ADministracija

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius

Centralizuotas vidaus audito skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyriaus veiklos nuostatais.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 31 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-105

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklos tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat atskaitingas kolegialiam valdymo organui, jeigu kolegialus valdymo organas nurodytas viešojo juridinio asmens steigimo dokumentuose.

4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už ją atsakingas. Skyriaus vedėjo ir skyriaus specialistų veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsniu.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą ir Skyriaus veiklos nuostatais.

6. Skyriaus vadovo ir skyriaus specialistų priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų, pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir kitą įstatymuose nustatytą statusą turinčių asmenų priėmimą į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

7. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius“.

II SKYRIUS

SKYRIAUS  VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

8. Skyriaus veiklos tikslas – padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslo (-ų), tobulinant Savivaldybės administracijos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

9. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

9.1. tirti ir vertinti Savivaldybės administracijos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, atsižvelgiant į:

a) Savivaldybės administracijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi;

b) Savivaldybės administracijos strateginių planavimo dokumentų įgyvendinimą;

c) Savivaldybės administracijos veiklos vykdymą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

d) Savivaldybės administracijos turto apskaitą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

e) Savivaldybės administracijos teikiamą informaciją apie finansinę ir kitą veiklą;

9.2. tirti ir vertinti Savivaldybės administracijos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

9.3. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

9.4. konsultuoti Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

10. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. vertina, kaip Savivaldybės administracija, jai pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys:

10.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

10.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

10.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

10.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

10.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

10.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

10.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

10.2. vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

10.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

10.4. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

10.5. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

10.6. rengia ir teikia konsultacijas viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;

10.7. rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

10.8. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

11. Skyrius turi teisę:

11.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

11.2. naudotis visa Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, reikalinga Skyriaus funkcijoms atlikti;

11.3. gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;

11.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;

11.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;

11.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

11.7. gavusi Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

11.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

11.9. reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

12. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių, susijusių su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas.

14. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

15. Skyriaus vedėjas:

15.1. atsako už Skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

15.2. savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus;

15.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti Skyriaus specialistams;

15.4. atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje Skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;

15.5. atstovauja Savivaldybės administracijai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

15.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

15.7. gali turėti kitų teisės aktuose Skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su Skyriaus kompetencija.

16. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens paskirtas Skyriaus specialistas.

17. Skyriaus specialistai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

18. Specialieji reikalavimai Skyriaus vedėjui ir Skyriaus specialistams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose Skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose (pareiginėse instrukcijose).

19. Skyriaus vedėjas ir Skyriaus specialistai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.

20. Skyriaus vedėjas ir Skyriaus specialistai privalo:

20.1. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

20.2. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

20.3. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo.

V SKYRIUS

 SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

21. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

22. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

23. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

24. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

26. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

27. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

___________________________

  1. Atlikti 2 vidaus auditus, parengti objektyvias, aiškias, glaustas, atitinkančias galiojančių teisės aktų reikalavimus vidaus audito ataskaitas ir jas pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų įstaigų vadovams.
  2. Parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus strateginį 2024–2026 metų veiklos planą.
  3. Atlikti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus audituojamos aplinkos rizikingumo vertinimą už 2020–2022 metus, parengti darbo dokumentą, inicijuoti pasidalijimą žiniomis su Skyriaus darbuotojais.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-694

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vidaus auditas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

15. Kasmet iki kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, jos prašymu, metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.

16. Pateikia Valstybės kontrolei Skyriaus metinius vidaus audito planus per 10 k. d. po jų suderinimo su Savivaldybės administracijos direktoriumi, o metines Skyriaus veiklos ataskaitas – iki kiekvienų metų kovo 1 dienos.

17. Jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų institucijų, vidaus audito dokumentus perduoda teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.

18. Vykdo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme vidaus audito tarnybos vadovui nustatytas funkcijas.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

21.2. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

21.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

23.2. organizuotumas – 4;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

23.4. analizė ir pagrindimas – 4;

23.5. komunikacija – 4.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. strateginis požiūris – 4;

24.2. veiklos valdymas – 4;

24.3. lyderystė – 4.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. dokumentų valdymas – 4;

26.2. vidaus audito išmanymas – 4.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-694

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vidaus auditas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.

6. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.

9. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.

10. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.

11. Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.

12. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.

13. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.

14. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

15. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.

16. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.

17. Vadovaujasi ir vykdo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Skyriaus vidaus audito metodikos ir kitų vidaus audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, laikosi finansų ministro nustatytų vidaus auditorių profesinės etikos principų.

18. Rengia, tvarko ir apskaito dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyviniam saugojimui.

19. Teikia Skyriaus vedėjui pastabas, ir pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos organizavimo, tobulinimo, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų.

20. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

22.3. studijų kryptis – teisė;

22.4. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.6. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 3;

24.2. analizė ir pagrindimas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. organizuotumas – 3;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. dokumentų valdymas – 3;

25.2. vidaus audito išmanymas – 3.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-694

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vidaus auditas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.

8. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.

9. Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.

10. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.

11. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.

12. Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.

13. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.

14. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.

15. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.

16. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.

17. Vadovaujasi ir vykdo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Skyriaus vidaus audito metodikos ir kitų vidaus audito veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, laikosi finansų ministro nustatytų vidaus auditorių profesinės etikos principų.

18. Rengia, tvarko ir apskaito dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyviniam saugojimui.

19. Teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos organizavimo, tobulinimo, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų.

20. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

22.3. studijų kryptis – teisė;

22.4. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.6. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 3;

24.2. analizė ir pagrindimas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. organizuotumas – 3;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vidaus audito išmanymas – 3.

____________________

Scroll to Top