ADministracija

Informacinių technologijų skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius

Informacinių technologijų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus veiklos nuostatais.

Informacinių technologijų skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. B-ĮV-47

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Informacinių technologijų skyriaus (toliau – Skyriaus) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius“.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. organizuoti Administracijos telekomunikacinio tinklo darbą, užtikrinti tinkamą ir saugų telekomunikaciniame tinkle naudojamos kompiuterinės, duomenų perdavimo ir programinės įrangos funkcionavimą;

5.2. kompetencijos ribose įgyvendinti Vyriausybės programoje numatytus informacinės visuomenės ir elektroninės valdžios plėtros uždavinius, vykdyti Savivaldybės tarybos politiką informacinių technologijų srityje;

5.3. užtikrinti ryšius su visuomene ir žiniasklaida.

6. Skyriaus, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. koordinuoja šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą, informacinių sistemų projektavimą ir plėtrą Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

6.2. projektuoja Administracijos telekomunikacinį tinklą ir jį administruoja;

6.3. Administracijos padaliniams sudaro sąlygas naudotis turimais informacijos šaltiniais pasauliniame kompiuteriniame tinkle bei Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinkle (SVDPT);

6.4. užtikrina Administracijos naudojamų informacinių sistemų funkcionavimą bei administravimą Administracijos telekomunikaciniame tinkle;

6.5. teikia pagalbą seniūnijų darbuotojams gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo informacinės sistemos darbo klausimais, perduoda seniūnijoms iš užsienio ambasadų gautus duomenis apie užsienyje deklaravusius gyvenamąją vietą rajono gyventojus;

6.6. įgyvendina Administracijos vidinių funkcijų ir veiklos kompiuterizavimą;

6.7. administruoja Administracijos internetinius tinklalapius, organizuoja pateikiamos informacijos reguliarų atnaujinimą;

6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatyta tvarka Savivaldybės tarybos sprendimus bei jų projektus skelbia interneto svetainėje;

6.9. atlieka vietinės telefonų stoties programavimo darbus, vykdo telefoninių pokalbių apskaitą;

6.10. prižiūri Administracijos tarnybinio elektroninio pašto sistemą, administruoja vartotojus;

6.11. rengia kompiuterizuotas darbo vietas, instaliuoja kompiuterizuotų darbo vietų specializuotą ir bendros paskirties programinę įrangą ir administruoja jų vartotojus;

6.12. konsultuoja Administracijos darbuotojus dėl kompiuterizuotų darbo vietų eksploatavimo ir programinės įrangos panaudojimo galimybių;

6.13. šalina telekomunikacinio tinklo, kompiuterinės bei programinės įrangos bei vidaus telefonų ryšio gedimus, atlieka kompiuterių techninę ir antivirusinę profilaktiką;

6.14. nustatyta tvarka teikia Administracijos skyriams ir seniūnijoms iš VĮ Registrų centras gaunamus Lietuvos Respublikos piliečių bei asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, turinčių leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravusių savo gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, asmens duomenis;

6.15. ruošia Administracijos informacinių sistemų duomenų apsaugos nuostatus, įgyvendina tvarkomos informacijos slaptumo ir konfidencialumo priemones, užtikrina duomenų bazėms bei kompiuterių įrangai keliamų saugumo reikalavimų laikymąsi;

6.16. kontroliuoja kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo tvarką Administracijoje;

6.17. vertina Administracijos padalinių kompiuterizavimo poreikį ir rengia paraiškas dėl kitos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo;

6.18. analizuoja su kompiuterinės įrangos eksploatavimu susijusių medžiagų poreikį, aprūpina darbo vietas eksploatacinėmis medžiagomis;

6.19. tvarko Skyriui priskirtos kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą;

6.20. saugo Administracijos įsigytos programinės įrangos instaliacinę medžiagą, licencijas ir sertifikatus;

6.21. dalyvauja komisijų, į kurias deleguoti, darbe;

6.22. palaiko ryšius su spaudos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovais, teikia informaciją apie svarbiausius Savivaldybės reikalus žiniasklaidai ir visuomenei;

6.23. rūpinasi Savivaldybės įvaizdžio klausimais (visuomenės informavimo priemonės, socialiniai tinklai ir kt.);

6.24. organizuoja vaizdinės informacijos leidybos darbus;

6.25. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

6.26. vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ar administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybės informacinėmis technologijomis.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi darbo drausmės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

13.5. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Administracijos turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

13.6. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.7. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Administracijos turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

20. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

22. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

_____________________________

Informacinių technologijų skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. B-ĮV-393

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą kuriant, plėtojant bei prižiūrint Savivaldybės informacines sistemas ir telekomunikacinius tinklus.

 III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Skyriaus vedėjo bendroji veiklos sritis – informacinės technologijos. 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos, matematikos ar fizikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos  inžinerijos ar elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacinių sistemų kūrimą ir eksploatavimą, duomenų apsaugą.

4.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.6. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto funkcijas tarp Skyriaus darbuotojų. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

5.2. Analizuoja Savivaldybės administracijos poreikius informacinių ir telekomunikacinių sistemų srityje bei teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių atskirų veiklos sričių kompiuterizavimo, naudojamos kompiuterinės, programinės bei telefoninio ir faksimilinio ryšio įrangos modernizavimo ir paskirstymo, lėšų išlaidų paslaugoms panaudojimo.

5.3. Racionaliai naudoja Savivaldybės turimą ir naujai įsigyjamą kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą bei jai įsigyti ir eksploatuoti skiriamas lėšas, organizuoja veikiančios įrangos aprūpinimą eksploatacinėmis medžiagomis bei  detalėmis.

5.4. Nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie Skyriaus veiklą.

5.5. Administruoja Savivaldybės interneto svetainę, organizuoja ir koordinuoja svetainės funkcionavimą.

5.6. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų duomenų informacijos rinkmenų Sąrašui pateikimo taisyklių nustatyta tvarka sudaro elektroninėmis priemonėmis tvarkomų Savivaldybės informacijos rinkmenų aprašymus ir teikia Sąrašui šių rinkmenų aprašymų duomenis bei jų pakeitimus.

5.7. Rengia Savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų apsaugos nuostatus, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos naudojimo tvarką Savivaldybėje, kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.8. Organizuoja informacinės sistemos naudotojų periodišką supažindinimą su informacinės sistemos saugumo politiką reglamentuojančiais teisės aktais bei kitais saugos klausimais.

5.9. Organizuoja vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos priežiūrą ir tobulinimą pagal kuruojamos veiklos sritį.

5.10. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, į kurias deleguotas, darbe.

5.11. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.12. Atlieka Savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenų apsaugos įgaliotinio funkcijas.

5.13. Veda Savivaldybės administracijos kompiuterinės technikos apyvartos apskaitą, teikia duomenis Apskaitos skyriui apie įstaigoje esančią kompiuterinę įrangą.

5.14. Organizuoja duomenų bei būtinos programinės įrangos, naudojamos Savivaldybės administracijos vidaus poreikiams, kopijavimą, saugojimą, atkūrimą ir elektroninį duomenų archyvavimą.

5.15. Konsultuoja darbuotojus, teikia jiems rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą pagal pareigybės kompetenciją.

5.16. Organizuoja informacinių sistemų ir telekomunikacinių tinklų projektavimą, kūrimą, plėtrą ir eksploatavimą.

5.17. Administruoja ir prižiūri Savivaldybės tarybos posėdžių valdymo ir vaizdo transliavimo bei archyvavimo informacinę sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių bei kitų renginių metu.

5.18. Atlieka kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus. 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 16 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-393

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti savivaldybės informacinių sistemų bei kitų informacinių technologijų priemonių, būtinų Savivaldybės administracijos struktūros darbui, kūrimą, plėtojimą bei priežiūrą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – informacinės technologijos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacinių sistemų kūrimą ir eksploatavimą, duomenų apsaugą.

4.4. Išmanyti  vietinės telefonų stoties programavimą bei telefonų tinklų eksploatavimą.

4.5. Mokėti dirbti pagrindinėmis operacinėmis sistemomis, išmanyti kompiuterių tinklų administravimą.

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Administruoja Savivaldybės administracijos kompiuterinį ir telekomunikacinį tinklus.

5.2. Atlieka Savivaldybės administracijos informacinių sistemų aptarnavimo ir administravimo darbus, pagal kompetenciją rengia ir vertina teisės aktų, susijusių su šių informacinių sistemų ir kitų informacinių technologijų priemonių funkcionavimu projektus, teikia dėl jų išvadas.

5.3. Modifikuoja Savivaldybės administracijos kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklų struktūrą, pagal kompetenciją rengia bei vertina teisės aktų, susijusių su šių tinklų funkcionavimu, projektus, teikia dėl jų išvadas.

5.4. Vykdo kompiuterinės ir programinės įrangos diegimą ir priežiūrą Savivaldybės administracijoje.

5.5. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklų ir informacinių sistemų tvarkymo ir vystymo, dalyvauja rengiant informacinių sistemų diegimo projektus bei su tuo susijusius teisės aktus, užtikrina Savivaldybės administracijos naudojamų informacinių sistemų bei kitų informacinių technologijų priemonių tinkamą veikimą.

5.6. Administruoja Savivaldybės administracijos serverius.

5.7. Administruoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vaizdo stebėjimo sistemą, pagal kompetenciją rengia bei vertina su šios sistemos funkcionavimu susijusių teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas.

5.8. Administruoja vietines telefonų stotis, telefoninių pokalbių apskaitos sistemą, atlieka vidaus telefono ryšių linijų ir galinių įrenginių priežiūrą.

5.9. Prižiūri Administracijos tarnybinio elektroninio pašto sistemą, administruoja vartotojus.

5.10. Vykdo Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės bei programinės įrangos techninę ir antivirusinę profilaktiką, šalina kompiuterių tinklo, kompiuterinės įrangos gedimus.

5.11. Saugo Savivaldybės administracijos įsigytos programinės įrangos instaliacinę medžiagą, licencijas ir sertifikatus.

5.12. Konsultuoja darbuotojus informacinių sistemų, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais.

5.13. Konsultuoja seniūnijų darbuotojus gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos klausimais. Perduoda seniūnijoms iš užsienio ambasadų gautus duomenis apie užsienyje deklaravusius gyvenamąją vietą rajono gyventojus.

5.14Pagal kompetenciją atlieka kibernetinio saugumo stebėseną, fiksuoja, kaupia, saugo su tuo susijusią informaciją, tiria, analizuoja įvykių aplinkybes bei priežastis bei teikia Skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl prevencinių priemonių.

5.15. Pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus.

5.16. Rengia arba dalyvauja rengiant technines specifikacijas, sutarčių projektus dėl kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos įsigijimo.

5.17. Bendradarbiauja su Saugaus valstybės duomenų perdavimo tinklo operatoriumi, VĮ „Registrų centras“, Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, užtikrinant saugų keitimąsi duomenimis tarp įstaigų.

5.18. Administruoja Savivaldybės administracijos interneto svetainę.

5.19. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

5.20. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais. 

VI  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 7 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-731

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS

1. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu.

3.2. Turėti  1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje.

3.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Informacinių technologijų skyriaus kompetencijai priskirtą veiklą.

3.4. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

3.5. Žinoti reikalavimus, susijusius su informacinių sistemų eksploatavimu, duomenų apsauga, mokėti dirbti tekstų redaktoriais, skaičiuoklėmis, duomenų bazėmis, grafikos kūrimo programomis.

3.6. Mokėti dirbti pagrindinėmis operacinėmis sistemomis, išmanyti kompiuterių tinklų administravimą.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Administruoja Savivaldybės administracijos kompiuterinį tinklą.

4.2. Atlieka informacinių sistemų aptarnavimo darbus.

4.3. Modifikuoja Savivaldybės administracijos kompiuterinio tinklo struktūrą.

4.4. Vykdo kompiuterinės ir programinės įrangos diegimą ir priežiūrą Savivaldybės administracijoje.

4.5. Vykdo nutolusių Savivaldybės administracijos padalinių kompiuterių bei jų tinklų priežiūrą, tvarko kompiuterinės bei programinės įrangos apskaitą.

4.6. Vykdo Savivaldybės administracijos kompiuterinio tinklo įrenginių ir nutolusių Savivaldybės administracijos padalinių kompiuterinių įrenginių aprūpinimą eksploatacinėmis medžiagomis ir tvarko eksploatacinių medžiagų apskaitą.

4.7. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos kompiuterinio tinklo ir informacinių sistemų tvarkymo ir vystymo, dalyvauja rengiant informacinių sistemų diegimo projektus, užtikrina Savivaldybės administracijos naudojamų informacinių sistemų tinkamą veikimą.

4.8. Pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus.

4.9. Rengia arba dalyvauja rengiant technines specifikacijas, sutarčių projektus dėl kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos įsigijimo.

4.10. Konsultuoja darbuotojus informacinių sistemų, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais.

4.11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1267

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

1. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (socialinių mokslų studijų srities komunikacijos, informacijos krypties ar humanitarinių mokslų studijų srities filologijos  krypties).

3.2. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Visuomenės informavimo įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą,

3.3. Mokėti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti.

3.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Palaiko ryšius su spaudos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovais, organizuoja oficialių informacinių pranešimų apie Savivaldybės veiklą skelbimą, teikia informaciją apie svarbiausius Savivaldybės reikalus žiniasklaidai ir visuomenei.

4.2 Priima informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, ją apibendrina, platina žiniasklaidoje, skelbia Savivaldybės interneto svetainėje.

4.3. Vykdo žiniasklaidos stebėseną, apibendrina surinktą medžiagą ir informaciją pateikia Savivaldybės vadovams.

4.4. Stebi žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su Savivaldybės veikla, apie tai informuoja Savivaldybės vadovus, rengia ir žiniasklaidos priemones platina pareiškimus, paneigiančius klaidingą informaciją.

4.5. Atsako už Savivaldybės interneto svetainės www.vilkaviskis.lt naujienų modulio turinį ir atnaujinimą, skilties „Klausimai / atsakymai“ informacijos tvarkymą.

4.6. Administruoja Vilkaviškio rajono savivaldybės socialiniame tinkle „Facebook“ turimą profilį: kelia ir nuolat atnaujina informaciją, komunikuoja su profilio lankytojais ir kt.

4.7. Patikrina Savivaldybės interneto svetainėje iš fizinių ir  juridinių asmenų gautą informaciją, užtikrina jos sklaidą, rengia atsakymus į paklausimus.

4.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais.

4.9. Vykdo visuomenės informavimo tyrimus, gyventojų apklausas.

4.10. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, prireikus, jos komitetų posėdžiuose, pasitarimuose, Savivaldybės vadovų oficialiuose susitikimuose, priėmimuose ir rengia bei skelbia apie tai informaciją.

4.11. Organizuoja Savivaldybės vadovų spaudos konferencijas, viešųjų ryšių akcijas.

4.12. Savivaldybės vadovų pavedimu organizuoja oficialių delegacijų priėmimus, apibendrina susitikimų rezultatus, juos viešina.

4.13. Rengia oficialias Savivaldybės vadovų sveikinimo kalbas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimus.

4.14. Renka ir kaupia informaciją apie Savivaldybės plėtros istoriją, raidą, renka, ruošia ir teikia visuomenės informavimo priemonėms, leidykloms medžiagą, reprezentuojančią Vilkaviškio rajono savivaldybę.

4.15. Organizuoja vaizdinės informacijos leidybos darbus, tvarko Savivaldybės renginių ir įvykių fotoarchyvą.

4.16. Konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų, viešosios informacijos rengimo ir teikimo klausimais.

4.17. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais.

4.18. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. B-ĮV-511

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties ar humanitarinių mokslų studijų srities filologijos  krypties).

3.2. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Visuomenės informavimo įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą,

3.3. Mokėti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti.

3.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Palaiko ryšius su spaudos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovais, organizuoja oficialių informacinių pranešimų apie Savivaldybės veiklą skelbimą, teikia informaciją apie svarbiausius Savivaldybės reikalus žiniasklaidai ir visuomenei.

4.2 Priima informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, ją apibendrina, platina žiniasklaidoje, skelbia Savivaldybės interneto svetainėje.

4.3. Vykdo žiniasklaidos stebėseną, apibendrina surinktą medžiagą ir informaciją pateikia Savivaldybės vadovams.

4.4. Stebi žiniasklaidoje pateiktą klaidingą informaciją, susijusią su Savivaldybės veikla, apie tai informuoja Savivaldybės vadovus, rengia ir per žiniasklaidos priemones platina pareiškimus, paneigiančius klaidingą informaciją.

4.5. Teikia rekomendacijas dėl Savivaldybės interneto svetainės funkcionalumo gerinimo, lankomumo didinimo, informacijos atnaujinimo.

4.6. Administruoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainę www.globalus.vilkaviskis.lt.

4.7. Patikrina Savivaldybės interneto svetainėje iš fizinių ir  juridinių asmenų gautą informaciją, užtikrina jos sklaidą, rengia atsakymus į paklausimus.

4.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais.

4.9. Vykdo visuomenės informavimo tyrimus, gyventojų apklausas.

4.10. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, prireikus, jos komitetų posėdžiuose, pasitarimuose, Savivaldybės vadovų oficialiuose susitikimuose, priėmimuose ir rengia bei skelbia apie tai informaciją.

4.11. Organizuoja Savivaldybės vadovų spaudos konferencijas, viešųjų ryšių akcijas.

4.12. Savivaldybės vadovų pavedimu organizuoja oficialių delegacijų priėmimus, apibendrina susitikimų rezultatus, juos viešina.

4.13. Rengia oficialias Savivaldybės vadovų sveikinimo kalbas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimus.

4.14. Renka ir kaupia informaciją apie Savivaldybės plėtros istoriją, raidą, renka, ruošia ir teikia visuomenės informavimo priemonėms, leidykloms medžiagą, reprezentuojančią Vilkaviškio rajono savivaldybę.

4.15. Organizuoja vaizdinės informacijos leidybos darbus, tvarko Savivaldybės renginių ir įvykių fotoarchyvą.

4.16. Konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų, viešosios informacijos rengimo ir teikimo klausimais.

4.17. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais.

4.18. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

Skyriaus uždaviniai yra:

– organizuoti Administracijos telekomunikacinio tinklo darbą, užtikrinti tinkamą ir saugų telekomunikaciniame tinkle naudojamos kompiuterinės, duomenų perdavimo ir programinės įrangos funkcionavimą;
– kompetencijos ribose įgyvendinti Vyriausybės programoje numatytus informacinės visuomenės ir elektroninės valdžios plėtros uždavinius, vykdyti Savivaldybės tarybos politiką informacinių technologijų srityje;
– užtikrinti ryšius su visuomene ir žiniasklaida.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– koordinuoja šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą, informacinių sistemų projektavimą ir plėtrą Vilkaviškio rajono savivaldybėje;
– projektuoja Administracijos telekomunikacinį tinklą ir jį administruoja;
– Administracijos padaliniams sudaro sąlygas naudotis turimais informacijos šaltiniais pasauliniame kompiuteriniame tinkle bei Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinkle (SVDPT);
– užtikrina Administracijos naudojamų informacinių sistemų funkcionavimą bei administravimą Administracijos telekomunikaciniame tinkle;
– teikia pagalbą seniūnijų darbuotojams gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo informacinės sistemos darbo klausimais, perduoda seniūnijoms iš užsienio ambasadų gautus duomenis apie užsienyje deklaravusius gyvenamąją vietą rajono gyventojus;
– įgyvendina Administracijos vidinių funkcijų ir veiklos kompiuterizavimą;
– administruoja Administracijos internetinius tinklalapius, organizuoja pateikiamos informacijos reguliarų atnaujinimą;
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatyta tvarka Savivaldybės tarybos sprendimus bei jų projektus skelbia interneto svetainėje;
– atlieka vietinės telefonų stoties programavimo darbus, vykdo telefoninių pokalbių apskaitą;
– prižiūri Administracijos tarnybinio elektroninio pašto sistemą, administruoja vartotojus;
– rengia kompiuterizuotas darbo vietas, instaliuoja kompiuterizuotų darbo vietų specializuotą ir bendros paskirties programinę įrangą ir administruoja jų vartotojus;
– konsultuoja Administracijos darbuotojus dėl kompiuterizuotų darbo vietų eksploatavimo ir programinės įrangos panaudojimo galimybių;
– šalina telekomunikacinio tinklo, kompiuterinės bei programinės įrangos bei vidaus telefonų ryšio gedimus, atlieka kompiuterių techninę ir antivirusinę profilaktiką;
– nustatyta tvarka teikia Administracijos skyriams ir seniūnijoms iš VĮ Registrų centras gaunamus Lietuvos Respublikos piliečių bei asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, turinčių leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravusių savo gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, asmens duomenis;
– ruošia Administracijos informacinių sistemų duomenų apsaugos nuostatus, įgyvendina tvarkomos informacijos slaptumo ir konfidencialumo priemones, užtikrina duomenų bazėms bei kompiuterių įrangai keliamų saugumo reikalavimų laikymąsi;
– kontroliuoja kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo tvarką Administracijoje;
– vertina Administracijos padalinių kompiuterizavimo poreikį ir rengia paraiškas dėl kitos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo;
– analizuoja su kompiuterinės įrangos eksploatavimu susijusių medžiagų poreikį, aprūpina darbo vietas eksploatacinėmis medžiagomis;
– tvarko Skyriui priskirtos kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą;
– saugo Administracijos įsigytos programinės įrangos instaliacinę medžiagą, licencijas ir sertifikatus;
– dalyvauja komisijų, į kurias deleguoti, darbe;
– palaiko ryšius su spaudos ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovais, teikia informaciją apie svarbiausius Savivaldybės reikalus žiniasklaidai ir visuomenei;
– rūpinasi Savivaldybės įvaizdžio klausimais (visuomenės informavimo priemonės, socialiniai tinklai ir kt.);
– organizuoja vaizdinės informacijos leidybos darbus;
– pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
– vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ar administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybės informacinėmis technologijomis.

Scroll to Top Skip to content