ADministracija

Juridinis skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Juridinis skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus veiklos nuostatais.

Juridinis skyriaus darbuotojai

Skyriaus vedėja

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-276

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
JURIDINIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Juridinio skyriaus (toliau – Skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius“.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

5.1. teisiškai aptarnauti ir ginti Savivaldybės administracijos padalinių interesus teikiant Savivaldybės administracijos padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms bei kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisines konsultacijas;

5.2. atlikti Savivaldybės administracijos padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginti jų interesus santykiuose su kitais subjektais;

5.3. garantuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą rajono savivaldybės gyventojams.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai ginant jos interesus teismuose, kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose;

6.2. teikia teisinę pagalbą Savivaldybės administracijos padaliniams jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais, susijusiais su skyriaus administruojamomis teisminėmis bylomis;

6.3. teikia Savivaldybės gyventojams valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka, vykdo visuomenės teisinį švietimą;

6.4. nagrinėja ir rengia dokumentų projektus dėl piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

6.5. nagrinėja ir rengia dokumentų projektus valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymo;

6.6. pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir siūlymus;

6.7. teikia informaciją Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams apie teismuose nagrinėjamas bylas ir atsako už teikiamos informacijos tikslumą ir teisingumą;

6.8. derina kitų skyrių parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, ūkinių bei kitokių sutarčių projektus, rengia pasiūlymus pakeisti arba panaikinti galiojančius įsakymus ir kitus Savivaldybės institucijų norminius aktus;

6.9. užtikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų teisėtumą ir nustatęs, jog šie prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl tokių aktų pakeitimo arba panaikinimo;

6.10. įvertina Savivaldybės administracijos skyrių parengtų dokumentų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, teisėtumą;

6.11. konsultuoja, rengia išvadas bei derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus teisės klausimais, kylančiais Savivaldybės administracijos veikloje;

6.12. atlieka Savivaldybės institucijų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

6.13. nustatęs teisėtumo pažeidimų, apie tai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir imasi atitinkamų priemonių šiems pažeidimams pašalinti;

6.14. rengia išvadas bei kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

6.15. vykdo kitas Skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas, taip pat Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš kitų Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų dokumentus ir informaciją, reikalingą pavestiems uždaviniams įgyvendinti;

7.2. pagal kompetenciją susipažinti, kaip Savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų;

7.3. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose bei užsienyje pagal skyriaus kompetenciją.

8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

9. Skyrius specialistai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

9.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

9.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

9.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

9.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

9.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

9.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

10. Skyriaus specialistai privalo:

10.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

10.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

10.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

10.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Skyriaus valstybės tarnautojų (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų) skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

13. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui, pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Skyriaus vedėjas:

14.1 organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

14.2 rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus nuostatus;

14.3 teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

14.4 vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

14.5. užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi darbo drausmės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

14.6 tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

14.7 atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

15. Skyriaus vedėjo ir (ar) kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Savivaldybės administracijos direktorius.

16. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

V SKYRIUS
SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

17. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

20. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

22. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

23. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

24. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

______________

1.      Peržiūrėti Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašą ir, atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų aktualias redakcijas, parengti naują ataskaitų regimo bei patvirtinimo tvarkos aprašą.

2.      Peržiūrėti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisykles ir, atsižvelgiant į teisės aktų aktualias redakcijas, parengti ir pateikti tvirtinti Savivaldybės tarybai naujas taisykles.

3.      Peržiūrėti Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą ir, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ aktualią redakciją, parengti ir pateikti savivaldybės tarybai naują tvarkos aprašą.

Juridinis skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. liepos 1 d. B-ĮV-711

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

JURIDINIO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Teisė.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

7. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

8. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

14. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Siekdamas įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius, dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtų funkcijų klausimais.

16. Organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams.

17. Organizuoja asmens duomenų tvarkymo procesus ir teikia rekomendacijas, susijusias su jų tobulinimu.

18. Dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės administracijos padalinių vadovų pasitarimuose.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

20. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

22.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 4;

24.2. analizė ir pagrindimas – 5;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. organizuotumas – 4;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. lyderystė – 4;

25.2. veiklos valdymas – 4;

25.3. strateginis požiūris – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. konfliktų valdymas – 4;

26.2. derybų valdymas – 4.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. teisės išmanymas – 4.

__________________

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. B-ĮV-711 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

JURIDINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Asmens duomenų teisinė apsauga.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

10. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

11. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

12. Informuoja Administracijos direktorių (toliau – duomenų valdytoją) ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus ES arba Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais.

13. Stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų ES arba LR duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir atlieka susijusius auditus.

14. Įvertina ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento poveikį ir identifikuoja sritis, kuriose galėtų kilti problemų jį taikant.

15. Prižiūri asmens duomenų tvarkymo procesus ir teikia rekomendacijas, susijusias su jų tobulinimu.

16. Konsultuoja vertinimo klausimais atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, kai fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus duomenų apsauga.

17. Vertina asmens duomenų rizikas ir teikia planus jų suvaldymui.

18. Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir atlieka kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar asmenims kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

22.2. organizuotumas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. analizė ir pagrindimas – 4;

22.5. komunikacija – 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. informacijos valdymas – 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3.

___________________________

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. B-ĮV-711 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

JURIDINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pirminės teisinės pagalbos teikimas, teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

10. Surašo administracinių nusižengimų protokolus.

11. Teikia fiziniams asmenims pirminę teisinę pagalbą, priima prašymus pirminei teisinei pagalbai teikti, teikia teisinę informaciją, rengia dokumentus (išskyrus procesinius dokumentus), skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, teikia patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, rengia taikos sutartis, padeda surašyti ar surašo prašymus antrinei teisinei pagalbai gauti.

12. Informuoja vietos gyventojus apie galimybę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas, užtikrinant pirminės teisinės pagalbos teikimo efektyvumą, Savivaldybės interneto svetainėje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais.

13. Siekiant užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kontrolę, teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai veiklos ataskaitas.

14. Tvarko pirminės teisinės pagalbos apskaitą, pildo pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnalą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

16.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

16.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

17. Atitikimas kitiems reikalavimams:

17.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. komunikacija – 3;

18.2. analizė ir pagrindimas – 4;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

18.4. organizuotumas – 3;

18.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. konfliktų valdymas – 3.

______________________________

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. liepos  1 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-711

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

JURIDINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Viešieji pirkimai.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

7.  Derina su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

11. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

12. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

13. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

14. Surašo  administracinių nusižengimų protokolus.

15. Parengia pagal dokumentacijos planą savo srities tvarkomus dokumentus archyvui ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. komunikacija – 3;

19.2. analizė ir pagrindimas – 4;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. organizuotumas – 3;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. informacijos valdymas – 3.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3.

___________________________

Scroll to Top