ADministracija

Juridinis skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyriaus

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Juridinis skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus veiklos nuostatais.

Juridinis skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-276

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
JURIDINIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Juridinio skyriaus (toliau – Skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius“.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

5.1. teisiškai aptarnauti ir ginti Savivaldybės administracijos padalinių interesus teikiant Savivaldybės administracijos padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms bei kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisines konsultacijas;

5.2. atlikti Savivaldybės administracijos padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginti jų interesus santykiuose su kitais subjektais;

5.3. garantuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą rajono savivaldybės gyventojams.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai ginant jos interesus teismuose, kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose;

6.2. teikia teisinę pagalbą Savivaldybės administracijos padaliniams jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais, susijusiais su skyriaus administruojamomis teisminėmis bylomis;

6.3. teikia Savivaldybės gyventojams valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka, vykdo visuomenės teisinį švietimą;

6.4. nagrinėja ir rengia dokumentų projektus dėl piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

6.5. nagrinėja ir rengia dokumentų projektus valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymo;

6.6. pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir siūlymus;

6.7. teikia informaciją Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams apie teismuose nagrinėjamas bylas ir atsako už teikiamos informacijos tikslumą ir teisingumą;

6.8. derina kitų skyrių parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, ūkinių bei kitokių sutarčių projektus, rengia pasiūlymus pakeisti arba panaikinti galiojančius įsakymus ir kitus Savivaldybės institucijų norminius aktus;

6.9. užtikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų teisėtumą ir nustatęs, jog šie prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl tokių aktų pakeitimo arba panaikinimo;

6.10. įvertina Savivaldybės administracijos skyrių parengtų dokumentų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, teisėtumą;

6.11. konsultuoja, rengia išvadas bei derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus teisės klausimais, kylančiais Savivaldybės administracijos veikloje;

6.12. atlieka Savivaldybės institucijų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

6.13. nustatęs teisėtumo pažeidimų, apie tai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir imasi atitinkamų priemonių šiems pažeidimams pašalinti;

6.14. rengia išvadas bei kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

6.15. vykdo kitas Skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas, taip pat Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš kitų Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų dokumentus ir informaciją, reikalingą pavestiems uždaviniams įgyvendinti;

7.2. pagal kompetenciją susipažinti, kaip Savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų;

7.3. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose bei užsienyje pagal skyriaus kompetenciją.

8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

9. Skyrius specialistai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

9.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

9.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

9.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

9.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

9.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

9.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

10. Skyriaus specialistai privalo:

10.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

10.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

10.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

10.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Skyriaus valstybės tarnautojų (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų) skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

13. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui, pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Skyriaus vedėjas:

14.1 organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

14.2 rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus nuostatus;

14.3 teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

14.4 vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

14.5. užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi darbo drausmės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

14.6 tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

14.7 atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

15. Skyriaus vedėjo ir (ar) kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Savivaldybės administracijos direktorius.

16. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

V SKYRIUS
SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

17. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

20. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

22. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

23. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

24. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

______________

Juridinis skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 413

JURIDINIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Juridinio skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą bei užtikrinti tinkamą Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą. Užtikrinti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą visose Savivaldybės veiklos srityse, atstovauti Savivaldybei bei Savivaldybės administracijai teismuose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo bendroji veiklos sritis – teisė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, administracinius, civilinius, darbo santykius, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims.

4.4. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

4.5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą.

5.2. Užtikrina Skyriaus uždavinių įgyvendinimą.

5.3. Rengia Skyriaus veiklos nuostatus, veiklos ataskaitas, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

5.4. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl jų skatinimo, atsakomybės.

5.5. Konsultuoja Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Savivaldybės administracijos darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis.

5.6. Atlieka Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą, tikrina jų atitiktį galiojantiems teisės aktams.

5.7. Siekdamas įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius, dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtų funkcijų klausimais.

5.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus su Skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais.

5.9. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, rengia į juos atsakymus ar atsakymų projektus.

5.10. Atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Savivaldybės administracijai Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, rengia procesinius dokumentus teismams.

5.11. Renka ir teikia dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus.

5.12. Teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo.

5.13. Rengia teikimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar viešojo intereso gynimo.

5.14. Informuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos padalinius apie įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutarimus ar nutartis ir teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo.

5.15. Nagrinėja ir rengia dokumentų projektus valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymo.

5.16. Dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės administracijos padalinių vadovų pasitarimuose.

5.17. Organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams.

5.18. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.19. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.20. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

__________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. B-ĮV-185

JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga duomenų apsaugos pareigūno funkcijoms atlikti, atstovauti įstaigos interesams santykiuose su kitais subjektais teismuose ir kitose valstybės bei savivaldybės institucijose.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisinė duomenų apsauga.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

4.2. Išmanyti ir mokėti taikyti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų teisinę apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas:

5.1.1. informuoja Administracijos direktorių (toliau – duomenų valdytoją) ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus ES arba Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais;

5.1.2. stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų ES arba LR duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir atlieka susijusius auditus;

5.1.3. įvertina ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento poveikį ir identifikuoja sritis, kuriose galėtų kilti problemų, jį taikant;

5.1.4. prižiūri asmens duomenų tvarkymo procesus ir teikia rekomendacijas, susijusias su jų tobulinimu;

5.1.5. konsultuoja vertinimo klausimais atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, kai fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus duomenų apsaugai;

5.1.6. vertina asmens duomenų rizikas ir teikia planus jų suvaldymui;

5.1.7. bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir atlieka kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar asmenims kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais;

5.1.8. rengia ir nuolat atnaujina įstaigos duomenų apsaugos politiką (privatumo politiką), prižiūri kad būtų įgyvendintos visos duomenų subjektų teisės;

5.1.9. atnaujina taisykles ir procedūras, atsižvelgiant į ES duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus terminus duomenų subjekto prašymams įgyvendinti;

5.1.10. periodiškai atlieka įstaigoje tvarkomų asmens duomenų auditą;

5.1.11. atlieka skundų iš bet kurios ES duomenų apsaugos priežiūros institucijos tyrimą ir rengia atsakymus į juos.

5.2. Vykdydamas savo užduotis kaip duomenų apsaugos pareigūnas, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

5.3. Prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė.

5.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų raštų bei dokumentų projektus.

5.5. Pradeda Administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus, registruoja administracinių nusižengimų protokolus, kitus procesinius veiksmus Administracinių nusižengimų registre.

5.6. Bendradarbiauja su Administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis užtikrinant viešąją tvarką, dalyvauja kuriant ir įgyvendinant nusižengimų prevencijos priemones, programas, susijusias su gyventojų saugumo stiprinimu.

5.7. Nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymus į juos.

5.8. Pasirengia priskirtų bylų teisminiam nagrinėjimui, atstovauja Savivaldybei ir Administracijai pagal Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose ir kitose institucijose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, rengia procesinius dokumentus teismui ir prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, teikia juos vykdyti antstoliams ir atstovauja Savivaldybės interesams vykdymo procese, siekiant tinkamai atstovauti Savivaldybei ir apginti jos interesus.

5.9. Dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

5.10. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. B-ĮV-413

JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, tvarkyti tos pagalbos teikimo apskaitos dokumentus; kitoms pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, šeimos teisę bei kitus teisinius santykius; sugebėti taikyti įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus praktiniame darbe ir aiškinti interesantams Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo ribose.

4.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, reikalingas pirminei teisinei pagalbai teikti, siuntimų antrinio lygio pagalbai teikti išdavimui. Gebėti analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas bei aiškiai pateikti jų sprendimo alternatyvius būdus.

4.4. Išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatas, teikia fiziniams asmenims pirminę teisinę pagalbą, priima prašymus pirminei teisinei pagalbai teikti, teikia teisinę informaciją ir teisines konsultacijas, rengia dokumentus (išskyrus procesinius dokumentus), skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, teikia patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, rengia taikos sutartis, padeda surašyti ar surašo prašymus antrinei teisinei pagalbai gauti.

5.2. Informuoja vietos gyventojus apie galimybę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas, užtikrinant pirminės teisinės pagalbos teikimo efektyvumą, Savivaldybės interneto svetainėje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais.

5.3. Siekiant užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kontrolę, teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai veiklos ataskaitas.

5.4. Tvarko pirminės teisinės pagalbos apskaitą, pildo pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnalą.

5.5. Atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Savivaldybės administracijai Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, rengia procesinius dokumentus teismams.

5.6. Rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.7. Vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, atlieka Savivaldybės rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, išskyrus savo paties rengto teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą.

5.8. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.9. Derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų (išskyrus norminio pobūdžio) projektus ir, esant reikalui, teikia dėl jų išvadas.

5.10. Pagal kompetenciją nagrinėja piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų prašymus bei pareiškimus ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoja Skyriaus vedėją.

5.11. Pagal kompetenciją dalyvauja sudaromų komisijų darbe.

5.12. Siekiant užtikrinti priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

– teisiškai aptarnauti ir ginti Savivaldybės administracijos padalinių interesus teikiant Savivaldybės administracijos padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms bei kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisines konsultacijas;
– atlikti Savivaldybės administracijos padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginti jų interesus santykiuose su kitais subjektais;
– garantuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą rajono savivaldybės gyventojams.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai ginant jos interesus teismuose, kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose;
– teikia teisinę pagalbą Savivaldybės administracijos padaliniams jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais, susijusiais su skyriaus administruojamomis teisminėmis bylomis;
– teikia Savivaldybės gyventojams valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka, vykdo visuomenės teisinį švietimą;
– nagrinėja ir rengia dokumentų projektus dėl piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
– nagrinėja ir rengia dokumentų projektus valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymo;
– pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir siūlymus;
– teikia informaciją Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams apie teismuose nagrinėjamas bylas ir atsako už teikiamos informacijos tikslumą ir teisingumą;
– derina kitų skyrių parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, ūkinių bei kitokių sutarčių projektus, rengia pasiūlymus pakeisti arba panaikinti galiojančius įsakymus ir kitus Savivaldybės institucijų norminius aktus;
– užtikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų teisėtumą ir nustatęs, jog šie prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl tokių aktų pakeitimo arba panaikinimo;
– įvertina Savivaldybės administracijos skyrių parengtų dokumentų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, teisėtumą;
– konsultuoja, rengia išvadas bei derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus teisės klausimais, kylančiais Savivaldybės administracijos veikloje;
– atlieka Savivaldybės institucijų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
– nustatęs teisėtumo pažeidimų, apie tai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir imasi atitinkamų priemonių šiems pažeidimams pašalinti;
– rengia išvadas bei kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
– vykdo kitas Skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas, taip pat Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Scroll to Top Skip to content