ADministracija

Socialinės paramos skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Socialinės paramos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatais.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojai

Simona Bikaitė
Vyriausioji specialistė

Regina Legotaitė

 • Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo.
 • Dėl globos (rūpybos) išmokų skyrimo ir mokėjimo.
  Dėl įsikūrimo išmokos skyrimo ir mokėjimo.
Vyriausioji specialistė

Jolanta Dapkienė

 • Dėl socialinės paramos mokiniams (nemokamas maitinimas mokyklose ir parama mokinio reikmenims įsigyti).
 • Dėl Kybartų seniūnijos namų renovacijos.
Vyriausioji specialistė
 • Dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo.
 • Dėl nukentėjusių asmenų teisinio statuso pažymėjimų.
 • Dėl užsienyje mirusių asmenų palaikų parvežimo kompensacijos.
Vyriausioji specialistė

Vida Jašinskienė

 • Dėl būsto šildymo kietu kuru išlaidų kompensavimo.
 • Dėl ES ir EEE šalyse dirbantiems asmenims gaunamų išmokų vaikams.
 • Dėl asmenų neveiksnumo nustatymo bei globėjų skyrimo.
Vyriausioji specialistė

Aušra Kurauskienė

 • Dėl turto vertinimo.
 •  Dėl būsto šildymo išlaidų kompensavimo (centralizuotas šildymas „Vilkaviškio Šilumos tinklai”).
 • Dėl Vilkaviškio miesto namų renovacijos.
 • Dėl neįgaliųjų būsto pritaikymo.
Vyresnioji specialistė

Irena Skauronienė

 • Dėl laidojimo pašalpos.
 • Dėl slaugos išlaidų ir priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo.
 • Dėl valstybinių II laipsnio pensijų skyrimo daugiavaikėms motinoms (tėvams) (5 ir daugiau vaikų).
Vyresnioji specialistė

Janina Sabaliauskienė

 • Dėl socialinių paslaugų skyrimo ir apmokėjimo.
 • Dėl apgyvendinimo globos įstaigose.
Vyriausioji specialistė

Raimonda Skripkiūnienė

 • Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos programos.
 • Dėl vaikų dienos centrų veiklos koordinavimo.
 • Dėl nevyriausybinių organizacijų, dirbančių socialinių paslaugų srityje.
Vyriausioji specialistė

Gintarė Bagvilaitė

 • Dėl vaikų globos (rūpybos) nustatymo.
 • Dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo.
Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

Remigija Augustaitienė

 • Dėl užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų veiklos koordinavimo.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 2 d.
įsakymu

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, atsakomybę.

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktais nustatyta tvarka ir finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų ir kitų finansavimo šaltinių, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyriaus finansinę apskaitą tvarko ir už jos teisingumą atsako Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.

4. Skyrius atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės institucijų norminiais aktais jam pavestas valstybės deleguotas piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos išmokų,tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams ir socialinių paslaugų administravimo, socialinio darbo organizavimo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo, socialinių paslaugų ir kitas socialinės veiklos organizavimo Savivaldybėje funkcijas, įgyvendina šiose srityse valstybės socialinės paramos politiką bei Savivaldybės strategiją.

5. Skyrius veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministrų įsakymais, kitais teisės aktais, šiais nuostatais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. Skyriaus tikslas – užtikrinti piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų, socialinio darbo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir kitos socialinės veiklos tinkamą organizavimą Savivaldybėje.

7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

7.1. įgyvendinti valstybės socialinės paramos įvairioms socialinėms grupėms, socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams politiką Savivaldybėje;

7.2. organizuoti ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų, Savivaldybės strategijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitų programų vykdymą Savivaldybėje;

7.3. užtikrinti tinkamą socialinį darbą seniūnijose, rūpintis socialinio darbuotojo profesijos pripažinimu ir pozityviu vaidmeniu Savivaldybės socialiniame vystyme.

III SKYRIUS
SKYRIAUS FUNKCIJOS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. Nustato teisę, skiria ir organizuoja mokėjimą:

8.1.1. vienkartinės išmokos vaikui;

8.1.2. išmokos vaikui;

8.1.3. išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;

8.1.4. išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui;

8.1.5. išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;

8.1.6. globos (rūpybos) išmokos;

8.1.7. globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo;

8.1.8. vienkartinės išmokos įsikurti;

8.1.9. vienkartinės išmokos nėščiai moteriai;

8.1.10. išmokos įvaikinus vaiką;

8.1.11. laidojimo pašalpos;

8.1.12. išmokos laidojusiems asmenims;

8.1.13. šalpos pensijos už vaikų invalidų slaugą;

8.1.14. transporto išlaidų kompensacijos;

8.1.15. socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.;

8.1.16. šalpos pensijos neįgaliajam;

8.1.17. šalpos pensijos neįgaliam vaikui iki 18 metų;

8.1.18. šalpos našlaičių pensijos;

8.1.19. šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai;

8.1.20. šalpos kompensacijos (slaugiusiam vaiką invalidą ar I/II gr. invalidą nuo vaikystės);

8.1.21. šalpos pensijos sukakusiam senatvės pensijų amžių;

8.1.22. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos;

8.1.23. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos;

8.1.24. specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų;

8.1.25. vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar įkalinimo metu, ir jiems laidoti bei žuvusių karių savanorių bei laisvės kovų dalyvių šeimoms;

8.1.26. vienkartinės kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;

8.1.27. kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;

8.1.28. būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų;

8.1.29. socialinių pašalpų;

8.1.30. vienkartinės socialinės paramos;

8.1.31. išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus;

8.1.32. kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją apmokėti;

8.1.33. mirties atveju, užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;

8.1.34. antrojo laipsnio valstybinių pensijų daugiavaikėms motinoms (priima dokumentus, teikia juos svarstyti komisijai, ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai);

8.1.35. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijai;

8.1.36. socialinės paramos mokiniams paramai mokinio reikmenims įsigyti;

8.1.30. nustato teisę ir skiria nemokamą mokinių maitinimą;

8.1.37. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria kitas socialines išmokas.

8.2. Nustato teisę, skiria ir organizuoja ne piniginę paramą:

8.2.1. bendradarbiauja įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą Savivaldybės gyventojams;

8.2.2. parenka socialinės rizikos šeimoms piniginės socialinės paramos bei išmokų vaikams teikimo būdą Savivaldybės nustatyta tvarka;

8.2.3. tvarko socialinių kortelių apskaitą bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims patyrusiems socialinę riziką;

8.2.4. bendradarbiauja vykdant NVO labdaros ir paramos akcijas Savivaldybėje.

8.3. Skiriant išmokas šeimai, taiko Europos Bendrijos Reglamento 1407.1/71 ir Reglamento 574/72 nuostatas ir bendradarbiauja su Užsienio išmokų tarnyba.

8.4. Išduoda ir registruoja pažymas gyventojams apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas.

8.5. Išduoda Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo ir Šalpos kompensacijos gavėjo, Neįgaliojo pažymėjimus.

8.6. Administruoja socialinių paslaugų organizavimą:

8.6.1. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą;

8.6.2. priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

8.6.3. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį bei tvarko socialinių paslaugų gavėjų apskaitą Socialinės paramos informacinėje sistemoje (toliau – SPIS);

8.6.4. perka socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, rengia sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo ir jų finansavimo;

8.6.5. kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;

8.6.6. organizuoja asmenų apgyvendinimą socialinės globos įstaigose;

8.6.7. analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kasmet sudaro socialinių paslaugų planą bei teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;

8.6.8. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl socialinių globos įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

8.6.9. nustato senyvo amžiaus asmenų specialiuosius poreikius ir priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;

8.6.10 administruoja Neįgaliųjų socialinės integracijos ir Būsto pritaikymo neįgaliesiems programas.

8.7. Teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų; teikia teismams išvadas dėl rūpybos ir globos pilnamečiams asmenims steigimo ir nutraukimo bei dėl sandorių su neveiksnaus asmens turtu; atstovauja teismuose civilinėse bylose dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje dėl globos ar rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų, dėl kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl leidimų parduoti, dovanoti, išnuomoti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens turtą, dėl neveiksnaus tam tikroje srityje asmens pripažinimo veiksniu.

8.8. Tvarko socialinės paramos gavėjų apskaitą SPIS. Organizuoja ir administruoja darbus socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“, teikia siūlymus šių sistemų tobulinimui, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus.

8.9. Kartu su Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriumi rengia socialinės paramos programų strateginius plėtros planus, strateginius veiklos ir metinius veiklos planus, sąmatas, apskaičiuoja, prognozuoja ir planuoja lėšų poreikį iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių skyriaus funkcijoms vykdyti.

8.10. Teikia ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos apsaugos ministerijoms, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui.

8.11. Organizuoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursus ir administruoja jų įgyvendinimą.

8.12. Organizuoja Skyriaus valdymo sričiai priskirtų komisijų veiklą ir darbo grupių darbą.

8.13. Rengia teisės aktų (Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų) projektus socialinės srities klausimais.

8.14. Rengia sutarčių projektus, įgyvendina Skyriui pavestus sutartinius įsipareigojimus.

8.15. Teikia informaciją ir konsultuoja asmenis, organizacijas, įstaigas socialinės paramos klausimais, nagrinėja įstaigų, organizacijų, gyventojų pranešimus, skundus, prašymus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.

8.16. Skelbia Skyriaus informaciją apie teikiamą Savivaldybėje socialinę paramą Savivaldybės interneto tinklalapyje, spaudoje.

8.17. Rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus, teikia informaciją šią funkciją koordinuojančiam Savivaldybės administracijos skyriui.

8.18. Renka, analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie socialinę situaciją Savivaldybėje; Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms teikia informaciją (analizes, duomenis, lėšų poreikio paraiškas ir pan.) apie Savivaldybės teritorijoje teikiamą socialinę paramą bei siūlymus dėl valstybės ir Savivaldybės politikos tobulinimo efektyvinant esamas ir kuriant naujas socialinės paramos sistemas.

8.19. Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijomis, kitų savivaldybių socialinės paramos skyriais, kitais Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis bei religinėmis institucijomis.

8.20. Nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į Savivaldybės archyvą.

8.21. Rengia seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su Skyriui pavestomis valdymo sritimis.

8.22. Rūpinasi Skyriaus materialinių vertybių ir dokumentų apskaita.

8.23. Atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų, Savivaldybės institucijų norminių aktų nustatytas ir šiuose nuostatuose nenumatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

9. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės strateginiu plėtros planu, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

10. Skyriaus bendrą pareigybių sąrašą, pareigybių skaičių, tarnybinius atlyginimus bei personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

11. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų, priėmimo į darbą (pareigas) ir atleidimo iš darbo (pareigų) tvarką, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas, jų teises, socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

13. Skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui, o jam nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam kitam karjeros valstybės tarnautojui.

15. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Skyriaus vedėjas. Jis užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais.

V SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

16. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

16.1. turėti antspaudą su Skyriaus pavadinimu, Skyriaus blanką, spaudus, simboliką;

16.2. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, kitų valstybės, Savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų duomenis ir kitą informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16.3. inicijuoti Savivaldybės institucijų norminių aktų, kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, rengimą;

16.4. kreiptis tiesiogiai į valstybės viešojo administravimo subjektus bei privačius subjektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16.5. papildomai apklausti šeimas (asmenis), kurios kreipėsi dėl socialinių išmokų (paramos), socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų ar kitos socialinės pagalbos, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomos informacijos, įrodančios šeimos (asmens) teisę į socialinę paramą;

16.6. reikalauti, kad šeimos nariai (asmuo) deklaruotų turtą ir pajamas Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu atsirado neaiškumų dėl pateiktų duomenų apie turtą ir gaunamas pajamas arba organizuoto patikrinimo metu kilo įtarimas, kad yra pateikta neteisinga informacija arba kad ji nuslepiama;

16.7. dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, kitų įstaigų ir institucijų renginiuose svarstant bendruomenės socialinės politikos, socialinės paramos, socialinių paslaugų plėtros, socialinių problemų sprendimo, socialinio-ekonominio vystymo ir kitais klausimais.

17. Skyrius privalo:

17.1. laiku ir tinkamai vykdyti savo funkcijas ir atlikti pavestus uždavinius;

17.2. pateikti veiklos ataskaitą ir kitą informaciją Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos direktoriui pareikalavus;

17.3. neteikti žiniasklaidai informacijos, dėl kurios gali būti pažeistos asmens teisės ar saugumas. Garantuoti informacijos apie šeimas (asmenis) konfidencialumą;

17.4. nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir atnaujinti žinias.

18. Skyrius už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, konfidencialios informacijos saugojimą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyriaus vidaus auditą atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

20. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus ir dokumentus naujam vedėjui arba kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui teisės aktais nustatyta tvarka.

22. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

1.      Peržiūrėti ir atnaujinti Socialinės paramos skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus (Skyriaus nuostatus, pareigybių aprašymus).

2.      Organizuoti ir kontroliuoti 20 norminių teisės aktų projektų parengimą ir suderinimą.

3.      Organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” parengimą ir teikimą tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-713

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Socialinė parama.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Socialinės paramos skyriui.

15. Organizuoja socialinę paramą teikiančių įstaigų socialinių paslaugų kontrolę.

16. Nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus, konsultuoja socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

17. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.

18. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

20.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

20.4. studijų kryptis – teisė;

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirtis – socialinio darbo patirtis;

20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija – 4;

22.2. analizė ir pagrindimas – 5;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

22.4. organizuotumas – 4;

22.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. lyderystė – 4;

23.2. veiklos valdymas – 4;

23.3. strateginis požiūris – 4.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. konfliktų valdymas – 4;

24.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. veiklos planavimas – 4.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-713

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų paslaugų teikimo administravimas (pagrindinė).

4. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. socialinė parama.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. skyriaus dokumentų plano rengimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

15. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.

16. Rengia Skyriaus dokumentacijos plano ir registrų sąrašo projektus, tvarko archyvinius dokumentus, pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja dokumentų bylas.

17. Priima reikalingus dokumentus globos (rūpybos) išmokoms gauti, pasirašo ir pateikia Skyriaus vedėjui dėl  išvados priėmimo. Kiekvieną mėnesį kontroliuoja išmokos dydį.

18. Priima reikalingus dokumentus vienkartinei išmokai įsikurti gauti, pasirašo ir pateikia Skyriaus vedėjui dėl išvados priėmimo. Kontroliuoja vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimą.

19. Paruošia pašalpų, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų išmokų mokėjimo žiniaraščius ir suvestines.

20. Konsultuoja Skyriaus darbuotojus darbo programose PARAMA ir SPIS klausimais. Vykdo šių programų administravimą.

21. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

arba:

23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.4. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;

23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. komunikacija – 4;

25.2. analizė ir pagrindimas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. organizuotumas – 3;

25.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. dokumentų valdymas – 3;

27.2. veiklos planavimas – 3.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-850

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų paslaugų teikimo administravimas (pagrindinė).

4. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas, veiklos planavimas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. socialinė parama.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. dokumentų valdymas sistemose;

6.2. asmenų paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 7. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

 10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

17. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

18. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

20. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

21. Organizuoja ir įgyvendina valstybės finansinės paramos gavimą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

22. Organizuoja ir įgyvendina būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skyrimą ir mokėjimą.

23. Priima asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, dokumentus, juos pateikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC), parveža ir išduoda pažymėjimus.

24. Organizuoja ir įgyvendina vienkartinių pašalpų išmokėjimo ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, laisvės kovų dalyviams, nukentėjusiems nuo 1940–1990 metų okupacijų, ir sužalotų ar žuvusių atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, arba mirusių dėl ligų, susijusių su šia tarnyba, artimiesiems.

25. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.

26. Organizuoja ir koordinuoja paramos maisto produktais ir higienos reikmenims iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimą rajono gyventojams.

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

28.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

28.4. studijų kryptis – teisė.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

29.2. organizuotumas – 3;

29.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

29.4. analizė ir pagrindimas – 3;

29.5. komunikacija – 4.

30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

30.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

30.1. veiklos planavimas – 3.

30.2. dokumentų valdymas – 3.

 

_______________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-713

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų paslaugų teikimo administravimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. socialinė parama.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

13. Organizuoja ir koordinuoja paramos maisto produktais ir higienos reikmenimis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimą rajono gyventojams.

14. Įgyvendina socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatas.

15. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams skyrimą ir mokėjimą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

arba:

17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.4. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;

17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. komunikacija – 4;

19.2. analizė ir pagrindimas – 3;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. organizuotumas – 3;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. veiklos planavimas – 3.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-713

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų paslaugų teikimo administravimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. socialinė parama.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

13. Tikrina ir pateikia Skyriaus vedėjui prašymus su būtinais dokumentais dėl neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo.

14. Pagal Europos Tarybos reglamentą ir pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kontroliuoja socialinės apsaugos sistemų taikymą pagal darbo sutartį ES ir EEE šalyse dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams.

15. Teikia išvadas dėl rūpintojų skyrimo ir rūpybos nustatymo asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, ir dėl asmenų neveiksnumo nustatymo bei globėjų ir turto administratorių jiems skyrimo. Šiuo tikslu tikrina gyvenimo sąlygas. Atstovauja teismo posėdžiuose kaip institucijos, teikiančios išvadą,  įgaliotas asmuo.

16. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą.

17. Pildo socialinės paramos skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

arba:

19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.4. darbo patirtis – piniginės socialinės paramos srities patirtis;

19.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. komunikacija – 4;

21.2. analizė ir pagrindimas – 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. organizuotumas – 3;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. dokumentų valdymas – 3;

23.2. veiklos planavimas – 3.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. birželio 14 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-685

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Socialinė parama.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.                                              

13. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

14. Nustato daugiabučių namų butų savininkų teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų, tenkančių asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėjimą ir išduoda daugiabučių namų butų savininkams pažymas dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas.

15. Organizuoja ir įgyvendina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pašalpų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams skyrimą ir mokėjimą. Užtikrina tinkamą duomenų su kompensacijas skaičiuojančiomis organizacijomis apsikeitimą.

16. Priima dokumentus pagal LR kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms įstatymą, patikrina jų teisingumą, priima sprendimą dėl kompensacijų skyrimo, apskaičiuoja priklausančią kompensaciją ir duomenis įveda į kompiuterinę duomenų bazę.

17. Priima asmenų ar asmens atstovų prašymus ir konsultuoja asmenis ar atstovus dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų organizavimo būdų, tvarkos ir kitais su būsto pritaikymu neįgaliesiems susijusiais klausimais. Organizuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus.

18. Naudodamasis Registrų centro interneto tinklapyje įdiegta automatine (internetine) skaičiuokle, apskaičiuoja neįregistruotų statinių ir žemės sklypų vertę.                                                          

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

arba:

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.4. darbo patirtis – piniginės socialinės paramos srities patirtis;

20.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

21.2. organizuotumas – 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. analizė ir pagrindimas – 3;

21.5. komunikacija – 4.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. veiklos planavimas – 3;

23.2. dokumentų valdymas – 3.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-713

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų paslaugų teikimo administravimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. socialinė parama.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo.

12. Priima ir tikrina dokumentų teisingumą tikslinių kompensacijų (priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų) skyrimui ir mokėjimui.

13. Tikrina tikslinių kompensacijų išmokų gavėjų sąrašus ir asmenų bylas, informuoja išmokų gavėjus apie išmokų terminų pabaigą.

14. Priima prašymus paramai mirties atveju gauti ir teikia sprendimus Skyriaus vedėjui dėl laidojimo pašalpų skyrimo ir mokėjimo.

15. Priima ir tikrina dokumentus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl valstybinių antrojo laipsnio pensijų skyrimo motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas (iki 2024 m. sausio 1 d.).

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. komunikacija – 3;

19.2. analizė ir pagrindimas – 2;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

19.4. organizuotumas – 2;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 2.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 2.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. dokumentų valdymas – 2;

21.2. veiklos planavimas – 2.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-713

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų paslaugų teikimo administravimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. socialinių paslaugų organizavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo.

12. Teikia metodines rekomendacijas Gudkaimio globos namams, Vilkaviškio socialinės pagalbos centrui  ir kitoms socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms dėl socialinių paslaugų organizavimo, konsultuoja gyventojus ir  Skyriaus seniūnijų darbuotojus socialinių paslaugų skyrimo klausimais.

13. Kontroliuoja socialines paslaugas teikiančių įstaigų socialinių paslaugų teikimo kokybę.

14. Ruošia Socialinių paslaugų skyrimo komisijos sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Pasirašytus sprendimus perduoda socialinių paslaugų įstaigoms.

15. Apskaito Savivaldybės teritorijoje vienišų pensininkų, neįgaliųjų ir kitų socialiai remtinų asmenų ir jų šeimų skaičių pagal seniūnijas.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. komunikacija – 3;

19.2. analizė ir pagrindimas – 2;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

19.4. organizuotumas – 2;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 2.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 2.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. dokumentų valdymas – 2;

21.2. veiklos planavimas – 2.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-713

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų paslaugų teikimo administravimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. socialinių paslaugų organizavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

13. Bendradarbiauja su neįgaliųjų bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis socialines programas ir kitą socialinę veiklą, nustato paslaugų ir veiklų prioritetus, skatina neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas paslaugas.

14. Organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų finansavimo konkursus, atlieka projektų paraiškų vertinimą ir lėšų paskirstymą, kontroliuoja ar lėšos naudojamos pagal paskirtį.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

arba:

16.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.4. darbo patirtis – darbo su bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis socialinės apsaugos srityje patirtis;

16.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

17. Atitikimas kitiems reikalavimams:

17.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. komunikacija – 4;

18.2. analizė ir pagrindimas – 3;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

18.4. organizuotumas – 3;

18.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. dokumentų valdymas – 3;

20.2. veiklos planavimas – 3.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-713

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų paslaugų teikimo administravimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. socialinių paslaugų organizavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

13. Organizuoja socialinių paslaugų teikimą šeimoms, auginančioms vaikus, kurioms reikalingos socialinės paslaugos, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams.

14. Vykdo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro veiklos priežiūrą (atvejo vadybos proceso vykdymas ir organizavimas), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

15. Vykdo Kybartų vaikų globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų veiklos priežiūrą (veiklos planavimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus koordinavimą), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

16. Vykdo Globos centro veiklos priežiūrą (veiklos planavimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus koordinavimą), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

arba:

18.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.4. darbo patirtis – socialinių paslaugų organizavimo ar teikimo srities patirtis;

18.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. komunikacija – 4;

20.2. analizė ir pagrindimas – 3;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. organizuotumas – 3;

20.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. dokumentų valdymas – 3;

22.2. veiklos planavimas – 3.

_________________________

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio 30 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-403

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybės grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

3.3. Mokėti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatina jų bendradarbiavimą.

4.2. Teikia pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Modelis) veiklose.

4.3. Koordinuoja susitarimo dėl integracijos į darbo rinką (toliau – Susitarimo) įgyvendinimą ir jame numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų (toliau – Paslaugos), aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (toliau – Priemonės) teikimą asmenims.

4.4. Atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, profiliavimą.

4.5. Organizuoja atvejo komandos susirinkimus.

4.6. Parenka pagal atvejo komandos siūlymus Paslaugas bei Priemones asmeniui, nustato jų teikimo apimtis ir eiliškumą.

4.7. Rengia Susitarimą, kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti asmeniui Paslaugos bei Priemonės, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka.

4.8. Koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą, teikia informaciją atvejo komandai.

4.9. Organizuoja asmens susitikimą su vykdant Susitarimą numatytų paslaugų teikėjais.

4.10. Teikia siūlymus atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo.

4.11. Teikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant Modelio veiklose.

4.12. Užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

4.13. Dirba su duomenų bazėmis „Parama“, „SPIS“ (atvejo vadybininkas savivaldybėje) ar kitomis duomenų bazėmis pagal savo kompetenciją.

4.14. Teikia pasiūlymus projekto administravimo grupei Modelio įgyvendinimo klausimais.

4.15. Teikia informaciją apie Modelio veiklų įgyvendinimą Savivaldybės vadovams,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms.

4.16. Teikia metodinę, dalykinę pagalbą suinteresuotoms šalims Modelio įgyvendinimo klausimais.

4.17. Nustatytais terminais teikia Modelio administravimo grupei ataskaitas, informaciją apie Modelio patirtas išlaidas bei kitus su Modeliu susijus dokumentus.

4.18. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

_________________

Scroll to Top