ADministracija

Vietinio ūkio skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius

Vietinio ūkio skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Vietinio ūkio skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-293

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius“.

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio ūkio ir statybų srityje;

5.2. formuoti ir įgyvendinti savivaldybės energetikos ir transporto strategiją;

5.3. rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės infrastruktūros srityje.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoti leidimus prekybai ir kitų paslaugų teikimui, išduoti leidimus komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, išduoti leidimus naudoti civilines pirotechnikos priemones fiziniams ir juridiniams asmenims;

6.2. parengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Užimtumo didinimo programą, atlieka darbą, susijusį su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Savivaldybės administracijai teikiamais darbo rinkos klausimais;

6.3. ruošia prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos viešosiose vietose vietinės rinkliavos projektus;

6.4. vykdo statinių naudojimo priežiūrą;

6.5. organizuoja vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, gatvių apšvietimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų vykdymo priežiūrą, vietinės reikšmės kelių, gatvių remontą, tiesimą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;

6.6. administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą;

6.7. sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus;

6.8. dalyvauja klausimų sprendime dėl naudotojų atsijungimo nuo centralizuotų šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų;

6.9. organizuoja Savivaldybės objektų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus, vykdo statybos užbaigimo procedūras.

6.10. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų remonto darbus;

6.11. rengia ir tikrina statybos objektų kainų nustatymo sąmatas ir vykdo statinių statybos darbų priežiūrą;

6.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;

6.13. dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

6.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas šiais klausimais, rengia atsakymų projektus;

6.15. administruoja:

6.15.1. Savivaldybei priklausančių pirčių eksploatavimą;

6.15.2. daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimus bei kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą;

6.16. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ir asbesto šalinimo programų įgyvendinimą;

6.17. sprendžia klausimus, susietus su Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų remonto rėmimo programos įgyvendinimu;

6.18. teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, atskirų pastatų, statinių ir įrenginių techninių projektų rengimo, teikia objektų statybos ir atnaujinimo priešprojektinius pasiūlymus;

6.19. inicijuoja darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus;

6.20. rengia visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus;

6.21. rengia važiavimo išlaidų mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams bei kitais atvejais, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensavimo tvarkos aprašus;

6.22. administruoja keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo klausimus, vykdo lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo priežiūrą ir kontrolę;

6.22. rengia sprendimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą, prekybos ir kitų paslaugų teikimo bei komercinių renginių organizavimo viešosiose vietose išdavimą;

6.23 vykdo vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą ir teikia ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. nustatyta tvarka gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

13.2. reikalauti iš įmonių, gaunančių finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, pateikti informaciją apie lėšų panaudojimą;

13.3. organizuoti Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų pasitarimus Skyriaus veiklos klausimais;

13.4. teikti Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.5. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.6. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.7. nevykdyti pavedimų ir užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. vadovautis Skyriaus veiklos nuostatais ir savo pareigybių aprašymais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. laiku ir kokybiškai vykdyti Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.5. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.6. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.7. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

__________________________________

Vietinio ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-290

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Savivaldybės politiką komunalinio ūkio, statybų srityse, formuoti ir įgyvendinti savivaldybės energetikos ir transporto strategiją, sprendžiant ekonominius, komunalinio ūkio, statybos, infrastruktūros klausimus.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo specialioji veiklos sritis – infrastruktūros raidos planavimas, statyba, energetika ir transportas, bendroji veiklos sritis – būstas ir komunalinis ūkis.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis ir Skyriaus specialistų atliekamomis funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.4. Išmanyti investicinių projektų rengimo, regioninės plėtros ir strateginio planavimo metodikas.

4.5. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos paramos programomis.

4.6. Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, siekiant Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymo.

5.2. Sprendžia Skyriaus vedėjo kompetencijai priklausančius klausimus, vykdo kitas įstatymų ir Savivaldybės institucijų pavestas funkcijas.

5.3. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka rengia Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoti leidimus prekybai ir kitų paslaugų teikimui, išduoti leidimus komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, išduoti leidimus naudoti civilines pirotechnikos priemones fiziniams ir juridiniams asmenims.

5.4. Nustatyta tvarka rengia Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę.

5.5. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą ir rašo išvadas.

5.6. Pagal savo kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai, teikia metodinę pagalbą Savivaldybės padalinių bei Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojams.

5.7. Nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, pareiškimus, skundus ir prašymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

5.8. Koordinuoja projektų bei paraiškų teikimą Europos Sąjungos paramos fondų ir Valstybės investicijoms gauti.

5.9. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės tarybai priklausančių kultūros, sporto, sveikatos, švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo programas.

5.10. Teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto lėšų racionalaus ir prioritetinio panaudojimo.

5.11. Dalyvauja komisijų (darbo grupių), kurių veikla susijusi su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje.

5.12. Rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl rajono ilgalaikės energetikos ir transporto strategijos kūrimo.

5.13. Derina teritorijų planavimo dokumentus, pastatų, statinių priešprojektinius pasiūlymus, numatomų statyti pastatų ir statinių techninius projektus.

5.14. Nustatyta tvarka inicijuoja ir dalyvauja Skyriuje vykdant viešuosius pirkimus.

5.15. Koordinuoja teritorijų planavimo dokumentų, pastatų, statinių priešprojektinių pasiūlymų, numatomų statyti pastatų ir statinių techninių projektų derinimą.

5.16. Koordinuoja ir organizuoja infrastruktūros vystymo raidą.

5.17. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.18. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.19. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai. 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 290

VIETINIO ŪKIO  SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kitų infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir remonto darbams koordinuoti, projektinei dokumentacijai parengti bei priežiūrai vykdyti ir lėšas šiam tikslui paskirstyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – komunalinis ūkis.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo, statybos darbų vykdymo priežiūrą.

5.2. Sprendžia su vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo eksploatacija, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus.

5.3. Administruoja infrastruktūros ir socialinės-ekonominės veiklos planavimą, dalyvauja strateginių plėtros ir veiklos planų, susijusių su savo veiklos sritimi, rengime.

5.4. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

5.5. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

5.6. Sudaro perspektyvinius ir metinius projektavimo, statybos ir remonto darbų objektų, finansuojamų iš Savivaldybės rajono biudžeto ir Kelių direkcijos lėšų, planus.

5.7. Tikrina rangovų pateiktus sąmatinius skaičiavimus, juose įrašytų kainų pagrįstumą.

5.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių projektus ir atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

5.9. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.10. Inicijuoja darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

5.11. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis.

5.12. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-182

VIETINIO ŪKIO  SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės teritorijoje esančių elektros energijos, šilumos energijos gamybos ir tiekimo, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusiems klausimams spręsti, kitų ūkinių klausimų pagal pareigybei priskirtas veiklos sritis funkcijoms vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – komunalinis ūkis ir energetikos ūkis.

 IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais vyriausiojo specialisto veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Koordinuoja Savivaldybės šilumos energijos gamybos ir tiekimo objektų investicijų, eksploatavimo, renovacijos ir kainodaros klausimus. Sprendžia naudotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimus.

5.2. Sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus.

5.3. Administruoja infrastruktūros ir socialinės-ekonominės veiklos planavimą, dalyvauja strateginių plėtros ir veiklos planų, susijusių su savo veiklos sritimi, rengime.

5.4. Pagal Statinių naudojimo priežiūros tvarkos apraše nurodytus reikalavimus parengia patalpų ir pastatų paskirties keitimo ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo pažymas.

5.5. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

5.6. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

5.7. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir atsakymus į juridinių, fizinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

5.8. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.9. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.10. Inicijuoja arba organizuoja darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

5.11. Kaupia duomenis apie asbesto turinčius gaminius, pildo duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekio teikimo lentelę ir teikia Aplinkos apsaugos agentūrai.

5.12. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančius asbesto gaminių turinčius statinius, juose esantį asbesto gaminių kiekį.

5.13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis.

5.14. Vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-290

VIETINIO ŪKIO  SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių  socialinių būstų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbams koordinuoti, daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimams spręsti bei paskirtų administratorių veiklai koordinuoti. Organizuoti ir koordinuoti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priemonių įgyvendinimą, kitų ūkinių klausimų pagal pareigybei priskirtas veiklos sritis funkcijoms vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – būstas ir komunalinis ūkis.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti informaciją, apibendrinti problemas ir rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naudojimo priežiūrą, sudaro ir reguliariai patikslina naudotojų sąrašus.

5.2. Organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų remonto darbus.

5.3. Vykdo statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras, tvarko jų apskaitą.

5.4. Sprendžia daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimus bei kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą.

5.5. Organizuoja ir koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo priemones, tvarko jų apskaitą.

5.6. Nagrinėja piliečių pareiškimus dėl stichinių nelaimių nuniokoto nekilnojamojo turto nuostolių, nustato reikiamus medžiagų kiekius (medienos) šiems objektams remontuoti, rengia reikiamus dokumentus ir rekomendacijas statybinei medienai gauti lengvatinėmis sąlygomis.

5.7. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

5.8. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

5.9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių projektus ir atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

5.10. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.11. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.12. Inicijuoja darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

5.13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis.

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20  d.
įsakymu Nr. B-ĮV-290

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.  

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis.

3.3. Mokėti sisteminti informaciją, rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Rengia ir teikia derinti Skyriaus vedėjui keleivių vežimo vietiniais maršrutais grafikus.

4.2. Rengia dokumentų projektus kelių transporto veiklos organizavimo, gyventojų pavėžėjimo Savivaldybės teritorijoje klausimais.

4.3. Rengia viešo vietinio transporto visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus su vežėjais.

4.4. Rengia dokumentų, susijusių su mokyklų, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkų projektus.

4.5. Atlieka darbą, susijusį su ūkio subjektų vykdomos ūkinės  ̶  komercinės veiklos licencijavimu.

4.6. Rengia Savivaldybės viešųjų darbų programą ir teikia derinti Skyriaus vedėjui.

4.7. Vykdo vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą ir teikia ataskaitas Skyriaus vedėjui.

4.8. Rengia Skyriaus dokumentacijos plano projektą, derina su Skyriaus vedėju, pagal patvirtintą dokumentacijos planą, rengia, tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus.

4.9. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

4.10. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-290

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti statinių naudojimo priežiūrą,  organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbų atlikimą, padėti įgyvendinti investicinius projektus. 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – statyba. 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais vyriausiojo specialisto veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbus.

5.2. Sudaro perspektyvinius ir metinius remonto darbų objektų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, planus.

5.3. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą.

5.4. Teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, atskirų pastatų, statinių ir įrenginių techninių projektų rengimo, teikia priešprojektinius objektų statybos ir atnaujinimo pasiūlymus.

5.5. Surenka iš statybos dalyvių (projektuotojų, rangovų, statybos techninio prižiūrėtojo) dokumentus ir duomenis, kuriuos pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos užbaigimo procedūroms atlikti.

5.6. Užpildo ir pateikia Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriui deklaracijas apie statinių statybos užbaigimą.

5.7. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

5.8. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

5.9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus ir atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

5.10. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.11. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.12. Inicijuoja darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

5.13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis.

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_____________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– įgyvendinti savivaldybės politiką komunalinio ūkio ir statybų srityje;
– formuoti ir įgyvendinti savivaldybės energetikos ir transporto strategiją;
– rengti ir įgyvendinti įstaigos politiką socialinės infrastruktūros srityje.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoti leidimus prekybai ir kitų paslaugų teikimui, išduoti leidimus komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, išduoti leidimus naudoti civilines pirotechnikos priemones fiziniams ir juridiniams asmenims;
– parengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Užimtumo didinimo programą, atlieka darbą, susijusį su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Savivaldybės administracijai teikiamais darbo rinkos klausimais;
– ruošia prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos viešosiose vietose vietinės rinkliavos projektus;
– vykdo statinių naudojimo priežiūrą;
– organizuoja vietinės reikšmės kelių, gatvių, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, gatvių apšvietimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų vykdymo priežiūrą, vietinės reikšmės kelių, gatvių remontą, tiesimą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;
– administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą;
– sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus;
– dalyvauja klausimų sprendime dėl naudotojų atsijungimo nuo centralizuotų šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų;
– organizuoja Savivaldybės objektų projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus, vykdo statybos užbaigimo procedūras.
– organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų remonto darbus;
– rengia ir tikrina statybos objektų kainų nustatymo sąmatas ir vykdo statinių statybos darbų priežiūrą;
– rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;
– dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;
– nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas šiais klausimais, rengia atsakymų projektus;
– administruoja:
— Savivaldybei priklausančių pirčių eksploatavimą;
— daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimus bei kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą;
– organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ir asbesto šalinimo programų įgyvendinimą;
– sprendžia klausimus, susietus su Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų remonto rėmimo programos įgyvendinimu;
– teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, atskirų pastatų, statinių ir įrenginių techninių projektų rengimo, teikia objektų statybos ir atnaujinimo priešprojektinius pasiūlymus;
– inicijuoja darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus;
– rengia visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus;
– rengia važiavimo išlaidų mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams bei kitais atvejais, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei kompensavimo tvarkos aprašus;
– administruoja keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo klausimus, vykdo lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo priežiūrą ir kontrolę;
– rengia sprendimų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą, prekybos ir kitų paslaugų teikimo bei komercinių renginių organizavimo viešosiose vietose išdavimą;
– vykdo vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą ir teikia ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui;
– pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Scroll to Top Skip to content