ADministracija

Bendrasis skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius

Bendrasis skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus veiklos nuostatais.

Bendrojo skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 11 d. įsakymu

B-ĮV-48

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Bendrojo skyriaus nuostatai nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

4. Skyrius nėra asignavimų valdytojas, jo veikla finansuojama iš biudžeto lėšų, skirtų Administracijai.

5. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius“.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus uždaviniai yra:

6.1. organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžių darbą;

6.2. administruoti elektroninę posėdžių vedimo sistemą;

6.3. organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos dokumentų valdymą;

6.4. administruoti elektroninę dokumentų valdymo sistemą;

6.5. organizuoti administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą ir duomenų teikimą centralizuotai viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir analizės informacinei sistemai;

6.6. užtikrinti teisės aktų projektų ir priimtų teisės aktų publikavimą ir viešinimą;

6.7. organizuoti fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, asmenų priėmimą, jų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimą;

6.8. organizuoti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

6.9. užtikrinti Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus priimamojo darbą;

6.10. užtikrinti Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų veiklos srityse korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

6.11. rūpintis Administracijos darbuotojų darbo sauga, priešgaisrine sauga;

6.12. organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos padalinių aprūpinimą materialinėmis ir techninėmis priemonėmis;

6.13. užtikrinti administracinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką.

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias Savivaldybei priskirtas valstybines funkcijas:

7.1. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės:

7.1.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas ir kiti jos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

7.1.2. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, dokumentų blankuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;

7.1.3. kontroliuoja, ar Savivaldybės visuomenės informavimo priemonės, leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias savarankiškąsias funkcijas:

8.1. Savivaldybės tarybos posėdžių darbo organizavimo:

8.1.1. organizuoja Savivaldybės tarybos posėdžių medžiagos pateikimą Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui, rašo Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, įformina priimtus sprendimus, perduoda juos atsakingiems asmenims ir Skyriaus kompetencijos ribose kontroliuoja jų vykdymą;

8.1.2. atlieka Savivaldybės tarybos posėdžio vedimo darbą elektroninės posėdžių vedimo sistemos pagalba;

8.1.3. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos dokumentų tvarkymą, jų tinkamą įforminimą ir perdavimą Administracijos archyvui;

8.1.4. atlieka Savivaldybės tarybos posėdžių techninį aptarnavimą.

8.2. Administracijos dokumentų valdymo ir Administracijos archyvo darbo organizavimo:

8.2.1. tvarko gautus ir siunčiamus dokumentus, registruoja juos Dokumentų valdymo sistemoje, daro jų skaitmenines kopijas, referuoja Savivaldybės merui bei Administracijos direktoriui apie gaunamų raštų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi raštai pagal rezoliucijas, išsiunčia juos vykdytojams arba adresatams, atlieka pašto siuntų ir kitos korespondencijos priėmimą bei išsiuntimą;

8.2.2. rengia Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

8.2.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius planus ir ataskaitas, kitus Administracijos veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus;

8.2.4. skelbia Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektus informacinėje sistemoje (TAIS);

8.2.5. skelbia Savivaldybės institucijų priimtus norminius teisės aktus Teisės aktų registre (TAR);

8.2.6. viešina Savivaldybės institucijų priimtus teisės aktus Savivaldybės bei specializuotoje interneto svetainėse;

8.2.7. kontroliuoja pagal Skyriaus kompetenciją dokumentų valdymo būklę, teikia metodinę pagalbą, organizuoja konsultacijas Administracijos darbuotojams;

8.2.8. formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką Savivaldybės padaliniuose ir pavaldžiose įstaigose;

8.2.9. rengia Administracijos suvestinius dokumentacijos planus, registrų sąrašus ir nustatyta tvarka teikia juos derinti Regioniniam valstybės archyvui elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir tvirtinti Administracijos direktoriui;

8.2.10. ruošia bylų saugojimo, dokumentų tikrinimo ir atrinktų naikinti bylų aktus, kitus dokumentus archyvo klausimais, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, esant reikalui, organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą;

8.2.11. išduoda turimų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, rengia atsakymus į užklausimus;

8.2.12. teikia informaciją valstybinių archyvų sistemos įstaigoms apie saugomus dokumentus;

8.2.13. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

8.2.14. nustatyta tvarka organizuoja slaptos informacijos raštvedybą;

8.2.15. konsultuoja Administracijos darbuotojus dėl dokumentų blankų, kurių privalomosios formos patvirtintos Savivaldybės institucijų teisės aktais, pateikimo Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijai;

8.3. Fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimo:

8.3.1. atlieka piliečių aptarnavimo vieno langelio principu funkciją Administracijoje;

8.3.2. registruoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus bei skundus, pildo jų priėmimą patvirtinančius dokumentus, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja, ar laiku atsakoma pareiškėjams, pareiškėjų pageidavimu rengia dokumentų kopijas, nuorašus bei išrašus;

8.3.3. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų, delegacijų, svečių priėmimą.

8.4. Korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje:

8.4.1. atlieka Administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą;

8.4.2 rengia Savivaldybės institucinės kovos su korupcija programos projektus, vykdo Savivaldybės institucinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę;

8.4.3. teikia informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius Administracijoje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;

8.4.4. teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainės skilčiai „Korupcijos prevencija“, nagrinėja Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutėje rastus pasiūlymus;

8.4.5. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų veiklos srityse;

8.4.6. kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Savivaldybės įstaigoje ar įmonėje;

8.4.7. atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu Administracijoje susijusią veiklą.

8.5. Administracinių patalpų priežiūros, Administracijos padalinių aprūpinimo materialinėmis ir techninėmis priemonėmis organizavimo:

8.5.1. prižiūri administracinius pastatus ir patalpas, rūpinasi vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų eksploatacija, patalpų švara ir tvarka;

8.5.2. organizuoja ir vykdo administracinių pastatų ir patalpų, teritorijos apsaugą;

8.5.3. organizuoja aprūpinimą transporto priemonėmis, rūpinasi jų priežiūra, remontu, draudimu;

8.5.4. aprūpina Administracijos padalinius kanceliarinėmis, švaros ir kt. prekėmis.

8.6. Inicijuoja, vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

8.7. Organizuoja administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą ir duomenų teikimą centralizuotai viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir analizės informacinei sistemai.

8.8. Užtikrina Administracijos darbuotojų darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

8.9. Nagrinėja skundus ir pareiškimus, surašo Administracinių nusižengimų protokolus Skyriaus kompetencijos klausimais.

8.10. Rūpinasi šventiniais sveikinimais, apdovanojimais, reprezentacinėmis priemonėmis.

8.11. Teikia pranešimus Juridinių asmenų registrui apie Savivaldybės duomenų įregistravimą.

8.12. Koordinuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų rinkimų, Referendumo įstatymuose savivaldybėms pavestų funkcijų vykdymą.

8.13. Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

11. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja Skyriaus darbą;

12.2. rengia ir derina Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

12.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

12.4. vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

12.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

12.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

13. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

14. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

15.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

15.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

15.3. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

15.4. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

15.5. dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose;

15.6. nustatyta tvarka naudotis organizacine technika, informacinėmis technologijomis bei telekomunikacijomis, duomenų bazėmis, transportu ir kt.;

15.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

16. Skyriaus darbuotojai privalo:

16.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

16.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

16.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

16.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

16.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

17. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

18. Reikalų perdavimo ir perėmimo akte turi būti įrašytas perduodamas turtas, kuriuo naudojosi atleidžiamas darbuotojas, darbuotojo vedamos ir sutvarkytos archyvinės bylos, už kurias jis buvo atsakingas, kita aktuali informacija.

19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

20. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

22. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

23. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

_________________________

Bendrojo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 472

BENDROJO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vedėjas (toliau –  Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, sprendžiant Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus darbo organizavimo klausimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo bendroji veiklos sritis – vidaus administravimas, dokumentų valdymas, administracinių paslaugų teikimas, viešieji ryšiai.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Administracijos bei Skyriaus veiklos nuostatais.

4.4. Mokėti sisteminti,  apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.7. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Skyriaus darbą ir paskirsto funkcijas tarp Skyriaus darbuotojų, atsako už Skyriaus funkcijų vykdymą ir jam pavestų užduočių kokybišką atlikimą, teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

5.2. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, planus, ataskaitas.

5.3. Rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vertina Skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo.

5.4. Organizuoja Savivaldybės tarybos techninį aptarnavimą, dokumentų įforminimą, viešinimą, paskelbimą visuomenei, pagal Skyriaus kompetenciją vykdo jų kontrolę.

5.5. Administruoja Savivaldybės tarybos posėdžių organizavimo, valdymo ir aptarnavimo sistemą (POVAS).

5.6. Atlieka Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus funkcijas.

5.7. Atlieka elektroninės Dokumentų valdymo sistemos (DVS) administratoriaus funkcijas.

5.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų raštų bei dokumentų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, registruoja Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiamų sprendimų projektus, Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus ir priimtus sprendimus.

5.9. Organizuoja Savivaldybės institucijų norminių teisės aktų paskelbimą Valstybės teisės aktų registrui bei duomenų apie Savivaldybės institucijų priimtus teisės aktus perdavimą Vyriausybės atstovo tarnybai Marijampolės apskrityje.

5.10. Organizuoja Savivaldybės institucijų teisės aktų paskelbimą Savivaldybės ir specializuotoje interneto svetainėse.

5.11. Kartu su Informacinių technologijų skyriumi organizuoja  e. dokumentų ir e. paslaugų įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje.

5.12. Koordinuoja asmenų aptarnavimą Savivaldybės administracijoje.

5.13. Pasirašo Savivaldybės archyve saugomų dokumentų pagrindu parengtas pažymas ir kitus siunčiamus dokumentus.

5.14. Tvirtina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Savivaldybės administracijos dokumentų kopijas, išrašus bei elektroninių dokumentų nuorašus.

5.15. Organizuoja Savivaldybės dokumentų apskaitą ir valdymą.

5.16. Organizuoja į elektroninę erdvę perkeliamų administracinių paslaugų aprašymų tvarkymą ir viešinimą.

5.17. Teikia pagal savo kompetenciją metodinę pagalbą Savivaldybės padalinių bei Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojams.

5.18. Nagrinėja nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją gyventojų pareiškimus, skundus, pasiūlymus.

5.19. Dalyvauja rengiant Savivaldybės veiklos programų projektus, Savivaldybės administracijos ataskaitas.

5.20. Dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.22. Teikia pagal veiklos sritį duomenis informacinėms sistemoms.

5.23. Koordinuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų rinkimų, Referendumo įstatymuose savivaldybėms pavestų funkcijų vykdymą.

5.24. Kontroliuoja Savivaldybės administracijos ūkio dalies darbą.

5.25. Atstovauja Skyriui santykiuose su kitais struktūriniais padaliniais bei Savivaldybei pavaldžiomis institucijomis Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.26. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-472

BENDROJO  SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO   KALBOS SPECIALISTO   PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis kalbos specialistas  (toliau vyriausiasis kalbos specialistas) yra  karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyriausiojo kalbos specialisto pareigybė reikalinga valstybinės kalbos priežiūrai Savivaldybės teritorijoje, joje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS  SRITIS

3. Vyriausiojo kalbos specialisto specialioji veiklos sritis – valstybinės kalbos priežiūra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties (lietuvių filologijos specializacija) išsilavinimą.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės lietuvių kalbos vartojimą, dokumentų rengimą.

4.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Kontroliuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą.

5.2. Tikrina, ar Savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas, ar viešojoje kalboje vartojamos oficialios Lietuvos vietovardžių formos, ar valstybinė kalba vartojama viešuosiuose užrašuose (reklamos, iškabų, skelbimų ir kt. tekstuose), ar tikrinamose interneto svetainėse laikomasi taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimų.

5.3.  Konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių juridinių asmenų darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais; teikia informaciją kalbos vartojimo klausimais rajono masinės informacijos priemonėms, rengia metodinius patarimus, straipsnius.

5.4. Dalyvauja (pakvietus arba esant reikalui) Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose, Savivaldybės įstaigų ir organizacijų viešuosiuose renginiuose; analizuoja nustatytas kalbos vartojimo klaidas, teikia rekomendacijas.

5.5. Vykdo specialius Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nurodymus.

5.6. Koordinuoja konkursus, viktorinas, renginius kalbos taisyklingumo tematika.

5.7. Rengia valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos ataskaitas ir teikia jas Valstybinei kalbos inspekcijai.

5.8. Tikrina į Savivaldybės interneto svetainę keliamos bei kitoms visuomenės informavimo priemonėms teikiamos informacijos kalbos taisyklingumą, teikia pastabas ir rekomendacijas.

5.9. Tikrina, redaguoja ir derina Savivaldybės institucijų nustatyta tvarka parengtų dokumentų projektus, tikrina, ar dokumentai atitinka valstybinės kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo reikalavimus.

5.10. Tikrina, redaguoja ir derina Savivaldybės administracijos, esant poreikiui, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, parengtų informacinių leidinių, lankstinukų, knygų, plakatų ir kitos rašytinės medžiagos apie Vilkaviškio rajoną projektus.

5.11. Surašo Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, skelbia juos Savivaldybės interneto svetainėje.

5.12. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.13. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.14. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.15. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.16. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-472

BENDROJO  SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis  specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra  karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga  administruoti  teisės aktų duomenų sistemas,  korupcijos prevencijai bei kontrolei vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis –  dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis, bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos  nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.4. Išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti.

4.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

4.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Renka, ruošia ir teikia dokumentus Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl valstybės apdovanojimų bei dėl Garbės piliečio vardo suteikimo.

5.2. Organizuoja įvairių raštų vertimą į (iš) užsienio kalbas (ų).

5.3. Organizuoja ir vykdo periodinės spaudos prenumeratą.

5.4. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų  projektus.

5.5. Pildo Savivaldybės vadovų, Savivaldybės tarybos narių, Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

5.6. Ruošia Savivaldybės vadovų padėkas, sveikinimo raštus.

5.7. Vykdo apklausas, renkant Savivaldybei reikalingą informaciją, apibendrina duomenis, teikia informaciją Savivaldybės vadovams, atsakingiems asmenims bei institucijoms.

5.8. Atlieka Savivaldybės tarybos posėdžio sekretoriaus funkcijas, pasėdžio sekretoriui dėl pateisinamų priežasčių negalint jų vykdyti.

5.9. Parengia seniūnaičių pažymėjimus,  tvarko ir atsako už jų apskaitą.

5.10. Rengia ir išsiunčia aktualizuotą Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkę,  Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityje, skyrių vedėjams.

5.11. Pateikia teisės aktų nustatyta tvarka teisės aktų registrui Savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus.

5.12. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Teisės aktų informacinei sistemai Savivaldybės tarybos rengiamų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus ar informaciją, kurių skelbimą teisės aktų informacinėje sistemoje nustato teisės aktai.

5.13. Nustatyta tvarka viešina Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus Savivaldybės bei specializuotoje interneto svetainėse.

5.14. Atlieka Savivaldybės administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.15. Analizuoja Savivaldybės institucinės kovos su korupcija programos projektus ir jų pakeitimo projektus, vykdo  Savivaldybės institucinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

5.16. Teikia informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius Savivaldybės administracijoje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais.

5.17. Rengia kreipimosi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dokumentus dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas ir teikia vadovams juos pasirašyti.

5.18. Analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi, paviešina kitiems Savivaldybės administracijos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus.

5.19. Analizuoja ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Savivaldybės administracijos veiklos srityje.

5.20. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais Savivaldybės administracijos  struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę.

5.21. Administruoja Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt skiltį „Korupcijos prevencija“, reguliariai nagrinėja Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutėje rastus pasiūlymus.

5.22. Vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų veiklos srityse.

5.23. Atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu Savivaldybės administracijoje susijusią veiklą.

5.24. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

5.25. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.26. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.27. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.28. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-472

BENDROJO  SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra  karjeros valstybės tarnautojas.

 II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga funkcijoms, susijusioms su dokumentų valdymu, viešinimu ir saugojimu atlikti taip pat Savivaldybės administracijos darbuotojų (toliau darbuotojų) saugos ir sveikatos reikalavimams Savivaldybės administracijoje įgyvendinti.

  III SKYRIUS

VEIKLOS  SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas, specialioji veiklos sritis – darbuotojų sauga.

  IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir:

4.1.1. iki 2017 m. birželio 30 d. mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse, arba

4.1.2. nuo 2017 m. liepos 1 d. jų žinios darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais turi būti patikrintos Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, reikalavimais.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti  ar susipažinti su įslaptinta informacija.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Kontroliuoja bylų tvarkymą Savivaldybės administracijos padaliniuose.

5.2. Organizuoja bylų sutvarkymą Bendrajame skyriuje, formuoja bylas pagal patvirtintą Dokumentacijos planą.

5.3. Nustatytu laiku parengia Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą ir registrų sąrašą, elektroninio archyvo informacinėje sistemoje teikia juos derinti regiono archyvui.

5.4. Rengia Bendrojo skyriaus veiklos dokumentų ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, naikinti atrinktų bylų aktus, kitus dokumentų apskaitos dokumentus.

5.5. Suderintą ir patvirtintą Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą ir registrų sąrašą elektroninės dokumentų valdymo sistemos priemonėmis pateikia savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir darbuotojams, neįeinantiems į struktūrinius padalinius.

5.6. Įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones: priima iš Savivaldybės administracijos padalinių ir darbuotojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, ilgai ir nuolat saugomus dokumentus, tikrina dokumentų fizinę būklę.

5.7. Analizuoja ir tvarko saugomų dokumentų apskaitą, kontroliuoja perduodamų saugoti dokumentų apyrašų, trumpai saugomų  dokumentų sąrašus bei naikinamų dokumentų aktų teisėtumą.

5.8. Tikrina ir teikia derinti Savivaldybei pavaldžių įstaigų dokumentų apskaitos dokumentus.

5.9. Vertina perduodamų valstybės archyvams dokumentų būklę, rengia aktus dokumentų bylų perdavimui valstybiniam saugojimui.

5.10. Išduoda Savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų pagrindu dokumentų kopijas, archyvinių dokumentų išrašus ir nuorašus, archyvo pažymas.

5.11. Teikia  informaciją ir ataskaitas regiono archyvui apie užbaigtas  dokumentų bylas bei saugomų dokumentų fondų sudėtį ir kiekio kaitą, ataskaitas.

5.12. Teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas dokumentų rengimo ir archyvo tvarkymo klausimais Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams.

5.13. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais bei raštų projektus.

5.14. Nustatyta tvarka registruoja Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, pagal kompetenciją vykdo jų kontrolę, viešina Savivaldybės bei specializuotoje interneto svetainėse.

5.15. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Teisės aktų registrui Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus norminius teisės aktus bei Savivaldybės mero priimtus teisės aktus, kuriuos skelbti privaloma pagal teisės aktus.

5.16. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Teisės aktų informacinei sistemai Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus rengiamų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus ar informaciją, kurių skelbimą teisės aktų informacinėje sistemoje nustato teisės aktai.

5.17. Parengia ir pateikia Skyriaus vedėjui (kartą per mėnesį) Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų veiklos klausimais kopijas kompiuterinėje laikmenoje.

5.18. Kontroliuoja, ar dokumentai rengiami laikantis teisės aktuose atitinkamiems dokumentams nustatytų reikalavimų.

5.19. Protokoluoja, esant reikalui, Savivaldybės mero potvarkiu ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  sudarytų komisijų posėdžius.

5.20. Atlieka Peticijų komisijos prie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atsakingojo sekretoriaus pareigas.

5.21. Konsultuoja darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia darbdaviui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti.

5.22. Konsultuoja Savivaldybės įstaigų, įmonių darbdavius, jų saugos darbe tarnybas, atsakingus darbuotojus, kaip vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei kituose darbų saugą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose nustatytus techniniu, higieninius, teisinius, organizacinius reikalavimus.

5.23. Dalyvauja Valstybinės darbo inspekcijos rengiamuose Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių patikrinimuose ir kontroliuoja kaip šalinami patikrinimų  metu rasti pažeidimai. Apie pažeidimų pašalinimą raštu informuoja Valstybinę darbo inspekciją.

5.24. Darbdavio nustatyta tvarka instruktuoja darbuotojus.

5.25. Organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

5.26. Sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą.

5.27. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įstaigoje.

5.28. Veda asmens medicininių knygelių apskaitą, daro jose įrašus apie darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą, kenksmingus rizikos veiksnius ir medžiagas.

5.29. Rengia įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus arba organizuoja jų parengimą.

5.30. Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruoja įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe.

5.31. Rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuoja jų parengimą, kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi.

5.32. Kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įstaigoje.

5.33. Teikia informaciją darbdaviui apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įstaigoje.

5.34. Organizuoja darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

5.35. Konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus įstaigoje naudojamos dokumentų valdymo sistemos klausimais, apie iškilusias problemas informuoja atsakingus asmenis.

5.36. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.37. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.38. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.39. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-472

BENDROJO  SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO   SPECIALISTO   PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas  (toliau vyriausiasis specialistas) yra  karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės administracijos vadovų priimamojo darbo organizavimo klausimams spręsti, užtikrinti piliečių aptarnavimą vieno langelio principu,  bendrųjų raštų, įslaptintų dokumentų  raštvedybai,  apsaugai ir kontrolei vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS  SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, valstybės tarnybą.

4.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti  ar susipažinti su įslaptinta informacija.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja administracijos priimamojo darbą, asmenų aptarnavimą.

5.2. Organizuoja piliečių vieno langelio principu aptarnavimą, teikia išsamią ir kokybišką informaciją apie Savivaldybės vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas.

5.3.  Kontroliuoja piliečių ir kitų asmenų prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais.

5.4. Organizuoja Savivaldybės svečių priėmimą.

5.5. Organizuoja įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja (prižiūri) jos apyvartą.

5.6. Pagal savo kompetenciją teikia informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams, struktūriniams teritoriniams padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei įstaigoms.

5.7. Atlieka prašymų, pasiūlymų, pareiškimų, skundų, siunčiamų bei gaunamų raštų registravimą, vykdo jų  kontrolę, rengia ataskaitas.

5.8.  Formuoja bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

5.9. Administruoja elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą.

5.10. Koordinuoja ir kontroliuoja elektroninių paslaugų teikimą.

5.11. Vykdo Savivaldybės atstovo funkcijas Lietuvos teismų elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, vykdo teisinių dokumentų kontrolę.

5.12. Atlieka pavedimų ir dokumentų, gaunamų valstybės institucijų informacinių dokumentų valdymo sistemų priemonėmis, tvarkymą ir vykdo kontrolę.

5.13. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.14. Paruošia ir išsiunčia sveikinimus, kvietimus įvairių švenčių proga fiziniams bei juridiniams asmenims.

5.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 2 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-725

BENDROJO SKYRIAUS ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrojo skyriaus ūkvedžio pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

3.2. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

3.3. Turėti asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą įmonėse, įstaigose ir organizacijose, pažymėjimą.

3.4. Būti susipažinusiam su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų eksploataciją, saugų darbą, materialinį aprūpinimą, priešgaisrinę bei elektros saugą, materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą.

3.5. Žinoti ir išmanyti pastatų, statinių, nesudėtingų  mechanizmų, patalpų  bei transporto priemonių  naudojimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką.

3.6. Žinoti medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas, atsiskaitymų už įrengimus, baldus, inventorių, kanceliarines prekes bei kitą turtą tvarką.

3.7. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir asmens higienos  reikalavimus.

3.8.  Mokėti pildyti  materialinių vertybių apskaitos dokumentus.

3.9. Išmanyti administracinio pastato šildymo, vandens, elektros tiekimo bei nuotekų šalinimo principus.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Rūpinasi administracinio pastato technine priežiūra, organizuoja patalpų remonto darbus, kontroliuoja  jų eigą, dalyvauja sudarant Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų remonto darbų planus.

4.2. Kontroliuoja elektros linijų instaliacijos tvarkingumą ir elektros energijos naudojimą, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę, organizuoja gedimų šalinimo darbus, vykdo administracinio pastato šildymo sistemos priežiūrą ir eksploataciją, atsako už priešgaisrinę saugą administraciniame pastate ir garažuose.

4.3. Aprūpina kanceliarinėmis prekėmis, baldais, kitu inventoriumi, ūkinėmis priemonėmis, reikalingais tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.

4.4. Vykdo  materialinių  vertybių apskaitą.

4.5. Kontroliuoja  patalpų, tvarkomos teritorijos priežiūros, apželdinimo ir kitus darbus.

4.6. Koordinuoja Savivaldybės administracijai priklausančių tarnybinių automobilių priskyrimo vairuotojams procedūras.

4.7. Kontroliuoja Savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių techninę būklę, vykdo jų perregistravimo, draudimo, remonto, aprūpinimo atsarginėmis dalimis bei priežiūros priemonėmis procedūras.

4.8. Išduoda vairuotojams bei administracijos struktūrinių padalinių specialistams kelionės  lapus, vykdo jų išdavimo  apskaitą.

4.9. Kontroliuoja Savivaldybės administracijai priklausančių automobilių naudojimą (spidometrų rodmenų, degalų, tepalų, detalių ir kitų medžiagų sunaudojimo patikrinimai ir pan.).

4.10. Iki kiekvieno mėnesio 15 d. sudaro  Bendrojo skyriaus sargų  budėjimo grafikus, juos teikia tvirtinti Administracijos direktoriui ir supažindina sargus.

4.11. Kiekvieną mėnesį informuoja Bendrojo skyriaus darbuotoją, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą, apie sargų darbo valandas, pateikia budėjimo grafikus.

4.12. Organizuoja techninį aptarnavimą Savivaldybės administracijos bei kitų organizacijų administraciniame pastate rengiamų pasitarimų, posėdžių bei kitų renginių metu.

4.13. Koordinuoja vairuotojų, sargų ir valytojų darbą.

4.14. Dalyvauja organizuojant, vykdant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais.

4.15. Organizuoja Savivaldybės administracijos teisės aktų nustatyta tvarka nurašomo turto defektinių aktų išrašymą, turto likvidavimą, utilizavimą.

4.16. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžių darbą;
– administruoti elektroninę posėdžių vedimo sistemą;
– organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos dokumentų valdymą;
– administruoti elektroninę dokumentų valdymo sistemą;
– organizuoti administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą ir duomenų teikimą centralizuotai viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir analizės informacinei sistemai;
– užtikrinti teisės aktų projektų ir priimtų teisės aktų publikavimą ir viešinimą;
– organizuoti fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, asmenų priėmimą, jų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimą;
– organizuoti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Vilkaviškio rajono savivaldybėje;
– užtikrinti Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus priimamojo darbą;
– užtikrinti Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų veiklos srityse korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
– rūpintis Administracijos darbuotojų darbo sauga, priešgaisrine sauga;
– organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos padalinių aprūpinimą materialinėmis ir techninėmis priemonėmis;
– užtikrinti administracinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės:
— kontroliuoja, kaip Savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas ir kiti jos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;
— kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, dokumentų blankuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;
— kontroliuoja, ar Savivaldybės visuomenės informavimo priemonės, leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų.
Dalyvavimas organizuojant įstatymų nustatytus rinkimus ir referendumus.

– Savivaldybės tarybos posėdžių darbo organizavimo.
– Administracijos dokumentų valdymo ir Administracijos archyvo darbo organizavimo.
– Fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimo.
– Administracijos veiklos sričių korupcijos analizės, prevencijos ir kontrolės srityse organizavimo.
– Administracinių patalpų priežiūros, Administracijos padalinių aprūpinimo materialinėmis ir techninėmis priemonėmis organizavimo:
– Viešųjų pirkimų Skyriaus kompetencijos klausimais inicijavimo, vykdymo.
– Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo ir duomenų teikimo centralizuotai viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir analizės informacinei sistemai organizavimo.
– Administracijos darbuotojų darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus užtikrinimo.
– Skundų ir pareiškimus nagrinėjimo Skyriaus kompetencijos klausimais.

Scroll to Top Skip to content