ADministracija

Bendrasis skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius

Bendrasis skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus veiklos nuostatais.

Bendrojo skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 11 d. įsakymu

B-ĮV-48

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Bendrojo skyriaus nuostatai nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

4. Skyrius nėra asignavimų valdytojas, jo veikla finansuojama iš biudžeto lėšų, skirtų Administracijai.

5. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius“.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus uždaviniai yra:

6.1. organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžių darbą;

6.2. administruoti elektroninę posėdžių vedimo sistemą;

6.3. organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos dokumentų valdymą;

6.4. administruoti elektroninę dokumentų valdymo sistemą;

6.5. organizuoti administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą ir duomenų teikimą centralizuotai viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir analizės informacinei sistemai;

6.6. užtikrinti teisės aktų projektų ir priimtų teisės aktų publikavimą ir viešinimą;

6.7. organizuoti fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, asmenų priėmimą, jų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimą;

6.8. organizuoti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

6.9. užtikrinti Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus priimamojo darbą;

6.10. užtikrinti Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų veiklos srityse korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

6.11. rūpintis Administracijos darbuotojų darbo sauga, priešgaisrine sauga;

6.12. organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos padalinių aprūpinimą materialinėmis ir techninėmis priemonėmis;

6.13. užtikrinti administracinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką.

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias Savivaldybei priskirtas valstybines funkcijas:

7.1. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės:

7.1.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas ir kiti jos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

7.1.2. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, dokumentų blankuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;

7.1.3. kontroliuoja, ar Savivaldybės visuomenės informavimo priemonės, leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias savarankiškąsias funkcijas:

8.1. Savivaldybės tarybos posėdžių darbo organizavimo:

8.1.1. organizuoja Savivaldybės tarybos posėdžių medžiagos pateikimą Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui, rašo Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, įformina priimtus sprendimus, perduoda juos atsakingiems asmenims ir Skyriaus kompetencijos ribose kontroliuoja jų vykdymą;

8.1.2. atlieka Savivaldybės tarybos posėdžio vedimo darbą elektroninės posėdžių vedimo sistemos pagalba;

8.1.3. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos dokumentų tvarkymą, jų tinkamą įforminimą ir perdavimą Administracijos archyvui;

8.1.4. atlieka Savivaldybės tarybos posėdžių techninį aptarnavimą.

8.2. Administracijos dokumentų valdymo ir Administracijos archyvo darbo organizavimo:

8.2.1. tvarko gautus ir siunčiamus dokumentus, registruoja juos Dokumentų valdymo sistemoje, daro jų skaitmenines kopijas, referuoja Savivaldybės merui bei Administracijos direktoriui apie gaunamų raštų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi raštai pagal rezoliucijas, išsiunčia juos vykdytojams arba adresatams, atlieka pašto siuntų ir kitos korespondencijos priėmimą bei išsiuntimą;

8.2.2. rengia Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

8.2.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius planus ir ataskaitas, kitus Administracijos veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus;

8.2.4. skelbia Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektus informacinėje sistemoje (TAIS);

8.2.5. skelbia Savivaldybės institucijų priimtus norminius teisės aktus Teisės aktų registre (TAR);

8.2.6. viešina Savivaldybės institucijų priimtus teisės aktus Savivaldybės bei specializuotoje interneto svetainėse;

8.2.7. kontroliuoja pagal Skyriaus kompetenciją dokumentų valdymo būklę, teikia metodinę pagalbą, organizuoja konsultacijas Administracijos darbuotojams;

8.2.8. formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką Savivaldybės padaliniuose ir pavaldžiose įstaigose;

8.2.9. rengia Administracijos suvestinius dokumentacijos planus, registrų sąrašus ir nustatyta tvarka teikia juos derinti Regioniniam valstybės archyvui elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir tvirtinti Administracijos direktoriui;

8.2.10. ruošia bylų saugojimo, dokumentų tikrinimo ir atrinktų naikinti bylų aktus, kitus dokumentus archyvo klausimais, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, esant reikalui, organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą;

8.2.11. išduoda turimų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, rengia atsakymus į užklausimus;

8.2.12. teikia informaciją valstybinių archyvų sistemos įstaigoms apie saugomus dokumentus;

8.2.13. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

8.2.14. nustatyta tvarka organizuoja slaptos informacijos raštvedybą;

8.2.15. konsultuoja Administracijos darbuotojus dėl dokumentų blankų, kurių privalomosios formos patvirtintos Savivaldybės institucijų teisės aktais, pateikimo Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijai;

8.3. Fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimo:

8.3.1. atlieka piliečių aptarnavimo vieno langelio principu funkciją Administracijoje;

8.3.2. registruoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus bei skundus, pildo jų priėmimą patvirtinančius dokumentus, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja, ar laiku atsakoma pareiškėjams, pareiškėjų pageidavimu rengia dokumentų kopijas, nuorašus bei išrašus;

8.3.3. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų, delegacijų, svečių priėmimą.

8.4. Korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje:

8.4.1. atlieka Administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą;

8.4.2 rengia Savivaldybės institucinės kovos su korupcija programos projektus, vykdo Savivaldybės institucinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę;

8.4.3. teikia informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius Administracijoje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;

8.4.4. teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainės skilčiai „Korupcijos prevencija“, nagrinėja Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutėje rastus pasiūlymus;

8.4.5. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų veiklos srityse;

8.4.6. kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Savivaldybės įstaigoje ar įmonėje;

8.4.7. atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu Administracijoje susijusią veiklą.

8.5. Administracinių patalpų priežiūros, Administracijos padalinių aprūpinimo materialinėmis ir techninėmis priemonėmis organizavimo:

8.5.1. prižiūri administracinius pastatus ir patalpas, rūpinasi vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų eksploatacija, patalpų švara ir tvarka;

8.5.2. organizuoja ir vykdo administracinių pastatų ir patalpų, teritorijos apsaugą;

8.5.3. organizuoja aprūpinimą transporto priemonėmis, rūpinasi jų priežiūra, remontu, draudimu;

8.5.4. aprūpina Administracijos padalinius kanceliarinėmis, švaros ir kt. prekėmis.

8.6. Inicijuoja, vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

8.7. Organizuoja administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą ir duomenų teikimą centralizuotai viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir analizės informacinei sistemai.

8.8. Užtikrina Administracijos darbuotojų darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

8.9. Nagrinėja skundus ir pareiškimus, surašo Administracinių nusižengimų protokolus Skyriaus kompetencijos klausimais.

8.10. Rūpinasi šventiniais sveikinimais, apdovanojimais, reprezentacinėmis priemonėmis.

8.11. Teikia pranešimus Juridinių asmenų registrui apie Savivaldybės duomenų įregistravimą.

8.12. Koordinuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų rinkimų, Referendumo įstatymuose savivaldybėms pavestų funkcijų vykdymą.

8.13. Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

11. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Administracijos direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. organizuoja Skyriaus darbą;

12.2. rengia ir derina Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

12.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

12.4. vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

12.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

12.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

13. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

14. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

15.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

15.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

15.3. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

15.4. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

15.5. dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose;

15.6. nustatyta tvarka naudotis organizacine technika, informacinėmis technologijomis bei telekomunikacijomis, duomenų bazėmis, transportu ir kt.;

15.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

16. Skyriaus darbuotojai privalo:

16.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

16.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

16.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

16.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

16.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

17. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

18. Reikalų perdavimo ir perėmimo akte turi būti įrašytas perduodamas turtas, kuriuo naudojosi atleidžiamas darbuotojas, darbuotojo vedamos ir sutvarkytos archyvinės bylos, už kurias jis buvo atsakingas, kita aktuali informacija.

19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

20. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

22. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

23. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

_________________________

  1. Organizuoti seniūnijų seniūnams konsultacinį pasitarimą.
  2. Organizuoti Savivaldybės administracijos 2024 m. dokumentacijos plano parengimą.
  3. Organizuoti gaisrinės saugos mokymus.

Bendrojo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m.birželio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 700

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3.    Bendrosios veiklos sritys – dokumentų valdymas (pagrindinė).

4.    Specialioji veiklos sritis – administracinių  paslaugų teikimas, vidaus administravimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5.    Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1.    dokumentų valdymas.

6.    Papildomų veiklų sričių specializacija:

6.1.   administracinių paslaugų teikimas;

6.2.   vidaus administravimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Koordinuoja asmenų aptarnavimą Savivaldybės administracijoje.

17. Tvirtina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Savivaldybės administracijos dokumentų kopijas, išrašus bei elektroninių dokumentų nuorašus.

18. Teikia pagal veiklos sritį duomenis informacinėms sistemoms.

19. Pasirašo Savivaldybės archyve saugomų dokumentų pagrindu parengtas pažymas ir kitus siunčiamus dokumentus.

20. Organizuoja į elektroninę erdvę perkeliamų administracinių paslaugų aprašymų tvarkymą ir viešinimą.

21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – ekonomika;

23.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;

23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

24.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

25.2. organizuotumas – 4;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

25.4. analizė ir pagrindimas – 5;

25.5. komunikacija – 4.

26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. strateginis požiūris – 4;

26.2. veiklos valdymas – 4;

26.3. lyderystė – 4.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. informacijos valdymas – 4.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. dokumentų valdymas – 4;

28.2. viešųjų ryšių išmanymas – 4.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m.birželio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 700

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO KALBOS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3.    Specialioji veiklos sritis – kitos specialiosios veiklos sritys (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. valstybinės kalbos priežiūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Tikrina, redaguoja, derina  Savivaldybės administracijos, esant poreikiui, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, parengtų dokumentų, kitos rašytinės medžiagos apie Vilkaviškio rajoną projektus.

6. Surašo Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, skelbia Savivaldybės interneto svetainėje.

7. Rengia Savivaldybės teisės aktų ir raštų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

8. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

9. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui atlieka Antikorupcijos komisijos prie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atsakingojo sekretoriaus pareigas.

10. Atlieka Savivaldybės įmonių ir įstaigų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją.

11. Tikrina visuomenės informavimo priemonių (spaudos leidinių, interneto svetainių) valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumą.

12. Tikrina neperiodinės spaudos leidinių valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumą.

13. Tikrina reklamos ir viešųjų užrašų valstybinės kalbos taisyklingumą.

14. Vykdo informacinę ir šviečiamąją veiklą valstybinės kalbos vartojimo klausimais (straipsniai spaudoje, atmintinės ir rekomendacijos dėl valstybinės kalbos taisyklingumo Savivaldybės interneto svetainėje ir kita).

15. Įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.

16. Konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą).

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. komunikacija – 3;

20.2. analizė ir pagrindimas – 4;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. organizuotumas – 3;

20.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

21.2. informacijos valdymas – 3.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 426

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. dokumentų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Dokumentų valdymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Administracinių paslaugų aprašymų stebėsena ir analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS                  

7. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

8. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

11. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.                                                     

15. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Teisės aktų informacinei sistemai Savivaldybės teisės aktus bei jų projektus, Savivaldybės bei specializuotoje interneto svetainėje viešina Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus.

16. Rengia ir išsiunčia aktualizuotą Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkę, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Tarybos nariams, Vyriausybės atstovų įstaigai, skyrių vedėjams.

17. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

18. Pildo Bendrojo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

19. Organizuoja Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą bei tikslinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Pildo ir tikslina administracinių paslaugų aprašymus Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje.                                                      

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                  

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

21.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.5. darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

21.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija – 3;

22.2. analizė ir pagrindimas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. organizuotumas – 3;

22.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. informacijos valdymas – 3;

23.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. dokumentų valdymas – 3.

_______________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m.birželio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 700

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas (pagrindinė).

4. Papildoma veiklos sritis – kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. dokumentų valdymas.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. darbuotojų sauga.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

8. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.

12. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.

13. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

16. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.

17. Konsultuoja Savivaldybės įmonių, įstaigų darbuotojus kaip vykdyti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei kituose darbuotojų saugą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

18. Dalyvauja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbų saugos patikrinimuose ir kontroliuoja kaip šalinami patikrinimų metu nustatyti pažeidimai, apie pažeidimų pašalinimą informuoja Valstybinę darbo inspekciją.

19. Darbdavio nustatyta tvarka instruktuoja darbuotojus.

20. Organizuoja darbuotojų mokymus ,darbuotojų informavimą ir švietimą darbų saugos ir sveikatos klausimais.

21. Rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencines priemones.

22. Veda asmens medicininių knygelių apskaitą, daro jose įrašus apie pavojingus darbus, kenksmingus rizikos veiksnius ir medžiagas.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

24.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

arba:

24.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.5. darbo patirtis – dokumentų tvarkymo ir apskaitos patirtis;

24.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:

25.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

25.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

26. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

26.1. darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. komunikacija – 3;

27.2. analizė ir pagrindimas – 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

27.4. organizuotumas – 3;

27.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

28.2. informacijos valdymas – 3.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. dokumentų valdymas – 3.

____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m.birželio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 700

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas (pagrindinė).

4. Specialioji veiklos sritis – kitos specialiosios veiklos sritys (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. dokumentų valdymas.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. piliečių aptarnavimas vieno langelio principu.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

8. Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

11. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

12. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Organizuoja Savivaldybės administracijos priimamojo darbą, asmenų aptarnavimą.

14. Organizuoja piliečių aptarnavimą vieno langelio principu.

15. Organizuoja įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja  jos apyvartą.

16. Administruoja elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo asmenims informacinę sistemą.

17. Vykdo Savivaldybės atstovo funkcijas Lietuvos teismų elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje.

18. Organizuoja Savivaldybės svečių priėmimą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.4. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

21. Atitikimas kitiems reikalavimams:

21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

21.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija – 4;

22.2. analizė ir pagrindimas – 3;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

22.4. organizuotumas – 3;

22.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

23.2. informacijos valdymas – 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. dokumentų valdymas – 3.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 2 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-725

BENDROJO SKYRIAUS ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrojo skyriaus ūkvedžio pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

3.2. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

3.3. Turėti asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą įmonėse, įstaigose ir organizacijose, pažymėjimą.

3.4. Būti susipažinusiam su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų eksploataciją, saugų darbą, materialinį aprūpinimą, priešgaisrinę bei elektros saugą, materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą.

3.5. Žinoti ir išmanyti pastatų, statinių, nesudėtingų  mechanizmų, patalpų  bei transporto priemonių  naudojimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką.

3.6. Žinoti medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas, atsiskaitymų už įrengimus, baldus, inventorių, kanceliarines prekes bei kitą turtą tvarką.

3.7. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir asmens higienos  reikalavimus.

3.8.  Mokėti pildyti  materialinių vertybių apskaitos dokumentus.

3.9. Išmanyti administracinio pastato šildymo, vandens, elektros tiekimo bei nuotekų šalinimo principus.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Rūpinasi administracinio pastato technine priežiūra, organizuoja patalpų remonto darbus, kontroliuoja  jų eigą, dalyvauja sudarant Savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų remonto darbų planus.

4.2. Kontroliuoja elektros linijų instaliacijos tvarkingumą ir elektros energijos naudojimą, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę, organizuoja gedimų šalinimo darbus, vykdo administracinio pastato šildymo sistemos priežiūrą ir eksploataciją, atsako už priešgaisrinę saugą administraciniame pastate ir garažuose.

4.3. Aprūpina kanceliarinėmis prekėmis, baldais, kitu inventoriumi, ūkinėmis priemonėmis, reikalingais tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.

4.4. Vykdo  materialinių  vertybių apskaitą.

4.5. Kontroliuoja  patalpų, tvarkomos teritorijos priežiūros, apželdinimo ir kitus darbus.

4.6. Koordinuoja Savivaldybės administracijai priklausančių tarnybinių automobilių priskyrimo vairuotojams procedūras.

4.7. Kontroliuoja Savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių techninę būklę, vykdo jų perregistravimo, draudimo, remonto, aprūpinimo atsarginėmis dalimis bei priežiūros priemonėmis procedūras.

4.8. Išduoda vairuotojams bei administracijos struktūrinių padalinių specialistams kelionės  lapus, vykdo jų išdavimo  apskaitą.

4.9. Kontroliuoja Savivaldybės administracijai priklausančių automobilių naudojimą (spidometrų rodmenų, degalų, tepalų, detalių ir kitų medžiagų sunaudojimo patikrinimai ir pan.).

4.10. Iki kiekvieno mėnesio 15 d. sudaro  Bendrojo skyriaus sargų  budėjimo grafikus, juos teikia tvirtinti Administracijos direktoriui ir supažindina sargus.

4.11. Kiekvieną mėnesį informuoja Bendrojo skyriaus darbuotoją, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą, apie sargų darbo valandas, pateikia budėjimo grafikus.

4.12. Organizuoja techninį aptarnavimą Savivaldybės administracijos bei kitų organizacijų administraciniame pastate rengiamų pasitarimų, posėdžių bei kitų renginių metu.

4.13. Koordinuoja vairuotojų, sargų ir valytojų darbą.

4.14. Dalyvauja organizuojant, vykdant viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais.

4.15. Organizuoja Savivaldybės administracijos teisės aktų nustatyta tvarka nurašomo turto defektinių aktų išrašymą, turto likvidavimą, utilizavimą.

4.16. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

Scroll to Top