ADministracija

Personalo skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus veiklos nuostatais.

Personalo skyriaus darbuotojai

Vyriausioji specialistė

Valda Girniukaitienė

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 6 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-1218

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

PERSONALO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.
 3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.
 4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius“.

 

II SKYRIUS

 SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. padėti Administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;

5.2. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą;

5.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Administracijos organizacinę kultūrą;

5.4. užtikrinti Administracijos personalo administravimą.

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. atsižvelgdamas į Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

6.2. kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Administracijai nustatytus uždavinius;

6.3. atlieka personalo sudėties analizę;

6.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

6.5. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

6.6. padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

6.7. padeda Administracijos direktoriui formuoti Administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Administracijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

6.8. padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

6.10. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus personalo valdymo klausimais;

6.11. pagal kompetenciją kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Administracijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Administracijoje gerinimo;

6.12. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų – seniūnijų vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

6.13. organizuoja konkursus (pretendentų atranką), dalyvauja parenkant  ir skiriant Administracijos valstybės tarnautojus, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

6.14. padeda Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

6.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

6.16. Administracijos direktoriaus  pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

6.17. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

6.18. organizuoja valstybės tarnautojų, pavaldžių įstaigų vadovų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;

6.19. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

6.20. organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą;

6.21. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

6.22. rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

6.23. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

6.24. skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

6.25. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

6.26. vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.27. nagrinėja skundus, prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.28. teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

6.29. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.
 2. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.
 3. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.
 4. Skyriaus vedėjas:

10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.4. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.6. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.7. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.
 2. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

IV SKYRIUS 

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ  TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.3 reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.4. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.5. dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose;

13.6. nustatyta tvarka naudotis organizacine technika, informacinėmis technologijomis bei telekomunikacijomis, sukurtomis duomenų bazėmis, transportu ir kt.;

13.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 1. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 1. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.
 2. Reikalų perdavimo ir perėmimo akte turi būti įrašytas perduodamas turtas, kuriuo naudojosi atleidžiamas darbuotojas, darbuotojo vedamos ir sutvarkytos archyvinės bylos, už kurias jis buvo atsakingas, kita aktuali informacija.
 3. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
 4. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

__________________

 

 

 1. Organizuoti ir kontroliuoti 5 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų personalo klausimais parengimą.
 2. Paskelbti ir suorganizuoti konkursus (atrankas) Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pakaitinių valstybės tarnautojų ir įstaigų vadovų pareigoms užimti.
 3. Organizuoti ir kontroliuoti 3 norminių teisės aktų parengimą ir suderinimą.

Personalo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-697

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – personalo valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Personalo administravimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Organizuoja konkursus (pretendentų atranką), organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų; priima ir registruoja asmenų, pretenduojančių užimti pavaldžių įstaigos vadovų pareigas, dokumentus.

15. Padeda organizuoti personalo valdymą, dalyvauja personalo atrankos ir vertinimo komisijų darbe, organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir pavaldžių įstaigų vadovų veiklos vertinimą.

16. Organizuoja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo komisijos posėdžių darbą.

17. Rengia ir tikslina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių sąrašus.

18. Per valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS teikia prašymus paskelbti konkursus į valstybės tarnautojų pareigas, į pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas, į konkursinių pareigybių sąraše nurodytas pareigas, į pavaldžių įstaigų vadovų pareigas, administruoja pateiktus pretendentų prašymus.

19. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais.

20. Sprendžia klausimus, susijusius su  valstybės tarnautojo tarnybos Lietuvos valstybei stažo nustatymu; organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą.

21. Nagrinėja skundus, prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais.

22. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

24.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.4. darbo patirtis – personalo administravimo patirtis;

24.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

25.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;

25.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. komunikacija – 4;

26.2. analizė ir pagrindimas – 5;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. organizuotumas – 4;

26.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. lyderystė – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. strateginis požiūris – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. dokumentų valdymas – 4;

29.2. teisės išmanymas – 4.

_______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-697

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – personalo valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Personalo administravimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

9. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

12. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

13. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

14. Rengia, teikia pasirašyti ir registruoja darbo sutartis, sudaromas su savivaldybės administracijos darbuotojais ir įstaigų vadovais, daro pakeitimus.

15. Derina ir koordinuoja studentų, atliksiančių praktiką, paskirstymą Savivaldybės administracijoje, rengia praktikai atlikti reikalingų dokumentų projektus.

16. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

17. Pildo Personalo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

18. Dirba elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos EDAS duomenų bazėje.

19. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, rengia į juos atsakymų projektus.

20. Organizuoja atostogų suteikimą personalui, tvarko darbuotojų atostogų apskaitą, nustato kasmetinių atostogų trukmę pagal turimas socialines garantijas, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.4. darbo patirtis – personalo srities patirtis;

22.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 3;

24.2. analizė ir pagrindimas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. organizuotumas – 3;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3;

26.2. dokumentų valdymas – 3.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. balandžio 7 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-425

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. personalo valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Personalo administravimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimas, jų apskaitos tvarkymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

12. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

13. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                                                          

17. Dirba Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos EDAS duomenų bazėje. Registruoja Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais, vykdo jų kontrolę. Tvarko prašymų personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais registrus.

18. Pasirašytinai supažindina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su būsimo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais, kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais funkcijų vykdymą.

19. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui atlieka Etikos komisijos prie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atsakingojo sekretoriaus pareigas.

20. Kontroliuoja pavaldžių įstaigų vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, komandiruočių ataskaitų pateikimą. Teikia Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas.

21. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, rengia į juos atsakymų projektus. Vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

22. Atlieka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytas už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus  

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

19.3. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.5. darbo patirtis – personalo srities patirtis;

19.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

20.2. organizuotumas – 3;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. analizė ir pagrindimas – 3;

20.5. komunikacija – 4.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3;

22.2. dokumentų valdymas – 3.

_____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-1147

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – personalo valdymas (pagrindinė).

4. Specialioji veiklos sritis – stebėsena ir analizė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. personalo administravimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. lygių galimybių užtikrinimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

11. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

12. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

15. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

16. Rengia ir įgyvendina priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, šias priemones numatant Savivaldybės strateginiame plėtros plane ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos plane.

17. Prižiūri, kad visuose Savivaldybės administracijos rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose, taip pat teikiant administracines ir viešąsias paslaugas, nebūtų pažeistos moterų ir vyrų lygios teisės.

18. Atlieka kontaktinio asmens, kuriam darbuotojai galėtų saugiai papasakoti apie problemą, susijusią su lygių galimybių pažeidimu darbe, funkcijas. Rengia lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir jos priežiūros priemones – lygių galimybių analizę, strategiją, įgyvendinimo priemonių planą, juos paskelbia Savivaldybės administracijos interneto svetainėje bei prižiūri jų vykdymą.

19. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, rengia į juos atsakymų projektus.

20. Koordinuoja kovos su prekyba žmonėmis sritį Savivaldybėje. Renka ir analizuoja informaciją apie prekybos žmonėmis tendencijas, kovos su prekyba žmonėmis priemones ir veiksmus, statistinius duomenis apie prekybos žmonėmis aukas.

21. Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.4. darbo patirtis – dokumentų tvarkymo ir apskaitos patirtis;

23.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 4;

24.2. analizė ir pagrindimas – 3;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. organizuotumas – 3;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3;

26.2. dokumentų valdymas – 3.

_________________

Scroll to Top