ADministracija

Socialinės paramos skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Socialinės paramos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatais.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 2 d.
įsakymu

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, atsakomybę.

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktais nustatyta tvarka ir finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų ir kitų finansavimo šaltinių, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyriaus finansinę apskaitą tvarko ir už jos teisingumą atsako Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.

4. Skyrius atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės institucijų norminiais aktais jam pavestas valstybės deleguotas piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos išmokų,tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams ir socialinių paslaugų administravimo, socialinio darbo organizavimo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo, socialinių paslaugų ir kitas socialinės veiklos organizavimo Savivaldybėje funkcijas, įgyvendina šiose srityse valstybės socialinės paramos politiką bei Savivaldybės strategiją.

5. Skyrius veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministrų įsakymais, kitais teisės aktais, šiais nuostatais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. Skyriaus tikslas – užtikrinti piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų, socialinio darbo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir kitos socialinės veiklos tinkamą organizavimą Savivaldybėje.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. įgyvendinti valstybės socialinės paramos įvairioms socialinėms grupėms, socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams politiką Savivaldybėje;

7.2. organizuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų, Savivaldybės strategijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitų programų vykdymą Savivaldybėje;

7.3. užtikrinti tinkamą socialinį darbą seniūnijose, rūpintis socialinio darbuotojo profesijos pripažinimu ir pozityviu vaidmeniu Savivaldybės socialiniame vystyme.

III SKYRIUS
SKYRIAUS FUNKCIJOS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. Nustato teisę, skiria ir organizuoja mokėjimą:

8.1.1. vienkartinės išmokos vaikui;

8.1.2. išmokos vaikui;

8.1.3. išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;

8.1.4. išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui;

8.1.5. išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;

8.1.6. globos (rūpybos) išmokos;

8.1.7. globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo;

8.1.8. vienkartinės išmokos įsikurti;

8.1.9. vienkartinės išmokos nėščiai moteriai;

8.1.10. išmokos įvaikinus vaiką;

8.1.11. laidojimo pašalpos;

8.1.12. išmokos laidojusiems asmenims;

8.1.13. šalpos pensijos už vaikų invalidų slaugą;

8.1.14. transporto išlaidų kompensacijos;

8.1.15. socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.;

8.1.16. šalpos pensijos neįgaliajam;

8.1.17. šalpos pensijos neįgaliam vaikui iki 18 metų;

8.1.18. šalpos našlaičių pensijos;

8.1.19. šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai;

8.1.20. šalpos kompensacijos (slaugiusiam vaiką invalidą ar I/II gr. invalidą nuo vaikystės);

8.1.21. šalpos pensijos sukakusiam senatvės pensijų amžių;

8.1.22. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos;

8.1.23. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos;

8.1.24. specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų;

8.1.25. vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar įkalinimo metu, ir jiems laidoti bei žuvusių karių savanorių bei laisvės kovų dalyvių šeimoms;

8.1.26. vienkartinės kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;

8.1.27. kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;

8.1.28. būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų;

8.1.29. socialinių pašalpų;

8.1.30. vienkartinės socialinės paramos;

8.1.31. išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus;

8.1.32. kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją apmokėti;

8.1.33. mirties atveju, užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;

8.1.34. antrojo laipsnio valstybinių pensijų daugiavaikėms motinoms (priima dokumentus, teikia juos svarstyti komisijai, ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai);

8.1.35. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijai;

8.1.36. socialinės paramos mokiniams paramai mokinio reikmenims įsigyti;

8.1.30. nustato teisę ir skiria nemokamą mokinių maitinimą;

8.1.37. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria kitas socialines išmokas.

8.2. Nustato teisę, skiria ir organizuoja ne piniginę paramą:

8.2.1. bendradarbiauja įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą Savivaldybės gyventojams;

8.2.2. parenka socialinės rizikos šeimoms piniginės socialinės paramos bei išmokų vaikams teikimo būdą Savivaldybės nustatyta tvarka;

8.2.3. tvarko socialinių kortelių apskaitą bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims patyrusiems socialinę riziką;

8.2.4. bendradarbiauja vykdant NVO labdaros ir paramos akcijas Savivaldybėje.

8.3. Skiriant išmokas šeimai, taiko Europos Bendrijos Reglamento 1407.1/71 ir Reglamento 574/72 nuostatas ir bendradarbiauja su Užsienio išmokų tarnyba.

8.4. Išduoda ir registruoja pažymas gyventojams apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas.

8.5. Išduoda Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo ir Šalpos kompensacijos gavėjo, Neįgaliojo pažymėjimus.

8.6. Administruoja socialinių paslaugų organizavimą:

8.6.1. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą;

8.6.2. priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

8.6.3. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį bei tvarko socialinių paslaugų gavėjų apskaitą Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS);

8.6.4. perka socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, rengia sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo ir jų finansavimo;

8.6.5. kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;

8.6.6. organizuoja asmenų apgyvendinimą socialinės globos įstaigose;

8.6.7. analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kasmet sudaro socialinių paslaugų planą bei teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;

8.6.8. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl socialinių globos įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

8.6.9. nustato senyvo amžiaus asmenų specialiuosius poreikius ir priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;

8.6.10 administruoja Neįgaliųjų socialinės integracijos ir Būsto pritaikymo neįgaliesiems programas.

8.7. Teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens turtą, dėl neveiksnaus tam tikroje srityje asmens pripažinimo veiksniu.

8.8. Tvarko socialinės paramos gavėjų apskaitą SPIS. Organizuoja ir administruoja darbus socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“, teikia siūlymus šių sistemų tobulinimui, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus.

8.9. Kartu su Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriumi rengia socialinės paramos programų strateginius plėtros planus, strateginius veiklos ir metinius veiklos planus, sąmatas, apskaičiuoja, prognozuoja ir planuoja lėšų poreikį iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių skyriaus funkcijoms vykdyti.

8.10. Teikia ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos apsaugos ministerijoms, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui.

8.11. Organizuoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursus ir administruoja jų įgyvendinimą.

8.12. Organizuoja Skyriaus valdymo sričiai priskirtų komisijų veiklą ir darbo grupių darbą.

8.13. Rengia teisės aktų (Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų) projektus socialinės srities klausimais.

8.14. Rengia sutarčių projektus, įgyvendina Skyriui pavestus sutartinius įsipareigojimus.

8.15. Teikia informaciją ir konsultuoja asmenis, organizacijas, įstaigas socialinės paramos klausimais, nagrinėja įstaigų, organizacijų, gyventojų pranešimus, skundus, prašymus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.

8.16. Skelbia Skyriaus informaciją apie teikiamą Savivaldybėje socialinę paramą Savivaldybės interneto tinklalapyje, spaudoje.

8.17. Rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus, teikia informaciją šią funkciją koordinuojančiam Savivaldybės administracijos skyriui.

8.18. Renka, analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie socialinę situaciją Savivaldybėje; Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms teikia informaciją (analizes, duomenis, lėšų poreikio paraiškas ir pan.) apie Savivaldybės teritorijoje teikiamą socialinę paramą bei siūlymus dėl valstybės ir Savivaldybės politikos tobulinimo efektyvinant esamas ir kuriant naujas socialinės paramos sistemas.

8.19. Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijomis, kitų savivaldybių socialinės paramos skyriais, kitais Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis bei religinėmis institucijomis.

8.20. Nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į Savivaldybės archyvą.

8.21. Rengia seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su Skyriui pavestomis valdymo sritimis.

8.22. Rūpinasi Skyriaus materialinių vertybių ir dokumentų apskaita.

8.23. Atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų nustatytas ir šiuose nuostatuose nenumatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

9. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės strateginiu plėtros planu, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

10. Skyriaus bendrą pareigybių sąrašą, pareigybių skaičių, tarnybinius atlyginimus bei personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

11. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų, priėmimo į darbą (pareigas) ir atleidimo iš darbo (pareigų) tvarką, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas, jų teises, socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

13. Skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui, o jam nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam kitam karjeros valstybės tarnautojui.

15. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Skyriaus vedėjas. Jis užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais.

V SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

16. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

16.1. turėti antspaudą su Skyriaus pavadinimu, Skyriaus blanką, spaudus, simboliką;

16.2. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, kitų valstybės, Savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų duomenis ir kitą informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16.3. inicijuoti Savivaldybės institucijų norminių aktų, kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, rengimą;

16.4. kreiptis tiesiogiai į valstybės viešojo administravimo subjektus bei privačius subjektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16.5. papildomai apklausti šeimas (asmenis), kurios kreipėsi dėl socialinių išmokų (paramos), socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų ar kitos socialinės pagalbos, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomos informacijos, įrodančios šeimos (asmens) teisę į socialinę paramą;

16.6. reikalauti, kad šeimos nariai (asmuo) deklaruotų turtą ir pajamas Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu atsirado neaiškumų dėl pateiktų duomenų apie turtą ir gaunamas pajamas arba organizuoto patikrinimo metu kilo įtarimas, kad yra pateikta neteisinga informacija arba kad ji nuslepiama;

16.7. dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, kitų įstaigų ir institucijų renginiuose svarstant bendruomenės socialinės politikos, socialinės paramos, socialinių paslaugų plėtros, socialinių problemų sprendimo, socialinio-ekonominio vystymo ir kitais klausimais.

17. Skyrius privalo:

17.1. laiku ir tinkamai vykdyti savo funkcijas ir atlikti pavestus uždavinius;

17.2. pateikti veiklos ataskaitą ir kitą informaciją Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos direktoriui pareikalavus;

17.3. neteikti žiniasklaidai informacijos, dėl kurios gali būti pažeistos asmens teisės ar saugumas. Garantuoti informacijos apie šeimas (asmenis) konfidencialumą;

17.4. nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir atnaujinti žinias.

18. Skyrius už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, konfidencialios informacijos saugojimą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyriaus vidaus auditą atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

20. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus ir dokumentus naujam vedėjui arba kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui teisės aktais nustatyta tvarka.

22. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

Socialinės paramos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-569

SOCIALINĖS PARAMOS  SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  Socialinės paramos skyriaus vedėjas  (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga valstybės politikai socialinio darbo, socialinės atskirties srityje vykdyti, vadovauti Skyriaus darbui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Skyriaus vedėjo specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo ar sveikatos priežiūros srityje.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, socialinį darbą, skyriaus darbo specifiką ir tiesioginių funkcijų vykdymą.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Socialinės paramos skyriaus darbu, paskirsto funkcijas tarp Skyriaus darbuotojų.

5.2. Dalyvauja Savivaldybės administracijos darbe, rengiant strateginius Savivaldybės veiklos planus dėl valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų išmokoms ir paslaugoms, teikia siūlymus rengiant norminius aktus ir kitus dokumentus socialinės paramos srityje.

5.3. Administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Socialinės paramos skyriui.

5.4. Organizuoja socialinę paramą teikiančių įstaigų socialinių paslaugų  kontrolę.

5.5. Sprendžiant bendras problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

5.6. Kontroliuoja socialinių išmokų, skiriamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymu, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu ir Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Globos (rūpybos) išmoka, Vienkartinė išmoka įsikurti) skyrimo teisingumą.

5.7. Vykdo socialinės paramos gerinimo programos kokybės kontrolę.

5.8. Teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

5.9. Nustatyta tvarka Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva rengia arba organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, raštų projektų rengimą, atsako už jų vykdymo kontrolę.

5.10. Priima sprendimus priskirtos kompetencijos klausimais (socialinių paslaugų, socialinių pašalpų, būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų, išmokų vaikams, laidojimo pašalpų, socialinės paramos mokiniams ir kitų vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo ir pratęsimo, specialiųjų poreikių lygio nustatymo).

5.11. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.12. Organizuoja Skyriaus darbuotojų mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą.

5.13. Vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl tarnybinės veiklos įvertinimo.

5.14. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

5.15. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.

5.16. Nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus, konsultuoja socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

5.17. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.18. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.19. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 569

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti analizuoti, įvertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.

5.2. Priima reikalingus dokumentus globos (rūpybos) išmokoms gauti, pasirašo ir pateikia Skyriaus vedėjui dėl  išvados priėmimo. Kiekvieną mėnesį kontroliuoja išmokos dydį.

5.3. Priima reikalingus dokumentus vienkartinei išmokai įsikurti gauti, pasirašo ir pateikia Skyriaus vedėjui dėl išvados priėmimo. Kontroliuoja vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimą.

5.4. Į kompiuterinę duomenų bazę įveda duomenis apie paskirtas globos (rūpybos) išmokas ir išmokas įsikurti.

5.5. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.6. Socialinio darbo organizatoriams seniūnijose kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikia patikrinimui išmokų gavėjų abėcėlinius sąrašus.

5.7. Naudodamasis Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, įvertina pareiškėjų turtą, kuriems centralizuotai tiekiama karštas vanduo arba šiluma.

5.8. Paruošia pašalpų, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų išmokų mokėjimo žiniaraščius ir suvestines. Pasirašius atsakingiems Skyriaus darbuotojams, pateikia Apskaitos skyriui.

5.9. Suformuoja ir elektroniniu paštu išsiunčia informaciją bankams apie gavėjams skirtas išmokas.

5.10. Dalyvauja Skyriaus darbe planuojant lėšas išmokoms pareigybės aprašyme išvardintoms funkcijoms atlikti.

5.11. Kontroliuoja išmokų vaikams mokėjimo teisėtumą, esant reikalui paruošia dokumentus dėl kreipimosi į teisėsaugos institucijas.

5.12. Konsultuoja Skyriaus darbuotojus dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais.

5.13. Konsultuoja Skyriaus darbuotojus darbo programose PARAMA ir SPIS klausimais. Vykdo šių programų administravimą.

5.14. Vykdo sistemos SPIS funkcionavimo piniginių išmokų srityje priežiūrą.

5.15. Rengia Skyriaus dokumentacijos plano ir registrų sąrašo projektus, tvarko archyvinius dokumentus, pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja dokumentų bylas.

5.16. Bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registrų tarnyba ir kitomis institucijomis.

5.17. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.18. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-569

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimo teisingumą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir Skyriaus darbą.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.

5.2. Pasirašo socialinių pašalpų išmokų išmokėjimo žiniaraščius ir suvestines.

5.3. Priima asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, dokumentus, juos pateikia  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC), parveža ir išduoda pažymėjimus.

5.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.5. Konsultuoja Skyriaus darbuotojus ir gyventojus piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams,  socialinės paramos mokiniams skyrimo, mokėjimo ir kitais klausimais.

5.6. Priima dokumentus dėl vienkartinių pašalpų išmokėjimo ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, laisvės kovų dalyviams, nukentėjusiems nuo 1940─1990 metų okupacijų, ir sužalotų ar žuvusių atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, arba mirusių dėl ligų, susijusių su šia tarnyba, artimiesiems. Pateikia dokumentus Skyriaus vedėjui dėl išvados priėmimo. Rengia paraiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl lėšų skyrimo.

5.7. Organizuoja valstybės finansinės paramos gavimą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

5.8. Priima gyventojų prašymus vienkartinei materialinei paramai gauti ir pateikia svarstyti Vienkartinių pašalpų skyrimo komisijai.

5.9. Organizuoja ir įgyvendina būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skyrimą ir mokėjimą.

5.10. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Naudodamasis socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, renka pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis iš valstybinių institucijų: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV), Gyventojų registrų tarnybos ir kt.

5.11. Naudodamasis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis,  įvertina pareiškėjų, kuriems centralizuotai tiekiama karštas vanduo arba šiluma, turtą.

5.12. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.13. Dalyvauja Skyriaus darbe planuojant lėšas išmokoms pareigybės aprašyme išvardytoms funkcijoms atlikti.

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_______________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-569

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.  

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

          3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti analizuoti, įvertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.

5.2. Konsultuoja Skyriaus darbuotojus bei gyventojus pareigybės aprašyme numatytų funkcijų įgyvendinimo klausimais.

5.3. Ruošia Socialinės paramos skyriaus sprendimus „Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo“.

5.4. Bendradarbiauja su mokyklomis, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriumi socialinės paramos mokiniams skyrimo klausimais.

5.6. Pasirašo paramos mokinio reikmenims įsigyti mokėjimo žiniaraščius ir suvestines.

5.7.  Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Naudodamasis socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, renka pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis iš valstybinių institucijų: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV), Gyventojų registrų tarnybos ir kt.

5.7. Naudodamasis Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, įvertina pareiškėjų, kuriems centralizuotai teikiama karštas vanduo arba šiluma, turtą.

5.8. Naudodamasis Registrų centro interneto tinklapyje įdiegta automatine (internetine) skaičiuokle, apskaičiuoja neįregistruotų statinių ir žemės sklypų vertę.

5.9. Koordinuoja paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimą rajono gyventojams.

5.10. Organizuoja ir koordinuoja paramos maisto produktais ir higienos reikmenimis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimą rajono gyventojams.

5.11. Dalyvauja Skyriaus darbe planuojant lėšas išmokoms pareigybės aprašyme išvardintoms funkcijoms atlikti.

5.12. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.13. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. balandžio 24 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-473

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą­,  pagal Europos Tarybos reglamentą kontroliuoti socialinės apsaugos sistemų taikymą pagal darbo sutartį Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) šalyse dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, teikti dokumentus rūpintojų, globėjų bei turto administratorių skyrimo klausimais, konsultuoti Skyriaus darbuotojus ir gyventojus šiais klausimais.

                                    III. VEIKLOS SRITIS

 5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

6.3 Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4. Mokėti analizuoti, įvertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Pagal Europos Tarybos reglamentą ir pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kontroliuoja socialinės apsaugos sistemų taikymą pagal darbo sutartį ES ir EEE šalyse dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams:

7.1.1. nustato kompetentingą valstybę;

7.1.2. teikia informaciją apie asmenims mokamas išmokas Užsienio išmokų tarnybai ar kitų valstybių institucijoms, pildant atitinkamas E formas;

7.1.3. kaupia ir teikia statistinius duomenis apie ES ir EEE piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju;

7.1.4. teikia informaciją asmenims, dėl kurių buvo prašoma informacijos apie gaunamas išmokas iš kitos valstybės kompetentingos įstaigos;

7.1.5. konsultuoja Skyriaus darbuotojus ir gyventojus socialinės apsaugos sistemų taikymo klausimais pagal darbo sutartis ES ir EEE šalyse dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams.

7.2. Teikia išvadas dėl rūpintojų skyrimo ir rūpybos nustatymo asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, ir dėl asmenų neveiksnumo nustatymo bei globėjų ir turto administratorių jiems skyrimo. Šiuo tikslu tikrina gyvenimo sąlygas. Atstovauja teismo posėdžiuose kaip institucijos, teikiančios išvadą,  įgaliotas asmuo.

7.3. Registruoja ir pateikia Skyriaus vedėjui prašymus su būtinais dokumentais dėl neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo ir ruošia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl komisijų sudarymo būsto (aplinkos) įvertinimui ir viešojo darbų pirkimo konkursų organizavimo. Rengia rangos sutarčių projektus.

7.4. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą.

7.5. Naudodamasis Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, įvertina pareiškėjų, kuriems centralizuotai tiekiama karštas vanduo arba šiluma, turtą.

7.6. Dalyvauja Skyriaus darbe planuojant lėšas išmokoms pareigybės aprašyme išvardintoms funkcijoms atlikti.

7.7. Konsultuoja Skyriaus darbuotojus ir gyventojus pareigybės aprašyme išvardintų funkcijų vykdymo klausimais.

7.8. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir perduoda Apskaitos skyriui.

7.9. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

7.10. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.11. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.12. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-569

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

4.3.  Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams  skyrimą ir mokėjimą.

5.2. Konsultuoja Skyriaus darbuotojus bei gyventojus pareigybės aprašyme numatytų funkcijų  įgyvendinimo klausimais.

5.3. Organizuoja būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijų kompiuterinių bylų perdavimą ir priėmimą.

5.4. Užtikrina tinkamą duomenų su kompensacijas skaičiuojančiomis organizacijomis apsikeitimą.

5.5. Nustato daugiabučių namų butų savininkų teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų, tenkančių asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėjimą ir išduoda daugiabučių namų butų savininkams pažymas dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas.

5.6. Priima iš bendrojo naudojimo objektų valdytojo arba Vilkaviškio rajono savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus paraiškas kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti, patikrina jų teisingumą. Duomenis suveda į programą PARAMA, paraiškas perduoda Apskaitos skyriui.

5.7. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Vadovaudamasis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pažymomis apie hidrometeorologines sąlygas (vidutinę oro temperatūrą), suveda duomenis į programos PARAMA duomenų bazę.

5.8. Priima dokumentus dėl kompensacijų už suvartotas gamtines dujas ir pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms įstatymą, patikrina jų teisingumą, priima sprendimą dėl kompensacijų skyrimo, apskaičiuoja priklausančią kompensaciją ir duomenis įveda į kompiuterinę duomenų bazę.

5.9. Pasirašo kompensacijų už suvartotas gamtines dujas ir kompensacijų pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms įstatymą mokėjimo žiniaraščius ir suvestines.

5.10. Naudodamasis socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, renka pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis iš valstybinių institucijų: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV), Gyventojų registrų tarnybos ir kt.

5.11. Naudodamasis Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, įvertina pareiškėjų, kuriems centralizuotai tiekiama karštas vanduo arba šiluma, turtą.

5.12. Naudodamasis Registrų centro interneto tinklapyje įdiegta automatine (internetine) skaičiuokle, apskaičiuoja neįregistruotų statinių ir žemės sklypų vertę.

5.13. Koordinuoja Skyriaus darbuotojų veiklą vertinant socialinės paramos gavėjų turtą.

5.14. Dalyvauja Skyriaus darbe planuojant lėšas išmokoms pareigybės aprašyme išvardintoms funkcijoms atlikti.

5.15. Koordinuoja socialinių darbuotojų mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą.

5.16. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.17. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.18. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

5.19. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m.
gegužės  28 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-569

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga priimti gyventojų prašymus ir koordinuoti tikslinių kompensacijų išmokų gavėjams apskaitą, konsultuoti tikslinių kompensacijų klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyresniojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti analizuoti, įvertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Priima ir tikrina dokumentų teisingumą tikslinių kompensacijų (priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų) skyrimui ir mokėjimui.

5.2. Administruoja kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).

5.3. Bendradarbiauja su Apskaitos skyriumi ir išmokas mokančia institucija, tikrina kintantį šių išmokų gavėjų skaičių.

5.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.5. Tikrina tikslinių kompensacijų išmokų gavėjų sąrašus ir asmenų bylas, informuoja išmokų gavėjus apie išmokų terminų pabaigą.

5.6. Priima prašymus paramai mirties atveju gauti ir teikia sprendimus Skyriaus vedėjui dėl laidojimo pašalpų skyrimo ir mokėjimo.

5.7. Dalyvauja Skyriaus darbe planuojant tikslinių kompensacijų gavėjų skaičių ir lėšas išmokoms pareigybės aprašyme išvardintoms funkcijoms atlikti.

5.8. Konsultuoja gyventojus, socialinio darbo organizatorius ir socialinių išmokų specialistus seniūnijose tikslinių kompensacijų ir išmokų vaikams klausimais.

5.9. Priima ir tikrina dokumentus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl valstybinių antrojo laipsnio pensijų skyrimo motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų.

5.10. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-569

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti neįgaliųjų poreikius, organizuoti Socialinių paslaugų skyrimo komisijos darbą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyresniojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos  specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos   Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti analizuoti, įvertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Apskaito Savivaldybės teritorijoje vienišų pensininkų, neįgaliųjų ir kitų socialiai remtinų asmenų ir jų šeimų skaičių pagal seniūnijas.

5.2. Organizuoja sutarčių pasirašymą tarp Savivaldybės administracijos ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų dėl socialinių paslaugų teikimo.

5.3. Organizuoja Socialinių paslaugų skyrimo komisijos darbą.

5.4. Tikrina iš seniūnijų darbuotojų priimtus dokumentus, juos registruoja ir ruošia Socialinių paslaugų skyrimo komisijos sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Pasirašytus sprendimus perduoda socialinių paslaugų įstaigoms.

5.5. Teikia suinteresuotoms įstaigoms statistines ataskaitas apie socialinių paslaugų teikimą.

5.6. Teikia metodines rekomendacijas Gudkaimio globos namams, Vilkaviškio socialinės pagalbos centrui  ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms dėl socialinių paslaugų organizavimo, konsultuoja gyventojus ir  Skyriaus seniūnijų darbuotojus socialinių paslaugų skyrimo klausimais.

5.7. Priima asmenų prašymus ir tikrina papildomus dokumentus išmokai už komunalines paslaugas neįgaliesiems, pripažintiems nedarbingais ir kurių šeimoje nėra darbingų asmenų, gauti.

5.8. Dalyvauja Skyriaus darbe planuojant lėšas išmokoms pareigybės aprašyme išvardintoms funkcijoms atlikti.

5.9. Kontroliuoja socialines paslaugas teikiančių įstaigų socialinių paslaugų teikimo kokybę.

5.10. Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS suveda asmenų, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis ar skiriamos socialinės paslaugos, duomenis ir prižiūri sistemos  funkcionavimą.

5.11. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.12. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.13. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 569

 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis  specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti neįgaliųjų poreikius, skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas paslaugas,  organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų finansavimo konkursus, atlikti projektų paraiškų vertinimą ir lėšų paskirstymą, kontroliuoti ar lėšos naudojamos pagal paskirtį.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos  specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį  universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos   Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

4.3. Mokėti analizuoti, įvertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Skelbia konkursus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo projektams finansuoti valstybės  ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

5.2. Bendradarbiauja su neįgaliųjų bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis socialines programas ir kitą socialinę veiklą, nustato paslaugų ir veiklų prioritetus, skatina neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas paslaugas.

5.3. Priima  socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo projektų paraiškas.

5.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.5. Organizuoja ir atlieka socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo paraiškų vertinimą ir projektų atranką.

5.6. Teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui paraiškas dėl valstybės lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams skyrimo.

5.7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinus finansinę sąmatą, paruošia sutarčių projektus tarp Savivaldybės administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento, taip pat kitas sutartis pagal kompetenciją.

5.8. Kontroliuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems atrinktų projektų finansavimą ir įvertina lėšų panaudojimo tikslingumą.

5.9. Teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui ataskaitas apie  valstybės lėšų panaudojimą įgyvendinant socialinės reabilitacijos neįgaliesiems projektus.

5.10. Dalyvauja Savivaldybės Neįgaliųjų koordinacinės tarybos veikloje.

5.11. Koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus projektų parengimą socialinės srities klausimais.

5.12. Rengia rajono socialinių paslaugų plano metams projektą.

5.13. Dalyvauja Skyriaus darbe planuojant lėšas pareigybės aprašyme išvardintoms funkcijoms atlikti.

5.14. Suveda duomenis socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS ir atsako už sistemos  funkcionavimą.

5.15. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.16. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 28 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-569

 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką socialinių paslaugų srityje bei vykdyti valstybės deleguotas bei savivaldybės funkcijas, administruojant bei organizuojant socialinių paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms, auginančioms vaikus, kurioms reikalingos socialinės paslaugos, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą .

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos   Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti analizuoti, vertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja socialinių paslaugų teikimą šeimoms, auginančioms vaikus, kurioms reikalingos socialinės paslaugos, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams.

5.2. Tvarko dokumentus, reikalingus šeimų, kurioms reikalingos socialinės paslaugos vaikams, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams paslaugoms skirti, suveda reikalingą informaciją į kompiuterines laikmenas.

5.3. Rengia sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo šeimoms, auginančioms vaikus, kurioms reikalingos socialinės paslaugos, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams, ir teikia juos pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

5.4. Rengia lėšų kompensavimo sutartis su vaikų globos įstaigomis ir teikia jas pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

5.5. Konsultuoja ir informuoja gyventojus, seniūnijų darbuotojus globos (rūpybos), globėjo (rūpintojo) skyrimo vaikams ir kitais socialinių paslaugų klausimais, teikia metodines rekomendacijas dėl socialinių paslaugų organizavimo.

5.6. Vykdo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro veiklos priežiūrą (atvejo vadybos proceso vykdymas ir organizavimas), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

5.7. Vykdo Kybartų vaikų globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų veiklos priežiūrą (veiklos planavimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus koordinavimą), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

5.8. Vykdo Globos centro veiklos priežiūrą (veiklos planavimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus koordinavimą), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

5.9. Teikia metodinę pagalbą vaikų dienos centrams.

5.10. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.11. Analizuoja ir prognozuoja socialinių paslaugų šeimoms poreikius, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl socialinių paslaugų šeimoms teikimo masto ir rūšių.

5.12. Pagal kompetenciją rengia ir tikslina informaciją socialinių paslaugų klausimais Savivaldybės internetiniame puslapyje.

5.13. Rengia socialinių paslaugų plano projekto atitinkamas dalis, teikia jas Skyriaus vedėjui.

5.14. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

5.15. Pagal kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, rengia atsakymus į valstybinių įstaigų, įmonių bei organizacijų raštus.

5.16. Naudodamasis socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti.

5.17. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.18. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.19. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

 VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– įgyvendinti valstybės socialinės paramos įvairioms socialinėms grupėms, socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams politiką Savivaldybėje;
– organizuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų, Savivaldybės strategijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitų programų vykdymą Savivaldybėje;
– užtikrinti tinkamą socialinį darbą seniūnijose, rūpintis socialinio darbuotojo profesijos pripažinimu ir pozityviu vaidmeniu Savivaldybės socialiniame vystyme.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– vienkartinės išmokos vaikui;
– išmokos vaikui;
– išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
– išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui;
– išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
– globos (rūpybos) išmokos;
– globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo;
– vienkartinės išmokos įsikurti;
– vienkartinės išmokos nėščiai moteriai;
– išmokos įvaikinus vaiką;
-. laidojimo pašalpos;
– išmokos laidojusiems asmenims;
– šalpos pensijos už vaikų invalidų slaugą;
– transporto išlaidų kompensacijos;
– socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.;
– šalpos pensijos neįgaliajam;
– šalpos pensijos neįgaliam vaikui iki 18 metų;
– šalpos našlaičių pensijos;
– šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai;
– šalpos kompensacijos (slaugiusiam vaiką invalidą ar I/II gr. invalidą nuo vaikystės);
– šalpos pensijos sukakusiam senatvės pensijų amžių;
– slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos;
– priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos;
– specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų;
– vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar įkalinimo metu, ir jiems laidoti bei žuvusių karių savanorių bei laisvės kovų dalyvių šeimoms;
– vienkartinės kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;
– kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
– būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų;
– socialinių pašalpų;
– vienkartinės socialinės paramos;
– išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus;
– kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją apmokėti;
– mirties atveju, užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;
– antrojo laipsnio valstybinių pensijų daugiavaikėms motinoms (priima dokumentus, teikia juos svarstyti komisijai, ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai);
– būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijai;
– socialinės paramos mokiniams paramai mokinio reikmenims įsigyti;
– nustato teisę ir skiria nemokamą mokinių maitinimą;
– Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria kitas socialines išmokas.

– bendradarbiauja įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą Savivaldybės gyventojams;
– parenka socialinės rizikos šeimoms piniginės socialinės paramos bei išmokų vaikams teikimo būdą Savivaldybės nustatyta tvarka;
– tvarko socialinių kortelių apskaitą bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims patyrusiems socialinę riziką;
– bendradarbiauja vykdant NVO labdaros ir paramos akcijas Savivaldybėje.

– Skiriant išmokas šeimai, taiko Europos Bendrijos Reglamento 1407.1/71 ir Reglamento 574/72 nuostatas ir bendradarbiauja su Užsienio išmokų tarnyba.
– Išduoda ir registruoja pažymas gyventojams apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas.
– Išduoda Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo ir Šalpos kompensacijos gavėjo, Neįgaliojo pažymėjimus.
– Administruoja socialinių paslaugų organizavimą:
— organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą;
— priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
— vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį bei tvarko socialinių paslaugų gavėjų apskaitą Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS);
— perka socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, rengia sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo ir jų finansavimo;
— kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;
— organizuoja asmenų apgyvendinimą socialinės globos įstaigose;
— analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kasmet sudaro socialinių paslaugų planą bei teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;
— teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl socialinių globos įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
— nustato senyvo amžiaus asmenų specialiuosius poreikius ir priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
— administruoja Neįgaliųjų socialinės integracijos ir Būsto pritaikymo neįgaliesiems programas.
– Teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens turtą, dėl neveiksnaus tam tikroje srityje asmens pripažinimo veiksniu.
– Tvarko socialinės paramos gavėjų apskaitą SPIS. Organizuoja ir administruoja darbus socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“, teikia siūlymus šių sistemų tobulinimui, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus.
– Kartu su Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriumi rengia socialinės paramos programų strateginius plėtros planus, strateginius veiklos ir metinius veiklos planus, sąmatas, apskaičiuoja, prognozuoja ir planuoja lėšų poreikį iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių skyriaus funkcijoms vykdyti.
– Teikia ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos apsaugos ministerijoms, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui.
– Organizuoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursus ir administruoja jų įgyvendinimą.
– Organizuoja Skyriaus valdymo sričiai priskirtų komisijų veiklą ir darbo grupių darbą.
– Rengia teisės aktų (Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų) projektus socialinės srities klausimais.
– Rengia sutarčių projektus, įgyvendina Skyriui pavestus sutartinius įsipareigojimus.
– Teikia informaciją ir konsultuoja asmenis, organizacijas, įstaigas socialinės paramos klausimais, nagrinėja įstaigų, organizacijų, gyventojų pranešimus, skundus, prašymus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
– Skelbia Skyriaus informaciją apie teikiamą Savivaldybėje socialinę paramą Savivaldybės interneto tinklalapyje, spaudoje.
– Rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus, teikia informaciją šią funkciją koordinuojančiam Savivaldybės administracijos skyriui.
– Renka, analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie socialinę situaciją Savivaldybėje; Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms teikia informaciją (analizes, duomenis, lėšų poreikio paraiškas ir pan.) apie Savivaldybės teritorijoje teikiamą socialinę paramą bei siūlymus dėl valstybės ir Savivaldybės politikos tobulinimo efektyvinant esamas ir kuriant naujas socialinės paramos sistemas.
– Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijomis, kitų savivaldybių socialinės paramos skyriais, kitais Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis bei religinėmis institucijomis.
– Nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į Savivaldybės archyvą.
– Rengia seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su Skyriui pavestomis valdymo sritimis.
– Rūpinasi Skyriaus materialinių vertybių ir dokumentų apskaita.
– Atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų nustatytas ir šiuose nuostatuose nenumatytas funkcijas.

Scroll to Top Skip to content