ADministracija

Vietinio ūkio skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius

Vietinio ūkio skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Vietinio ūkio skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. spalio 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-1233

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius“.

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti savivaldybės politiką statybų, komunalinio ūkio, energetikos, kelių transporto veiklos organizavimo ir keleivių pavėžėjimo srityje;

5.2. spręsti daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdymo administravimo klausimus, kontroliuoti paskirtų administratorių veiklą;

5.3. rengti Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, koordinuoti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priemonių įgyvendinimo planą;

5.4. rengti prekybos viešosiose vietose ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo tvarkas, atlikti darbą susijusį su ūkio subjektų vykdomos ūkinės – komercinės veiklos licencijavimu (leidimų išdavimu).

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių ir pastatų, kelių, gatvių ir jų elementų, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, gatvių apšvietimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų vykdymo priežiūrą, vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontą, tiesimą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;

6.2. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų ir kitų patalpų remonto darbus;

6.3. rengia technines užduotis (technines specifikacijas), statinių ir patalpų paprastojo remonto darbų sąmatas, teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo;

6.4. ruošia sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų, susijusių su Skyriaus veiklos sritimi, projektus ir kaupia informaciją apie sutarčių įsipareigojimų vykdymą;

6.5. tikrina statybos dalyvių pateiktus atliktų darbų aktus ir juose įrašytų kiekių pagrįstumą, surenka dokumentus statomų, rekonstruojamų, remontuojamų, griaunamų objektų apžiūroms atlikti, organizuoja statybos užbaigimo procedūras;

6.6. vykdo statinių naudojimo priežiūrą, sudaro ir reguliariai patikslina naudotojų sąrašus;

6.7. išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;

6.8. vykdo statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras, tvarko bešeimininkio ir nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto apskaitą;

6.9. nagrinėja piliečių pareiškimus dėl stichinių nelaimių nuniokoto nekilnojamojo turto nuostolių, nustato reikiamus medžiagų kiekius (medienos) šiems objektams remontuoti, rengia reikiamus dokumentus ir rekomendacijas statybinei medienai gauti lengvatinėmis sąlygomis;

6.10. koordinuoja Savivaldybės šilumos energijos gamybos ir tiekimo objektų investicijų, eksploatavimo, renovacijos ir kainodaros klausimus. Sprendžia naudotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens sistemų tiekimo klausimus;

6.11. koordinuoja su asbesto turinčių gaminių kiekių apskaičiavimo tvarka susijusius klausimus;

6.12. dalyvauja strateginių plėtros ir veiklos planų, susijusių su Skyriaus veiklos sritimi, rengime ir svarstyme;

6.13. administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą, Savivaldybei priklausančių pirčių eksploatavimą;

6.14. sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus;

6.15. sprendžia kelių transporto veiklos organizavimo, keleivių pavėžėjimo Savivaldybės teritorijoje klausimus;

6.16. sudaro keleivių vežimo visuomenei būtinais reisais maršrutus ir grafikus, rengia viešojo vietinio transporto visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus su vežėjais;

6.17. rengia dokumentų, susijusių su mokyklų, profesinio mokymo mokyklų moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkų projektus;

6.18. sprendžia daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdymo administravimo klausimus, kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą;

6.19. rengia energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priemonių įgyvendinimo planą, tvarko jos apskaitą;

6.20. rengia prekybos viešosiose vietose nustatymo, vietinės rinkliavos dydžio nustatymo tvarkos projektus;

6.21. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, išduoti leidimus prekybai ir kitų paslaugų teikimui, išduoti leidimus komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, išduoti leidimus naudoti civilines pirotechnikos priemones, išduoti leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais fiziniams ir juridiniams asmenims;

6.22. vykdo išduotų licencijų (leidimų) apskaitą ir vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą;

6.23. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;

6.24. dalyvauja Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.25. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas šiais klausimais, rengia atsakymų projektus;

6.26. inicijuoja ir atlieka darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus;

6.27. teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;

6.28. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyrių sudaro Skyriaus vedėjas, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų). Skyriaus darbuotojų skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

9. Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui, pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.2. reikalauti iš įmonių, gaunančių finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, pateikti informaciją apie lėšų panaudojimą;

13.3. organizuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų pasitarimus Skyriaus veiklos klausimais;

13.4. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms (darbo grupėms) siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.6. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.7. nevykdyti pavedimų ir užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. vadovautis Skyriaus veiklos nuostatais ir savo pareigybių aprašymais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. laiku ir kokybiškai vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.5. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.6. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.7. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

________________________________

1.      Inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) III ir IV darbų etapų rangos darbų techninės specifikacijos (užduoties) parengimą, rangos darbų ir techninės priežiūros viešojo pirkimo procedūrų atlikimą, rangos darbų priežiūros (užsakovo funkcijų) vykdymą.

2.      Inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio rajono dviračių sporto klubo „Aira“ pastato ir jame esančių patalpų kapitalinio remonto keičiant paskirtį rangos darbų techninės specifikacijos (užduoties) parengimą, rangos darbų ir techninės priežiūros viešojo pirkimo procedūrų atlikimą, rangos darbų priežiūros (užsakovo funkcijų) vykdymą.

3.      Inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Vilkaviškio rajone paslaugos viešojo pirkimo dokumentų parengimą, viešojo pirkimo procedūrų atlikimą, su atrinktu tiekėju (vežėju) paslaugos sutarties pasirašymą ir vykdymą.

Vietinio ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1414

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

 1. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas.
 2. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. 5. Infrastruktūros raidos planavimas ir įgyvendinimas.
 2. Statybų, būsto, energetikos, komunalinio ūkio, kelių transporto veiklos organizavimo ir gyventojų pavėžėjimo bei ūkio subjektų veiklos licencijavimo (leidimų išdavimo) priežiūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės tarybai priklausančių kultūros, sporto, sveikatos, švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo programas.
 11. Dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavime. Teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto lėšų racionalaus ir prioritetinio panaudojimo.
 12. Dalyvauja komisijų (darbo grupių), kurių veikla susijusi su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje.
 13. Derina teritorijų planavimo dokumentus, statinių priešprojektinius pasiūlymus, numatomų statyti, rekonstruoti, remontuoti ir griauti statinių techninius projektus.
 14. Nustatyta tvarka inicijuoja ir dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 15. Teisės aktų nustatyta tvarkas pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

23.3. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

23.6. darbo patirties trukmė – 5 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

24.2. organizuotumas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. analizė ir pagrindimas – 5;

24.5 komunikacija – 4.

 1. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. strateginis požiūris – 4;

25.2. veiklos valdymas – 4;

25.3. lyderystė – 4.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4;

 1. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. veiklos planavimas – 4;

27.2. viešųjų ryšių išmanymas – 4.

_______________________

 

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1114

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

 1. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė (pagrindinė), sprendimų įgyvendinimas (papildoma).
 2. Bendroji veiklos sritis – viešieji pirkimai (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. 5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. kelių (gatvių) statyba, rekonstravimas ir remontas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. asmenų paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas;

6.2. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 4. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
 5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

viešieji pirkimai.

 1. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 2. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
 3. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 4. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių, gatvių ir jų elementų, lietaus kanalizacijos tinklų ir valyklų, vandentiekio tiekimo, nuotekų nuvedimo bei kitų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbus. Atlieka jų priežiūrą. Sudaro perspektyvinius ir metinius planus.
 5. Rengia technines užduotis (technines specifikacijas).
 6. Tikrina statybos dalyvių pateiktus atliktų darbų aktus ir juose įrašytų kiekių pagrįstumą, teikia derinti Skyriaus vedėjui ir tvirtinti Administracijos direktoriui.
 7. Surenka dokumentus statomų, rekonstruojamų, remontuojamų, griaunamų objektų apžiūroms atlikti ir pateikia Skyriaus vedėjui ar valstybinę priežiūrą atliekantiems subjektams. Organizuoja statybos užbaigimo procedūras.
 8. Ruošia sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų, susijusių su savo veiklos sritimi, projektus ir kaupia informaciją apie projektavimo ir statybos darbų sutarčių įsipareigojimų vykdymą
 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

21.3. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

21.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.6. darbo patirtis – gatvių rekonstrukcijos patirtis;

21.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

22.2. organizuotumas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. analizė ir pagrindimas – 4;

22.5. komunikacija – 3.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. informacijos valdymas – 3;

23.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 1. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

_______________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1114

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

 1. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas (pagrindinė), administracinių paslaugų teikimas (papildoma).
 2. Bendroji veiklos sritis – viešieji pirkimai (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. 5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. komunalinis ūkis ir energetika.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. asmenų paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas;

6.2. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 6. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 9. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 10. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
 11. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 12. Koordinuoja Savivaldybės šilumos energijos gamybos ir tiekimo objektų investicijų, eksploatavimo, renovacijos ir kainodaros klausimus. Sprendžia naudotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens sistemų tiekimo klausimus.
 13. Koordinuoja su asbesto turinčių gaminių kiekių apskaičiavimo tvarka susijusius klausimus.
 14. Administruoja infrastruktūros ir socialinės-ekonominės veiklos planavimą, dalyvauja strateginių plėtros ir veiklos planų, susijusių su Skyriaus veiklos sritimi, rengime.
 15. Administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą, Savivaldybei priklausančių pirčių eksploatavimą.
 16. Sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus.
 17. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 18. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriais vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).
 19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

26.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

26.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.5. darbo patirtis – energetikos srityje;

26.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

27.2. organizuotumas – 3;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

27.4. analizė ir pagrindimas – 4;

27.5. komunikacija – 3.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. informacijos valdymas – 3.

 1. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

_______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1114

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

 1. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė (pagrindinė), sprendimų įgyvendinimas (papildoma).
 2. Bendroji veiklos sritis – viešieji pirkimai (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. 5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. socialinio būsto remontas, daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdytojų priežiūra, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos koordinavimas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. asmenų paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas;

6.2. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 6. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
 7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 8. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
 9. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 10. Organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinių būstų remonto darbus, atlieka statybos užbaigimo procedūras. Sprendžia daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdymo administravimo klausimus, kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą.
 11. Rengia energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priemonių įgyvendinimo planą, tvarko jos apskaitą.
 12. Vykdo statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras, tvarko bešeimininkio ir nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto apskaitą.
 13. Nagrinėja piliečių pareiškimus dėl stichinių nelaimių nuniokoto nekilnojamojo turto nuostolių, nustato reikiamus medžiagų kiekius (medienos) šiems objektams remontuoti, rengia reikiamus dokumentus ir rekomendacijas statybinei medienai gauti lengvatinėmis sąlygomis.
 14. Išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį.
 15. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.
 16. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

24.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

24.4. studijų kryptis – architektūra;

arba:

24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.6. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

24.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

25.2. organizuotumas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. analizė ir pagrindimas – 4;

25.5. komunikacija – 3.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. informacijos valdymas – 3;

26.2. Kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 1. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

_______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1114

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

 1. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė (pagrindinė), sprendimų įgyvendinimas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. 4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. statyba, statinių naudojimo priežiūra.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

5.1. asmenų paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 6. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 8. Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių ir patalpų projektavimo ir statybos darbus. Vykdo statinių, išskyrus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių, naudojimo priežiūrą.
 9. Rengia technines užduotis (technines specifikacijas).
 10. Tikrina statybos dalyvių pateiktus atliktų darbų aktus ir juose įrašytų kiekių pagrįstumą, teikia derinti Skyriaus vedėjui ir tvirtinti Administracijos direktoriui.
 11. Surenka dokumentus statomų, rekonstruojamų, remontuojamų, griaunamų objektų apžiūroms atlikti ir pateikia Skyriaus vedėjui ar valstybinę priežiūrą atliekantiems subjektams.
 12. Organizuoja statybos užbaigimo procedūras. Inicijuoja darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.
 13. Ruošia sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų, susijusių su savo veiklos sritimi, projektus ir kaupia informaciją apie projektavimo ir statybos darbų sutarčių įsipareigojimų vykdymą.
 14. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

21.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

21.4. studijų kryptis – architektūra;

arba:

21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.6. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

21.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

22.2. organizuotumas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. analizė ir pagrindimas – 4;

22.5. komunikacija – 3.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. informacijos valdymas – 3;

23.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

 1. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

_______________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. lapkričio 16 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-1408

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė), sprendimų įgyvendinimas (papildoma).

4. Bendroji veiklos sritis – viešieji pirkimai (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. ūkio subjektų licencijavimas (leidimų išdavimas), keleivių vežimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. asmenų paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas;

6.2. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

11. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

12. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

14. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

15. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

16. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

17. Rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus išduoti ūkio subjektams leidimus (licencijas) verstis atitinkama veikla – įrengti išorinę reklamą, prekybai ir kitų paslaugų teikimui, komercinių renginių organizavimui viešosiose vietose, naudoti civilines pirotechnikos priemones, vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais.

18. Vykdo išduotų licencijų (leidimų) apskaitą ir vietinės rinkliavos administravimą, analizuoja informaciją apie vietinės rinkliavos surinkimą. Teikia duomenis informacinėms sistemoms ir ataskaitas Skyriaus vedėjui.

19. Rengia dokumentų projektus kelių transporto veiklos organizavimo, gyventojų pavėžėjimo Savivaldybės teritorijoje klausimais. Sudaro keleivių vežimo visuomenei būtinais reisais maršrutus ir grafikus, teikia derinti Skyriaus vedėjui ir tvirtinti Administracijos direktoriui. Rengia viešojo vietinio transporto visuomenės aptarnavimo sutarčių projektus su vežėjais.

20. Rengia dokumentų, susijusių su mokyklų, profesinio mokymo mokyklos moksleivių važiavimo išlaidų, keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkų projektus.

21. Rengia prekybos viešosiose vietose tvarkos nustatymo projektus.

22. Rengia Skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų projektus, atnaujina teikiamų administracinių paslaugų sąrašą. Rengia Skyriaus dokumentacijos plano projektą, pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, teikia derinti Skyriaus vedėjui ir tvirtinti Administracijos direktoriui.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

24.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

24.4. studijų kryptis – teisė (arba);

24.5. studijų kryptis – vadyba.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. komunikacija – 4;

25.2. analizė ir pagrindimas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. organizuotumas – 3;

25.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. informacijos valdymas – 3;

26.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. teisės išmanymas – 3;

27.2. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

_______________________

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. spalio 26 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-1313

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė (pagrindinė), sprendimų įgyvendinimas (papildoma).

  4. Bendroji veiklos sritis – viešieji pirkimai (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. statyba, statinių naudojimo priežiūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. asmenų paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas;

6.2. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

10. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

12. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

14. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

15. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

16. Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių ir patalpų projektavimo ir statybos darbus. Vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naudojimo priežiūrą, sudaro ir reguliariai patikslina naudotojų sąrašus.

17. Rengia technines užduotis (technines specifikacijas).

18. Tikrina statybos dalyvių pateiktus atliktų darbų aktus ir juose įrašytų kiekių pagrįstumą, teikia derinti Skyriaus vedėjui ir tvirtinti Administracijos direktoriui.

19. Surenka dokumentus statomų, rekonstruojamų, remontuojamų, griaunamų objektų apžiūroms atlikti ir pateikia Skyriaus vedėjui ar valstybinę priežiūrą atliekantiems subjektams. Organizuoja statybos užbaigimo procedūras.

20. Ruošia sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų, susijusių su savo veiklos sritimi, projektus ir kaupia informaciją apie projektavimo ir statybos darbų sutarčių įsipareigojimų vykdymą.

21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

23.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

23.4. studijų kryptis – architektūra (arba);

23.5. studijų kryptis – matavimų inžinerija.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 3;

24.2. analizė ir pagrindimas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. organizuotumas – 3;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. informacijos valdymas – 3;

25.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

______________________

 

 

 

Scroll to Top