ADministracija

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius

Centralizuotas vidaus audito skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyriaus veiklos nuostatais.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1350

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus  (toliau – Skyriaus)  uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius – Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas vidaus auditui atlikti Savivaldybės administracijoje ir visuose jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą.

4. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

5. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos viešojo juridinio asmens veiklos, jo atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir Skyriaus veiklos nuostatais.

7. Skyriaus vadovo – valstybės tarnautojo, taip pat skyriaus specialistų – valstybės tarnautojų – skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

8. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius“.

II SKYRIUS

SKYRIAUS  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

9. Skyriaus tikslai – padėti didinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas  ir procedūras.

10. Skyriaus uždaviniai yra:

10.1. tikrinti ir vertinti, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

10.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų  juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl savivaldybės administracijos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Savivaldybės administracijos padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

11.1. tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

11.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

11.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

11.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitikimą jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

11.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

11.1.5 lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

11.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

11.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

11.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip patobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

11.3. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.

11.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

11.5. vykdo pažangos stebėjimą (veikla po atlikto audito);

11.6. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;

11.7. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

11.8. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

12. Skyrius įgyvendina  savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, jai pavaldžiais ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

III SKYRIUS

 SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Skyriaus veiklos nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Skyriaus vedėjas atsako už Nuostatais Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

15. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

15.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus  Savivaldybės administracijos direktoriui;

15.2. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

15.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei  organizacijomis;

15.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;

15.5. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus (pareigines instrukcijas) ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

15.6. pagal suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus veiklos planą, organizuoja Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

15.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

15.8. prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus specialistų (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.

16. Skyriaus vedėjas kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, jos prašymu, metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.

17. Skyriaus specialistai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

18. Skyriaus vedėjo ir specialistų  kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

19. Skyriaus specialistų profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtintos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117.

IV SKYRIUS

 SKYRIAUS TEISĖS 

20. Skyrius,  įgyvendindamas pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

20.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

20.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

20.3. naudotis Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų  sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

20.4. be atskiro Savivaldybės administracijos direktoriaus, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

20.5 tikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

20.6. gauti Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

20.7. gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą (kai audituojamas jam pavaldus ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo – pastarojo vadovo sutikimą), pasitelkti kitų savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

20.8. dalyvauti mokyme ir kelti savo kvalifikaciją;

20.9. reikalauti, kad Savivaldybės administracijos direktorius, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

21. Skyriaus specialistai privalo:

21.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

21.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

21.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

21.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

21.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

 SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS 

22. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

23. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

24. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

25. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

27. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

28. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

____________________________

Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-423

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga  vadovauti Skyriui, užtikrinti Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, prižiūrėti vidaus audito atlikimą, vertinti jo kokybę, patarti Savivaldybės administracijai,  pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos,  viešojo administravimo arba teisės studijų krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.

4.3. Būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą ir vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas.

4.4. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti įvertinti ir apibendrinti informaciją.

4.5. Būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias  funkcijas:

5.1. Vadovauja, savarankiškai organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Skyriaus veiklos nuostatais, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.

5.2. Atlieka vidaus audito poreikio įvertinimą ir apskaičiuoja Skyriaus personalo poreikį.

5.3. Vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, Vidaus tvarkos taisyklių, Skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus.

5.4. Nustatyta tvarka rengia Savivaldybės mero, Savivaldybės Administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę.

5.5. Atsižvelgiant į Savivaldybės veiklos specifiką, parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką, parengtą vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika.

5.6. Planuoja Skyriaus darbą, sudaro strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą viešojo juridinio asmens rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi. Planuojant Skyriaus veiklą, gali atsižvelgti į Savivaldybės administracijos direktoriaus, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų pasiūlymus.

5.7. Siekiant išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja Skyriaus veiklą, keičiasi informacija su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitais audito ir vidaus audito vykdytojais.

5.8. Užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą.

5.9. Sudaro sąlygas Skyriaus darbuotojams tobulinti profesinius įgūdžius.

5.10. Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka rengia informaciją apie Skyriaus veiklą bei Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą. Šią informaciją Savivaldybės administracijos direktorius teikia Finansų ministerijai.

5.11. Kasmet  iki kovo 1 dienos parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, jos prašymu, metinę Skyriaus veiklos ataskaitą, kurioje turi būti informacija apie vidaus kontrolės veikimą audituotuose subjektuose. Pateikia Valstybės kontrolei Skyriaus metinius vidaus audito planus per 10 kalendorinių dienų po jų suderinimo su Savivaldybės administracijos direktoriumi, o metines Skyriaus veiklos ataskaitas – iki kiekvienų metų kovo 1 dienos.

5.12. Jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, vidaus audito dokumentus perduoda teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.

5.13. Vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

5.13.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.13.2. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Savivaldybei kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

5.13.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

5.13.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose;

5.13.5. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

5.13.6. pagal suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi skyriaus veiklos planą organizuoja Savivaldybės administracijos padalinių, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

5.13.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

5.13.8. prižiūri Skyriaus darbuotojų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

5.14. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

5.15. Analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.

5.16. Pataria Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovams vidaus kontrolės klausimais.

5.17. Teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje.

5.18. Atlikdamas pavestas funkcijas, vadovaujasi vidaus auditą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Skyriaus veiklos nuostatais, Vidaus audito metodika, Skyriaus vedėjo pareigybės aprašymu, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymais.

5.19. Atlikdamas teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, laikosi vidaus auditorių profesinio elgesio principų ir normų, nustatytų Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėse.

5.20. Teikia aktualią informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajam specialistui.

5.21. Teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

5.22. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.23. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

_______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-423

CENTRALIZUOTO  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius ir funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.

4.3. Būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, viešuosius pirkimus, programų vertinimą, dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais, vidaus auditorių profesinės etikos principais ir normomis.

4.4. Mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1.  Vadovaujasi Skyriaus nuostatais, Vidaus audito metodika, pareigybės aprašymu, vidaus auditą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

5.2.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių naudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

5.2.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

5.2.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

5.2.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

5.2.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

5.2.6. turto apskaitą ir apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, racionalumą ir efektyvumą;

5.2.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus.

5.3. Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti viešojo juridinio asmens ir jam pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę.

5.4. Analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.

5.5. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

5.6. Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito), vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, kaupia ir analizuoja informaciją apie rekomendacijų vykdymą, siekiant įsitikinti, ar rekomendacijos įgyvendinamos, ar tai duoda rezultatą ir padėtis audituotame subjekte gerėja.

5.7. Nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių vidaus audito bei Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos sritis, pasikeitimus, papildymus,  nuolat tobulina savo žinias,  įgūdžius ir kitas profesines savybes  ir gebėjimus.

5.8. Dalyvauja planuojant Skyriaus veiklą, sudarant strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, rengiant metinę veiklos ataskaitą.

5.9. Teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos organizavimo tobulinimo, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų.

5.9. Konsultuoja audituojamųjų subjektų vadovus vidaus kontrolės klausimais, siekiant padėti tobulinti bei stiprinti vidaus kontrolę, rizikos veiksnių valdymą.

5.10. Rengia, tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus, perduoda teisės aktų nustatyta tvarka archyviniam saugojimui.

5.11. Laikydamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų profesinės etikos taisyklių, privalo:

5.11.1. būti objektyvus ir nešališkas, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo, vidaus audito metu nustatytų faktų bei gautos informacijos neatskleisti ne audituojamojo subjekto darbuotojams;

5.11.2. užtikrinti vidaus audito metu paimtų audituoti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterinių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;

5.11.3. aptarti parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių ir pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovais bei su atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais;

5.11.4. atsisakyti atlikti vidaus auditą ir pranešti apie tai Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijos direktoriui tuo atveju, kai atliekant vidaus auditą viešajame juridiniame asmenyje, jam pavaldžiame arba jo valdymo sričiai priskirtame viešajame juridiniame asmenyje gali iškilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas;

5.11.5. atlikus vidaus auditą, atsiskaityti Skyriaus vedėjui;

5.11.6. nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus.

5.12. Siekiant išsaugoti objektyvumą ir nepriklausomumą, neturi dalyvauti Savivaldybės administravimo subjektų, jos kontroliuojamų įmonių ir viešųjų juridinių asmenų valdymo organuose, rengiant vidaus kontrolės sistemos tobulinimo dokumentų projektus, nustatant bei įgyvendinant Savivaldybės administracijos, jos padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, procedūras, tikrinant bei vertinant veiklą, už kurią jis buvo atsakingas mažiau kaip prieš vienerius metus, prieš pradėdamas eiti vidaus auditoriaus pareigas.

5.13. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-423

CENTRALIZUOTO  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius ir funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.

4.3. Būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, viešuosius pirkimus, programų vertinimą, dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais, vidaus auditorių profesinės etikos principais ir normomis.

4.4. Mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1.  Vadovaujasi Skyriaus nuostatais, Vidaus audito metodika, pareigybės aprašymu, vidaus auditą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

5.2.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių naudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

5.2.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

5.2.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

5.2.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

5.2.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

5.2.6. turto apskaitą ir apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, racionalumą ir efektyvumą;

5.2.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus.

5.3. Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti viešojo juridinio asmens ir jam pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę.

5.4. Analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.

5.5. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

5.6. Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito), vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, kaupia ir analizuoja informaciją apie rekomendacijų vykdymą, siekiant įsitikinti, ar rekomendacijos įgyvendinamos, ar tai duoda rezultatą ir padėtis audituotame subjekte gerėja.

5.7. Nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių vidaus audito bei Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos sritis, pasikeitimus, papildymus,  nuolat tobulina savo žinias,  įgūdžius ir kitas profesines savybes  ir gebėjimus.

5.8. Dalyvauja planuojant Skyriaus veiklą, sudarant strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, rengiant metinę veiklos ataskaitą.

5.9. Teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos organizavimo tobulinimo, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų.

5.9. Konsultuoja audituojamųjų subjektų vadovus vidaus kontrolės klausimais, siekiant padėti tobulinti bei stiprinti vidaus kontrolę, rizikos veiksnių valdymą.

5.10. Rengia, tvarko ir apskaito dokumentus, perduoda teisės aktų nustatyta tvarka archyviniam saugojimui.

5.11. Laikydamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų profesinės etikos taisyklių, privalo:

5.11.1. būti objektyvus ir nešališkas, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo, vidaus audito metu nustatytų faktų bei gautos informacijos neatskleisti ne audituojamojo subjekto darbuotojams;

5.11.2. užtikrinti vidaus audito metu paimtų audituoti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterinių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;

5.11.3. aptarti parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių ir pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovais bei su atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais;

5.11.4. atsisakyti atlikti vidaus auditą ir pranešti apie tai Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijos direktoriui tuo atveju, kai atliekant vidaus auditą viešajame juridiniame asmenyje, jam pavaldžiame arba jo valdymo sričiai priskirtame viešajame juridiniame asmenyje gali iškilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas;

5.11.5. atlikus vidaus auditą, atsiskaityti Skyriaus vedėjui;

5.11.6. nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus.

5.12 Siekiant išsaugoti objektyvumą ir nepriklausomumą, neturi dalyvauti Savivaldybės administravimo subjektų, jos kontroliuojamų įmonių ir viešųjų juridinių asmenų valdymo organuose, rengiant vidaus kontrolės sistemos tobulinimo dokumentų projektus, nustatant bei įgyvendinant Savivaldybės administracijos, jos padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, procedūras, tikrinant bei vertinant veiklą, už kurią jis buvo atsakingas mažiau kaip prieš vienerius metus, prieš pradėdamas eiti vidaus auditoriaus pareigas.

5.13. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– tikrinti ir vertinti, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
– teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl savivaldybės administracijos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Savivaldybės administracijos padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
— vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
— veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
— strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitikimą jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
— finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
— lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
— turto apskaitą ir apsaugą;
— informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
– rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip patobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
– analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.
– atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.
– vykdo pažangos stebėjimą (veikla po atlikto audito);
– rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;
– organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;
– atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

Scroll to Top Skip to content