ADministracija

Personalo skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus veiklos nuostatais.

Personalo skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 6 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-1218

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius“.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. padėti Administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;

5.2. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą;

5.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Administracijos organizacinę kultūrą;

5.4. užtikrinti Administracijos personalo administravimą.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. atsižvelgdamas į Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

6.2. kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Administracijai nustatytus uždavinius;

6.3. atlieka personalo sudėties analizę;

6.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

6.5. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

6.6. padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

6.7. padeda Administracijos direktoriui formuoti Administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Administracijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

6.8. padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

6.10. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus personalo valdymo klausimais;

6.11. pagal kompetenciją kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Administracijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Administracijoje gerinimo;

6.12. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų – seniūnijų vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

6.13. organizuoja konkursus (pretendentų atranką), dalyvauja parenkant ir skiriant Administracijos valstybės tarnautojus, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

6.14. padeda Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

6.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

6.16. Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

6.17. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

6.18. organizuoja valstybės tarnautojų, pavaldžių įstaigų vadovų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;

6.19. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

6.20. organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą;

6.21. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

6.22. rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

6.23. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

6.24. skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

6.25. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

6.26. vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.27. nagrinėja skundus, prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.28. padeda Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

6.29. teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

6.30. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.4. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.6. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.7. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.3 reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.4. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.5. dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose;

13.6. nustatyta tvarka naudotis organizacine technika, informacinėmis technologijomis bei telekomunikacijomis, sukurtomis duomenų bazėmis, transportu ir kt.;

13.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS
SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir perėmimo akte turi būti įrašytas perduodamas turtas, kuriuo naudojosi atleidžiamas darbuotojas, darbuotojo vedamos ir sutvarkytos archyvinės bylos, už kurias jis buvo atsakingas, kita aktuali informacija.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

__________________

Personalo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 11 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-382

PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, sprendžiant personalo valdymo, administravimo, organizavimo klausimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo bendroji veiklos sritis – personalo administravimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.

4.4. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.7. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Skyriaus darbą ir paskirsto funkcijas tarp Skyriaus darbuotojų, atsako už Skyriaus funkcijų vykdymą ir jam pavestų užduočių kokybišką atlikimą.

5.2. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus.

5.3. Atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo.

5.4. Kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Savivaldybės administracijai nustatytus uždavinius.

5.5. Pagal kompetenciją kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Savivaldybės administracijoje gerinimo.

5.6. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį, atlieka personalo sudėties analizę.

5.7. Padeda Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje.

5.8. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą.

5.9. Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje.

5.10. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus.

5.11. Vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus.

5.12. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų raštų bei dokumentų projektus personalo klausimais.

5.13. Kontroliuoja teisės aktų reikalavimų personalo administravimo srityje laikymąsi.

5.14. Organizuoja konkursus (pretendentų atranką), organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų.

5.15. Priima ir registruoja asmenų, pretenduojančių užimti pavaldžių įstaigų vadovų pareigas, dokumentus.

5.16. Padeda organizuoti personalo valdymą, dalyvauja personalo atrankos ir vertinimo komisijų darbe, organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir pavaldžių įstaigų vadovų veiklos vertinimą.

5.17. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams.

5.18. Tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

5.19. Organizuoja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo komisijos posėdžių darbą.

5.20. Rengia ir tikslina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių sąrašus.

5.21. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS teikia prašymus paskelbti konkursus į valstybės tarnautojų pareigas, į pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas, į konkursinių pareigybių sąraše nurodytas pareigas, į pavaldžių įstaigų vadovų pareigas, administruoja pateiktus pretendentų prašymus.

5.22. Teikia Valstybės tarnybos departamentui informaciją apie valstybės tarnautojų poreikį per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS.

5.23. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais.

5.24. Sprendžia klausimus, susijusius su valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo nustatymu.

5.25. Organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą.

5.26. Teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

5.27. Nagrinėja skundus, prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.28. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.29. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 11 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-382

PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti užtikrinti tinkamą ir efektyvų Savivaldybės administracijos personalo administravimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – personalo administravimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo dokumentų rengimo srityje.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktais, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.

4.4. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo bei darbo santykių pratęsimo, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir kitais su Skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais.

5.2. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, dirba elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos EDAS duomenų bazėje.

5.3. Rengia, teikia pasirašyti ir registruoja darbo sutartis, sudaromas su Administracijos darbuotojais ir įstaigų vadovais, daro jose pakeitimus.

5.4. Pildo Personalo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

5.5. Nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių vadovų pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir / ar specialiąsias veiklos sritis, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas.

5.6. Konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, pareigybių aprašymų rengimo.

5.7. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, organizuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų pareigybių aprašymų projektų rengimą, esant reikalui – rengia, keičia, pildo ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

5.8. Tvarko Valstybės tarnautojų registrą pagal suteiktas duomenų tvarkymo teises.

5.9. Konsultuoja valstybės tarnautojus tarnybinės veiklos vertinimo klausimais, tikrina užpildytų tarnybinės veiklos vertinimo dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, priima juos.

5.10. Konsultuoja darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pavaldžių įstaigų vadovus veiklos vertinimo klausimais, tikrina užpildytų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Priima užpildytas veiklos vertinimo išvadas.

5.11. Atlieka teisės aktuose numatytus veiksmus ir procedūras rengiantis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei pavaldžių įstaigų vadovų veiklos vertinimui.

5.12. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus su tuo susijusius dokumentus dėl pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo, atleidimo ir kitais personalo valdymo klausimais.

5.13. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, rengia į juos atsakymų projektus.

5.14. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe.

5.15. Organizuoja atostogų suteikimą personalui, tvarko darbuotojų atostogų apskaitą, nustato kasmetinių atostogų trukmę pagal turimas socialines garantijas, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą.

5.16. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą.

5.17. Padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti.

5.18. Pagal kompetenciją padeda Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi.

5.19. Pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojams ir pavaldžių įstaigų vadovams personalo valdymo klausimais.

5.20. Derina ir koordinuoja studentų, atliksiančių praktiką, paskirstymą Savivaldybės administracijoje, rengia praktikai atlikti reikalingų dokumentų projektus.

5.21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.22. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

5.23. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 27 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-184

PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti užtikrinti tinkamą ir efektyvų Savivaldybės administracijos personalo administravimą.

 III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – personalo administravimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.

4.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.6. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkciją.

5.2. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl komandiruočių, nemokamų atostogų suteikimo, priemokų, premijų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo pavaldžių įstaigų vadovams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, projektus.

5.3. Registruoja Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais, vykdo jų kontrolę.

5.4. Kontroliuoja pavaldžių įstaigų vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ataskaitų už tarnybines komandiruotes pateikimą.

5.5. Pasirašytinai supažindina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su būsimo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais, kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais funkcijų vykdymą.

5.6. Tvarko prašymų personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais registrus.

5.7. Vykdo tarnybinių nuobaudų bei nusižengimų apskaitą.

5.8. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe.

5.9. Vykdo privačių interesų deklaracijų administravimą, naudodamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacine sistema PIDTIS, teikia duomenis Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, konsultuoja viešųjų ir privačių interesų klausimais.

5.10. Organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą.

5.11. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui atlieka Etikos komisijos prie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atsakingojo sekretoriaus pareigas.

5.12. Vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.13. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nedraudiminius laikotarpius, dirba elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos EDAS duomenų bazėje.

5.14. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, rengia į juos atsakymų projektus.

5.15. Teikia informaciją apie personalo sudėties pokyčius Informacinių technologijų skyriui.

5.16. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

     ______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 27 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-184

PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.        

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti užtikrinti tinkamą ir efektyvų Savivaldybės administracijos personalo administravimą.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – personalo administravimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktais, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.

4.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo bei darbo santykių pratęsimo, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir kitais su Skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais.

5.2. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, dirba elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos EDAS duomenų bazėje.

5.3. Konsultuoja pavaldžių įstaigų vadovus, Savivaldybės administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, pareigybių aprašymų rengimo.

5.4. Konsultuoja valstybės tarnautojus tarnybinės veiklos vertinimo klausimais, tikrina užpildytų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

5.5. Konsultuoja darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, pavaldžių įstaigų vadovus veiklos vertinimo klausimais, tikrina užpildytų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Priima užpildytus veiklos vertinimo dokumentus.

5.6. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus su tuo susijusius dokumentus dėl pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo, atleidimo ir kitais personalo valdymo klausimais.

5.7. Rengia ir įgyvendina priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, šias priemones numatant Savivaldybės strateginiame plėtros plane ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos plane.

5.8. Prižiūri, kad visuose Savivaldybės administracijos rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose, taip pat teikiant administracines ir viešąsias paslaugas, nebūtų pažeistos moterų ir vyrų lygios teisės.

5.9. Konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus ir pavaldžių įstaigų vadovus visais klausimais, susijusiais su lygybės bei įvairovės skatinimo ir politikos formavimo procesais.

5.10. Atlieka kontaktinio asmens, kuriam darbuotojai galėtų saugiai papasakoti apie problemą, susijusią su lygių galimybių pažeidimu darbe, funkcijas.

5.11. Rengia lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir jos priežiūros priemones – lygių galimybių analizę, strategiją, įgyvendinimo priemonių planą, juos paskelbia Savivaldybės administracijos interneto svetainėje bei prižiūri jų vykdymą.

5.12. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, rengia į juos atsakymų projektus.

5.13. Pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojams ir pavaldžių įstaigų vadovams personalo valdymo ir lygių galimybių užtikrinimo klausimais.

5.14. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe.

5.15. Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais.

5.16. Organizuoja kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu valstybės tarnautojams nustatytų einamųjų metų užduočių viešą paskelbimą Savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

5.17. Koordinuoja kovos su prekyba žmonėmis sritį Savivaldybėje. Renka ir analizuoja informaciją apie prekybos žmonėmis tendencijas, kovos su prekyba žmonėmis priemones ir veiksmus, statistinius duomenis apie prekybos žmonėmis aukas, joms suteiktą pagalbą, prekeivius žmonėmis Savivaldybėje.

5.18. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

 VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– padėti Administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;
– padėti Savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą;
– organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Administracijos organizacinę kultūrą;
– užtikrinti Administracijos personalo administravimą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– atsižvelgdamas į Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
– kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Administracijai nustatytus uždavinius;
– atlieka personalo sudėties analizę;
– padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
– padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
– padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
– padeda Administracijos direktoriui formuoti Administracijos personalo mokymo prioritetus, sudaro Administracijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
– padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
– pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
– rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus personalo valdymo klausimais;
– pagal kompetenciją kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Administracijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Administracijoje gerinimo;
– rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų – seniūnijų vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
– organizuoja konkursus (pretendentų atranką), dalyvauja parenkant ir skiriant Administracijos valstybės tarnautojus, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
– padeda Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
– dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
– Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
– organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
– organizuoja valstybės tarnautojų, pavaldžių įstaigų vadovų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;
– organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
– organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą;
– padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
– rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;
– pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
– skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
– formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
– vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
– nagrinėja skundus, prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
– padeda Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
– teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
– pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

Scroll to Top Skip to content