ADministracija

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius

Centralizuotas vidaus audito skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyriaus veiklos nuostatais.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1350

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus  (toliau – Skyriaus)  uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius – Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas vidaus auditui atlikti Savivaldybės administracijoje ir visuose jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą.

4. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

5. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos viešojo juridinio asmens veiklos, jo atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir Skyriaus veiklos nuostatais.

7. Skyriaus vadovo – valstybės tarnautojo, taip pat skyriaus specialistų – valstybės tarnautojų – skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

8. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius“.

II SKYRIUS

SKYRIAUS  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

9. Skyriaus tikslai – padėti didinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas  ir procedūras.

10. Skyriaus uždaviniai yra:

10.1. tikrinti ir vertinti, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

10.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų  juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl savivaldybės administracijos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Savivaldybės administracijos padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

11.1. tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

11.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

11.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

11.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitikimą jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

11.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

11.1.5 lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

11.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

11.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

11.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip patobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

11.3. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.

11.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

11.5. vykdo pažangos stebėjimą (veikla po atlikto audito);

11.6. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;

11.7. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

11.8. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

12. Skyrius įgyvendina  savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, jai pavaldžiais ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

III SKYRIUS

 SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Skyriaus veiklos nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Skyriaus vedėjas atsako už Nuostatais Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

15. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

15.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus  Savivaldybės administracijos direktoriui;

15.2. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

15.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei  organizacijomis;

15.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;

15.5. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus (pareigines instrukcijas) ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

15.6. pagal suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus veiklos planą, organizuoja Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

15.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

15.8. prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus specialistų (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.

16. Skyriaus vedėjas kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, jos prašymu, metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.

17. Skyriaus specialistai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

18. Skyriaus vedėjo ir specialistų  kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

19. Skyriaus specialistų profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtintos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117.

IV SKYRIUS

 SKYRIAUS TEISĖS 

20. Skyrius,  įgyvendindamas pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

20.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

20.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

20.3. naudotis Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų  sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

20.4. be atskiro Savivaldybės administracijos direktoriaus, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

20.5 tikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

20.6. gauti Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

20.7. gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą (kai audituojamas jam pavaldus ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo – pastarojo vadovo sutikimą), pasitelkti kitų savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

20.8. dalyvauti mokyme ir kelti savo kvalifikaciją;

20.9. reikalauti, kad Savivaldybės administracijos direktorius, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

21. Skyriaus specialistai privalo:

21.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

21.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

21.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

21.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

21.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

 SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS 

22. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

23. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

24. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

25. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

27. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

28. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

____________________________

1. Atlikti 4 vidaus auditus, parengti objektyvias, aiškias, glaustas, atitinkančias galiojančių teisės aktų reikalavimus vidaus audito ataskaitas, jas pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų įstaigų vadovams.

2. Atlikti 2019-2021 metais audituojamuose subjektuose atliktų vidaus auditų analizę dėl audituojamų subjektų vidaus kontrolės sistemos periodiškumo vertinimo ir parengti darbo dokumentą.

3. Išanalizuoti Darbo grupės, sudarytos peržiūrėti skirtingų audito grandžių naudojimas viešojo sektoriaus subjektų vidaus kontrolės vertinimo metodikas, patvirtintas Rekomendacines vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gaires viešojo sektoriaus subjektams ir inicijuoti aptarimą bei pasidalijimą žiniomis su Skyriaus darbuotojais.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-694

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vidaus auditas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

15. Kasmet iki kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, jos prašymu, metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.

16. Pateikia Valstybės kontrolei Skyriaus metinius vidaus audito planus per 10 k. d. po jų suderinimo su Savivaldybės administracijos direktoriumi, o metines Skyriaus veiklos ataskaitas – iki kiekvienų metų kovo 1 dienos.

17. Jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų institucijų, vidaus audito dokumentus perduoda teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.

18. Vykdo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme vidaus audito tarnybos vadovui nustatytas funkcijas.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

21.2. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

21.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

23.2. organizuotumas – 4;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

23.4. analizė ir pagrindimas – 4;

23.5. komunikacija – 4.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. strateginis požiūris – 4;

24.2. veiklos valdymas – 4;

24.3. lyderystė – 4.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. dokumentų valdymas – 4;

26.2. vidaus audito išmanymas – 4.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-694

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vidaus auditas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.

6. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.

9. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.

10. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.

11. Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.

12. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.

13. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.

14. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

15. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.

16. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.

17. Vadovaujasi ir vykdo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Skyriaus vidaus audito metodikos ir kitų vidaus audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, laikosi finansų ministro nustatytų vidaus auditorių profesinės etikos principų.

18. Rengia, tvarko ir apskaito dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyviniam saugojimui.

19. Teikia Skyriaus vedėjui pastabas, ir pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos organizavimo, tobulinimo, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų.

20. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

22.3. studijų kryptis – teisė;

22.4. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.6. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 3;

24.2. analizė ir pagrindimas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. organizuotumas – 3;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. dokumentų valdymas – 3;

25.2. vidaus audito išmanymas – 3.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-694

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vidaus auditas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.

8. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.

9. Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.

10. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.

11. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.

12. Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.

13. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.

14. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.

15. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.

16. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.

17. Vadovaujasi ir vykdo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Skyriaus vidaus audito metodikos ir kitų vidaus audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, laikosi finansų ministro nustatytų vidaus auditorių profesinės etikos principų.

18. Rengia, tvarko ir apskaito dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyviniam saugojimui.

19. Teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos organizavimo, tobulinimo, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų.

20. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

22.3. studijų kryptis – teisė;

22.4. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.6. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 3;

24.2. analizė ir pagrindimas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. organizuotumas – 3;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vidaus audito išmanymas – 3.

____________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– tikrinti ir vertinti, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
– teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl savivaldybės administracijos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Savivaldybės administracijos padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
— vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
— veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
— strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitikimą jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
— finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
— lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
— turto apskaitą ir apsaugą;
— informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
– rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip patobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
– analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.
– atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.
– vykdo pažangos stebėjimą (veikla po atlikto audito);
– rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;
– organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;
– atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

Scroll to Top