ADministracija

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-925

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  uždavinius, funkcijas, struktūrą ir teises.

2.Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – Skyrius) yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrinis padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto ir atliekantis Savivaldybės administracijos nuostatuose bei šiuose Nuostatuose numatytus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas.

3. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant Savivaldybės švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto politiką, ją įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose.

4.Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Savivaldybės institucijų sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, kitais teisės aktais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais Nuostatais.

5. Skyriaus vedėjas, Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigoms skiriami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

6. Pagal kompetenciją Skyrius bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, jaunimo, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir kitomis institucijomis.

7. Skyriaus nuostatus, Skyriaus vedėjo ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

8. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

9. Skyrius turi antspaudą su įrašu: „VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS“.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Skyriaus uždaviniai:

10.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto  politiką Savivaldybės teritorijoje;

10.2. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo, kultūros, sporto veiklą;

10.3. organizuoti, stebėti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, kultūros ir sporto įstaigų veiklą.

10.4. užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, dainų švenčių tradicijų tęstinumą, kultūros ir meno sklaidą;

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas švietimo srityje:

11.1 analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias pavaldžias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;

11.2. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja ir užtikrina jų įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių apie įgyvendinimo eigą;

11.3. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

11.4. vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės švietimo įstaigose, vertina pasiektus rezultatus ir informuoja apie juos visuomenę, Savivaldybės institucijas;

11.5. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų statistinių duomenų teikimas; konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

11.6. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

11.7. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

11.8. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą;

11.9. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

11.10. atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

11.11. organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

11.12. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

11.13. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms.

11.14. užsako, išduoda mokyklinę dokumentaciją, mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, tvarko jų apskaitą;

11.15. inicijuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi ir veiklą;

11.16. dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas, projektus ir kt.), analizuoja jų rezultatus;

11.17. koordinuoja socializacijos, gabių mokinių, prevencijos, vasaros poilsio ir kitų programų kūrimą ir įgyvendinimą;

11.18. bendradarbiauja su Savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, besirūpinančiomis vaikų teisių pažeidimu, smurto ir narkomanijos prevencijos klausimais;

11.19. derina mokyklų bendruosius ugdymo planus;

11.20. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

11.20.1. Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo;

11.20.2. Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir siūlymų dėl Savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo teikėjų tinklo kūrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui teikimo;

11.20.3. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;

11.20.4. asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas tvarkos nustatymo;

11.20.5. neformaliojo švietimo programų vykdymo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

11.20.6. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

11.20.7. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;

11.20.8. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalį organizavimo, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių, vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

11.20.9. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;

11.20.10. Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

11.20.11. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;

11.20.12. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

11.20.13. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

11.20.14. ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu;

11.20.15. pritarimo mokyklų strateginiams planams, ugdymo planams / programoms;

11.20.16. vaikų socializacijos, pilietinio tautinio ugdymo, narkomanijos ir smurto prevencinių programų vykdymo;

11.20.17. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo, tęstinių studijų finansavimo tvarkos;

11.20.18. vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų;

11.20.19. kitų švietimo srities administravimo ir organizavimo klausimų.

12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas kultūros srityje:

12.1. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, muzikos, dailės, literatūros, etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse;

12.2. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;

12.3. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės kultūros plėtros programų, strateginių ilgalaikių ir metinių planų rengimą, dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir Savivaldybės kultūros plėtros programas, vykdo stebėseną ir užtikrina jų įgyvendinimą, informuoja Savivaldybės  vadovus apie programų įgyvendinimo eigą;

12.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;

12.5. koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo, teikiamų paslaugų kokybės;

12.6. inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą, rūpinasi Savivaldybės kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

12.7. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje, inicijuoja ir dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros Savivaldybės teritorijoje programas, vykdo stebėseną, užtikrina jų įgyvendinimą, informuoja Savivaldybės vadovus apie įgyvendinimo eigą;

12.8. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių specialistų bei mėgėjų meno kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;

12.9. inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;

12.10. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės meno ir dainų šventes, festivalius, mėgėjų meno kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;

12.11. rūpinasi meno kolektyvų steigimu ir jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, skatina meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir šalies renginiuose – koncertuose, festivaliuose, šventėse ir kt.;

12.12. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais koncertiniais kostiumais ir muzikos instrumentais;

12.13. rūpinasi nematerialaus paveldo išsaugojimu ir propagavimu;

12.14. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms apie kultūros būklę Savivaldybėje.

13. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas sporto srityje:

13.1. rengia Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programą, organizuoja ir užtikrina jos įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių apie programos įgyvendinimo eigą;

13.2. kontroliuoja švietimo ir sporto įstaigų veiklą kūno kultūros ir sporto srityje, koordinuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų veiklą;

13.3. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės teritorijoje  sporto varžybas ir kitus sportinius renginius, rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui sportinių renginių nuostatus;

13.4. inicijuoja ir organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą;

13.5. kontroliuoja Savivaldybės sporto aikštynų, sporto salių, kitų sportinių įrenginių priežiūrą, analizuoja jų naudojimo efektyvumą bei teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams dėl kūno kultūros ir sporto sąlygų prieinamumo bei kokybės gerinimo visoms rajono Savivaldybės gyventojų grupėms;

13.6. plėtoja kūno kultūrą ir sportą, inicijuoja ir organizuoja vaikų ir suaugusiųjų aktyvų laisvalaikį;

13.7. vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.

14. Skyrius pagal kompetenciją:

14.1. organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant šalies, tarptautinius, tarpregioninius renginius švietimo, kultūros, jaunimo politikos, sporto srityse;

14.2. analizuoja, koordinuoja asociacijų veiklą Savivaldybės teritorijoje rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius planus ir programas ir teikia joms metodinę paramą;

14.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, veiklos programas, planus, įvairias statistines ataskaitas;

14.4. pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus; konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus veiklos klausimais;

14.5. tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina tinkamą informacijos ir dokumentų saugojimą ir perdavimą Savivaldybės administracijos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

14.6. vykdo kitas teisės aktais nustatytas švietimo, kultūros srities, jaunimo politikos, kūno kultūros ir sporto administravimo funkcijas.

III SKYRIUS

TEISĖS, PAREIGOS IR ATSKAITOMYBĖ

15. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

15.1. kreiptis į valstybinio ir savivaldybių viešojo administravimo subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

15.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

15.3. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo darbo ir švietimo pagalbos organizavimą, kultūros ir meno propagavimą bei puoselėjimą, sportinės veiklos plėtotę, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;

15.4. teikti Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

15.5. gauti iš Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų informaciją ir dokumentus visais jų darbo organizavimo klausimais, vadovų ataskaitas, duoti jiems privalomus įvykdyti pavedimus ir nurodymus įvairiais veiklos organizavimo klausimais;

15.6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros ir sporto padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis švietimo, kultūros ir sporto klausimais;

15.7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu atstovauti Savivaldybei teismuose Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

15.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo įstaigų, kultūros centrų, bibliotekų, muziejų vadovų skyrimo konkursuose;

15.9. dalyvauti tarptautinėse programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo, kultūros ir sporto sistemų subjektais.

16. Skyriaus darbuotojai:

17.1. turi šias teises:

16.1.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

16.1.2. gauti reikiamą informaciją iš Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

16.1.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

16.2. turi šias pareigas:

16.2.1 laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

16.2.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją; dalyvauti Skyriaus darbuotojams organizuojamuose mokymuose, seminaruose, paskaitose ir kituose renginiuose;

16.2.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei biudžeto lėšas, būtinas Skyriaus funkcijoms atlikti;

16.2.4. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, dirbti nustatytą darbo laiką;

16.2.5. laikytis tarnybinės etikos.

17. Skyriaus vedėjas atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

18. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose Nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

19. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais Nuostatais.

20. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

21. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai (rezoliucijos) pavedimai vykdomi bei už jų vykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

22. Bendriems Skyriaus tarnautojų ir švietimo įstaigų, kultūros centrų, bibliotekų, muziejų direktorių pasitarimams vadovauja Skyriaus vedėjas arba jo paskirtas darbuotojas.

23. Tarnybines nuobaudas ir paskatinimus Skyriaus darbuotojams skiria Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų teisės aktų ir Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių reglamentuojamomis nuostatomis.

V SKYRIUS

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

24. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

25. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

26. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

27. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

29. Su šiais Nuostatais supažindinami visi Skyriaus tarnautojai pasirašytinai.

30. Skyriaus tarnautojų funkcijos, teisės, atskaitomybė, pavaldumas ir kt. yra apibrėžiama tarnautojų pareigybių aprašymuose bei atskiruose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose.

31. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

32. Nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

________________________________________

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 533

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklą, vykdant viešąjį švietimo, kultūros ir sporto administravimą Savivaldybės tarybai pavaldžiose mokyklose, kultūros, sporto ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigose, Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto politikai formuoti, ją įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo specialioji veiklos sritis – švietimas, kultūra, sportas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

4.3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.

4.4. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.5. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.6. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.7. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.8. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

4.9. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Skyriaus darbą, planuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą, paskirsto funkcijas tarp Skyriaus darbuotojų.

5.2. Nustatyta tvarka rengia Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę.

5.3. Atlieka Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su švietimo, kultūros ir sporto funkcijomis, projektų ekspertizę. Esant būtinybei, sprendimų projektus derina su kitomis institucijomis.

5.4. Atlieka rajono švietimo sistemos analizę, ją apibendrina, teikia išvadas bei siūlymus.

5.5. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje.

5.6. Teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl mokyklų steigimo, likvidavimo, reorganizavimo ir veiklos reglamentavimo, mokyklų tinklo pertvarkymo.

5.7. Dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto dalį.

5.8. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, veiklos ataskaitas, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.

5.9. Koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais

5.10. Teikia pagalbą mokyklų vadovams, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, atestuotis.

5.11. Teikia siūlymus dėl komisijų, grupių, metodinių tarybų sudarymo švietimo veiklai organizuoti ir vykdyti.

5.12. Rengia raštų, pažymų, dokumentų, reglamentuojančių mokyklų veiklą, projektus, kontroliuoja teisės aktų įgyvendinimą mokyklose.

5.13. Dalyvauja vertinimo, atrankos, atestacinių komisijų darbe.

5.14. Vykdo egzaminų, pasiekimų patikrinimų, organizuojamų olimpiadų, konkursų priežiūrą.

5.15. Dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus.

5.16. Pateikia Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministerijai reikalingus duomenis.

5.17. Organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, reglamentuojančių mokyklų veiklą, aiškinimą, analizę.

5.18. Vykdo vadybinės ir pedagoginės veiklos priežiūrą, švietimo stebėseną Savivaldybės švietimo įstaigose, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą.

5.19. Derina švietimo įstaigų ugdymo planus.

5.20. Nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus.

5.21. Dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės administracijos padalinių vadovų pasitarimuose.

5.22. Siekdamas įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius, dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtų funkcijų klausimais.

5.23. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.24. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.25. Teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

5.26. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos  direktoriui.

 ___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-.533

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje sporto politikai vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – sportas bei kūno kultūra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Žinoti sportą ir kūno kultūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

4.3. Būti susipažinusiam su Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymu.

4.4. Būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.5. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Sprendžia pagal kompetenciją sporto bei kūno kultūros politikos įgyvendinimo klausimus.

5.2. Rengia Savivaldybės kūno kultūros ir sporto programas ir planus, organizuoja ir užtikrina jų įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės administracijos vadovus apie įgyvendinimo eigą.

5.3. Organizuoja ir rengia Savivaldybės sporto varžybas, atskirų sporto šakų pirmenybes, čempionatus, sporto šventes ir kitus sporto renginius.

5.4. Koordinuoja sveikatingumo bei sporto renginius, rūpinasi kūno kultūros ir sporto tradicijų tęstinumu ir plėtote, organizuoja vaikų ir suaugusiųjų aktyvų laisvalaikį.

5.5. Rengia raštus, projektus ir programas finansinei paramai gauti.

5.6. Rengia sporto rėmimo programų konkurso nuostatus, koordinuoja šių programų vykdymą ir įgyvendinimą.

5.7. Kaupia informaciją apie rajono sporto klubus, rinktines bei komandas, sportininkus, dalyvaujančius šalies pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse, tarptautinėse varžybose ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų finansinio rėmimo.

5.8. Teikia metodinę pagalbą bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloms, kitoms įstaigoms, kūno kultūros, sveikatos organizacijoms, sporto klubams, organizuojantiems sportinius renginius, propaguojantiems kūno kultūrą ir sportą.

5.9. Bendradarbiauja su bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklomis, sporto organizacijomis, sporto klubais, Savivaldybės seniūnijomis sporto ir sveikatinimo  klausimais.

5.10. Kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie sportinius renginius, varžybas.

5.11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų raštų ir dokumentų projektus su kūno kultūra ir sportu susijusiais  klausimais.

5.12. Dalyvauja  komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe.

5.13. Vykdo šviečiamąją veiklą, formuojant rajono teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.

5.14. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-533

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA 

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas  (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga planuoti, koordinuoti
ir vykdyti kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – kultūra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginių pareigų vykdymu.

4.3. Būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.4. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus.

5.2. Organizuoja Savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą kultūros srityje.

5.3. Atstovauja Savivaldybei Kultūros ministerijoje, jos departamentuose, kitose valstybinėse ir savivaldybių institucijose.

5.4. Kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją Kultūros ministerijai, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms apie kultūros būklę Savivaldybėje.

5.5. Analizuoja kultūros raidos tendencijas, inicijuoja Savivaldybės kultūros plėtros programos rengimą, koordinuoja ir prižiūri jos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje.

5.6. Koordinuoja Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kitų įstaigų rengiamuose projektuose ir programose.

5.7. Koordinuoja Savivaldybės meno ir dainų šventes, festivalius, mėgėjų meno kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius.

5.8. Inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditavimą, dalyvauja šių įstaigų akreditavimo komisijos darbe.

5.9. Rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje, nematerialaus paveldo išsaugojimu ir propagavimu. Inicijuoja, dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros Savivaldybės teritorijoje programas ir prižiūri jų įgyvendinimą.

5.10. Koordinuoja Vilkaviškio kultūros centro, Kybartų kultūros centro, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centromuziejaus, Vilkaviškio viešosios bibliotekos veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo, teikiamų paslaugų kokybės.

5.11. Analizuoja, kaupia, sistemina ir apibendrina kultūros informaciją ir teikia ataskaitas Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, Skyriaus vedėjui.

5.12. Teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka.

5.13. Koordinuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros ir jaunimo renginių priemonių finansavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą.

5.14. Kiekvieną mėnesį teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie kultūros renginius, vyksiančius Savivaldybėje.

5.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais. 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 533

ŠVIETIMO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje valstybinei švietimo politikai vykdyti, pagrindinio ugdymo programos bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimui ir švietimo įstaigų apsirūpinimui ugdymo priemonėmis koordinuoti, mokinių pasiekimų patikrinimams organizuoti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – švietimas. 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

4.3. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.4. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Analizuoja, rengia, apibendrina duomenis apie pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą, mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ugdymo programą, poreikių tenkinimo ir švietimo būklę.

5.2. Teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdančias pagrindinio ugdymo programą.

5.3. Koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų – Vilkaviškio Salomėjos Nėries, Pajevonio, Sūdavos, Virbalio,  Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinių  mokyklų ir Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, Keturvalakių  mokyklos-daugiafunkcio centro, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro, Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro – veiklą, valstybės ir regiono politikos požiūriu analizuoja ir vertina informaciją apie šių įstaigų veiklos pokyčius.

5.4. Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų pagrindinio ugdymo programos I dalies (5–8 klasių) mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus.

5.5. Dalyvauja Savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijoje.

5.6. Dalyvauja atestacijos komandų, vertintojų grupių, pretendentų atrankos bei kitų komisijų darbe.

5.7. Atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones.

5.8. Rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus dėl:

5.8.1. pritarimo kuruojamų Savivaldybės mokyklų strateginiams planams;

5.8.2. pritarimo pagrindinių mokyklų vadovų metų veiklos ataskaitoms;

5.8.3. Savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;

5.8.4. rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus.

5.9. Bendradarbiauja rengiant Savivaldybės metinius strateginius planus, programas.

5.10. Konsultuoja Savivaldybės švietimo įstaigas dėl pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano rengimo, mokyklos veiklos tobulinimo.

5.11. Atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę, vykdo Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūrą.

5.12. Kuruoja lietuvių, užsienio kalbų ugdymo krypties mokytojų veiklą, vykdo jos stebėseną.

5.13. Organizuoja, dalyvauja organizuojant lietuvių kalbos ugdymo krypties Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, viktorinas ir kt.).

5.14. Koordinuoja mokyklų bibliotekų, informacinių centrų darbą, vykdo jų veiklos stebėseną.

5.15. Organizuoja ir koordinuoja mokyklų bibliotekų statistinių ataskaitų rengimą; analizuoja, apibendrina duomenis, rengia Savivaldybės mokyklų bibliotekų bendrąsias statistines ataskaitas LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) statistikos modulyje, teikia nustatytos formos informaciją Bibliotekininkystės centrui.

5.16. Koordinuoja mokyklų bibliotekų informacinės sistemos MOBIS funkcionavimą mokyklose.

5.17. Koordinuoja mokyklų apsirūpinimą vadovėliais, literatūra, mokymo priemonėmis.

5.18. Rengia centralizuotai Savivaldybės švietimo įstaigoms teikiamos literatūros, priemonių paskirstymo projektus, organizuoja parvežimą ir išdavimą Savivaldybės švietimo įstaigoms.

5.19. Koordinuoja Savivaldybės ir partnerių projektus, skirtus mokyklų aprūpinimui ugdymo priemonėmis.

5.20. Tiria poreikį, rengia mokyklinės dokumentacijos užsakymus, organizuoja parvežimą, paskirstymą, išdavimą Savivaldybės švietimo įstaigoms.

5.21. Renka reikalingą informaciją iš Savivaldybės institucijų, įstaigų, organizacijų.

5.22. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.23. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 533

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje valstybinei švietimo politikai vykdyti, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimui koordinuoti, švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacijai organizuoti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – švietimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

4.3. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.4. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Analizuoja, rengia, apibendrina duomenis apie ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, poreikių tenkinimo ir švietimo būklę.

5.2. Konsultuoja Švietimo įstaigas dėl Ikimokyklinio ugdymo programos rengimo, veiklos tobulinimo.

5.3. Kuruoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų veiklą, vykdo jos stebėseną.

5.4. Organizuoja, dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (konkursus, apžiūras, viktorinas ir kt.) ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikams.

5.5. Teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

5.6. Koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų – Vilkaviškio vaikų lopšelių-darželių „Buratinas“, „Eglutė“, „Pasaka“, Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“, mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ – veiklą, kaupia informaciją apie jų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina šią informaciją valstybinės ir regioninės politikos požiūriu.

5.7. Koordinuoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją.

5.8. Dalyvauja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestacijoje.

5.9. Dalyvauja atestacijos komandų, vertintojų grupių, pretendentų atrankos bei kitų komisijų darbe.

5.10. Atlieka Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones.

5.11. Rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus dėl:

5.11.1. pritarimo kuruojamų švietimo įstaigų strateginiams planams;

5.11.2. pritarimo kuruojamų švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitoms;

5.11.3. pritarimo Savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms;

5.11.4. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

5.11.5. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

5.11.6. rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus.

5.12. Bendradarbiauja rengiant Savivaldybės metinius, strateginius planus, programas.

5.13. Prižiūri vaikų su negalia integraciją ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

5.14. Vykdo nelaimingų atsitikimų mokyklose apskaitą ir tyrimus.

5.15. Pagal kuruojamos veiklos sritis renka reikalingą informaciją iš Savivaldybės institucijų, įstaigų, organizacijų.

5.16. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

5.17. Administruoja mokyklų pedagogų registrą, teikia statistines ataskaitas.

5.18. Pagal veiklos sritis teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.19. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-533

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje valstybinei švietimo politikai vykdyti – vidurinio ugdymo programų, suaugusiųjų formaliojo švietimo programų įgyvendinimui koordinuoti, mokinių pasiekimų patikrinimams organizuoti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – švietimas.

 IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

4.3. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

4.4. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

4.8. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1.  Analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą, kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas.

5.2. Teikia mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų formaliojo švietimo programas, taikomas mokymosi formas.

5.3. Bendradarbiauja su mokyklomis rengiant Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių planus, programas.

5.4. Tvarko švietimo informacines sistemas (Švietimo institucijų registrą, Mokinių registrą), konsultuoja mokyklas.

5.5. Koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų – Vilkaviškio „Aušros“, Kybartų Kristijono Donelaičio, Pilviškių „Santakos“, Gražiškių gimnazijų, Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų, Kybartų suaugusiųjų mokyklų, Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro – veiklą, kaupia informaciją apie jų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina šią informaciją valstybinės ir regioninės politikos požiūriu.

5.6. Konsultuoja vadovus, mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo klausimais, kaupia informaciją apie jų veiklą, pokyčius ir būklę.

5.7.  Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus – brandos egzaminus ir kitus pasiekimų patikrinimus.

5.8. Koordinuoja tiksliųjų, gamtos, kūno kultūros, informacinių technologijų, ekonomikos, socialinių mokslų veiklą.

5.9. Atlieka vadybinės veiklos priežiūrą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones.

5.10. Užsako ir išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, kitus dokumentus.

5.11. Prižiūri vidaus įsivertinimo mokyklose įgyvendinimą, ugdymo pasiekimų gerinimą.

5.12. Dalyvauja mokytojų atestacijoje.

5.13. Rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus dėl:

5.13.1. Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;

5.13.2. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų jų pakeitimų ir papildymų;

5.13.3. kuruojamų Savivaldybės švietimo įstaigų pritarimo strateginiams veiklos planams ir vadovų veiklos ataskaitoms.

5.14. Dalyvauja atestacijos komandų, vertintojų grupių, pretendentų atrankos bei kitų komisijų darbe.

5.15. Dalyvauja organizuojant, organizuoja Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus.

5.16. Prižiūri mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo mokyklose organizavimą.

5.17. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

5.18. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.19. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 533

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje valstybinei švietimo politikai vykdyti – pradinio ugdymo programų įgyvendinimui koordinuoti, mokinių pasiekimų patikrinimams organizuoti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – švietimas.

 IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

4.3. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.4. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus. 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Analizuoja, rengia, apibendrina duomenis apie pradinio ugdymo programos įgyvendinimą, vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, poreikių tenkinimo ir švietimo būklę.

5.2. Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų pradinių (1–4) klasių mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus.

5.3. Konsultuoja Savivaldybės švietimo įstaigas dėl Pradinio ugdymo programos ugdymo plano rengimo, mokyklos veiklos tobulinimo.

5.4. Kuruoja pradinių klasių mokytojų veiklą, vykdo jos stebėseną.

5.5. Organizuoja, dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, viktorinas ir kt.) pradinių klasių mokiniams.

5.6. Teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdančias pradinio ugdymo programą; mokinių mokymą namuose; užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimą; mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal organizavimo, taikomas mokymosi formas.

5.7. Koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų – Vilkaviškio pradinės, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos“, Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos – veiklą, kaupia informaciją apie jų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina šią informaciją valstybinės ir regioninės politikos požiūriu.

5.8. Dalyvauja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacijoje.

5.9. Dalyvauja atestacijos komandų, vertintojų grupių, pretendentų atrankos bei kitų komisijų darbe.

5.10. Atlieka Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones.

5.11. Rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus dėl:

5.11.1. pritarimo kuruojamų švietimo įstaigų strateginiams planams;

5.11.2. pritarimo kuruojamų švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitoms;

5.11.3. rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus.

5.12. Bendradarbiauja rengiant Savivaldybės metinius, strateginius planus, programas.

5.13. Bendradarbiauja ir padeda Savivaldybės administracijos skyriams sudarant sąlygas bei organizuojant Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamą vežimą į mokyklas.

5.14. Kuruoja Žmogaus saugos bendrosios programos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programų įgyvendinimą.

5.15. Konsultuoja Savivaldybės švietimo įstaigas dėl mokinių mokymo namuose organizavimo.

5.16. Kaupia ir apibendrina duomenis apie užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimą, konsultuoja Savivaldybės švietimo įstaigas.

5.17. Bendradarbiauja ir padeda Savivaldybės administracijos skyriams dėl sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo.

5.18. Renka reikalingą informaciją iš Savivaldybės institucijų, įstaigų, organizacijų.

5.19. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.20. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 533

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje valstybinei švietimo politikai vykdyti, neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimui koordinuoti, nesimokančių vaikų ir nelankančių mokyklos mokinių apskaitai vykdyti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – švietimas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

4.3. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.4. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Koordinuoja neformalųjį ugdymą, vykdo neformalųjį ugdymą reglamentuojančių norminių teisės aktų nuostatas bendrojo ugdymo mokyklose bei neformaliojo ugdymo įstaigose – Vilkaviškio muzikos mokykloje, Vilkaviškio rajono sporto mokykloje ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre.

5.2. Pagal kompetenciją sprendžia švietimo politikos įgyvendinimo klausimus.

5.3. Analizuoja ugdymo procesą švietimo įstaigose, kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas.

5.4. Bendradarbiauja rengiant Savivaldybės metinius, strateginius planus, programas.

5.5. Vykdo vadybinės ir pedagoginės veiklos priežiūrą.

5.6. Rengia raštų, pažymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą.

5.7. Vykdo egzaminų, pasiekimų patikrinimų priežiūrą.

5.8. Pagal kompetenciją teikia pedagoginę, informacinę pagalbą švietimo įstaigų darbuotojams, mokinių tėvams.

5.9. Konsultuoja dėl ugdymo planų, programų švietimo įstaigose rengimo.

5.10. Dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus.

5.11. Koordinuoja, organizuoja ir prižiūri vaikų socializacijos, prevencijos, vasaros poilsio, gabių vaikų programų projektinę veiklą.

5.12. Kuruoja mokomųjų dalykų (meninio, technologijų, dorinio ugdymo) veiklą.

5.13. Vykdo nesimokančių vaikų ir nelankančių mokyklos mokinių apskaitą.

5.14. Renka reikalingą informaciją iš Savivaldybės institucijų, įstaigų, organizacijų.

5.15. Dalyvauja mokytojų atestacijoje, vykdo mokytojų veiklos vertinimą.

5.16. Koordinuoja Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimą, kokybės užtikrinimą ir atsiskaitymą už NVŠ lėšas.

5.17. Rengia Skyriaus mėnesio veiklos planų projektus.

5.18. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja bylas, tvarko ir apskaito Skyriaus archyvinius dokumentus.

5.19. Tvarko Skyriaus gaunamų dokumentų registrą.

5.20. Atlieka Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo  komiteto sekretoriaus funkcijas.

5.21. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.22. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje;
– vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo, kultūros, sporto veiklą;
– organizuoti, stebėti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, kultūros ir sporto įstaigų veiklą.
– užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, dainų švenčių tradicijų tęstinumą, kultūros ir meno sklaidą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

– analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias pavaldžias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
– rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja ir užtikrina jų įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių apie įgyvendinimo eigą;
– teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
– vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės švietimo įstaigose, vertina pasiektus rezultatus ir informuoja apie juos visuomenę, Savivaldybės institucijas;
– tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų statistinių duomenų teikimas; konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
– organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
– koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
– koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą;
– organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
– atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
– organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
– dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;
– atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms.
– užsako, išduoda mokyklinę dokumentaciją, mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, tvarko jų apskaitą;
– inicijuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi ir veiklą;
– dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas, projektus ir kt.), analizuoja jų rezultatus;
– koordinuoja socializacijos, gabių mokinių, prevencijos, vasaros poilsio ir kitų programų kūrimą ir įgyvendinimą;
– bendradarbiauja su Savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, besirūpinančiomis vaikų teisių pažeidimu, smurto ir narkomanijos prevencijos klausimais;
– derina mokyklų bendruosius ugdymo planus;
– rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
– Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo;
– Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir siūlymų dėl Savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo teikėjų tinklo kūrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui teikimo;
– Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;
– asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas tvarkos nustatymo;
– neformaliojo švietimo programų vykdymo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
– atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
– neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
– Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalį organizavimo, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių, vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
– sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
– Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
– mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;
– kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;
– materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;
– ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu;
– pritarimo mokyklų strateginiams planams, ugdymo planams / programoms;
– vaikų socializacijos, pilietinio tautinio ugdymo, narkomanijos ir smurto prevencinių programų vykdymo;
– mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo, tęstinių studijų finansavimo tvarkos;
– vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų;
– kitų švietimo srities administravimo ir organizavimo klausimų.

– teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, muzikos, dailės, literatūros, etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse;
– organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
– inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės kultūros plėtros programų, strateginių ilgalaikių ir metinių planų rengimą, dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir Savivaldybės kultūros plėtros programas, vykdo stebėseną ir užtikrina jų įgyvendinimą, informuoja Savivaldybės vadovus apie programų įgyvendinimo eigą;
– teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
– koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo, teikiamų paslaugų kokybės;
– inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą, rūpinasi Savivaldybės kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
– rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje, inicijuoja ir dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros Savivaldybės teritorijoje programas, vykdo stebėseną, užtikrina jų įgyvendinimą, informuoja Savivaldybės vadovus apie įgyvendinimo eigą;
– organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių specialistų bei mėgėjų meno kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
– inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
– inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės meno ir dainų šventes, festivalius, mėgėjų meno kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
– rūpinasi meno kolektyvų steigimu ir jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, skatina meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir šalies renginiuose – koncertuose, festivaliuose, šventėse ir kt.;
– teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais koncertiniais kostiumais ir muzikos instrumentais;
– rūpinasi nematerialaus paveldo išsaugojimu ir propagavimu;
– kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms apie kultūros būklę Savivaldybėje.

– rengia Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programą, organizuoja ir užtikrina jos įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių apie programos įgyvendinimo eigą;
– kontroliuoja švietimo ir sporto įstaigų veiklą kūno kultūros ir sporto srityje, koordinuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų veiklą;
– organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės teritorijoje sporto varžybas ir kitus sportinius renginius, rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui sportinių renginių nuostatus;
– inicijuoja ir organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą;
– kontroliuoja Savivaldybės sporto aikštynų, sporto salių, kitų sportinių įrenginių priežiūrą, analizuoja jų naudojimo efektyvumą bei teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams dėl kūno kultūros ir sporto sąlygų prieinamumo bei kokybės gerinimo visoms rajono Savivaldybės gyventojų grupėms;
– plėtoja kūno kultūrą ir sportą, inicijuoja ir organizuoja vaikų ir suaugusiųjų aktyvų laisvalaikį;
– vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.

Scroll to Top Skip to content