ADministracija

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatais.

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1650

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.
3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.
4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius“.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:
5.1. administruoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir valstybės patikėjimo teise perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
5.2. atstovauti akcinėse, uždarose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose ir jas administruoti;
5.3. pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimo reikalavimus užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, siekiant racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas;
5.4. kartu su Savivaldybės administracijos padaliniais organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytus atvejus, užtikrinant pirkimo procedūrų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo;
5.5. koordinuoti Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;
5.6. didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.
6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. organizuoja Savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo materialiojo ir nematerialiojo turto tinkamą naudojimą;
6.2. kontroliuoja Savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų, gyvenamojo fondo, infrastruktūros statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos atlikimą bei šių objektų registro tvarkymą;
6.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos, finansinio ir ilgalaikio materialiojo turto valdymo klausimais, dėl Savivaldybės turto investavimo;
6.4. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms ekonomikos klausimais;
6.5. numato lėšas, prioritetus ir priemones Savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos parengimui, rengia Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos plano programas;
6.6. sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas;
6.7. planuoja biudžeto lėšų poreikį Skyriaus atliekamoms funkcijoms vykdyti;
6.8. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje ir teikti išvadas ir pasiūlymus dėl sprendžiamų klausimų;
6.9. rengia sprendimų projektus bei sutartis dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurios yra privatizavimo objektas, pardavimo kartu su kitų akcininkų akcijomis, organizuoja tokių sutarčių pasirašymo procesą;
6.10. atlieka uždarųjų akcinių bendrovių, rajono Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra rajono Savivaldybė, ūkinės, finansinės veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įmonių pertvarkymo, paslaugų tarifų nustatymo arba keitimo, dalyvauja šių įmonių valdymo organuose bei atlieka kitas funkcijas, susijusias su minėtų įstaigų administravimu bei atstovavimu jose, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo, privatizavimo, ūkinės veiklos efektyvumo didinimo, kaupia ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių metines ataskaitas.
6.11. koordinuoja steigėjo, dalininko (savininko) ir su vertybiniais popieriais susijusių funkcijų ir teisių realizavimą Savivaldybės viešosiose įstaigose, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, Savivaldybės įmonėse, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Direktoriaus įsakymų projektus bendraisiais atstovavimo klausimais, taip pat dėl įgaliotinių balsavimo atskirais darbotvarkės klausimais, įgaliojimų suteikimo ir įgaliotinių atsiskaitymo akcijų valdytojui tvarkos nustatymo:
6.11.1. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vertybinių popierių, dalininko (savininkų) teisių ir su jais susijusių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo;
6.11.2. teikia pasiūlymus dėl įgaliotinių balsavimo visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
6.11.3. teikia išvadą dėl sutikimo sušaukti susirinkimą per mažesnį nei 30 dienų iki susirinkimo dienos terminą;
6.11.4. teikia pasiūlymus dėl neeilinių savivaldybės viešųjų įstaigų dalininkų (savininkų) visuotinių susirinkimų ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybė turi akcijų, neeilinių visuotinių susirinkimų sušaukimo bei siūlomų nagrinėti klausimų sprendimo projektų;
6.11.5. teikia pasiūlymus dėl susirinkimų ar posėdžių darbotvarkių pakeitimų ar papildymų, rengia sprendimų projektus papildomai teikiamais svarstyti visuotiniuose susirinkimuose klausimais;
6.11.6. konsultuoja įgaliotinius, deleguotus į stebėtojų tarybas ir valdybas.
6.12. pagal savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinės ir finansinės veiklos metų ir ketvirčių analizę bei veiklos prognozę, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, Direktoriui dėl šių įmonių valdymo organų veiklos vertinimo, įstatinio kapitalo ar kapitalo mažinimo arba didinimo, jų reorganizavimo arba likvidavimo;
6.13. teikia metodinę pagalbą kitų padalinių specialistams, Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovybei įgyvendinant įstaigų ir įmonių, reikalingų viešosioms paslaugoms teikti, steigimą, reorganizavimą (jungimą arba skaidymą), likvidavimą bei kontroliuoja įmonių kapitalo mažinimą ar didinimą. Derina kitų padalinių parengtus Tarybos sprendimų projektus, kurie sąlygoja tokių tikslų įgyvendinimą;
6.14. teikia pasiūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybės turimo turto rinkos vertės nustatymo, kai tokį turtą siekiama privatizuoti ar investuoti;
6.15. planuoja ir nustato Savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo turto valdymo ir privatizavimo strategiją;
6.16. parengia techninę dokumentaciją turto privatizavimui;
6.17. tvarko dokumentus pastatų, patalpų privatizavimui ir atskirų turto objektų suformavimui;
6.18. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimą;
6.19. organizuoja ir vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto privatizavimą;
6.20. tvarko Savivaldybės nekilnojamojo turto techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją;
6.21. saugo ir tvarko Savivaldybės negyvenamųjų pastatų, patalpų kadastrinių matavimų bylas ir pildo jų registrą;
6.22. tvarko savivaldybei nuosavybės teise ir savivaldybei priskirto patikėjimo teise priklausančio turto registrą;
6.23. vykdo savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų patalpų, pastatų, statinių, gyvenamojo fondo, infrastruktūros objektų duomenų apskaitą;
6.24. teikia Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms metodinę pagalbą turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;
6.25. skelbia ir redaguoja Skyriaus informaciją Savivaldybės tinklapyje;
6.26. vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose;
6.27. vykdo Savivaldybės administracijai numatytas funkcijas, susijusias su turto įgijimu, organizuoja nekilnojamojo turto pirkimą;
6.28. analizuoja Savivaldybės turto techninę būklę ir teikia pasiūlymus dėl lėšų skyrimo jų priežiūrai ir eksploatacijai;
6.29. rengia užsakymus bei reikalingus dokumentus pastatų ir statinių techninei inventorizacijai bei teisinei registracijai atlikti;
6.30. atstovauja rajono Savivaldybei valstybės įmonėje Registrų centre, registruojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, atliekant jo kadastrinius matavimus, užsako ir gauna pažymas, pažymėjimus ir kitus dokumentus, susijusius su nekilnojamojo turto nuosavybės teisių registravimu;
6.31. inicijuoja atliktų žemės sklypų ribų planų patikslinimą, sklypų įregistravimą ir panaudos sutarčių sudarymą;
6.32. pagal kompetenciją nagrinėja rašytinius prašymus ar paklausimus ir sprendžia juose iškeltus klausimus, parengia atsakymus, prireikus nagrinėja ir rengia raštų projektus ir teikia juos Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos direktoriui;
6.33. Siekdamas įgyvendinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą:
6.33.1. sudaro ir tikslina visus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus asmenų ir šeimų sąrašus, tvarko šių asmenų ir šeimų apskaitą;
6.33.2. sudaro ir tikslina savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, savivaldybės būsto fondo sąrašą, parduodamų būstų sąrašą;
6.33.3. nagrinėja asmenų ir šeimų prašymus dėl įrašymo į asmenų ir šeimų turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus;
6.33.4. nagrinėja asmenų ir šeimų prašymus teisei į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą nustatyti ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, ar šių kreditų gavėjai turi teisę į subsidiją, parengia pažymas apie teisę į paramą būstui įsigyti;
6.33.5. nagrinėja asmenų ir šeimų pateikiamus dokumentus bei metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;
6.33.6. sprendžia, ar asmenys ir šeimos kiekvienais metais turi teisę būti įrašyti sudarytuose sąrašuose;
6.33.7. sprendžia dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo asmenims ir šeimoms, apskaičiuoja šių kompensacijų dydį;
6.33.8. gauna reikalingus duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų asmenų ir šeimų teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatymo, šiuos duomenis įvertina, juos kaupia, sistemina, vykdo, pagal poreikį, elektroninį asmenų ir šeimų prašymų ir duomenų archyvavimą;
6.33.9. teikia duomenis apie asmenis ir šeimas, pretenduojančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, jiems suteiktą paramą į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) modulį „Būstas“;
6.33.10. rengia pažymų dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo projektus ir teikia juos Administracijos direktoriui;
6.34. konsultuoja gyventojus paramos būstui įsigyti klausimais;
6.35. teikia gyventojams žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su teikiama parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus;
6.36. rengia ir teikia pastabas bei pasiūlymus Savivaldybių asociacijai arba ministerijoms dėl įstatymų bei kitų teisės aktų projektų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, bendrauja su kitomis savivaldybių institucijomis, organizacijomis, įstaigomis, siekdamas gauti ir teikti duomenis apie asmenis ir šeimas, pretenduojančius gauti ar gaunančius paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;
6.37. organizuoja efektyvų Savivaldybės socialinio būsto naudojimą, atnaujinimą;
6.38. inicijuoja Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrą, įsisavinant savivaldybės ir valstybės skirtas lėšas ir įgyvendina galimybę šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, apsirūpinti būstu, kontroliuoja nuomos sutarčių sudarymą;
6.39. dalyvauja įgyvendinant politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą;
6.40. nagrinėja klausimus dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms, išbraukimo iš tarnybinių patalpų sąrašo, darbuotojų kategorijų, kuriems suteikiamos šios patalpos, nustatymo, tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo;
6.41. rengia dokumentų projektus savivaldybės turto kadastrinių matavimų atlikimui bei teisinei registracijai registro ir kadastro duomenų pakeitimui;
6.42. rengia dokumentų projektus savivaldybės turto kadastrinių matavimų atlikimui bei teisinei registracijai registro ir kadastro duomenų pakeitimui;
6.43. rengia dokumentus dėl nuomos mokesčio išieškojimo ir organizuoja nuomininkų iškeldinimą iš Savivaldybės būsto, ir teikia juos Juridiniam skyriui teisminiams procesams pradėti ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
6.44. rengia dokumentus žemės sklypų daiktinių teisinių įregistravimui;
6.45. rengia ekonominį ir socialinį pagrindimą būstui plėtoti ir organizuoja būsto pirkimo procedūras;
6.46. rengia dokumentų projektus dėl socialinio būsto nuomos mokesčio arba jo apskaičiavimo tvarkos nustatymo;
6.47. rengia teisės aktų projektus dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų pripažinimo nereikalingomis ir netinkamomis naudoti;
6.48. vykdo gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių privatizavimą (pardavimą);
6.49. teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;
6.50. vykdo Savivaldybės administracijai numatytas funkcijas savivaldybės turto valdymo ir disponavimo juo srityje sprendžiant klausimus, susijusius su savivaldybės turto įgijimu, perdavimu kitų subjektų nuosavybėn bei patikėjimo teise, turto panauda, turto nuoma;
6.51. rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo:
6.51.1. dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;
6.51.2. dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo teisės aktų nustatyta tvarka;
6.51.3. dėl Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo Savivaldybės turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;
6.51.4. dėl Savivaldybės turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartis;
6.51.5. dėl Savivaldybės turto (išskyrus Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties) nuomos;
6.51.6. dėl Savivaldybės turto perdavimo valstybės arba kitos savivaldybės nuosavybėn;
6.51.7. dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo;
6.52. vertina turto valdymo ir priežiūros veiklos srities padėtį, iškeldamas problemas ir parengdamas išvadas bei pasiūlymus;
6.53. dalyvauja Savivaldybės mero potvarkiu ar Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų (darbo grupių) darbe, kai svarstomi turto valdymo ir disponavimo juo klausimai;
6.54. kontroliuoja Savivaldybės turto nuomos sutarčių vykdymą;
6.55. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių, Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais;
6.56. apskaičiuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto pradinį nuompinigių dydį ir parenka nuompinigių dydžio koregavimo koeficientą, kai yra priimtas sprendimas išnuomoti tokį turtą;
6.57. organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus, rengia nuomos ir panaudos sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;
6.58. vykdo Savivaldybės nuosavybės teise disponuojamo turto ir Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų pastatų ir patalpų, kilnojamojo turto nuomos, panaudos ar patikėjimo sutarčių administravimą:
6.58.1. kaupia nuomos, panaudos ar patikėjimo galiojančių sutarčių kopijas ir sutarčių kopijas, kurios jau nutrauktos tačiau liko neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai ir sistematizuoja tose sutartyse nurodytus duomenis (daikto aprašymas, naudotojo aprašymas, kokiu ir kieno sprendimu daiktas perduotas, naudojimosi daiktu terminai);
6.59. rengia kilnojamojo ir nekilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus;
6.60. rengia valstybės nekilnojamojo turto priėmimo į savivaldybės balansą dokumentus;
6.61. dalyvauja komisijose dėl patalpų perdavimo ir priėmimo;
6.62. atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančio turto duomenų pateikimą (suveda, patikrina bei prireikus patikslina duomenis) Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS);
6.63. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;
6.64. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
6.65. rengia nekilnojamojo turto, infrastruktūros objektų nuomos ir panaudos sutartis ir kt. sutartis ir kontroliuoja jų įvykdymą;
6.66. teikia konsultacijas apie nekilnojamojo turto panaudą, nuomą, nurašymą ir likvidavimą;
6.67. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais bei Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas ir kitas užduotis;
6.68. teikia informaciją ir konsultacijas fiziniams bei juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;
6.69. registruoja Savivaldybės turto panaudos, nuomos, pirkimo–pardavimo sutartis jų registre;
6.70. teikia konsultacijas ir metodinę paramą turto valdymo ir naudojimo bei kitais su Savivaldybės turtu susijusiais klausimais;
6.71. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus;
7. Skyrius, atstovaudamas akcinėse, uždarose akcinėse, Savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose ir jas administruodamas, atlieka šias funkcijas:
7.1. atstovauja rajono Savivaldybės interesus akcinėse, uždarosiose akcinėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose įstaigose;
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas viešųjų pirkimų klausimais:
8.1 . pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas, Savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų viešųjų pirkimų komisijų dokumentų tvarkymą, skelbimų ir ataskaitų Viešųjų pirkimų tarnybai rengimą ir teikimą;
8.2 . kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, rengia išvadas ir taiko jas vykdant skyriaus uždavinius bei funkcijas;
8.3 . organizuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
8.4 . tikrina, ar pirkimo dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teikia siūlymus dėl keitimų pirkimo dokumentuose;
8.5 . nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų ar grupių darbe, nagrinėja iš tiekėjų gautus pasiūlymus ar klausimus dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų, pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, protokoluoja viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;
8.6 . teikia metodinę pagalbą, konsultuoja (žodžiu ir raštu) Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių, kitų perkančiųjų organizacijų darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
8.7 . rengia metinius Savivaldybės administracijos numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų projektus pagal struktūrinių padalinių pateiktą informaciją (apskaičiuoja numatomas pirkimų vertes, atsižvelgiant į įvykusių pirkimų vertes, parenka pirkimo būdą, prekėms, paslaugoms ar darbams priskiria rūšies kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ), įvertina galimybę vykdyti „žaliuosius“ pirkimus, taikyti inovatyvumo ar energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, bei pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir kt.), juos skelbia, patikslinus planus – nedelsiant skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės tinklalapyje;
8.8 . tvarko pirkimų verčių apskaitą;
8.9 . Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės tinklalapyje;
8.10 . rengia pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis (pirkimo objekto aprašymą, sutartį arba sutarties sąlygas, sutarties įvykdymo terminus, techninę specifikaciją, specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus ir kt.);
8.11 . vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
8.12 . rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prašymus viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir vykdymo klausimais ir paklausimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
8.13 . teisės aktų nustatyta tvarka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą ir skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas;
8.14 . pagal Savivaldybės administracijos padalinio pateiktą raštišką informaciją apskaičiuoja kiekvieno pirkimo vertę, nurodo atitinkamo pirkimo vertės ribą, galimą pirkimo būdą, tvarko pirkimų verčių apskaitą;
8.15 . nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus;
8.16 . teikia viešųjų pirkimų komisijai nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus;
8.17 . parenka ir Viešojo pirkimo komisijai (toliau – Komisija) pasiūlo (rekomenduoja) prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
8.18 . Viešųjų pirkimų komisijai patvirtinus pirkimo būdą ir dokumentus, nustato galutinį pasiūlymų pateikimo terminą ir skelbia apie pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
8.19 . kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir, ataskaitiniams finansiniams metams pasibaigus, per 30 dienų pateikia pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;
8.20 . teikia tiekėjams pirkimo dokumentus;
8.21 . paaiškina tiekėjų prašymu pirkimo procedūras, dokumentus ir išsiunčia paaiškinimus visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai;
8.22 . rengia tiekėjams pranešimų projektus dėl kvalifikacijos patikslinimo, pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, pasiūlymų atmetimo, dėl laimėjusio pasiūlymo ir pirkimo sutarties sudarymo;
8.23 . organizuoja tiekėjų ir rangovų pretenzijų nagrinėjimą;
8.24 . parengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, raštu pateikia pirkimo procedūrų ataskaitą;
8.25 . atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus Viešojo pirkimo komisijų kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti;
8.26 . kaupia informaciją apie Savivaldybės administracijoje atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus, analizuoja problemas, aiškinasi jų priežastis;
8.27 . apibendrina ir sistemina kiekvieno ketvirčio mažos vertės pirkimus;
8.28 . seka ir analizuoja Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkomą informacinę sistemą interneto svetainėje, naujausią informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais;
8.29 . organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją, naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
8.30 . rengia ataskaitas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
8.31 . konsultuoja, teikia informaciją ir metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų organizavimo klausimais;
8.32 . siekiant užtikrinant informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, rengia suvestines apie Savivaldybės administracijos vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir teikia jas skelbti Savivaldybės administracijos tinklalapyje;
8.33 . kontroliuoja sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių terminų laikymąsi bei renka informaciją apie sutarčių įvykdymo rezultatus ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie sutarčių įvykdymą Viešųjų pirkimų tarnybai;
8.34 . organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, protokoluoja komisijų posėdžius;
8.35 . tvarko Savivaldybės administracijos vykdomų pirkimų apskaitą;
8.36 . tvarko su vykdomų viešųjų pirkimų procedūromis susijusius dokumentus, registruoja savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus ir užtikrina jų saugumą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka bei teikia juos viešųjų pirkimų komisijai;
8.37 . teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko skyriaus archyvinius dokumentus, vykdo šių dokumentų perdavimą savivaldybės archyvui ir tvarko skyriaus archyvą, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus archyvinių dokumentų tvarkymas;
8.38 . renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtus norminius teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
8.39 . rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijos vadovybei;
8.40 . tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų ir pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, teikia siūlymus jiems pataisyti;
8.41 . organizuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
8.42 . kaupia ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų, perduoda informaciją Savivaldybės administracijos padalinių specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus;
8.43 . rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus projektus Skyriaus veiklos klausimais;
8.44 . įgyvendina pagal Skyriaus kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, Savivaldybės administracijos pavedimus;
8.45 . bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;
8.46 . saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.
10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.
11. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.
12. Skyriaus vedėjas:
12.1 . organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už skyriaus pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
12.2 . rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;
12.3 . teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;
12.4 . vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;
12.5 . užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi darbo drausmės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
12.6 . tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
12.7 . atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
13. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.
14. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Skyrius darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:
15.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
15.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
15.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;
15.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;
15.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;
15.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
16. Skyriaus darbuotojai privalo:
16.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
16.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
16.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;
16.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
16.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS
SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

17. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.
18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.
20. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.
21. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.
22. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.
                                                    

1.      Išanalizuoti situaciją, atnaujinti ir pateikti tiesioginiam vadovui Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių sąrašą. Nustatyti kiek kelių yra teisiškai įregistruota nekilnojamojo turto registre, kiek kelių yra be teisinės registracijos ir įvertinti šių kelių neįregistravimo priežastis ir galimybę juos teisiškai įregistruoti nekilnojamojo turto registre.

2.      Išanalizuoti situaciją, atnaujinti sudarytą parduotino viešuosiuose aukcionuose nekilnojamojo turto sąrašą ir pradėti pardavimo procesą.

3.      Pagal skyriaus kompetenciją organizuoti ir koordinuoti netinkamo gyventi savivaldybės būsto nurašymą ar pardavimą viešuosiuose aukcionuose.

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 716

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendrosios veiklos sritys – viešieji pirkimai, turto valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Viešieji pirkimai.

5. Turto valdymas ir disponavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

7. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

8. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

14. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Kontroliuoja Savivaldybės nuosavybės teise valdomų negyvenamųjų pastatų, patalpų, gyvenamojo fondo, infrastruktūros statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos atlikimą bei šių objektų registro tvarkymą.

16. Savarankiškai formuoja ilgalaikius ir trumpalaikius Skyriaus strateginius tikslus, planuoja ir organizuoja jų įgyvendinimą bei kontroliuoja įgyvendinimo eigą.

17. Vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių projektus, rengia Savivaldybės interneto svetainei informacinius pranešimus apie įvyksiančius viešuosius pirkimus.

18. Koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės pirkimų, kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, procedūrų vykdymą.

19. Nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus, rengia į juos atsakymų projektus.

20. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – ekonomika;

22.3. studijų kryptis – vadyba;

22.4. studijų kryptis – teisė;

arba:

22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.6. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

24.2. organizuotumas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. analizė ir pagrindimas – 5;

24.5. komunikacija – 4.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. strateginis požiūris – 4;

25.2. veiklos valdymas – 4;

25.3. lyderystė – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. įžvalgumas – 4.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 4;

27.2. turto valdymas – 4.

____________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 716

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – turto valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Turto valdymas ir priežiūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.

8. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.

9. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.

12. Numato lėšas, prioritetus ir priemones Savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos parengimui, rengia Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos plano programas, sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.

13. Atlieka Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra rajono Savivaldybė, ūkinės, finansinės veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įmonių pertvarkymo bei atlieka kitas funkcijas, susijusias su minėtų įstaigų administravimu bei atstovavimu jose.

14. Pagal Savivaldybės viešųjų įstaigų, Savivaldybės  kontroliuojamų įmonių ūkinės ir  finansinės veiklos metų ir  ketvirčių analizę bei  veiklos prognozę, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui,  Administracijos direktoriui dėl šių įmonių valdymo organų veiklos vertinimo,  įstatinio kapitalo ar kapitalo mažinimo arba didinimo, jų reorganizavimo arba likvidavimo.

15. Rengia dokumentus žemė sklypų, pastatų, patalpų privatizavimui ir atskirų turto objektų suformavimui, įstatymų nustatyta tvarka organizuoja žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimą, organizuoja ir vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto privatizavimą, tvarko Savivaldybės nekilnojamojo turto techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją.

16. Atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančio turto duomenų pateikimą (suveda, patikrina bei prireikus patikslina duomenis) Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS).

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

18.3. studijų kryptis – vadyba;

18.4. studijų kryptis – verslas;

arba:

18.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.6. darbo patirtis – nekilnojamo turto valdymo patirtis;

18.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

20.2. organizuotumas – 3;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. analizė ir pagrindimas – 4;

20.5. komunikacija – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. derybų valdymas – 3;

21.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. turto valdymas – 3.

_________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 1121

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – turto valdymas (pagrindinė).

4. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. parama būstui įsigyti ir išsinuomoti bei finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

turto valdymas (pagrindinė veiklos sritis)

14. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

15. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

16. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.

17. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.

19. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.

20. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.

21. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.

22. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.

23. Nagrinėja asmenų ir šeimų prašymus dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo, priima sprendimus asmenis ar šeimas įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą sąrašą, parengia pažymas apie teisę į paramą būstui įsigyti, organizuoja gyvenamųjų patalpų nuomą ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui iš fizinių ar juridinių asmenų.

24. Vykdo Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomą, vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūras, rengia dokumentus dėl būsto nuomos mokesčio išieškojimo ir teikia juos Juridiniam skyriui teisminiams procesams pradėti ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.

25. Rengia ir teikia prašymus dėl naujų žemės sklypų, perduodamų Savivaldybei naudotis pagal panaudos sutartis, valdyti patikėjimo teise ar nuosavybėn, kontroliuoja jų įvykdymą, vykdo žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo procedūras.

26. Kontroliuoja, kad žemės sklypų, suformuotų prie Savivaldybės valdomų negyvenamosios paskirties statinių ir įrenginių, naudotojai sudarytų šių valstybinės žemės sklypų panaudos ar nuomos sutartis, be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

27. Tikrina nekilnojamojo turto teisinės būklės (nurodytos Nekilnojamojo turto registro dokumentuose) atitiktį realiai būklei, nagrinėja problemas, susijusias su nekilnojamojo turto registruose registruotų duomenų neatitiktimi realiems turto duomenims, teikia siūlymus problemoms spręsti, rengia dokumentus pastatų ir statinių techninei inventorizacijai bei teisinei registracijai atlikti.

28. Rengia siūlymus dėl galimybių perimti valstybinės žemės sklypus Savivaldybės nuosavybėn ar Savivaldybei valdyti patikėjimo teise, vykdo valstybinės žemės sklypų perėmimo Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo ar nuosavybės teise procedūras, tvarko, pagal kompetenciją prižiūri ir tikslina susijusios informacijos duomenų bazes ir dokumentaciją.

29. Pagal kompetenciją vykdo 2018 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme Nr. XIII-1281 numatytas funkcijas.

30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

31.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

31.2. studijų kryptis – verslas (arba);

31.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

31.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

31.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

31.6. darbo patirtis – nekilnojamo turto valdymo patirtis;

31.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

32. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

32.1. komunikacija – 3;

32.2. analizė ir pagrindimas – 4;

32.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

32.4. organizuotumas – 3;

32.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

33. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

33.1. derybų valdymas – 3.

34. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

34.1. turto valdymas – 3.

_______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 716

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendrosios veiklos sritys – viešieji pirkimai, dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

5. Dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

7. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

8. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

13. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

15. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį, formuoja, tvarko, apskaito ir nustatyta tvarka perduoda Bendrojo skyriaus archyvui Skyriaus dokumentus.

16. Tvarko su vykdomų viešųjų pirkimų procedūromis susijusius dokumentus, registruoja Savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus ir užtikrina jų saugumą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka bei teikia juos viešųjų pirkimų komisijai.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – verslas;

18.3. studijų kryptis – vadyba;

18.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

18.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

18.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

20.2. organizuotumas – 3;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. analizė ir pagrindimas – 4;

20.5. komunikacija – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. derybų valdymas – 3;

21.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. spalio 15 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 1280

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – turto valdymas (pagrindinė).

  4. Specialiosios veiklos sritys – sprendimų įgyvendinimas (papildoma), priežiūra ir kontrolė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo srityje.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.

13. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.

14. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.

15. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.

16. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.

17. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

18. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

19. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

20. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

21. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

23. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

24. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

25. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

26. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

27. Numato lėšas, prioritetus ir priemones Savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos parengimui, rengia Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos plano programas, sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.

28. Atlieka Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Savivaldybė, ūkinės, finansinės veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įmonių pertvarkymo bei atlieka kitas funkcijas, susijusias su minėtų įstaigų administravimu bei atstovavimu jose.

29. Pagal Savivaldybės viešųjų įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinės ir finansinės veiklos metų ir ketvirčių analizę bei veiklos prognozę, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui dėl šių įmonių valdymo organų veiklos vertinimo, įstatinio kapitalo ar kapitalo mažinimo arba didinimo, jų reorganizavimo arba likvidavimo.

30. Rengia dokumentus žemės sklypų, pastatų, patalpų privatizavimui ir atskirų turto objektų suformavimui, įstatymų nustatyta tvarka organizuoja žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimą, organizuoja ir vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto privatizavimą, tvarko Savivaldybės nekilnojamojo turto techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją.

31. Atlieka valstybei nuosavybės teise priklausančio turto duomenų pateikimą (suveda, patikrina bei prireikus patikslina duomenis) Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS).

32. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

31.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

31.2. studijų kryptis – verslas (arba);

31.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

31.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

31.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

31.6. darbo patirtis – nekilnojamo turto valdymo patirtis;

31.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

32. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

32.1. komunikacija – 3;

32.2. analizė ir pagrindimas – 4;

32.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

32.4. organizuotumas – 3;

32.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

33. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

33.1. derybų valdymas – 3;

33.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

34. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

34.1. turto valdymas – 3.

_____________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. spalio 26 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 1255

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – viešieji pirkimai (pagrindinė).

4. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. viešųjų pirkimų organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. sprendimų įgyvendinimas viešuosiuose pirkimuose.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                          

8. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

9. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

10. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

11. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

17. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

18. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.                     

 20. Pagal Savivaldybės administracijos padalinio pateiktą raštišką informaciją apskaičiuoja kiekvieno pirkimo vertę, nurodo atitinkamo pirkimo vertės ribą, galimą pirkimo būdą, tvarko pirkimų verčių apskaitą.

21. Kaupia ir analizuoja informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir, ataskaitiniams finansiniams metams pasibaigus, per 30 dienų pateikia pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai.

22. Atstovauja skyriui pagal suteiktus įgaliojimus valstybės ir rajono Savivaldybės institucijose, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų įstaigų darbuotojais, sprendžiant praktines viešųjų pirkimų vykdymo problemas.

23. Analizuoja vykdomus viešuosius pirkimus, teikia Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjui išvadas ir siūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo.                                           

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – verslas (arba);

25.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

25.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

25.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.7. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities paskirtis;

25.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

26.2. organizuotumas – 3;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

26.4. analizė ir pagrindimas – 4;

26.5. komunikacija – 3;

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. derybų valdymas – 3;

27.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

______________________

 

Scroll to Top