ADministracija

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1650

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.
3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.
4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius“.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:
5.1. administruoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir valstybės patikėjimo teise perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
5.2. atstovauti akcinėse, uždarose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose ir jas administruoti;
5.3. pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimo reikalavimus užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, siekiant racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas;
5.4. kartu su Savivaldybės administracijos padaliniais organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytus atvejus, užtikrinant pirkimo procedūrų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo;
5.5. koordinuoti Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;
5.6. didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.
6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. organizuoja Savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo materialiojo ir nematerialiojo turto tinkamą naudojimą;
6.2. kontroliuoja Savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų, gyvenamojo fondo, infrastruktūros statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos atlikimą bei šių objektų registro tvarkymą;
6.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos, finansinio ir ilgalaikio materialiojo turto valdymo klausimais, dėl Savivaldybės turto investavimo;
6.4. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms ekonomikos klausimais;
6.5. numato lėšas, prioritetus ir priemones Savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos parengimui, rengia Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos plano programas;
6.6. sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas;
6.7. planuoja biudžeto lėšų poreikį Skyriaus atliekamoms funkcijoms vykdyti;
6.8. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl sprendžiamų klausimų;
6.9. rengia sprendimų projektus bei sutartis dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurios yra privatizavimo objektas, pardavimo kartu su kitų akcininkų akcijomis, organizuoja tokių sutarčių pasirašymo procesą;
6.10. atlieka uždarųjų akcinių bendrovių, rajono Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra rajono Savivaldybė, ūkinės, finansinės veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įmonių pertvarkymo, paslaugų tarifų nustatymo arba keitimo, dalyvauja šių įmonių valdymo organuose bei atlieka kitas funkcijas, susijusias su minėtų įstaigų administravimu bei atstovavimu jose, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo, privatizavimo, ūkinės veiklos efektyvumo didinimo, kaupia ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių metines ataskaitas.
6.11. koordinuoja steigėjo, dalininko (savininko) ir su vertybiniais popieriais susijusių funkcijų ir teisių realizavimą Savivaldybės viešosiose įstaigose, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, Savivaldybės įmonėse, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Direktoriaus įsakymų projektus bendraisiais atstovavimo klausimais, taip pat dėl įgaliotinių balsavimo atskirais darbotvarkės klausimais, įgaliojimų suteikimo ir įgaliotinių atsiskaitymo akcijų valdytojui tvarkos nustatymo:
6.11.1. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vertybinių popierių, dalininko (savininkų) teisių ir su jais susijusių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo;
6.11.2. teikia pasiūlymus dėl įgaliotinių balsavimo visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
6.11.3. teikia išvadą dėl sutikimo sušaukti susirinkimą per mažesnį nei 30 dienų iki susirinkimo dienos terminą;
6.11.4. teikia pasiūlymus dėl neeilinių savivaldybės viešųjų įstaigų dalininkų (savininkų) visuotinių susirinkimų ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybė turi akcijų, neeilinių visuotinių susirinkimų sušaukimo bei siūlomų nagrinėti klausimų sprendimo projektų;
6.11.5. teikia pasiūlymus dėl susirinkimų ar posėdžių darbotvarkių pakeitimų ar papildymų, rengia sprendimų projektus papildomai teikiamais svarstyti visuotiniuose susirinkimuose klausimais;
6.11.6. konsultuoja įgaliotinius, deleguotus į stebėtojų tarybas ir valdybas.
6.12. pagal savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinės ir finansinės veiklos metų ir ketvirčių analizę bei veiklos prognozę, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, Direktoriui dėl šių įmonių valdymo organų veiklos vertinimo, įstatinio kapitalo ar kapitalo mažinimo arba didinimo, jų reorganizavimo arba likvidavimo;
6.13. teikia metodinę pagalbą kitų padalinių specialistams, Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovybei įgyvendinant įstaigų ir įmonių, reikalingų viešosioms paslaugoms teikti, steigimą, reorganizavimą (jungimą arba skaidymą), likvidavimą bei kontroliuoja įmonių kapitalo mažinimą ar didinimą. Derina kitų padalinių parengtus Tarybos sprendimų projektus, kurie sąlygoja tokių tikslų įgyvendinimą;
6.14. teikia pasiūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybės turimo turto rinkos vertės nustatymo, kai tokį turtą siekiama privatizuoti ar investuoti;
6.15. planuoja ir nustato Savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymo ir privatizavimo strategiją;
6.16. parengia techninę dokumentaciją turto privatizavimui;
6.17. tvarko dokumentus pastatų, patalpų privatizavimui ir atskirų turto objektų suformavimui;
6.18. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimą;
6.19. organizuoja ir vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto privatizavimą;
6.20. tvarko Savivaldybės nekilnojamojo turto techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją;
6.21. saugo ir tvarko Savivaldybės negyvenamųjų pastatų, patalpų kadastrinių matavimų bylas ir pildo jų registrą;
6.22. tvarko savivaldybei nuosavybės teise ir savivaldybei priskirto patikėjimo teise priklausančio turto registrą;
6.23. vykdo savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų patalpų, pastatų, statinių, gyvenamojo fondo, infrastruktūros objektų duomenų apskaitą;
6.24. teikia Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms metodinę pagalbą turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;
6.25. skelbia ir redaguoja Skyriaus informaciją Savivaldybės tinklapyje;
6.26. vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose;
6.27. vykdo Savivaldybės administracijai numatytas funkcijas, susijusias su turto įgijimu, organizuoja nekilnojamojo turto pirkimą;
6.28. analizuoja Savivaldybės turto techninę būklę ir teikia pasiūlymus dėl lėšų skyrimo jų priežiūrai ir eksploatacijai;
6.29. rengia užsakymus bei reikalingus dokumentus pastatų ir statinių techninei inventorizacijai bei teisinei registracijai atlikti;
6.30. atstovauja rajono Savivaldybei valstybės įmonėje Registrų centre, registruojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, atliekant jo kadastrinius matavimus, užsako ir gauna pažymas, pažymėjimus ir kitus dokumentus, susijusius su nekilnojamojo turto nuosavybės teisių registravimu;
6.31. inicijuoja atliktų žemės sklypų ribų planų patikslinimą, sklypų įregistravimą ir panaudos sutarčių sudarymą;
6.32. pagal kompetenciją nagrinėja rašytinius prašymus ar paklausimus ir sprendžia juose iškeltus klausimus, parengia atsakymus, prireikus nagrinėja ir rengia raštų projektus ir teikia juos Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos direktoriui;
6.33. Siekdamas įgyvendinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą:
6.33.1. sudaro ir tikslina visus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus asmenų ir šeimų sąrašus, tvarko šių asmenų ir šeimų apskaitą;
6.33.2. sudaro ir tikslina savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, savivaldybės būsto fondo sąrašą, parduodamų būstų sąrašą;
6.33.3. nagrinėja asmenų ir šeimų prašymus dėl įrašymo į asmenų ir šeimų turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus;
6.33.4. nagrinėja asmenų ir šeimų prašymus teisei į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą nustatyti ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, ar šių kreditų gavėjai turi teisę į subsidiją, parengia pažymas apie teisę į paramą būstui įsigyti;
6.33.5. nagrinėja asmenų ir šeimų pateikiamus dokumentus bei metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;
6.33.6. sprendžia, ar asmenys ir šeimos kiekvienais metais turi teisę būti įrašyti sudarytuose sąrašuose;
6.33.7. sprendžia dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo asmenims ir šeimoms, apskaičiuoja šių kompensacijų dydį;
6.33.8. gauna reikalingus duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų asmenų ir šeimų teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatymo, šiuos duomenis įvertina, juos kaupia, sistemina, vykdo, pagal poreikį, elektroninį asmenų ir šeimų prašymų ir duomenų archyvavimą;
6.33.9. teikia duomenis apie asmenis ir šeimas, pretenduojančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, jiems suteiktą paramą į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) modulį „Būstas“;
6.33.10. rengia pažymų dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo projektus ir teikia juos Administracijos direktoriui;
6.34. konsultuoja gyventojus paramos būstui įsigyti klausimais;
6.35. teikia gyventojams žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su teikiama parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus;
6.36. rengia ir teikia pastabas bei pasiūlymus Savivaldybių asociacijai arba ministerijoms dėl įstatymų bei kitų teisės aktų projektų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, bendrauja su kitomis savivaldybių institucijomis, organizacijomis, įstaigomis, siekdamas gauti ir teikti duomenis apie asmenis ir šeimas, pretenduojančius gauti ar gaunančius paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;
6.37. organizuoja efektyvų Savivaldybės socialinio būsto naudojimą, atnaujinimą;
6.38. inicijuoja Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrą, įsisavinant savivaldybės ir valstybės skirtas lėšas ir įgyvendina galimybę šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, apsirūpinti būstu, kontroliuoja nuomos sutarčių sudarymą;
6.39. dalyvauja įgyvendinant politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą;
6.40. nagrinėja klausimus dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms, išbraukimo iš tarnybinių patalpų sąrašo, darbuotojų kategorijų, kuriems suteikiamos šios patalpos, nustatymo, tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo;
6.41. rengia dokumentų projektus savivaldybės turto kadastrinių matavimų atlikimui bei teisinei registracijai registro ir kadastro duomenų pakeitimui;
6.42. rengia dokumentų projektus savivaldybės turto kadastrinių matavimų atlikimui bei teisinei registracijai registro ir kadastro duomenų pakeitimui;
6.43. rengia dokumentus dėl nuomos mokesčio išieškojimo ir organizuoja nuomininkų iškeldinimą iš Savivaldybės būsto, ir teikia juos Juridiniam skyriui teisminiams procesams pradėti ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
6.44. rengia dokumentus žemės sklypų daiktinių teisinių įregistravimui;
6.45. rengia ekonominį ir socialinį pagrindimą būstui plėtoti ir organizuoja būsto pirkimo procedūras;
6.46. rengia dokumentų projektus dėl socialinio būsto nuomos mokesčio arba jo apskaičiavimo tvarkos nustatymo;
6.47. rengia teisės aktų projektus dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų pripažinimo nereikalingomis ir netinkamomis naudoti;
6.48. vykdo gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių privatizavimą (pardavimą);
6.49. teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;
6.50. vykdo Savivaldybės administracijai numatytas funkcijas savivaldybės turto valdymo ir disponavimo juo srityje sprendžiant klausimus, susijusius su savivaldybės turto įgijimu, perdavimu kitų subjektų nuosavybėn bei patikėjimo teise, turto panauda, turto nuoma;
6.51. rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo:
6.51.1. dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;
6.51.2. dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo teisės aktų nustatyta tvarka;
6.51.3. dėl Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo Savivaldybės turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;
6.51.4. dėl Savivaldybės turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis;
6.51.5. dėl Savivaldybės turto (išskyrus Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties) nuomos;
6.51.6. dėl Savivaldybės turto perdavimo valstybės arba kitos savivaldybės nuosavybėn;
6.51.7. dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo;
6.52. vertina turto valdymo ir priežiūros veiklos srities padėtį, iškeldamas problemas ir parengdamas išvadas bei pasiūlymus;
6.53. dalyvauja Savivaldybės mero potvarkiu ar Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų (darbo grupių) darbe, kai svarstomi turto valdymo ir disponavimo juo klausimai;
6.54. kontroliuoja Savivaldybės turto nuomos sutarčių vykdymą;
6.55. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių, Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais;
6.56. apskaičiuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto pradinį nuompinigių dydį ir parenka nuompinigių dydžio koregavimo koeficientą, kai yra priimtas sprendimas išnuomoti tokį turtą;
6.57. organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus, rengia nuomos ir panaudos sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;
6.58. vykdo Savivaldybės nuosavybės teise disponuojamo turto ir Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų pastatų ir patalpų, kilnojamojo turto nuomos, panaudos ar patikėjimo sutarčių administravimą:
6.58.1. kaupia nuomos, panaudos ar patikėjimo galiojančių sutarčių kopijas ir sutarčių kopijas, kurios jau nutrauktos tačiau liko neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai ir sistematizuoja tose sutartyse nurodytus duomenis (daikto aprašymas, naudotojo aprašymas, kokiu ir kieno sprendimu daiktas perduotas, naudojimosi daiktu terminai);
6.59. rengia kilnojamojo ir nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus;
6.60. rengia valstybės nekilnojamojo turto priėmimo į savivaldybės balansą dokumentus;
6.61. dalyvauja komisijose dėl patalpų perdavimo ir priėmimo;
6.62. atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančio turto duomenų pateikimą (suveda, patikrina bei prireikus patikslina duomenis) Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS);
6.63. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;
6.64. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
6.65. rengia nekilnojamojo turto, infrastruktūros objektų nuomos ir panaudos sutartis ir kt. sutartis ir kontroliuoja jų įvykdymą;
6.66. teikia konsultacijas apie nekilnojamojo turto panaudą, nuomą, nurašymą ir likvidavimą;
6.67. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais bei Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas ir kitas užduotis;
6.68. teikia informaciją ir konsultacijas fiziniams bei juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;
6.69. registruoja Savivaldybės turto panaudos, nuomos, pirkimo–pardavimo sutartis jų registre;
6.70. teikia konsultacijas ir metodinę paramą turto valdymo ir naudojimo bei kitais su Savivaldybės turtu susijusiais klausimais;
6.71. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus;
7. Skyrius, atstovaudamas akcinėse, uždarose akcinėse, Savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose ir jas administruodamas, atlieka šias funkcijas:
7.1. atstovauja rajono Savivaldybės interesus akcinėse, uždarosiose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose;
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas viešųjų pirkimų klausimais:
8.1 . pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas, Savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų viešųjų pirkimų komisijų dokumentų tvarkymą, skelbimų ir ataskaitų Viešųjų pirkimų tarnybai rengimą ir teikimą;
8.2 . kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, rengia išvadas ir taiko jas vykdant skyriaus uždavinius bei funkcijas;
8.3 . organizuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
8.4 . tikrina, ar pirkimo dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teikia siūlymus dėl keitimų pirkimo dokumentuose;
8.5 . nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų ar grupių darbe, nagrinėja iš tiekėjų gautus pasiūlymus ar klausimus dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų, pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, protokoluoja viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;
8.6 . teikia metodinę pagalbą, konsultuoja (žodžiu ir raštu) Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių, kitų perkančiųjų organizacijų darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
8.7 . rengia metinius Savivaldybės administracijos numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų projektus pagal struktūrinių padalinių pateiktą informaciją (apskaičiuoja numatomas pirkimų vertes, atsižvelgiant į įvykusių pirkimų vertes, parenka pirkimo būdą, prekėms, paslaugoms ar darbams priskiria rūšies kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ), įvertina galimybę vykdyti „žaliuosius“ pirkimus, taikyti inovatyvumo ar energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, bei pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir kt.), juos skelbia, patikslinus planus – nedelsiant skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės tinklalapyje;
8.8 . tvarko pirkimų verčių apskaitą;
8.9 . Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės tinklalapyje;
8.10 . rengia pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis (pirkimo objekto aprašymą, sutartį arba sutarties sąlygas, sutarties įvykdymo terminus, techninę specifikaciją, specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus ir kt.);
8.11 . vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
8.12 . rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prašymus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais ir paklausimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
8.13 . teisės aktų nustatyta tvarka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą ir skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas;
8.14 . pagal Savivaldybės administracijos padalinio pateiktą raštišką informaciją apskaičiuoja kiekvieno pirkimo vertę, nurodo atitinkamo pirkimo vertės ribą, galimą pirkimo būdą, tvarko pirkimų verčių apskaitą;
8.15 . nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus;
8.16 . teikia viešųjų pirkimų komisijai nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus;
8.17 . parenka ir Viešojo pirkimo komisijai (toliau – Komisija) pasiūlo (rekomenduoja) prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
8.18 . Viešųjų pirkimų komisijai patvirtinus pirkimo būdą ir dokumentus, nustato galutinį pasiūlymų pateikimo terminą ir skelbia apie pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
8.19 . kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir, ataskaitiniams finansiniams metams pasibaigus, per 30 dienų pateikia pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;
8.20 . teikia tiekėjams pirkimo dokumentus;
8.21 . paaiškina tiekėjų prašymu pirkimo procedūras, dokumentus ir išsiunčia paaiškinimus visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai;
8.22 . rengia tiekėjams pranešimų projektus dėl kvalifikacijos patikslinimo, pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, pasiūlymų atmetimo, dėl laimėjusio pasiūlymo ir pirkimo sutarties sudarymo;
8.23 . organizuoja tiekėjų ir rangovų pretenzijų nagrinėjimą;
8.24 . parengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, raštu pateikia pirkimo procedūrų ataskaitą;
8.25 . atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus Viešojo pirkimo komisijų kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti;
8.26 . kaupia informaciją apie Savivaldybės administracijoje atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus, analizuoja problemas, aiškinasi jų priežastis;
8.27 . apibendrina ir sistemina kiekvieno ketvirčio mažos vertės pirkimus;
8.28 . seka ir analizuoja Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkomą informacinę sistemą interneto svetainėje, naujausią informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais;
8.29 . organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją, naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
8.30 . rengia ataskaitas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
8.31 . konsultuoja, teikia informaciją ir metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų organizavimo klausimais;
8.32 . siekiant užtikrinant informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, rengia suvestines apie Savivaldybės administracijos vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir teikia jas skelbti Savivaldybės administracijos tinklalapyje;
8.33 . kontroliuoja sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių terminų laikymąsi bei renka informaciją apie sutarčių įvykdymo rezultatus ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie sutarčių įvykdymą Viešųjų pirkimų tarnybai;
8.34 . organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, protokoluoja komisijų posėdžius;
8.35 . tvarko Savivaldybės administracijos vykdomų pirkimų apskaitą;
8.36 . tvarko su vykdomų viešųjų pirkimų procedūromis susijusius dokumentus, registruoja savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus ir užtikrina jų saugumą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka bei teikia juos viešųjų pirkimų komisijai;
8.37 . teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko skyriaus archyvinius dokumentus, vykdo šių dokumentų perdavimą savivaldybės archyvui ir tvarko skyriaus archyvą, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus archyvinių dokumentų tvarkymas;
8.38 . renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtus norminius teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
8.39 . rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijos vadovybei;
8.40 . tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų ir pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, teikia siūlymus jiems pataisyti;
8.41 . organizuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
8.42 . kaupia ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų, perduoda informaciją Savivaldybės administracijos padalinių specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus;
8.43 . rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus projektus Skyriaus veiklos klausimais;
8.44 . įgyvendina pagal Skyriaus kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, Savivaldybės administracijos pavedimus;
8.45 . bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;
8.46 . saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.
10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.
11. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.
12. Skyriaus vedėjas:
12.1 . organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už skyriaus pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
12.2 . rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;
12.3 . teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;
12.4 . vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;
12.5 . užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi darbo drausmės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
12.6 . tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
12.7 . atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
13. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.
14. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Skyrius darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:
15.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
15.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
15.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;
15.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;
15.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;
15.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
16. Skyriaus darbuotojai privalo:
16.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
16.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
16.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;
16.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
16.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS
SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

17. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.
18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.
20. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.
21. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.
22. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.
                                                    

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 3 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 327

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus funkcijoms, uždaviniams ir pareigoms vykdyti, organizuoti, planuoti, derinti ir kontroliuoti skyriaus darbą bei įgyvendinti Savivaldybės politiką Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymo ir disponavimo bei viešųjų pirkimų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vedėjo bendroji veiklos sritis – Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymas ir disponavimas bei viešieji pirkimai.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais, išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą, naudojimą ir disponavimą bei viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą.

6.4. Mokėti sisteminti, apibendrinti savo darbo srities informaciją ir rengti išvadas.

6.5. Išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Organizuoja, kontroliuoja ir tobulina skyriaus darbą, užtikrina užduočių atlikimą laiku, paskirsto funkcijas skyriaus darbuotojams, užtikrina darbo kokybę, atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kontroliuoja skyriaus vidaus darbo tvarką ir tarnybinę drausmę.

7.2. Organizuoja Savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo materialiojo ir nematerialiojo turto tinkamą naudojimą.

7.3. Kontroliuoja Savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų, gyvenamojo fondo, infrastruktūros statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos atlikimą bei šių objektų registro tvarkymą.

7.4. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas, Savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų viešųjų pirkimų komisijų dokumentų tvarkymą, skelbimų ir ataskaitų Viešųjų pirkimų tarnybai rengimą ir teikimą.

7.5. Rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, organizuoja ir kontroliuoja planų vykdymą.

7.6. Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, rengia išvadas ir taiko jas vykdant skyriaus uždavinius bei funkcijas.

7.7. Savarankiškai formuoja ilgalaikius ir trumpalaikius Skyriaus strateginius tikslus, planuoja ir organizuoja jų įgyvendinimą bei kontroliuoja įgyvendinimo eigą.

7.8. Vykdo Savivaldybės administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.

7.9. Dalyvauja Savivaldybės administracijos sudaromų Viešųjų pirkimų komisijų (toliau – komisijų) veikloje.

7.10. Koordinuoja skyriaus valstybės tarnautojų veiksmus jiems atliekant viešųjų pirkimų procedūras, vykdant uždavinius ir priimant sprendimus.

7.11. Nagrinėja pirkimo dokumentus, dėl jų teikia pastabas ir pasiūlymus.

7.12. Vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių projektus, rengia Savivaldybės interneto svetainei informacinius pranešimus apie įvyksiančius viešuosius pirkimus.

7.13. Nustatyta tvarka rengia mero, Administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę.

7.14. Žodžiu ir raštu konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais.

7.15. Koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės pirkimų, kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, procedūrų vykdymą.

7.16. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus. Teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo.

7.17. Atstovauja Savivaldybės administracijai bei skyriui pagal suteiktus įgaliojimus valstybės ir savivaldybių institucijose, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų įstaigų tarnautojais sprendžiant praktines viešųjų pirkimų vykdymo problemas.

7.18. Vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir rašo motyvuotas vertinimo išvadas.

7.19. Nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus, rengia į juos atsakymų projektus.

7.20. Užtikrina Savivaldybės prevencinių priemonių vykdymą Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymo ir disponavimo bei viešųjų pirkimų srityje.

7.21. Organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių, komisijos darbo reglamento pakeitimų projektų, posėdžių protokolų, pranešimų ir kvietimų tiekėjams standartinių formų rengimą.

7.22. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.23. Teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

7.24. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.25. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
____________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-ĮV-11

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBES APRAŠYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga turto valdymo bei disponavimo juo klausimams nagrinėti ir priimtiems sprendimams įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – turto valdymas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

6.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Pagal kompetenciją analizuoja, sprendžia, koordinuoja ir kontroliuoja veiklos sričiai priskirtų klausimų sprendimą, rengia ir teikia šiais klausimais išvadas bei pasiūlymus, reikalingus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto klausimams spręsti.

7.2. Vykdo Savivaldybės administracijai numatytas funkcijas Savivaldybės turto valdymo ir disponavimo juo srityje sprendžiant klausimus, susijusius su Savivaldybės turto įgijimu, perdavimu kitų subjektų nuosavybėn bei patikėjimo teise, turto panauda, turto nuoma.

7.3. Rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo:

7.3.1. dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;

7.3.2. dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3.3. dėl Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo Savivaldybės turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

7.3.4. dėl Savivaldybės turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis;

7.3.5. dėl Savivaldybės turto (išskyrus Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties) nuomos;

7.3.6. dėl Savivaldybės turto perdavimo valstybės arba kitos savivaldybės nuosavybėn;

7.3.7. dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.

7.4. Vertina turto valdymo ir priežiūros veiklos srities padėtį, iškeldamas problemas ir parengdamas išvadas bei pasiūlymus.

7.5. Dalyvauja Savivaldybės mero potvarkiu ar Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų (darbo grupių) darbe, kai svarstomi turto valdymo ir disponavimo juo klausimai.

7.6. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus savivaldybės turto valdymo ir disponavimo juo ir kitais klausimais.

7.7. Apskaičiuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto pradinį nuompinigių dydį ir parenka nuompinigių dydžio koregavimo koeficientą, kai yra priimtas sprendimas išnuomoti tokį turtą;

7.8. Organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus, rengia nuomos ir panaudos sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą.

7.9. Vykdo Savivaldybės nuosavybės teise disponuojamo turto ir Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų pastatų ir patalpų, kilnojamojo turto nuomos, panaudos ar patikėjimo sutarčių administravimą: kaupia nuomos, panaudos ar patikėjimo galiojančių sutarčių kopijas ir sutarčių kopijas, kurios jau nutrauktos tačiau liko neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai ir sistematizuoja tose sutartyse nurodytus duomenis (daikto aprašymas, naudotojo aprašymas, kokiu ir kieno sprendimu daiktas perduotas, naudojimosi daiktu terminai).

7.10. Rengia kilnojamojo ir nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus.

7.11. Rengia valstybės nekilnojamojo turto priėmimo į Savivaldybės balansą dokumentus.

7.12. Pagal kompetenciją sprendžia rašytinius klausimus ar paklausimus, rengia atsakymus į juos.

7.13. Atstovauja Savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse.

7.14. Pagal kompetenciją vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras ir rengia dokumentus.

7.15. Nagrinėja piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų subjektų prašymus, skundus bei parengia atsakymus į juos.

7.16. Rengia Tarybos sprendimų projektus dėl nekilnojamojo turto, infrastruktūros objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo; kompiuterinės ir kitos įrangos, kito ilgalaikio bei trumpalaikio materialaus ir nematerialaus turto sutikimo perimti ir perduoti savivaldybei pavaldžioms biudžetinėms, viešosioms ir kitoms įstaigoms.

7.17. Dalyvauja komisijose dėl patalpų perdavimo ir priėmimo.

7.18. Atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančio turto duomenų pateikimą (suveda, patikrina bei prireikus patikslina duomenis) Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS).

7.19. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.20. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.21. Rengia nekilnojamojo turto, infrastruktūros objektų nuomos ir panaudos sutartis ir kt. sutartis ir kontroliuoja jų įvykdymą.

7.22. Teikia konsultacijas apie nekilnojamojo turto panaudą, nuomą, nurašymą ir likvidavimą.

7.23. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais bei Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas ir kitas užduotis.

7.24. Registruoja Savivaldybės turto panaudos, nuomos, pirkimo-pardavimo sutartis jų registre.

7.25. Teikia konsultacijas ir metodinę paramą turto valdymo ir naudojimo bei kitais su Savivaldybės turtu susijusiais klausimais.

7.26. Vykdo kitus su Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-11

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklai analizuoti ir tobulinti bei turto valdymui organizuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – turto valdymas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių turto valdymą, įmonių veiklą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

6.3. Gebėti apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vykdo Savivaldybės administracijai numatytas funkcijas Savivaldybės turto valdymo ir disponavimo juo srityje.

7.2. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos, finansinio ir ilgalaikio materialiojo turto valdymo klausimais, dėl Savivaldybės turto investavimo;.

7.3. Teikia metodinę pagalbą Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms ekonomikos klausimais.

7.4. Teikia pasiūlymus turto valdymo naudojimo ir disponavimo klausimais.

7.5. Numato lėšas, prioritetus ir priemones Savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos parengimui, rengia Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos plano programas.

7.6. Sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.

7.7. Planuoja biudžeto lėšų poreikį Skyriaus atliekamoms funkcijoms vykdyti.

7.8. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl sprendžiamų klausimų.

7.9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus bei sutartis dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurios yra privatizavimo objektas, pardavimo kartu su kitų akcininkų akcijomis, organizuoja tokių sutarčių pasirašymo procesą.

7.10. Atlieka uždarųjų akcinių bendrovių, rajono Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra rajono Savivaldybė, ūkinės, finansinės veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įmonių pertvarkymo, paslaugų tarifų nustatymo arba keitimo, dalyvauja šių įmonių valdymo organuose bei atlieka kitas funkcijas, susijusias su minėtų įstaigų administravimu bei atstovavimu jose, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo, privatizavimo, ūkinės veiklos efektyvumo didinimo, kaupia ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių metines ataskaitas.

7.11. Koordinuoja steigėjo, dalininko (savininko) ir su vertybiniais popieriais susijusių funkcijų ir teisių realizavimą Savivaldybės viešosiose įstaigose, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, Savivaldybės įmonėse, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus bendraisiais atstovavimo klausimais, taip pat dėl įgaliotinių balsavimo atskirais darbotvarkės klausimais, įgaliojimų suteikimo ir įgaliotinių atsiskaitymo akcijų valdytojui tvarkos nustatymo:

7.11.1. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vertybinių popierių, dalininko (savininkų) teisių ir su jais susijusių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo;

7.11.2. teikia pasiūlymus dėl įgaliotinių balsavimo visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

7.11.3. teikia išvadą dėl sutikimo sušaukti susirinkimą per mažesnį nei 30 dienų iki susirinkimo dienos terminą;

7.11.4. teikia pasiūlymus dėl neeilinių savivaldybės viešųjų įstaigų dalininkų (savininkų) visuotinių susirinkimų ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybė turi akcijų, neeilinių visuotinių susirinkimų sušaukimo bei siūlomų nagrinėti klausimų sprendimo projektų;

7.11.5. teikia pasiūlymus dėl susirinkimų ar posėdžių darbotvarkių pakeitimų ar papildymų, rengia sprendimų projektus papildomai teikiamais svarstyti visuotiniuose susirinkimuose klausimais;

7.11.6. konsultuoja įgaliotinius, deleguotus į stebėtojų tarybas ir valdybas.

7.12. Pagal Savivaldybės viešųjų įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinės ir finansinės veiklos metų ir ketvirčių analizę bei veiklos prognozę, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui dėl šių įmonių valdymo organų veiklos vertinimo, įstatinio kapitalo ar kapitalo mažinimo arba didinimo, jų reorganizavimo arba likvidavimo.

7.13. Teikia metodinę pagalbą kitų padalinių specialistams, Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovybei įgyvendinant įstaigų ir įmonių, reikalingų viešosioms paslaugoms teikti, steigimą, reorganizavimą (jungimą arba skaidymą), likvidavimą bei kontroliuoja įmonių kapitalo mažinimą ar didinimą. Derina kitų padalinių parengtus Tarybos sprendimų projektus, kurie sąlygoja tokių tikslų įgyvendinimą.

7.14. Teikia pasiūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybės turimo turto rinkos vertės nustatymo, kai tokį turtą siekiama privatizuoti ar investuoti.

7.15. Planuoja ir nustato Savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto privatizavimo strategiją.

7.16. Parengia techninę dokumentaciją turto privatizavimui.

7.17. Rengia dokumentus žemė sklypų, pastatų, patalpų privatizavimui ir atskirų turto objektų suformavimui.

7.18. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimą.

7.19. Organizuoja ir vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto privatizavimą.

7.20. Tvarko Savivaldybės nekilnojamojo turto techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją.

7.21. Saugo ir tvarko Savivaldybės negyvenamųjų pastatų, patalpų kadastrinių matavimų bylas ir pildo jų registrą.

7.22. Tvarko Savivaldybei nuosavybės teise ir Savivaldybei priskirto patikėjimo teise priklausančių negyvenamųjų pastatų, patalpų, statinių, butų, infrastruktūros objektų duomenų registrą.

7.23. Vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų patalpų, pastatų, statinių, gyvenamojo fondo, infrastruktūros objektų duomenų apskaitą.

7.24. Teikia Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms metodinę pagalbą turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais.

7.25. Skelbia ir redaguoja Skyriaus informaciją Savivaldybės internetiniame tinklapyje.

7.26. Nagrinėja piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų subjektų prašymus, skundus bei parengia atsakymus į juos.

7.27. Vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose.

7.28. Atstovauja rajono Savivaldybės interesus akcinėse, uždarosiose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose;

7.29. Atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančio turto duomenų pateikimą (suveda, patikrina bei prireikus patikslina duomenis) Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS).

7.30. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.31. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.32. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 5 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-11

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės turto valdymo bei disponavimo juo klausimams nagrinėti ir priimtiems sprendimams įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – turto valdymas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

6.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Pagal kompetenciją analizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja veiklos sričiai priskirtų klausimų sprendimą, rengia ir teikia šiais klausimais išvadas bei pasiūlymus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti.

7.2. Vykdo Savivaldybės administracijai numatytas funkcijas, susijusias su turto įgijimu, organizuoja nekilnojamojo turto pirkimą.

7.3. Vertina padėtį priskirtose veiklos srityje, teikia išvadas ir pasiūlymus.

7.4. Dalyvauja (kai sprendžiami pagal kompetenciją priskirti klausimai) Savivaldybės nekilnojamojo turto būklės nustatymo, Savivaldybės mero potvarkiu ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų (darbo grupių) posėdžiuose.

7.5. Ruošia teisės aktų projektus Savivaldybės turto valdymo ir disponavimo juo bei kitais klausimais.

7.6. Analizuoja Savivaldybės turto techninę būklę ir teikia pasiūlymus dėl lėšų skyrimo jo priežiūrai ir eksploatacijai.

7.7. Rengia užsakymus bei reikalingus dokumentus pastatų ir statinių techninei inventorizacijai bei teisinei registracijai atlikti.

7.8. Atstovauja Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai valstybės įmonėje Registrų centre, registruojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, atliekant jo kadastrinius matavimus, užsako ir gauna pažymas, pažymėjimus ir kitus dokumentus, susijusius su nekilnojamojo turto nuosavybės teisių registravimu.

7.9. Inicijuoja atliktų žemės sklypų ribų planų patikslinimą, sklypų įregistravimą ir panaudos sutarčių sudarymą.

7.10. Pagal kompetenciją nagrinėja rašytinius prašymus ar paklausimus ir sprendžia juose iškeltus klausimus, parengia atsakymus, prireikus nagrinėja ir rengia raštų projektus ir teikia juos Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos direktoriui.

7.11. Atstovauja Savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse.

7.12. Siekdamas įgyvendinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą:

7.12.1. sudaro ir tikslina visus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus asmenų ir šeimų sąrašus, tvarko šių asmenų ir šeimų apskaitą;

7.12.2. sudaro ir tikslina Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, Savivaldybės būsto fondo sąrašą, parduodamų būstų sąrašą;

7.12.3. nagrinėja asmenų ir šeimų prašymus dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus;

7.12.4. nagrinėja asmenų ir šeimų prašymus teisei į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą nustatyti ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, ar šių kreditų gavėjai turi teisę į subsidiją, parengia pažymas apie teisę į paramą būstui įsigyti;

7.12.5. nagrinėja asmenų ir šeimų pateikiamus dokumentus bei metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;

7.12.6. sprendžia, ar asmenys ir šeimos kiekvienais metais turi teisę būti įrašyti sudarytuose sąrašuose;

7.12.7. sprendžia dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo asmenims ir šeimoms, apskaičiuoja šių kompensacijų dydį;

7.12.8. gauna reikalingus duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų asmenų ir šeimų teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatymo, šiuos duomenis įvertina, juos kaupia, sistemina, vykdo, pagal poreikį, elektroninį asmenų ir šeimų prašymų ir duomenų archyvavimą;

7.12.9. teikia duomenis apie asmenis ir šeimas, pretenduojančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, jiems suteiktą paramą į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) modulį „Būstas“;

7.12.10. rengia pažymų dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo projektus ir teikia juos Administracijos direktoriui.

7.13. Teikia duomenis Skyriaus vedėjui, reikalingus sprendimui dėl socialinio būsto plėtros priimti.

7.14. Konsultuoja gyventojus paramos būstui įsigyti klausimais.

7.15. Teikia gyventojams žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su teikiama parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus.

7.16. Rengia ir teikia pastabas bei pasiūlymus Savivaldybių asociacijai arba ministerijoms dėl įstatymų bei kitų teisės aktų projektų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, bendrauja su kitomis savivaldybių institucijomis, organizacijomis, įstaigomis, siekdamas gauti ir teikti duomenis apie asmenis ir šeimas, pretenduojančius gauti ar gaunančius paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.

7.17. Organizuoja Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomą, šiuo klausimu rengia Savivaldybės institucijų dokumentų projektus, teikia konsultacijas seniūnijų darbuotojams bei gyventojams.

7.18. Sudaro politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų aprūpinimo butais sąrašus, tvarko butų nuomos dokumentus.

7.19. Organizuoja efektyvų Savivaldybės socialinio būsto naudojimą, atnaujinimą.

7.20. Inicijuoja Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrą, įsisavinant Savivaldybės ir valstybės skirtas lėšas ir įgyvendina galimybę šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, apsirūpinti būstu, kontroliuoja nuomos sutarčių sudarymą.

7.21. Dalyvauja politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos vykdyme.

7.22. Nagrinėja klausimus dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms, išbraukimo iš tarnybinių patalpų sąrašo, darbuotojų kategorijų, kuriems suteikiamos šios patalpos, nustatymo, tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo.

7.23. Rengia dokumentų projektus Savivaldybės turto kadastrinių matavimų atlikimui bei teisinei registracijai registro ir kadastro duomenų pakeitimui.

7.24. Rengia dokumentus dėl nuomos mokesčio išieškojimo ir organizuoja nuomininkų iškeldinimą iš Savivaldybės būsto, ir teikia juos Juridiniam skyriui teisminiams procesams pradėti ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.

7.25. Rengia dokumentus žemės sklypų daiktinių teisių įregistravimui.

7.26. Rengia ekonominį ir socialinį pagrindimą būstui plėtoti ir organizuoja būsto pirkimo procedūras.

7.27. Rengia dokumentų projektus dėl socialinio būsto nuomos mokesčio arba jo apskaičiavimo tvarkos nustatymo.

7.28. Rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų pripažinimo nereikalingomis ir netinkamomis naudoti.

7.29. Nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, susijusius su būsto valdymu, naudojimu ir išsaugojimu.

7.30. Vykdo gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių privatizavimą (pardavimą).

7.31. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais bei Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas ir kitas užduotis.

7.32. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

7.33. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.34. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.35. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 5 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-11

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tinkamam viešųjų pirkimų procesų valdymui, pirkimų teisėtumui užtikrinti, viešiesiems pirkimams koordinuoti ir organizuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo, ekonomikos, vadybos ar verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Organizuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

7.2. Tikrina, ar pirkimo dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teikia siūlymus dėl keitimų pirkimo dokumentuose.

7.3. Organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius.

7.4. Nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų ar grupių darbe, nagrinėja iš tiekėjų gautus pasiūlymus ar klausimus dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų, pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, protokoluoja viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla.

7.5. Teikia metodinę pagalbą, konsultuoja (žodžiu ir raštu) Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių, kitų perkančiųjų organizacijų darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.

7.6. Rengia metinius Savivaldybės administracijos numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų projektus pagal struktūrinių padalinių pateiktą informaciją (apskaičiuoja numatomas pirkimų vertes, atsižvelgiant į įvykusių pirkimų vertes, parenka pirkimo būdą, prekėms, paslaugoms ar darbams priskiria rūšies kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ), įvertina galimybę vykdyti „žaliuosius“ pirkimus, taikyti inovatyvumo ar energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, bei pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir kt.), juos skelbia, patikslinus planus – nedelsiant skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės tinklalapyje.

7.7. Rengia ir teikia tvirtinti viešųjų pirkimų planus ir nustatyta tvarka skelbia planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės tinklalapyje.

7.8. Rengia pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis (paraišką-užduotį pirkimo objekto aprašymą, sutartį arba sutarties sąlygas, sutarties įvykdymo terminus, techninę specifikaciją, specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus ir kt.).

7.9. Vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją.

7.10. Rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prašymus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais ir paklausimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais.

7.11. Teisės aktų nustatyta tvarka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą ir skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas.

7.12. Pagal Savivaldybės administracijos padalinio pateiktą raštišką informaciją apskaičiuoja kiekvieno pirkimo vertę, nurodo atitinkamo pirkimo vertės ribą, galimą pirkimo būdą, tvarko pirkimų verčių apskaitą.

7.13. Nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus.

7.14. Teikia viešųjų pirkimų komisijai nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus.

7.15. Parenka ir Viešojo pirkimo komisijai (toliau – Komisija) pasiūlo (rekomenduoja) prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą.

7.16. Viešųjų pirkimų komisijai patvirtinus pirkimo būdą ir dokumentus, nustato galutinį pasiūlymų pateikimo terminą ir skelbia apie pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

7.17. Kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir, ataskaitiniams finansiniams metams pasibaigus, per 30 dienų pateikia pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai.

7.18. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų klausimais.

7.19. Teikia tiekėjams pirkimo dokumentus.

7.20. Paaiškina tiekėjų prašymu pirkimo procedūras, dokumentus ir išsiunčia paaiškinimus visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai.

7.21. Rengia tiekėjams pranešimų projektus dėl kvalifikacijos patikslinimo, pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, pasiūlymų atmetimo, dėl laimėjusio pasiūlymo ir pirkimo sutarties sudarymo.

7.22. Organizuoja tiekėjų ir rangovų pretenzijų nagrinėjimą.

7.23. Parengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, raštu pateikia pirkimo procedūrų ataskaitą.

7.24. Atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus Viešojo pirkimo komisijų kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti.

7.25. Kaupia informaciją apie Savivaldybės administracijoje atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus, analizuoja problemas, aiškinasi jų priežastis. Pasibaigus ketvirčiui pateikia informaciją (ataskaitą) Skyriaus vedėjui.

7.26. Apibendrina ir sistemina kiekvieno ketvirčio mažos vertės pirkimus, pasibaigus ketvirčiui teikia informaciją Skyriaus vedėjui.

7.27. Seka ir analizuoja Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkomą informacinę sistemą interneto svetainėje, naujausią informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, pateikia skyriaus vedėjui.

7.28. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.29. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.30. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 5 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-11

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų vykdytojų veiklai koordinuoti, užtikrinti pirkimo procedūrų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, dokumentų valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekiant užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą viešųjų pirkimų planavimą, renka informaciją iš visų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus, pirkimų objektus, pirkimų apimtis.

7.2. Pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktas paraiškas-užduotis rengia prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus.

7.3. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją, naudojantis CPO elektroniniu katalogu.

7.4. Rengia ataskaitas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai.

7.5. Konsultuoja, teikia informaciją ir metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų organizavimo klausimais.

7.6. Siekiant užtikrinant informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, rengia suvestines apie Savivaldybės administracijos vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir teikia jas skelbti Savivaldybės administracijos tinklalapyje.

7.7. Renka ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie kiekvieną mėnesį atliktus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis.

7.8. Kontroliuoja sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių terminų laikymąsi bei renka informaciją apie sutarčių įvykdymo rezultatus ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie sutarčių įvykdymą Viešųjų pirkimų tarnybai.

7.9. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, protokoluoja komisijų posėdžius.

7.10. Tvarko Savivaldybės administracijos vykdomų pirkimų apskaitą.

7.11. Tvarko su vykdomų viešųjų pirkimų procedūromis susijusius dokumentus, registruoja Savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus ir užtikrina jų saugumą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka bei teikia juos viešųjų pirkimų komisijai.

7.12. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

7.13. Formuoja, tvarko, apskaito ir nustatyta tvarka perduoda Bendrojo skyriaus archyvui Skyriaus dokumentus.

7.14. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

7.15. Atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus Viešojo pirkimo komisijų kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti.

7.16. Renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtus norminius teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais.

7.17. Rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijos vadovams.

7.18. Organizuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

7.19. Kaupia ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų, perduoda informaciją Savivaldybės administracijos padalinių specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus;

7.20. Saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

7.21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.22. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.23. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________

Skyriaus uždaviniai yra:

– administruoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir valstybės patikėjimo teise perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
– atstovauti akcinėse, uždarose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose ir jas administruoti;
– pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimo reikalavimus užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, siekiant racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas;
– kartu su Savivaldybės administracijos padaliniais organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytus atvejus, užtikrinant pirkimo procedūrų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo;
– koordinuoti Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;
– didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– numato lėšas, prioritetus ir priemones Savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos parengimui, rengia Savivaldybės strateginės veiklos planus, rengia Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos plano programas.
– planuoja ir nustato Savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymo ir privatizavimo strategiją.
– užtikrina savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų valdymą ir panaudojimą.
– atlieka bešeimininkio turto apskaitą bei jo įteisinimą.
– parengia techninę dokumentaciją turto privatizavimui.
– sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.
– užtikrina efektyvų savivaldybės socialinio būsto naudojimą, atnaujinimą ir modernizavimą.
– kontroliuoja savivaldybės turto nuomos sutarčių vykdymą.
– plėtoja savivaldybės nuomojamą būsto fondą ir įgyvendina galimybes šeimoms ir asmenims, turinčioms teisę į socialinį būstą, apsirūpinti būstu.
– dalyvauja įgyvendinant politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą.
– atlieka Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą (pardavimą).
– planuoja biudžeto lėšų poreikį Skyriaus atliekamoms funkcijoms vykdyti.
– rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų Mero potvarkių, Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais.
– nagrinėja piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų subjektų prašymus, skundus bei parengia atsakymus į juos.
– dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl sprendžiamų klausimų.
– teikia informaciją ir konsultacijas fiziniams bei juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais.
– vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais bei Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas ir kitas užduotis.
– skelbia ir redaguoja Skyriaus informaciją Savivaldybės tinklapyje.
– rengia nekilnojamojo turto, infrastruktūros objektų nuomos ir panaudos sutartis, rangos, eksploatavimo, paslaugos ir kt. sutartis ir kontroliuoja jų įvykdymą.
– rengia Tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės turto perimti ir perduoti savivaldybei pavaldžioms biudžetinėms, viešosioms ir kitoms įstaigoms.
– rengia dokumentus savivaldybės turto kadastrinių matavimų atlikimui bei teisinei registracijai registro ir kadastro duomenų pakeitimui.
– dalyvauja komisijose dėl turto perdavimo ir priėmimo.
– rengia dokumentus dėl nuomos mokesčio išieškojimo ir organizuoja nuomininkų iškeldinimą iš nuomojamų statinių ir negyvenamųjų patalpų.
– tvarko savivaldybei nuosavybės teise ir savivaldybei priskirto patikėjimo teise priklausančio turto registrą.
– teikia konsultacijas ir metodinę paramą turto valdymo ir naudojimo bei kitais su Savivaldybės turtu susijusiais klausimais.
– parengia dokumentus savivaldybės nuosavybės teise valdomų butų privatizavimui.
– rengia dokumentus žemės sklypų privatizavimui, kai privatizuojami savivaldybei priklausantys pastatai.
– rengia dokumentus žemės sklypų daiktinių teisinių įregistravimui.
– organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus.
– vykdo savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų patalpų, pastatų, statinių, gyvenamojo fondo, infrastruktūros objektų duomenų apskaitą.
– rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl nekilnojamojo turto perėmimo – perdavimo ir dalyvauja juos perimant – perduodant.
– teikia konsultacijas apie nekilnojamojo turto nuomą, nurašymą ir likvidavimą.
– dalyvauja valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programos įgyvendinime.
– vykdo socialinio būsto plėtrą, įsisavinant savivaldybės ir valstybės skirtas lėšas.
– rengia ekonominį ir socialinį pagrindimą būstui plėtoti ir organizuoja būsto pirkimo procedūras.
– vykdo savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, kontroliuoja nuomos sutarčių sudarymą.
– organizuoja savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimą ir surinkimą.
– teikia siūlymus dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų pripažinimo nereikalingomis ir netinkamomis naudoti.
– vykdo politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą.
– rengia dokumentus dėl nuomos mokesčio išieškojimo, nuomininkų iškeldinimo iš Savivaldybei priklausančių patalpų, teikia juos Juridiniam skyriui teisminiams procesams pradėti ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
– nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, susijusius su turto valdymu, naudojimu ir išsaugojimu.
– įstatymų nustatyta tvarka organizuoja žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimą.
– vykdo gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių privatizavimą (pardavimą).
– vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose.
– pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus.
– kaupia duomenis apie darbus, susijusius su Privatizavimo ir viešųjų pirkimų funkcijų vykdymu.

Scroll to Top Skip to content