ADministracija

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

Architektūros ir urbanistikos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatais.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m kovo 19 d. Įsakymu Nr.B-ĮV- 28

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI 

I SKYRIAUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyriaus) statusą, pagrindinius uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teritorijų planavimo normų sąvadu, nustatyta tvarka patvirtintais statybos techniniais reglamentais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su įrašu: „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Architektūros ir urbanistikos skyrius“.

II SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra įgyvendinti valstybės politiką teritorijų planavimo ir kraštotvarkos, statybos ir architektūros, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, žemėtvarkos, nekilnojamojo kultūros paveldo, geodezijos ir kartografijos srityse pagal teisės aktuose savivaldybėms priskirtas funkcijas.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6. 1. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus teritorijų planavimo srityje:

6.1.1. organizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);

6.1.2. vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos sistemoje (TPSIS);

6.1.3. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus;

6.1.4. rengia teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius, planavimo darbų programas, planavimo užduotis (technines specifikacijas);

6.1.5. rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo sąlygas;

6.1.6. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo;

6.1.7. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;

6.1.8 organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų rengiamų  teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gautus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų, konsultuoja suinteresuotus asmenis sprendžiant ginčus, iškilusius  teritorijų planavimo proceso metu;

6.1.9. derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei derinant kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinius;

6.1.10. tvarko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenis Savivaldybės teritorijoje;

6.1.11. teikia Savivaldybės tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui  pasiūlymus dėl kraštovaizdžio formavimo principų realizavimo Savivaldybės teritorijoje;

6.1.12. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

6.2. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus statybos ir architektūros srityje:

6.2.1. nagrinėja statytojo parengtas projektinių pasiūlymų užduotis, reikalui esant, atsižvelgdamas į konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų užduotyse nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentų parametrus bei teisės aktų nustatyta tvarka derina šias užduotis;

6.2.2. atlieka visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą bei visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinių pasiūlymus procedūras informacinėje sistemoje „Infostatyba,“ teikia skelbimus ir projektinius pasiūlymus, gautus iš statytojų viešinti Savivaldybės interneto puslapyje;

6.2.3. patikrina projektinius pasiūlymus bei kitus dokumentus po atliktų viešinimo procedūrų bei jiems pritaria / nepritaria  informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6.2.4. nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus išduoti specialiuosius reikalavimus, teikia paraiškas įstatymo nustatytoms institucijoms – dėl specialiųjų reikalavimų parengimo;

6.2.5. nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;

6.2.6. išduoda  specialiųjų reikalavimų rinkinius informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6.2.7. rengia ir išduoda sąlygas vandens gręžiniams įsirengti bei derina šių įrenginių projektus;

6.2.8. nagrinėja, tikrina ir tvarko duomenis ir dokumentus, susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

6.2.9. išduoda įstatymų nustatyta tvarka statybą leidžiančių dokumentus informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6.2.10. derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus;

6.2.11  tvarko statybą leidžiančių dokumentų registrą;

6.3. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) srityje:

6.3.1. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinime, nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos atrankos informaciją, pagal kurią nustatoma, ar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą bei teikia pasiūlymus atsakingai institucijai;

6.3.2. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinime (PAV), gautą  programą išnagrinėja bei raštu pateikia motyvuotas išvadas ar motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti programą;

6.3.3. iki PAV programos patvirtinimo, Savivaldybės tarybai priėmus neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, informuoja atsakingąją instituciją ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) ir kartu pateikia motyvuotą Savivaldybės tarybos sprendimą;

6.3.4. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinime (PAV), išnagrinėja ataskaitą bei suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir pagal kompetenciją pateikia raštu motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai arba motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti ataskaitą;

6.4. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus žemėtvarkos srityje:

6.4.1. teikia Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimo, organizuoja žemės valdų dokumentų rengimą, konsultuoja suinteresuotus asmenis apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;

6.4.2. skaičiuoja žemės sklypų vertę bei vertės priedą dėl inžinerinių statinių, žemės sklypo vertės pataisos koeficientą sklypo padėčiai Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestuose įvertinti  kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu;

6.4.3. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui įstatymų nustatytais atvejais inicijuoti ir / ar organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą;

6.4.4. rengia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti;

6.4.5. nagrinėja, derina parengtus žemėtvarkos planavimo dokumentus bei atlieka kitas procedūras, susijusias su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu, naudodamasis Žemėtvarkos dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);

6.4.6. organizuoja žemės sklypų planų parengimo procedūras pagal parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir žemėtvarkos planavimo dokumentus;

6.4.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žemės plotų priskirtinų valstybės išperkamai (ar) neprivatizuojamai žemei;

6.4.8. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymo ir / ar keitimo tvarkos bei organizuoja procedūras, reikalingas pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir / ar būdą;

6.4.9. dalyvauja atliekant specialiojo teritorijų planavimo dokumentų žemėtvarkos dokumentų rengimo procedūras, naudodamasis Žemėtvarkos dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS) rengia sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams, žemėtvarkos schemoms rengti, organizuoja projektų  bei schemų derinimą Teritorijų planavimo komisijoje bei registravimą TPDR;

6.5. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus nekilnojamojo kultūros paveldo srityje:

6.5.1. rūpinasi Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų būkle, jų teritorijoje ir apsauginėse zonose vykdomais darbais;

6.5.2. tikrina nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;

6.5.3. kaupia informaciją apie į registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias Savivaldybės teritorijoje, jų būklę, fiksuoja naujus, galinčius turėti vertingųjų savybių, kultūros paveldo objektus;

6.5.4. dalyvauja rengiant vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kultūros paveldo išsaugojimo ir panaudojimo programas;

6.5.5. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius, įmones, įstaigas, organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimai;

6.5.6. tarpininkauja tarp valdytojų ir Departamento, priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;

6.5.7. dalyvauja investiciniuose nekilnojamojo kultūros paveldo projektuose;

6.5.8. perduoda pranešimus  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytais atvejais;

6.5.9. informuoja Departamentą apie Savivaldybės institucijų priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;

6.5.10. teikia valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;

6.5.11. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;

6.5.12. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;

6.5.12. rengia Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, ugdymo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų įgyvendinimą, parengia ir išduoda vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;

6.5.13. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;

6.5.14. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;

6.5.15. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;

6.5.16. teikia kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo atskleidimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;

6.5.17. turi teisę gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;

6.5.18. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

6.6. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus geodezijos ir kartografijos srityje:

6.6.1. tvarko Savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;

6.6.2. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro Savivaldybės teritorijos 1:2 000 ir didesnio mastelio topografiniai planai, erdvinių duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

6.6.3. sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos Savivaldybės teritorijoje klausimus;

6.6.4. organizuoja Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, 1:2 000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus;

6.6.5. teikia geodezinės, kartografinės medžiagos ir Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių duomenis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

6.6.6. derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

6.6.7. atlieka geodezininko vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse priežiūrą ir apie pastebėtus pažeidimus raštu informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją;

6.6.8. neatlygintinai teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus valstybiniams erdvinių duomenų rinkiniams ir žemėlapiams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti;

6.6.9. įstatymų nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių autorių išimtines turtines teises;

6.6.10. saugo Savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);

6.6.11. tvarko Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos sudaro savivaldybės teritorijos topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkinių duomenys;

6.6.12. nagrinėja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo klausimais;

6.6.13. organizuoja statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrą;

6.7. nagrinėja pasiūlymus bei rengia dokumentus nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms

6.8. organizuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų ir seniūnijos buveinės  nustatymą ir keitimą, pavadinimo seniūnijai suteikimą ir keitimą, dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai, vadovaujantis Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašu

6.9. suteikia adresus žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimus gatvėms, Savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, keičia  ar panaikina adresus ir / ar pavadinimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

6.10. planuoja lėšų poreikį teritorijų planavimo dokumentams, kultūros paveldo objektų, Savivaldybės teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir keitimo projektams, topografinių duomenų bei Savivaldybė erdvinių duomenų rinkinių (SEDR) administravimui iš Savivaldybės, valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų lėšų, rengia teritorijų planavimo programos projektą Savivaldybės biudžetui sudaryti;

6.11. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja rengia pirkimų planus bei kitus dokumentus Skyriui reikiamų paslaugų viešųjų pirkimų procedūroms atlikti;

6.12. tvarko dokumentų, susijusių su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, registrus ir archyvus;

6.13. dalyvauja Teritorijų planavimo komisijos, Statybos užbaigimo komisijos ir pagal kompetenciją kitų komisijų darbe;

6.14. įstatymų nustatyta tvarka teikia statistinius duomenis;

6.15 rengia Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka, derina kitų Savivaldybės padalinių dokumentų projektus;

6.16. tvarko dokumentų, susijusių su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, registrus ir archyvus;

6.17. dalyvauja Savivaldybės administracijos darbe – įvairiose komisijose, rengiant Savivaldybės strateginius, veiklos planus, atlieka kitus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

III SKYRIUS

 SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas – vyriausiasis  architektas (toliau Skyriaus vedėjas), kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, stažuočių ir ligos metu, Skyriaus vedėjo siūlymu, pavaduoja kitas Skyriaus darbuotojas, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

13.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes ir lėšas;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar  papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

___________________

1.      Pateikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planą.

2.      Pateikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Dviračių tako aplink Paežerių ežerą specialųjį planą.

3.      TPDRIS sistemoje sukurti pradedamo rengti Vilkaviškio miesto kvartalo detaliojo plano administravimo bylą.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-739

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

VEDĖJO-VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. teritorijų planavimas ir architektūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja teritorijų planavimą savivaldybės teritorijoje.

15. Koordinuoja ir kontroliuoja kompleksinę kraštotvarkos ir paminklosaugos veiklą, geografinių informacinių sistemų (GIS) geografinių duomenų banko tvarkymą, adresų (gatvių, aikščių pavadinimų, žemės sklypų numerių) suteikimo bei keitimo procedūrų vykdymą.

16. Dalyvauja rengiant rajono (rajono miestų) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus. Organizuoja Savivaldybės teritorijos ir jos dalių kompleksinio planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą. Koordinuoja teritorijų planavimo dokumentų sąlygų sąvado rengimą.

17. Organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus.

18. Paruošia ir pateikia planavimo sąlygas kompleksinio planavimo organizatoriui. Paruošia planavimo užduotis kompleksinio planavimo dokumentams rengti, kai planavimo organizatorius yra Savivaldybė. Organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą.

19. Teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje. Derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus.

20. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių projektų rengimo, tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos keitimo galimybių ir tvarkos klausimais. Nagrinėja ir sprendžia piliečių prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.

21. Organizuoja visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą, dalyvauja projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrose, derina statytojų pateiktus projektinius pasiūlymus bei raštu jiems pritaria arba motyvuotai nepritaria. Derina statinio projekto rengimo dokumentus.

22. Nustato statinio projekto rengimui specialiuosius architektūros reikalavimus. Rengia specialiųjų reikalavimų projektavimui sąvadą. Tikrina statinių projektus, pateiktus statybą leidžiantiems dokumentams gauti. Atstovauja Savivaldybės administracijai statinių statybos užbaigimo komisijose.

23. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

25.2. darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis;

25.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:

26.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

26.2. atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus.

27. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

27.1. vyriausiojo architekto.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

28.2. organizuotumas – 4;

28.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

28.4. analizė ir pagrindimas – 4;

28.5. komunikacija – 4.

29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. strateginis požiūris – 4;

29.2. veiklos valdymas – 4;

29.3. lyderystė – 4.

30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

30.1. įžvalgumas – 4.

31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

31.1. veiklos planavimas – 4;

31.2. viešųjų pirkimų išmanymas – 4.

______________________

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-1184

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas, statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, adresų suteikimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

9. Dalyvauja rengiant Savivaldybės veiklos strateginius planus, rengia Skyriaus veiklos planus ir viešųjų pirkimų planus. Vykdo su pareigybės funkcijomis susijusių paslaugų viešuosius pirkimus.

10. Nagrinėja ir tvarko duomenis ir dokumentus, susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu IS „Infostatyba“. Išduoda teisės aktų nustatyta tvarka statybą leidžiančius dokumentus.

11. Administruoja Savivaldybės objektų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ŽPDRIS sistemoje, rengia ir teikia tvirtinimui reikalavimus minėtų projektų rengimui. Inicijuoja žemės sklypų kadastrinių matavimų rengimą. Derina žemės reformos žemėtvarkos projektus bei jiems prilyginamus planus.

12. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl pavadinimų gatvėms ir kitiems objektams suteikimo bei keitimo. Teikia duomenis bei dokumentus naujų gatvių, esamų pakeitimo ar patikslinimo įregistravimui VĮ Registrų centro Adresų registrui.

13. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų su priedais projektus dėl adreso suteikimo bei keitimo adresų objektams. Teikia adresų suteikimo, pakeitimo duomenis bei dokumentus VĮ Registrų centro Adresų registrui.

14. Tvarko teritorijų planavimo komisijos protokolus ir jų registrą. Dalyvauja komisijų darbe.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

16.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

16.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.5. darbo patirtis – statybos inžinerijos patirtis;

16.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

17.2. organizuotumas – 3;

17.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

17.4. analizė ir pagrindimas – 3;

17.5. komunikacija – 4.

18. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. informacijos valdymas – 3.

19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3;

19.3. informacinių technologijų valdymas – 3.  

_______________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 18 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1139

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros paveldo departamento, Valstybinės paminklosaugos komisijos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo, kilnojamųjų kultūros vertybių priežiūrą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Rūpinasi Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų būkle, jų teritorijoje ir apsauginėse zonose vykdomais darbais, apie reikalingus objektų tvarkymo darbus informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiajį architektą.

4.2. Tikrina nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui Kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka.

4.3. Kaupia informaciją apie į registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias Savivaldybės teritorijoje, jų būklę, fiksuoja naujus kultūros paveldo objektus, galinčius turėti vertingųjų savybių, apie juos informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį architektą.

4.4. Rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, raštų projektus.

4.5. Dalyvauja rengiant vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kultūros paveldo išsaugojimo ir panaudojimo programas.

4.6. Dalyvauja atliktų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo komisijų ir Savivaldybės sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.

4.7. Užpildo nustatytos formos prašymus ir perduoda Kultūros paveldo departamentui per kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS).

4.8. Savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų atžvilgiu atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme.

4.9. Informuoja Savivaldybės administracijos padalinius, įmones, įstaigas, organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais.

4.10. Informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį architektą apie kultūros paveldo objektus, prie kurių būtina įrengti informacinius ženklus, padedančius juos surasti ir susipažinti su jų istorija.

4.11. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus.

4.12. Pagal kompetenciją dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus.

4.13. Tvarko ilgai, nuolat ir trumpai saugomų Skyriaus dokumentų bylas ir atsako už jų saugojimą.

4.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 13 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-631

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (technologijos mokslų studijų srities).

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemėtvarką, geodeziją ir kartografija, Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCAD.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto pavedimu padeda atlikti Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, 1:2 000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus.

4.2. Teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo bei kartografijos darbų.

4.3. Dalyvauja sprendžiant Savivaldybės geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos atnaujinimo, naudojimo, Savivaldybės geodezinių tinklų sutankinimo Savivaldybės teritorijoje klausimus, tvarko Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių punktų apskaitą ir organizuoja jų apsaugą.

4.4. Tvarko Savivaldybės teritorijos erdvinių duomenų rinkinius pagal patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas.

4.5. Teikia naudotojams geodezinės, kartografinės medžiagos ir Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Peržiūri ir patikrina topografinius planus  ir inžinerinių tinklų planus teisės aktų nustatyta tvarka.

4.7. Teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl statinių ir įrenginių žymėjimo vietoje priežiūros ir patikros bei geodezininko vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų Savivaldybėje.

4.8. Teikia įgaliotai institucijai Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius.

4.9. Tvarko Savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kt.).

4.10. Savivaldybės teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentams bei žemės sklypų ribų planams rengti sudaro ir teikia pradinius skaitmeninius topografinius duomenis.

4.11. Nagrinėja prašymus ir teikia pasiūlymus dėl pritarimo leisti projektuoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas valstybinėje žemėje.

4.12. Dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdų projektus bei  žemės sklypų ribų planus.

4.13. Rengia atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus Skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja komisijų darbe.

4.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

__________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-193

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

 1. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė (pagrindinė).
 2. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
  • kraštovaizdžio formavimo priežiūra ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena.
 2. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. kraštovaizdžio formavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 5. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 7. Organizuoja ir koordinuoja apželdinimo projektų rengimą: techninių užduočių rengimą, tikrina projektų kokybę ir apimtį. Dalyvauja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros bei kitų komisijų darbe.
 8. Koordinuoja teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programų ir stebėsenos ataskaitų rengimo bei tvirtinimo procedūras. Vykdo su teritorijų planavimu susijusius viešuosius pirkimus.
 9. Organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą.
 10. Teikia siūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus.
 11. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoja kompensacijas dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo.
 12. Organizuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka želdynų sistemos ir atskirųjų jos dalių išskyrimo, atskirųjų želdynų ribų nustatymo, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir naudojimo privalomuosius reikalavimus nustatančių teritorijų planavimo dokumentų rengimą. Koordinuoja savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, apsaugos ir tvarkymo procesus.
 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • studijų kryptis – kraštovaizdžio architektūra (arba);
  • studijų kryptis – architektūra;

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirtis – architektūros srities patirties;

20.6. darbo patirties trukmė –1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  • komunikacija – 3;
  • analizė ir pagrindimas – 4;
  • patikimumas ir atsakingumas – 3;
  • organizuotumas – 3;
  • vertės visuomenei kūrimas – 3.
 2. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  • kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;
  • informacijos valdymas – 3.

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1383

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

 SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

 1. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas (pagrindinė).
 2. Specialiosios veiklos sritys:
  • sprendimų įgyvendinimas (papildoma);
  • priežiūra ir kontrolė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
  • inžinerinė savivaldybės infrastruktūra.
 2. Papildomų veiklos sričių specializacija:
  • užtikrinti inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams;
  • tikrinti inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 1. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 2. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 3. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 5. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 13. Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo sąlygų ir prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų.
 14. Teikia pasiūlymus savivaldybės vyriausiajam architektui dėl pateiktų derinti teritorijų planavimo dokumentų, kuriuose planuojama inžinerinė savivaldybės infrastruktūra.
 15. Pagal kompetenciją dalyvauja tikrinant statinio projektus ir dalyvauja surašant statinių statybos užbaigimo aktą, patikrinant, ar inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra įgyvendinama pagal statinio projektą, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties, kai ji buvo sudaryta, sąlygas.
 16. Pagal kompetenciją derina savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbe.
 17. Tvarko suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.
 18. Priima sprendimus dėl žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo ir nagrinėja su tuo susijusius ginčus aplinkos ministro nustatyta tvarka.
 19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertis aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis inžinerinis išsilavinimas;
  • studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
  • studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
  • studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
  • studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
  • darbo patirtis – patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas arba darbo teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
  • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
  • atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  • komunikacija – 3;
  • analizė ir pagrindimas – 4;
  • patikimumas ir atsakingumas – 3;
  • organizuotumas – 3;
  • vertės visuomenei kūrimas – 3.
 2. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  • kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;
  • informacijos valdymas – 3.
 3. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  • veiklos planavimas – 3.

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1290

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. žemėtvarka, žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas, kadastriniai matavimai.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

9. Administruoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo ir kitų projektų rengimą ŽPDRIS sistemoje, rengia ir teikia tvirtinimui reikalavimus projektų rengimui.

10. Administruoja Savivaldybės objektų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ŽPDRIS sistemoje, rengia ir teikia tvirtinimui reikalavimus minėtų projektų rengimui. Inicijuoja žemės sklypų kadastrinių matavimų rengimą.

11. Tikrina bei teikia derinti žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendinius.

12. Vykdo Savivaldybės objektų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo bei sklypų kadastrinių matavimų atlikimo viešuosius pirkimus.

13. Organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams derinti, tvarko Komisijos protokolus ir jų registrą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

15.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.4. darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis;

15.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. komunikacija – 4;

16.2. analizė ir pagrindimas – 3;

16.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

16.4. organizuotumas – 3;

16.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

17. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

_______________________

 

 

 

Scroll to Top