ADministracija

Finansų ir biudžeto skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

Finansų ir biudžeto skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus veiklos nuostatais.

Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. B-ĮV-532

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus veiklos nuostatai (toliau – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Finansų ir biudžeto skyrius“ ir sąskaitas bankuose.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su savivaldybės biudžeto sudarymu, vykdymu, kontrole ir atskaitomybe;

5.2. kontroliuoti Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymą, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybės skolinimosi limitus;

5.3. vykdyti specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti apskaitą;

5.4. vykdyti specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti apskaitą ir tarpusavio atsiskaitymus;

5.5. administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį, vykdyti šio mokesčio surinkimą, kontrolę ir apskaitą.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia Savivaldybės pajamų ir asignavimų plano projektą biudžetiniams metams svarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose ir tvirtinti Savivaldybės taryboje;

6.2. tikrina asignavimų valdytojų parengtų programų sąmatų projektų skaičiavimų tikslumą, laikymąsi taupumo režimo, asignavimų numatymą esamiems įsiskolinimams padengti, teikia siūlymus dėl programų sąmatų projektų patikslinimo;

6.3. konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto išlaidų planavimo ir tikslingo asignavimų naudojimo klausimais;

6.4. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją;

6.5. vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas programų sąmatas ir kontroliuoja lėšų naudojimo tikslingumą;

6.6. remdamasis Savivaldybės biudžeto gautomis pajamomis ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktomis programų sąmatų įvykdymo ataskaitomis, tvarko Savivaldybės biudžeto apskaitą;

6.7. įstatymų nustatyta tvarka tikslina valstybės ir Savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymus;

6.8. rengia ir nustatyta tvarka bei terminais teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymo periodines bei metines apyskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius;

6.9. kaupia bei analizuoja duomenis apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditinius įsiskolinimus ir suvestines formas nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;

6.10. teikia Finansų ministerijai periodines ataskaitas apie Savivaldybės skolinius įsipareigojimus, gautų paskolų panaudojimą ir skolos būklę;

6.11. vykdo moksleivio krepšelio lėšų apskaitą ir tarpusavio atsiskaitymus tarp savivaldybių, tvarko, koreguoja bei prižiūri mokinių registro duomenų teisingumą, teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai ir Švietimo informacinių technologijų centrui;

6.12. vykdo nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimą, tvarko šio mokesčio apskaitą, rengia bendrosios nepriemokos ataskaitas, vykdo nepriemokų ir delspinigių mokėjimo kontrolę;

6.13. analizuoja asignavimų valdytojų, įstaigų ir gyventojų prašymus lėšų skyrimo, mokesčių lengvatų bei kitais klausimais;

6.14. vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, rengia informacinių, tvarkomųjų ir kitų dokumentų projektus;

6.15. dalyvauja Administracijos darbe – įvairiose komisijose, rengiant Savivaldybės veiklos strateginius planus, atlieka kitus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.16. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių ir ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

13.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes ir lėšas;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

____________________________________

Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-424

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus rajono Savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės, valstybinės žemės nuomos administravimo bei kitais klausimais, dalyvauti rengiant Savivaldybės strateginius veiklos planus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje.

4.3. Būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimą, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos bei Skyriaus veiklos nuostatais, Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka, bei kitais pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti reikalingais dokumentais.

4.4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą, mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus rajono Savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės, valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifų ir lengvatų, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymų bei kitais klausimais, paskirsto funkcijas tarp Skyriaus darbuotojų.

5.2. Dalyvauja rengiant strateginius Savivaldybės veiklos planus, teikia siūlymus rengiant norminius aktus ir kitus dokumentus.

5.3. Organizuoja rajono Savivaldybės biudžeto projekto ruošimą, teikia jį svarstyti Savivaldybės tarybos komitetams, parengia ir pateikia biudžeto projektą tvirtinimui Savivaldybės taryboje.

5.4. Bendradarbiauja su Valstybine mokesčių inspekcija Savivaldybės biudžeto pajamų planavimo ir vykdymo klausimais, su kitomis institucijomis ir įstaigomis asignavimų planavimo ir vykdymo klausimais savo kompetencijos ribose.

5.5. Pagal patvirtintas programų sąmatas finansuoja asignavimų valdytojus.

5.6. Organizuoja ketvirčio ir metų rajono Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitų parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

5.7. Organizuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę skaičiavimo ir apskaitos pagal programą MASIS darbą.

5.8. Organizuoja rajono Savivaldybės praėjusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, suderinimą su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir pateikimą tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai.

5.9. Organizuoja biudžetinių įstaigų finansininkams pasitarimus biudžeto klausimais.

5.10. Dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje.

5.11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus, organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę. Rengia dokumentų projektus trumpalaikėms ir ilgalaikėms paskoloms gauti.

5.12. Vykdo gaunamų raštų kontrolę, tvarko susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe ir kitomis institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija, vietinio pavaldumo įstaigomis ir gyventojais dokumentus, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus.

5.13. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vertina Skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ir kvalifikacijos kėlimo.

5.14. Rengia nematerialiojo bei ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pripažinimui nereikalingu ir nurašymui ar perdavimui reikalingų dokumentų projektus.

5.15. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

5.16. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.17. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.18. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

_____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. B-ĮV-424

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rajono Savivaldybės biudžeto projektui ruošti, patvirtinto biudžeto pajamų ir asignavimų paskirstymo suvestinėms rengti, ataskaitinio laikotarpio biudžeto patikslinto pajamų ir asignavimų plano suvestinėms sudaryti, kontroliuoti biudžeto lėšų panaudojimo teisingumą ir atlikti kitus su biudžeto planavimu bei vykdymu susijusius darbus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

IV SKYRIUS

SECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5.  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai (rajono Savivaldybės administracija, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Viešoji biblioteka, Priešgaisrinė tarnyba, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Savivaldybės kultūros įstaigos, Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos) laiku pateiktų biudžeto programų sąmatų projektus, juos patikrina, teikia siūlymus dėl sąmatų projektų patikslinimo; sudaro biudžeto asignavimų plano suvestines pagal valstybės funkcijas, ekonominį paskirstymą bei programas, paruošia reikalingus duomenis rajono Savivaldybės biudžeto projekto svarstymui.

5.2. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai (rajono Savivaldybės administracija, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Viešoji biblioteka, Priešgaisrinė tarnyba, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Savivaldybės kultūros įstaigos, Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos) laiku pateiktų patvirtintas biudžeto programų sąmatas ir skaičiavimus prie jų, patikrina asignavimų paskirstymo pagal straipsnius ir ketvirčius teisingumą, paruošia biudžeto asignavimų paskirstymo ketvirčiais suvestines.

5.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintais tvarkų aprašais, organizuoja patvirtinto rajono Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų formų parengimą.

5.4. Rengia pažymas-pranešimus asignavimų valdytojams dėl biudžeto asignavimų pasikeitimų; kiekvieną mėnesį, vadovaujantis rajono Savivaldybės tarybos sprendimais,  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei asignavimų valdytojų įsakymais, atlieka pakeitimus programų sąmatose (biudžeto apskaitos programoje); pasibaigus ketvirčiui, metams, sudaro biudžeto asignavimų (išlaidų)  patikslinto plano suvestines. Rengia biudžeto asignavimų įvykdymo analizes.

5.5. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai laiku pateiktų mėnesio ir ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, jas patikrina ir parengia Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo suvestinę pagal valstybės funkcijas ir ekonominį paskirstymą.

5.6. Pasibaigus biudžetiniams metams organizuoja rajono Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto parengimą.

5.7. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai kiekvieną mėnesį laiku pateiktų patikslintas programų sąmatas, patikrina išlaidų paskirstymo pagal straipsnius ir ketvirčius teisingumą.

5.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.9. Priima iš asignavimų valdytojų gautinų lėšų paraiškas, patikrina jų teisingumą ir teikia pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui.

5.10. Kontroliuoja biudžeto lėšų panaudojimo teisingumą.

5.11. Rengia Skyriaus metinį viešųjų pirkimų planą ir viešųjų pirkimų dokumentus prekių ir paslaugų pirkimui.

5.12. Koordinuoja ir tikrina strateginio veiklos plano programų sudarymo teisingumą; derina strateginio veiklos plano programų projektus, pasibaigus biudžetiniams metams – programų vykdymo ataskaitas.

5.13. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.14Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito dokumentus.

5.15. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruočių, atostogų laikotarpiu).

5.16. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-424

 FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rajono Savivaldybės biudžeto projektui ruošti, patvirtinto biudžeto pajamų ir asignavimų paskirstymo suvestinėms rengti, ataskaitinio laikotarpio biudžeto patikslinto pajamų ir asignavimų plano suvestinėms sudaryti, kontroliuoti biudžeto lėšų panaudojimo teisingumą ir atlikti kitus su biudžeto planavimu bei vykdymu susijusius darbus. 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai (Savivaldybės švietimo įstaigos) laiku pateiktų biudžeto programų sąmatų projektus, juos patikrina ir teikia siūlymus dėl sąmatų projektų patikslinimo.

5.2. Sudaro biudžeto pajamų plano suvestines, parengia reikalingus duomenis rajono Savivaldybės biudžeto projekto svarstymui; patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, paruošia ir pateikia asignavimų valdytojams biudžeto rodiklių lenteles; kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai laiku pateiktų patvirtintas biudžeto programų sąmatas ir skaičiavimus prie jų, patikrina, ar programų sąmatose pateikti skaičiavimai yra tikslūs, ar laikytasi taupumo režimo, ar numatyti asignavimai esamiems įsiskolinimams padengti, ar teisingai asignavimai paskirstyti pagal funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir ketvirčius.

5.3. Paruošia biudžeto pajamų paskirstymo ketvirčiais suvestines.

5.4. Baigiantis ataskaitiniam laikotarpiui, pagal asignavimų valdytojų prašymus  parengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl programų sąmatų tikslinimo; vadovaujantis rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, atlieka pajamų plano pakeitimus (biudžeto apskaitos programoje); pasibaigus mėnesiui, ketvirčiui, metams, parengia biudžeto pajamų patikslinto plano suvestines; nuolat teikia duomenis apie Savivaldybės biudžeto vykdymą.

5.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministerijų patvirtintais tvarkų aprašais, sudaro ketvirtines, metines iš Savivaldybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų finansuojamų išlaidų vykdymo ataskaitas.

5.6. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.7. Priima iš asignavimų valdytojų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas, jas patikrina, sutikrina su „Finnet“ programos duomenimis, sudaro suvestinę ataskaitą ir nustatytais terminais pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; priima įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų pažymas, atlieka įsiskolinimų analizę.

5.8. Kontroliuoja biudžeto lėšų panaudojimo teisingumą, rengia biudžeto pajamų įvykdymo analizes bei iš rajono Savivaldybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinės veiklos analizes.

5.9. Konsultuoja biudžetines įstaigas biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais; nuolat teikia duomenis Skyriaus vedėjui apie rajono Savivaldybės biudžeto vykdymą.

5.10. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito dokumentus.

5.11. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose finansų ir biudžeto klausimais.

5.12. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-424

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti Savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas, tvarkyti Savivaldybės iždo apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, vykdyti rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas programų sąmatas, užtikrinti Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių paruošimą ir teikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei kitoms valstybės institucijoms.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – finansų valdymas. 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja rajono Savivaldybės iždo apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

5.2. Rengia pajamų ir finansavimo sumų, gautų į rajono Savivaldybės biudžeto sąskaitas, apskaitą pagal mokėtojus ir pajamų rūšis, išskiriant specialiąsias tikslines dotacijas ir kitas dotacijas iš valstybės biudžeto; užtikrina visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių rajono Savivaldybės iždo apskaitoje registravimo pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus teisingumą.

5.3. Rengia rajono Savivaldybės iždo tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimus ir rajono Savivaldybės iždo apskaitos politiką; užtikrina rajono Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą ir pateikimą laiku.

5.4. Parengia ir pateikia metinių rajono Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą.

5.5. Tvirtina pateiktas asignavimų valdytojų paraiškas biudžeto lėšoms gauti buhalterinės apskaitos programoje „Biudžetas“, rengia pavedimus, eksportuoja juos į bankų informacines sistemas ir perveda biudžeto pagrindinėje sąskaitoje esančias lėšas patvirtintų ketvirčiais asignavimų ribose, užtikrinant finansavimą asignavimų valdytojams.

5.6. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sumų pažymų, biudžetinių įstaigų pajamų ataskaitų, biudžeto pajamų pervedamų į iždo sąskaitą ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų.

5.7. Kontroliuoja viešojo sektoriaus subjektų pažymų apie finansavimo sumas, ataskaitų apie  pajamas pateikimą nustatytu laiku, tikrina duomenų teisingumą, sudaro suvestines ataskaitas.

5.8. Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, tikrina įstaigų pateiktų ataskaitų apie biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžeto sąskaitą teisingumą.

5.9. Kontroliuoja nepanaudotų (arba panaudotų ne pagal tikslinę paskirtį) tikslinių lėšų, gautų iš valstybės biudžeto, pervedimą į valstybės institucijų bankų sąskaitas.

5.10. Vykdo einamąją finansų kontrolę.

5.11. Konsultuoja rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir finansų kontrolės klausimais.

5.12. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito dokumentus.

5.13. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-424

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo ataskaitoms priimti, tikrinti ir suvestiniams duomenims bei rajono Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyresniojo specialisto bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką,  buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Priima iš asignavimų valdytojų mėnesio, ketvirčio ir metines biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, jas patikrina, sudaro rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų įvykdymo suvestinę pagal valstybės funkcijas ir ekonominį paskirstymą.

5.2. Vykdo rajono Savivaldybės skolinių įsipareigojimų, suteiktų garantijų ir paskolų ataskaitų apskaitą.

5.3. Tikrina viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitos ilgalaikio materialiojo turto duomenis su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita.

5.4. Tikrina nuosavybės dalių duomenų viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje išsamumą ir teisingumą. Atlieka rajono Savivaldybės komentarų informacijos konsolidavimą viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje.

5.5. Kontroliuoja, kad teisės aktų nustatyta tvarka viešojo sektoriaus subjektai laiku pateiktų metinius finansinių ataskaitų rinkinius.

5.6. Patikrina tarpusavio operacijų informacijos pateikimo teisingumą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos tarpusavio operacijų derinimo srityje. Kontroliuoja Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio, finansinių ataskaitų konsolidavimo procesą ir konsolidavimo procedūrų atlikimą pagal konsolidavimo kalendorių.

5.7. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia informaciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai apie viešojo sektoriaus subjektų grupėje įsteigtus naujus, likviduotus, reorganizuotus viešojo sektoriaus subjektus, pasikeitusį pavaldumą ir kitą konsolidavimui svarbią informaciją. Veda viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje informaciją apie naujai prie konsolidavimo schemos priskirto viešojo sektoriaus subjekto, kuris priskirtas prie žemesniojo konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingus asmenis, esant poreikiui inicijuoja atsakingų asmenų pakeitimą.

5.8. Kontroliuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje duomenų koregavimą, įveda naujus duomenis.

5.9. Rengia Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

5.10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl pakeitimų programų sąmatose.

5.11. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

5.12. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito dokumentus.

5.13. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 ______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-424

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga suvestiniams duomenims iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų  įstaigų surinkti, apibendrinti, Mokymo lėšoms planuoti ir apskaičiuoti, biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašams ir švietimo įstaigų tarifiniams sąrašams tikrinti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Koordinuoja Mokinių registro tvarkytojų slaptažodžių sistemos administravimą.

5.2. Kontroliuoja Mokinių registro duomenis Savivaldybės lygmenyje, duomenis naudoja Mokymo lėšų apskaičiavimui ir kitoms ataskaitoms.

5.3. Kalendorinių metų ir mokslo metų pradžioje kartu su švietimo įstaigų atsakingais darbuotojais derina mokinių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinių skaičių klasėse ir grupėse, sudaro suvestines ataskaitas, kurias suderinus su Mokinių registro duomenimis, teikia Švietimo informacinių technologijų centrui bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

5.4. Kontroliuoja Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis Savivaldybės lygmenyje, rengia suvestines ataskaitas ir teikia Švietimo informacinių technologijų centrui.

5.5. Vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika ir turimais mokinių registro duomenimis, rengia Mokymo lėšų poreikio suvestinę ataskaitą kitiems finansiniams metams.

5.6. Pasikeitus mokinių skaičiui švietimo įstaigose rugsėjo 1 d., rengia detalią Mokymo lėšų analizę, pagal kurią metų pabaigoje tikslinamos švietimo įstaigų Mokymo lėšos.

5.7. Finansiniams metams pasibaigus, kontroliuoja švietimo įstaigų Mokymo lėšų panaudojimo ataskaitų teisingumą, organizuoja suvestinės ataskaitos sudarymą, kurią nustatytais terminais teikia Švietimo informacinių technologijų centrui.

5.8.  Pasikeitus teisės aktams, rengia Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai.

5.9. Rengia Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų Finansinės kontrolės būklės suvestinę ataskaitą ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai bei  išsiunčia  Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

5.10. Priima Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašus ir kontroliuoja pareigybių etatinių vienetų ir darbo užmokesčio koeficientų  nustatymo ir panaudojimo teisingumą.

5.11. Sudaro Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio poreikio suvestines ataskaitas ir nustatytais terminais teikia Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoms.

5.12. Tikrina ir derina švietimo įstaigų tarifinius sąrašus. Analizuoja ir kontroliuoja pedagoginių darbuotojų tarifinių sąrašų sudarymo teisingumą.

5.13.  Konsultuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir vyriausiuosius  buhalterius  savo kompetencijos klausimais.

5.14. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose finansų ir biudžeto klausimais.

5.15. Parengia pagal Dokumentacijos planą savo srities tvarkomus dokumentus archyvui ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.16.  Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.17. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________

 

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-424

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyresniojo  specialisto   pareigybė    reikalinga   nuomos  mokesčio   už   valstybinę   žemę skaičiavimui informacinėje sistemoje MASIS.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyresniojo specialisto bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, nuomos mokesčio už valstybinę žemę skaičiavimą, apskaitą, išieškojimą ir administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS             

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo, dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo bei dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo, kitus su valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimu susijusių teisės aktų projektus.

5.2. Tikslina duomenis apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojus, jų adresus, valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus.

5.3. Ruošia duomenis nuomos mokesčio už valstybinę žemę skaičiavimui ir įtraukimui į informacinę sistemą, skaičiuoja nuomos mokestį už valstybinę žemę ir pritaiko Savivaldybės tarybos suteiktas mokesčio lengvatas.

5.4. Naudojant informacinę sistemą MASIS, organizuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę žinynų atnaujinimą, formuoja, tvirtina ir pateikia mokėtojams mokesčio deklaracijas (pranešimus).

5.5. Tikrina duomenis apie Registrų centre neįregistruotus naudojamus valstybinės žemės sklypus ir parengia suvestinius duomenis.

5.6. Organizuoja informacijos pateikimą Savivaldybės vadovams, Savivaldybės tarybos nariams apie nuomos mokesčio priskaičiavimą ir kitais mokesčio už valstybinės žemės nuomą klausimais.

5.7. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose finansų ir biudžeto klausimais.

5.8. Sudaro Skyriaus ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, laikinai saugomų bylų sąrašus, Dokumentacijos plano projektą, paruošia Skyriaus dokumentus saugojimui, parengia dokumentų naikinimo aktus atrinktoms naikinti Skyriaus byloms, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs.

5.9.  Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.10. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 24 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-621

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ 

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, nuomos mokesčio už valstybinę žemę skaičiavimą, apskaitą, išieškojimą ir administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

3.3. Mokėti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Registruoja, peržiūri ir tikslina duomenis apie mokėtojų bankines sąskaitas, tvarko biudžeto klasifikatorių, įplaukų paskirstymo normatyvus, banko teikiamų paslaugų surenkamosios sąskaitos išrašus, peržiūri įmokas, jas paskirsto po Savivaldybės administruojamus biudžetus ir fondus, sudaro mokėjimų apyvartų žiniaraščius.

4.2. Rengia ataskaitas, suvestines, tvarko apskaitos klasifikatorių, formuoja mokestines prievoles, vykdo jų apskaitą, peržiūri mokėtojų apskaitos korteles.

4.3. Rengia bendrosios nepriemokos, mokėtojų dienos balansų ataskaitas, atlieka apskaitos duomenų ir mokėjimo srautų peržiūrą ir analizę, teikia Skyriaus vedėjui operatyvią informaciją apie įplaukas, jų paskirstymą, skolininkus, mokesčio nepriemokų dydžius bei kitus su mokesčio administravimu susijusius duomenis.

4.4. Rengia dokumentus mokestinių nepriemokų išieškojimui, suderina su Skyriaus vedėju.

4.5. Atnaujina apskaitos duomenis informacinėje sistemoje MASIS.

4.6. Rengia su valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimu susijusių teisės aktų projektus.

4.7. Rengia ir teikia tvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus vykdomai veiklai.

4.8. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais.

4.9. Parengia pagal dokumentacijos planą savo srities tvarkomus dokumentus archyvui ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui.

4.10. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– įgyvendinti įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su savivaldybės biudžeto sudarymu, vykdymu, kontrole ir atskaitomybe; – kontroliuoti Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymą, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybės skolinimosi limitus; – vykdyti specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti apskaitą; – vykdyti specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti apskaitą ir tarpusavio atsiskaitymus; – administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį, vykdyti šio mokesčio surinkimą, kontrolę ir apskaitą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– rengia Savivaldybės pajamų ir asignavimų plano projektą biudžetiniams metams svarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose ir tvirtinti Savivaldybės taryboje;
– tikrina asignavimų valdytojų parengtų programų sąmatų projektų skaičiavimų tikslumą, laikymąsi taupumo režimo, asignavimų numatymą esamiems įsiskolinimams padengti, teikia siūlymus dėl programų sąmatų projektų patikslinimo;
– konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto išlaidų planavimo ir tikslingo asignavimų naudojimo klausimais;
– patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją;
– vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas programų sąmatas ir kontroliuoja lėšų naudojimo tikslingumą;
– remdamasis Savivaldybės biudžeto gautomis pajamomis ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktomis programų sąmatų įvykdymo ataskaitomis, tvarko Savivaldybės biudžeto apskaitą;
– įstatymų nustatyta tvarka tikslina valstybės ir Savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymus;
– rengia ir nustatyta tvarka bei terminais teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymo periodines bei metines apyskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius;
– kaupia bei analizuoja duomenis apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditinius įsiskolinimus ir suvestines formas nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;
– teikia Finansų ministerijai periodines ataskaitas apie Savivaldybės skolinius įsipareigojimus, gautų paskolų panaudojimą ir skolos būklę;
– vykdo moksleivio krepšelio lėšų apskaitą ir tarpusavio atsiskaitymus tarp savivaldybių, tvarko, koreguoja bei prižiūri mokinių registro duomenų teisingumą, teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai ir Švietimo informacinių technologijų centrui;
– vykdo nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimą, tvarko šio mokesčio apskaitą, rengia bendrosios nepriemokos ataskaitas, vykdo nepriemokų ir delspinigių mokėjimo kontrolę;
– analizuoja asignavimų valdytojų, įstaigų ir gyventojų prašymus lėšų skyrimo, mokesčių lengvatų bei kitais klausimais;
– vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, rengia informacinių, tvarkomųjų ir kitų dokumentų projektus;
– dalyvauja Administracijos darbe – įvairiose komisijose, rengiant Savivaldybės veiklos strateginius planus, atlieka kitus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
– vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Scroll to Top Skip to content