ADministracija

Finansų ir biudžeto skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

Finansų ir biudžeto skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus veiklos nuostatais.

Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. B-ĮV-532

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus veiklos nuostatai (toliau – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Finansų ir biudžeto skyrius“ ir sąskaitas bankuose.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su savivaldybės biudžeto sudarymu, vykdymu, kontrole ir atskaitomybe;

5.2. kontroliuoti Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymą, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybės skolinimosi limitus;

5.3. vykdyti specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti apskaitą;

5.4. vykdyti specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti apskaitą ir tarpusavio atsiskaitymus;

5.5. administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį, vykdyti šio mokesčio surinkimą, kontrolę ir apskaitą.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia Savivaldybės pajamų ir asignavimų plano projektą biudžetiniams metams svarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose ir tvirtinti Savivaldybės taryboje;

6.2. tikrina asignavimų valdytojų parengtų programų sąmatų projektų skaičiavimų tikslumą, laikymąsi taupumo režimo, asignavimų numatymą esamiems įsiskolinimams padengti, teikia siūlymus dėl programų sąmatų projektų patikslinimo;

6.3. konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto išlaidų planavimo ir tikslingo asignavimų naudojimo klausimais;

6.4. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją;

6.5. vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintas programų sąmatas ir kontroliuoja lėšų naudojimo tikslingumą;

6.6. remdamasis Savivaldybės biudžeto gautomis pajamomis ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų panaudotų asignavimų bei asignavimų valdytojų pateiktomis programų sąmatų įvykdymo ataskaitomis, tvarko Savivaldybės biudžeto apskaitą;

6.7. įstatymų nustatyta tvarka tikslina valstybės ir Savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymus;

6.8. rengia ir nustatyta tvarka bei terminais teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymo periodines bei metines apyskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius;

6.9. kaupia bei analizuoja duomenis apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditinius įsiskolinimus ir suvestines formas nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai;

6.10. teikia Finansų ministerijai periodines ataskaitas apie Savivaldybės skolinius įsipareigojimus, gautų paskolų panaudojimą ir skolos būklę;

6.11. vykdo moksleivio krepšelio lėšų apskaitą ir tarpusavio atsiskaitymus tarp savivaldybių, tvarko, koreguoja bei prižiūri mokinių registro duomenų teisingumą, teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai ir Švietimo informacinių technologijų centrui;

6.12. vykdo nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaičiavimą, tvarko šio mokesčio apskaitą, rengia bendrosios nepriemokos ataskaitas, vykdo nepriemokų ir delspinigių mokėjimo kontrolę;

6.13. analizuoja asignavimų valdytojų, įstaigų ir gyventojų prašymus lėšų skyrimo, mokesčių lengvatų bei kitais klausimais;

6.14. vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, rengia informacinių, tvarkomųjų ir kitų dokumentų projektus;

6.15. dalyvauja Administracijos darbe – įvairiose komisijose, rengiant Savivaldybės veiklos strateginius planus, atlieka kitus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.16. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių ir ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

13.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes ir lėšas;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

____________________________________

  1. Parengti rajono Savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir pateikti tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai, gavus rajono Savivaldybės kontrolieriaus išvadą.
  2. Parengti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir pateikti tvirtinti Savivaldybės tarybai, gavus Savivaldybės kontrolieriaus teigiamą išvadą.
  3. Parengti biudžetinių įstaigų kreditinio įsiskolinimo analizę 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaitiniam laikotarpiui ir pateikti Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui.

Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-696

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

6. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

12. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Dalyvauja rengiant strateginius Savivaldybės veiklos planus.

14. Organizuoja rajono Savivaldybės biudžeto projekto ruošimą, teikia jį svarstyti Savivaldybės tarybos komitetams, parengia ir pateikia biudžeto projektą tvirtinimui Savivaldybės taryboje.

15. Bendradarbiauja su Valstybine mokesčių inspekcija Savivaldybės biudžeto pajamų planavimo ir vykdymo klausimais, su kitomis institucijomis ir įstaigomis asignavimų planavimo ir vykdymo klausimais savo kompetencijos ribose.

16. Organizuoja biudžetinių įstaigų finansininkams pasitarimus biudžeto klausimais.

17. Dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje.

18. Rengia dokumentų projektus trumpalaikėms ir ilgalaikėms paskoloms gauti.

19. Vykdo gaunamų raštų kontrolę, tvarko susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe ir kitomis institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija, vietinio pavaldumo įstaigomis ir gyventojais dokumentus.

20. Organizuoja rajono Savivaldybės praėjusių metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitų parengimą ir pateikimą tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai ir organizuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę skaičiavimo ir apskaitos pagal programą MASIS darbą.

21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

25.2. organizuotumas – 4;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

25.4. analizė ir pagrindimas – 5;

25.5. komunikacija – 4.

26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. strateginis požiūris – 4;

26.2. veiklos valdymas – 4;

26.3. lyderystė – 4.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. įžvalgumas – 4;

27.2. informacijos valdymas – 4.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. finansų valdymas ir apskaita – 4.

_________________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-696

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

12. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

13. Rengia Skyriaus metinį viešųjų pirkimų planą ir viešųjų pirkimų dokumentus prekių ir paslaugų pirkimui.

14. Teikia duomenis informacinėms sistemoms.

15. Koordinuoja ir tikrina strateginio veiklos plano programų sudarymo teisingumą: derina strateginio veiklos plano programų projektus, pasibaigus biudžetiniams metams-programų vykdymo ataskaitas.

16. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruočių, atostogų laikotarpiu).

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

18.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

18.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. komunikacija – 3;

20.2. analizė ir pagrindimas – 4;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. organizuotumas – 3;

20.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

21.2. informacijos valdymas – 3.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-696

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Teikia duomenis informacinėms sistemoms.

14. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai laiku pateiktų biudžeto programų sąmatų projektus bei patvirtintas sąmatas ir skaičiavimus prie jų, tikrina teisingumą, numatytus asignavimus įsiskolinimams padengti bei paskirstymą pagal funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir ketvirčius.

15. Sudaro biudžeto pajamų plano suvestines, parengia reikalingus duomenis biudžeto projekto svarstymui, paruošia biudžeto pajamų paskirstymo ketvirčiais suvestines, teikia duomenis apie biudžeto pajamų vykdymą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. komunikacija – 3;

19.2. analizė ir pagrindimas – 4;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. organizuotumas – 3;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

20.2. informacijos valdymas – 3.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-696

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

10. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

11. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

12. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

13. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

14. Organizuoja rajono Savivaldybės iždo apskaitą ir rengia iždo apskaitos politiką.

15. Rengia rajono Savivaldybės iždo tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius, parengia ir pateikia metinių iždo finansinių ataskaitų duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą.

16. Kontroliuoja nepanaudotų tikslinių lėšų, gautų iš valstybės biudžeto, pervedimą į valstybės institucijų bankų sąskaitas.

17. Teikia duomenis informacinėms sistemoms.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

19.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. komunikacija – 3;

21.2. analizė ir pagrindimas – 4;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. organizuotumas – 3;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

22.2. informacijos valdymas – 3.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-696

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Registruoti ir registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.

8. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

10. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas.

11. Vykdo mokėjimo procedūras.

12. Vykdo rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir paskolų ataskaitų apskaitą.

13. Rengia rajono Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

14. Kontroliuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje duomenų koregavimą bei viešojo sektoriaus subjektų metinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimą ir pateikimą nustatytais terminais.

15. Teikia duomenis informacinėms sistemoms.

16. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas (iki 2024 m. sausio 1 d.).

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. komunikacija – 3;

20.2. analizė ir pagrindimas – 3;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

20.4. organizuotumas – 2;

20.5. vertės visuomenei kūrimas – 2.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 2;

21.2. informacijos valdymas – 2.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-696

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3.      Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

7. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

9. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

10. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

11. Kontroliuoja Mokinių registro duomenis Savivaldybės lygmenyje, derina mokinių skaičių klasėse ir grupėse.

12. Priima Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašus ir kontroliuoja pareigybių etatinių vienetų ir darbo užmokesčio koeficientų nustatymo ir panaudojimo teisingumą.

13. Koordinuoja Mokinių registro tvarkytojų slaptažodžių sistemos administravimą.

14. Teikia duomenis informacinėms sistemoms.

15. Rengia Mokymo lėšų analizę ir apskaičiuoja  lėšų poreikį kitiems metams.

16. Rengia biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio poreikio suvestines ataskaitas.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – ekonomika;

18.3. studijų kryptis – finansai;

arba:

18.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.5. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

18.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. komunikacija – 3;

20.2. analizė ir pagrindimas – 4;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. organizuotumas – 3;

20.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

21.2. informacijos valdymas – 3.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-696

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas (pagrindinė), dokumentų valdymas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. finansų valdymas.

5. Papildomos veiklos srities specializacija:

5.1. dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

10. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.

11. Skaičiuoja nuomos mokestį už valstybinę žemę informacinėje sistemoje MASIS ir pritaiko Savivaldybės tarybos suteiktas mokesčio lengvatas.

12. Tikslina duomenis apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojus, jų adresus, valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus.

13. Organizuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę žinynų atnaujina, formuoja, tvirtina ir pateikia mokėtojams mokesčio deklaracijas (pranešimus).

14. Tikrina duomenis apie Registrų centre neįregistruotus naudojamus valstybinės žemės sklypus ir parengia suvestinius duomenis.

15. Organizuoja informacijos pateikimą apie nuomos mokesčio priskaičiavimą Savivaldybės vadovams ir tarybos nariams.

16. Teikia duomenis informacinėms sistemoms.

17. Sudaro Skyriaus ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, laikinai saugomų bylų sąrašus, Dokumentacijos plano projektą, paruošia Skyriaus dokumentus saugojimui, parengia dokumentų naikinimo aktus atrinktoms naikinti Skyriaus byloms, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1 išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas (iki 2024 m. sausio 1 d.).

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. komunikacija – 2;

21.2. analizė ir pagrindimas – 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

21.4. organizuotumas – 2;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 2.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 2;

22.2. informacijos valdymas – 2.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 24 d. įsakymu
Nr. B-ĮV-621

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ 

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, nuomos mokesčio už valstybinę žemę skaičiavimą, apskaitą, išieškojimą ir administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

3.3. Mokėti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Registruoja, peržiūri ir tikslina duomenis apie mokėtojų bankines sąskaitas, tvarko biudžeto klasifikatorių, įplaukų paskirstymo normatyvus, banko teikiamų paslaugų surenkamosios sąskaitos išrašus, peržiūri įmokas, jas paskirsto po Savivaldybės administruojamus biudžetus ir fondus, sudaro mokėjimų apyvartų žiniaraščius.

4.2. Rengia ataskaitas, suvestines, tvarko apskaitos klasifikatorių, formuoja mokestines prievoles, vykdo jų apskaitą, peržiūri mokėtojų apskaitos korteles.

4.3. Rengia bendrosios nepriemokos, mokėtojų dienos balansų ataskaitas, atlieka apskaitos duomenų ir mokėjimo srautų peržiūrą ir analizę, teikia Skyriaus vedėjui operatyvią informaciją apie įplaukas, jų paskirstymą, skolininkus, mokesčio nepriemokų dydžius bei kitus su mokesčio administravimu susijusius duomenis.

4.4. Rengia dokumentus mokestinių nepriemokų išieškojimui, suderina su Skyriaus vedėju.

4.5. Atnaujina apskaitos duomenis informacinėje sistemoje MASIS.

4.6. Rengia su valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimu susijusių teisės aktų projektus.

4.7. Rengia ir teikia tvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus vykdomai veiklai.

4.8. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais.

4.9. Parengia pagal dokumentacijos planą savo srities tvarkomus dokumentus archyvui ir juos pateikia už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui.

4.10. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

Scroll to Top