ADministracija

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatais.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-925

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  uždavinius, funkcijas, struktūrą ir teises.

2.Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – Skyrius) yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrinis padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto ir atliekantis Savivaldybės administracijos nuostatuose bei šiuose Nuostatuose numatytus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas.

3. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant Savivaldybės švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto politiką, ją įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose.

4.Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Savivaldybės institucijų sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, kitais teisės aktais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais Nuostatais.

5. Skyriaus vedėjas, Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigoms skiriami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

6. Pagal kompetenciją Skyrius bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, jaunimo, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir kitomis institucijomis.

7. Skyriaus nuostatus, Skyriaus vedėjo ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

8. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

9. Skyrius turi antspaudą su įrašu: „VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS“.

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Skyriaus uždaviniai:

10.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto  politiką Savivaldybės teritorijoje;

10.2. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo, kultūros, sporto veiklą;

10.3. organizuoti, stebėti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, kultūros ir sporto įstaigų veiklą.

10.4. užtikrinti gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, dainų švenčių tradicijų tęstinumą, kultūros ir meno sklaidą;

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas švietimo srityje:

11.1 analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias pavaldžias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;

11.2. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja ir užtikrina jų įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių apie įgyvendinimo eigą;

11.3. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

11.4. vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės švietimo įstaigose, vertina pasiektus rezultatus ir informuoja apie juos visuomenę, Savivaldybės institucijas;

11.5. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų statistinių duomenų teikimas; konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

11.6. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

11.7. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

11.8. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą;

11.9. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

11.10. atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

11.11. organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

11.12. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

11.13. atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms.

11.14. užsako, išduoda mokyklinę dokumentaciją, mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, tvarko jų apskaitą;

11.15. inicijuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi ir veiklą;

11.16. dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas, projektus ir kt.), analizuoja jų rezultatus;

11.17. koordinuoja socializacijos, gabių mokinių, prevencijos, vasaros poilsio ir kitų programų kūrimą ir įgyvendinimą;

11.18. bendradarbiauja su Savivaldybės įstaigomis, organizacijomis, besirūpinančiomis vaikų teisių pažeidimu, smurto ir narkomanijos prevencijos klausimais;

11.19. derina mokyklų bendruosius ugdymo planus;

11.20. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

11.20.1. Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo;

11.20.2. Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir siūlymų dėl Savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo teikėjų tinklo kūrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui teikimo;

11.20.3. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;

11.20.4. asmenų priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas tvarkos nustatymo;

11.20.5. neformaliojo švietimo programų vykdymo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

11.20.6. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

11.20.7. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;

11.20.8. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalį organizavimo, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių, vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

11.20.9. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;

11.20.10. Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

11.20.11. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;

11.20.12. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

11.20.13. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

11.20.14. ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu;

11.20.15. pritarimo mokyklų strateginiams planams, ugdymo planams / programoms;

11.20.16. vaikų socializacijos, pilietinio tautinio ugdymo, narkomanijos ir smurto prevencinių programų vykdymo;

11.20.17. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo, tęstinių studijų finansavimo tvarkos;

11.20.18. vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų;

11.20.19. kitų švietimo srities administravimo ir organizavimo klausimų.

12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas kultūros srityje:

12.1. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, muzikos, dailės, literatūros, etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse;

12.2. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;

12.3. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės kultūros plėtros programų, strateginių ilgalaikių ir metinių planų rengimą, dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir Savivaldybės kultūros plėtros programas, vykdo stebėseną ir užtikrina jų įgyvendinimą, informuoja Savivaldybės  vadovus apie programų įgyvendinimo eigą;

12.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;

12.5. koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo, teikiamų paslaugų kokybės;

12.6. inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą, rūpinasi Savivaldybės kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

12.7. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje, inicijuoja ir dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros Savivaldybės teritorijoje programas, vykdo stebėseną, užtikrina jų įgyvendinimą, informuoja Savivaldybės vadovus apie įgyvendinimo eigą;

12.8. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių specialistų bei mėgėjų meno kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;

12.9. inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;

12.10. inicijuoja ir koordinuoja Savivaldybės meno ir dainų šventes, festivalius, mėgėjų meno kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;

12.11. rūpinasi meno kolektyvų steigimu ir jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, skatina meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir šalies renginiuose – koncertuose, festivaliuose, šventėse ir kt.;

12.12. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais koncertiniais kostiumais ir muzikos instrumentais;

12.13. rūpinasi nematerialaus paveldo išsaugojimu ir propagavimu;

12.14. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms apie kultūros būklę Savivaldybėje.

13. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas sporto srityje:

13.1. rengia Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programą, organizuoja ir užtikrina jos įgyvendinimą, vykdo stebėseną, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių apie programos įgyvendinimo eigą;

13.2. kontroliuoja švietimo ir sporto įstaigų veiklą kūno kultūros ir sporto srityje, koordinuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių sporto klubų veiklą;

13.3. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės teritorijoje  sporto varžybas ir kitus sportinius renginius, rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui sportinių renginių nuostatus;

13.4. inicijuoja ir organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą;

13.5. kontroliuoja Savivaldybės sporto aikštynų, sporto salių, kitų sportinių įrenginių priežiūrą, analizuoja jų naudojimo efektyvumą bei teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams dėl kūno kultūros ir sporto sąlygų prieinamumo bei kokybės gerinimo visoms rajono Savivaldybės gyventojų grupėms;

13.6. plėtoja kūno kultūrą ir sportą, inicijuoja ir organizuoja vaikų ir suaugusiųjų aktyvų laisvalaikį;

13.7. vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.

14. Skyrius pagal kompetenciją:

14.1. organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant šalies, tarptautinius, tarpregioninius renginius švietimo, kultūros, jaunimo politikos, sporto srityse;

14.2. analizuoja, koordinuoja asociacijų veiklą Savivaldybės teritorijoje rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius planus ir programas ir teikia joms metodinę paramą;

14.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, veiklos programas, planus, įvairias statistines ataskaitas;

14.4. pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus; konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus veiklos klausimais;

14.5. tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina tinkamą informacijos ir dokumentų saugojimą ir perdavimą Savivaldybės administracijos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

14.6. vykdo kitas teisės aktais nustatytas švietimo, kultūros srities, jaunimo politikos, kūno kultūros ir sporto administravimo funkcijas.

III SKYRIUS

TEISĖS, PAREIGOS IR ATSKAITOMYBĖ

15. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

15.1. kreiptis į valstybinio ir savivaldybių viešojo administravimo subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

15.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

15.3. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo darbo ir švietimo pagalbos organizavimą, kultūros ir meno propagavimą bei puoselėjimą, sportinės veiklos plėtotę, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;

15.4. teikti Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

15.5. gauti iš Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų informaciją ir dokumentus visais jų darbo organizavimo klausimais, vadovų ataskaitas, duoti jiems privalomus įvykdyti pavedimus ir nurodymus įvairiais veiklos organizavimo klausimais;

15.6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros ir sporto padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis švietimo, kultūros ir sporto klausimais;

15.7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu atstovauti Savivaldybei teismuose Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

15.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo įstaigų, kultūros centrų, bibliotekų, muziejų vadovų skyrimo konkursuose;

15.9. dalyvauti tarptautinėse programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo, kultūros ir sporto sistemų subjektais.

16. Skyriaus darbuotojai:

17.1. turi šias teises:

16.1.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

16.1.2. gauti reikiamą informaciją iš Savivaldybės administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

16.1.3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

16.2. turi šias pareigas:

16.2.1 laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

16.2.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją; dalyvauti Skyriaus darbuotojams organizuojamuose mokymuose, seminaruose, paskaitose ir kituose renginiuose;

16.2.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei biudžeto lėšas, būtinas Skyriaus funkcijoms atlikti;

16.2.4. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, dirbti nustatytą darbo laiką;

16.2.5. laikytis tarnybinės etikos.

17. Skyriaus vedėjas atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

18. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose Nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

19. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais Nuostatais.

20. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą.

21. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai (rezoliucijos) pavedimai vykdomi bei už jų vykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

22. Bendriems Skyriaus tarnautojų ir švietimo įstaigų, kultūros centrų, bibliotekų, muziejų direktorių pasitarimams vadovauja Skyriaus vedėjas arba jo paskirtas darbuotojas.

23. Tarnybines nuobaudas ir paskatinimus Skyriaus darbuotojams skiria Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų teisės aktų ir Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių reglamentuojamomis nuostatomis.

V SKYRIUS

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

24. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

25. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

26. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

27. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

29. Su šiais Nuostatais supažindinami visi Skyriaus tarnautojai pasirašytinai.

30. Skyriaus tarnautojų funkcijos, teisės, atskaitomybė, pavaldumas ir kt. yra apibrėžiama tarnautojų pareigybių aprašymuose bei atskiruose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose.

31. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

32. Nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

________________________________________

1.      Parengti Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2020–2025 metų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano pakeitimus

2.      Parengti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2021 m. veiklos ataskaitą

3.      Parengti savivaldybės Švietimo pažangos ataskaitą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 695

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Švietimas, kultūra, sportas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei Savivaldybės informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje.

15. Teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl mokyklų steigimo, likvidavimo, reorganizavimo ir veiklos reglamentavimo, mokyklų tinklo pertvarkymo.

16. Dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto dalį.

17. Koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenės ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais.

18. Dalyvauja vertinimo, atrankos, atestacinių komisijų darbe, konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti ir darbo grupių darbe.

19. Vykdo valstybinės ir pedagoginės veiklos priežiūrą, švietimo stebėseną Savivaldybės įstaigose, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą.

20. Derina švietimo įstaigų ugdymo planus.

21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – pedagogika;

23.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;

23.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“;

24.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;

24.3. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus;

24.4. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. komunikacija – 4;

25.2. analizė ir pagrindimas – 5;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

25.4. organizuotumas – 4;

25.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. lyderystė – 4;

26.2. veiklos valdymas – 4;

26.3. strateginis požiūris – 4.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;

27.2. įžvalgumas – 4.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. veiklos planavimas – 4.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. balandžio 13 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 444

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. dokumentų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Sporto politikos formavimas ir įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Kūno kultūros ir sporto programų ir planų rengimas, įgyvendinimas, stebėsena.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

11. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

14. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.                                                

15. Organizuoja, rengia ir koordinuoja Savivaldybės sporto varžybas, atskirų sporto šakų pirmenybes, čempionatus, sporto šventes ir kitus sporto renginius, kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie sportinius renginius.

16. Rengia raštus, projektus ir programas finansinei paramai gauti, rengia sporto rėmimo programų konkurso nuostatus, koordinuoja šių programų vykdymą ir įgyvendinimą. Kaupia informaciją apie sporto klubus, rinktines bei komandas, sportininkus, dalyvaujančius šalies pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse, tarptautinėse varžybose.

17. Teikia metodinę pagalbą ir bendradarbiauja su bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklomis, kitomis įstaigomis, kūno kultūros, sveikatos organizacijomis, sporto klubais, organizuojančiais sportinius renginius.

18. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų raštų ir dokumentų projektus su kūno kultūra ir sportu susijusiais  klausimais.

19. Dalyvauja  komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe.

20. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms ir vykdo šviečiamąją veiklą, formuojant rajono teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.                                                         

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

22.3. studijų kryptis – pasiekimų sportas (arba);

arba:

22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

22.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

23.2. organizuotumas – 3;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

23.4. analizė ir pagrindimas – 4;

23.5. komunikacija – 3.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. informacijos valdymas – 3;

24.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. dokumentų valdymas – 3.

_______________________

 

 

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 695

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiosios veiklos sritys – politikos formavimas (pagrindinė), stebėsena ir analizė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. kultūros politikos planavimas, koordinavimas ir vykdymas..

5. Papildomos veiklos srities specializacija:

5.1. kultūros informacijos analizavimas, kaupimas, sisteminimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, rengia ir teikia informaciją Kultūros ministerijai, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms apie kultūros būklę.

11. Analizuoja kultūros raidos tendencijas, inicijuoja Savivaldybės kultūros plėtros programos rengimą, koordinuoja ir prižiūri jos įgyvendinimą.

12. Koordinuoja Savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą Kultūros ministerijos, kitų įstaigų rengiamuose projektuose ir programose.

13. Koordinuoja Savivaldybės meno ir dainų šventes, festivalius, mėgėjų konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie kultūros renginius, vyksiančius Savivaldybėje.

14. Inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditavimą, dalyvauja šių įstaigų akreditavimo komisijos darbe.

15. Rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje, nematerialaus paveldo išsaugojimu ir propagavimu, inicijuoja, dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros Savivaldybės teritorijoje programas ir prižiūri jų įgyvendinimą.

16. Koordinuoja Vilkaviškio kultūros centro, Kybartų kultūros centro, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus, Vilkaviškio viešosios bibliotekos veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo, teikiamų paslaugų kokybės.

17. Teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo.

18. Koordinuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros renginių priemonių finansavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – kultūros studijos;

20.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

22.2. organizuotumas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. analizė ir pagrindimas – 4;

22.5. komunikacija – 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. informacijos valdymas – 3;

23.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. dokumentų valdymas – 3.

_________________

PPATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 695

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiosios veiklos sritys – stebėsena ir analizė (pagrindinė), priežiūra ir kontrolė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. pagrindinio ugdymo programos koordinavimas, pasiekimų patikrinimo  koordinavimas.

5. Papildomos veiklos srities specializacija:

5.1. mokyklų veiklos priežiūra, švietimo įstaigų apsirūpinimas ugdymo priemonėmis.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

10. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

11. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

15. Koordinuoja švietimo įstaigų veiklą,  analizuoja ir vertina informaciją apie įstaigų veiklos pokyčius, atlieka mokyklų veiklos priežiūrą, konsultuoja įstaigas dėl pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano rengimo, mokyklos veiklos tobulinimo.

16. Dalyvauja atestacijos komandų, vertintojų grupių, pretendentų atrankos bei kitų komisijų darbe.

17. Atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę, vykdo Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūrą.

18. Kuruoja lietuvių, užsienio kalbų ugdymo krypties mokytojų veiklą, vykdo jos stebėseną, organizuoja, dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius.

19. Koordinuoja mokyklų bibliotekų, informacinių centrų darbą, vykdo jų veiklos stebėseną, koordinuoja  statistinių ataskaitų rengimą.

20. Rengia centralizuotai švietimo įstaigoms teikiamos literatūros, priemonių paskirstymo projektus, organizuoja parvežimą ir išdavimą Savivaldybės švietimo įstaigoms, koordinuoja projektus, skirtus mokyklų aprūpinimui ugdymo priemonėmis.

21. Tiria mokyklinės dokumentacijos poreikį, rengia užsakymus, organizuoja išdavimą Savivaldybės švietimo įstaigoms.

22. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – pedagogika;

24.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;

24.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:

25.1. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus;

25.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. komunikacija – 3;

26.2. analizė ir pagrindimas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

26.4. organizuotumas – 3;

26.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

27.2. informacijos valdymas – 3.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. dokumentų valdymas – 3.

_________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 695

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiosios veiklos – stebėsena ir analizė (pagrindinė), priežiūra ir kontrolė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų koordinavimas.

5. Papildomos veiklos srities specializacija:

5.1. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacijos organizavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

9. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

10. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

12. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

15. Konsultuoja įstaigas dėl ikimokyklinio ugdymo programos rengimo, veiklos tobulinimo, kuruoja ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų veiklą, vykdo jos stebėseną.

16. Organizuoja Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (konkursus, apžiūras, viktorinas ir kt.) ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikams.

17. Koordinuoja ikimokyklinio ugdymo  įstaigų,  veiklą, kaupia informaciją apie jų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina šią informaciją.

18. Koordinuoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją, dalyvauja atestacijos komandų, vertintojų grupių, pretendentų atrankos bei kitų komisijų darbe.

19. Prižiūri vaikų su negalia integraciją ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vykdo nelaimingų atsitikimų mokyklose apskaitą ir tyrimus.

20. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

21. Administruoja mokyklų pedagogų registrą, teikia statistines ataskaitas.

22. Rūpinasi kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimu,  materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimu.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – pedagogika;

24.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;

24.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:

25.1. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus;

25.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. komunikacija – 3;

26.2. analizė ir pagrindimas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

26.4. organizuotumas – 3;

26.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

27.2. informacijos valdymas – 3.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. dokumentų valdymas – 3.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 695

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiosios veiklos sritys – stebėsena ir analizė (pagrindinė), priežiūra ir kontrolė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. pasiekimų analizė, pasiekimų patikrinimo, egzaminų koordinavimas.

5. Papildomos veiklos srities specializacija:

5.1. vidurinio ugdymo, suaugusiųjų programų koordinavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

12. Analizuoja švietimo būklę, kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas.

13. Koordinuoja švietimo įstaigų veiklą, kaupia informaciją apie veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina šią informaciją valstybinės ir regioninės politikos požiūriu.

14. Koordinuoja tiksliųjų, gamtos, kūno kultūros, informacinių technologijų, ekonomikos, socialinių mokslų veiklą.

15. Tvarko švietimo informacines sistemas, teikia duomenis, išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, kitus dokumentus.

16. Prižiūri vidaus įsivertinimo mokyklose įgyvendinimą, ugdymo pasiekimų gerinimą, prižiūri mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo mokyklose organizavimą.

17. Dalyvauja atestacijos komandų, vertintojų grupių, pretendentų atrankos bei kitų komisijų darbe.

18. Organizuoja Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus.

19. Bendradarbiauja su mokyklomis rengiant Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių planus, programas, įstaigų nuostatus, strateginius veiklos planus.

20. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – pedagogika;

22.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;

22.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

23.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“;

23.3. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 3;

24.2. analizė ir pagrindimas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. organizuotumas – 3;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. informacijos valdymas – 3.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 695

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiosios veiklos sritys – priežiūra ir kontrolė (pagrindinė), stebėsena ir analizė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. pradinio ugdymo programų  koordinavimas.

5. Papildomos veiklos srities specializacija:

5.1. pradinio ugdymo pasiekimų analizė, pasiekimų patikrinimo koordinavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

10. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

11. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

15. Konsultuoja mokyklas dėl pradinio ugdymo programos ugdymo plano rengimo, mokyklos veiklos tobulinimo, kuruoja pradinių klasių mokytojų veiklą, vykdo jos stebėseną.

16. Organizuoja Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, viktorinas ir kt.) pradinių klasių mokiniams.

17. Koordinuoja kuruojamų mokyklų veiklą, kaupia informaciją apie veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja duomenis.

18. Dalyvauja atestacijos komandų, vertintojų grupių, pretendentų atrankos bei kitų komisijų darbe.

19. Bendradarbiauja ir padeda Savivaldybės administracijos skyriams dėl sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo.

20. Bendradarbiauja ir padeda Savivaldybės administracijos skyriams sudarant sąlygas bei organizuojant Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamą vežimą į mokyklas.

21. Kuruoja Žmogaus saugos bendrosios programos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programų įgyvendinimą.

22. Konsultuoja švietimo įstaigas dėl mokinių mokymo namuose organizavimo.

23. Kaupia ir apibendrina duomenis apie užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimą.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – pedagogika;

25.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;

25.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:

26.1. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus;

26.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. komunikacija – 3;

27.2. analizė ir pagrindimas – 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

27.4. organizuotumas – 3;

27.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

28.2. informacijos valdymas – 3.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. dokumentų valdymas – 3.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 695

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiosios veiklos sritys – priežiūra ir kontrolė (pagrindinė), stebėsena ir analizė (papildoma), kitos specialiosios veiklos sritys (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. švietimas.

5. Papildomų veiklos sričių specializacija:

5.1. neformaliojo ugdymo programų  koordinavimas;

5.2. nesimokančių ir nelankančių mokyklos mokinių apskaita.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia raštų, pažymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą.

16. Vykdo egzaminų, pasiekimų patikrinimų priežiūrą, pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

17. Pagal kompetenciją teikia pedagoginę, informacinę pagalbą švietimo įstaigų darbuotojams, mokinių tėvams; dalyvauja mokytojų atestacijoje, vykdo mokytojų veiklos vertinimą.

18. Dalyvauja organizuojant Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus.

19. Koordinuoja ir prižiūri vaikų socializacijos, prevencijos, vasaros poilsio, gabių vaikų programas.

20. Kuruoja mokomųjų dalykų (meninio, technologijų, dorinio ugdymo) veiklą, konsultuoja dėl ugdymo planų, programų švietimo įstaigose rengimo.

21. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja bylas, tvarko ir apskaito Skyriaus archyvinius dokumentus, tvarko Skyriaus gaunamų dokumentų registrą, rengia Skyriaus mėnesio veiklos planų projektus.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – pedagogika;

23.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;

23.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

24.2. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

25.2. organizuotumas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. analizė ir pagrindimas – 4;

25.5. komunikacija – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. informacijos valdymas – 3;

26.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. dokumentų valdymas – 3.

____________________

Scroll to Top