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų;
– organizuoja Savivaldybės objektų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus, vykdo statybos užbaigimo procedūras.
– organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų remonto darbus;
– rengia ir tikrina statybos objektų kainų nustatymo sąmatas ir vykdo statinių statybos darbų priežiūrą;
– rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;
– dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;
– nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas šiais klausimais, rengia atsakymų projektus;
– administruoja:
— Savivaldybei priklausančių pirčių eksploatavimą;
— daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimus bei kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą;
– organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ir asbesto šalinimo programų įgyvendinimą;
– sprendžia klausimus, susietus su Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų remonto rėmimo programos įgyvendinimu;
– teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, atskirų pastatų, statinių ir įrenginių techninių projektų rengimo, teikia objektų statybos ir atnaujinimo priešprojektinius pasiūlymus;
– inicijuoja darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus;
– rengia visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus;
– rengia važiavimo išlaidų mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams bei kitais atvejais, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensavimo tvarkos aprašus;
– administruoja keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo klausimus, vykdo lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo priežiūrą ir kontrolę;
– rengia sprendimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą, prekybos ir kitų paslaugų teikimo bei komercinių renginių organizavimo viešosiose vietose išdavimą;
– vykdo vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą ir teikia ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui;
– pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Scroll to Top