ADministracija

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius

Architektūros ir urbanistikos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatais.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m kovo 19 d. Įsakymu Nr.B-ĮV- 28

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI 

I SKYRIAUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyriaus) statusą, pagrindinius uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teritorijų planavimo normų sąvadu, nustatyta tvarka patvirtintais statybos techniniais reglamentais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su įrašu: „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Architektūros ir urbanistikos skyrius“.

II SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra įgyvendinti valstybės politiką teritorijų planavimo ir kraštotvarkos, statybos ir architektūros, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, žemėtvarkos, nekilnojamojo kultūros paveldo, geodezijos ir kartografijos srityse pagal teisės aktuose savivaldybėms priskirtas funkcijas.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6. 1. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus teritorijų planavimo srityje:

6.1.1. organizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);

6.1.2. vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos sistemoje (TPSIS);

6.1.3. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus;

6.1.4. rengia teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius, planavimo darbų programas, planavimo užduotis (technines specifikacijas);

6.1.5. rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo sąlygas;

6.1.6. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo;

6.1.7. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;

6.1.8 organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų rengiamų  teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gautus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų, konsultuoja suinteresuotus asmenis sprendžiant ginčus, iškilusius  teritorijų planavimo proceso metu;

6.1.9. derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei derinant kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinius;

6.1.10. tvarko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenis Savivaldybės teritorijoje;

6.1.11. teikia Savivaldybės tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui  pasiūlymus dėl kraštovaizdžio formavimo principų realizavimo Savivaldybės teritorijoje;

6.1.12. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

6.2. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus statybos ir architektūros srityje:

6.2.1. nagrinėja statytojo parengtas projektinių pasiūlymų užduotis, reikalui esant, atsižvelgdamas į konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų užduotyse nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentų parametrus bei teisės aktų nustatyta tvarka derina šias užduotis;

6.2.2. atlieka visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą bei visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinių pasiūlymus procedūras informacinėje sistemoje „Infostatyba,“ teikia skelbimus ir projektinius pasiūlymus, gautus iš statytojų viešinti Savivaldybės interneto puslapyje;

6.2.3. patikrina projektinius pasiūlymus bei kitus dokumentus po atliktų viešinimo procedūrų bei jiems pritaria / nepritaria  informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6.2.4. nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus išduoti specialiuosius reikalavimus, teikia paraiškas įstatymo nustatytoms institucijoms – dėl specialiųjų reikalavimų parengimo;

6.2.5. nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;

6.2.6. išduoda  specialiųjų reikalavimų rinkinius informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6.2.7. rengia ir išduoda sąlygas vandens gręžiniams įsirengti bei derina šių įrenginių projektus;

6.2.8. nagrinėja, tikrina ir tvarko duomenis ir dokumentus, susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

6.2.9. išduoda įstatymų nustatyta tvarka statybą leidžiančių dokumentus informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6.2.10. derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus;

6.2.11  tvarko statybą leidžiančių dokumentų registrą;

6.3. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) srityje:

6.3.1. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinime, nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos atrankos informaciją, pagal kurią nustatoma, ar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą bei teikia pasiūlymus atsakingai institucijai;

6.3.2. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinime (PAV), gautą  programą išnagrinėja bei raštu pateikia motyvuotas išvadas ar motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti programą;

6.3.3. iki PAV programos patvirtinimo, Savivaldybės tarybai priėmus neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, informuoja atsakingąją instituciją ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) ir kartu pateikia motyvuotą Savivaldybės tarybos sprendimą;

6.3.4. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinime (PAV), išnagrinėja ataskaitą bei suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir pagal kompetenciją pateikia raštu motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai arba motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti ataskaitą;

6.4. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus žemėtvarkos srityje:

6.4.1. teikia Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimo, organizuoja žemės valdų dokumentų rengimą, konsultuoja suinteresuotus asmenis apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;

6.4.2. skaičiuoja žemės sklypų vertę bei vertės priedą dėl inžinerinių statinių, žemės sklypo vertės pataisos koeficientą sklypo padėčiai Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestuose įvertinti  kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu;

6.4.3. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui įstatymų nustatytais atvejais inicijuoti ir / ar organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą;

6.4.4. rengia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti;

6.4.5. nagrinėja, derina parengtus žemėtvarkos planavimo dokumentus bei atlieka kitas procedūras, susijusias su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu, naudodamasis Žemėtvarkos dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);

6.4.6. organizuoja žemės sklypų planų parengimo procedūras pagal parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir žemėtvarkos planavimo dokumentus;

6.4.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žemės plotų priskirtinų valstybės išperkamai (ar) neprivatizuojamai žemei;

6.4.8. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymo ir / ar keitimo tvarkos bei organizuoja procedūras, reikalingas pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir / ar būdą;

6.4.9. dalyvauja atliekant specialiojo teritorijų planavimo dokumentų žemėtvarkos dokumentų rengimo procedūras, naudodamasis Žemėtvarkos dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS) rengia sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams, žemėtvarkos schemoms rengti, organizuoja projektų  bei schemų derinimą Teritorijų planavimo komisijoje bei registravimą TPDR;

6.5. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus nekilnojamojo kultūros paveldo srityje:

6.5.1. rūpinasi Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų būkle, jų teritorijoje ir apsauginėse zonose vykdomais darbais;

6.5.2. tikrina nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;

6.5.3. kaupia informaciją apie į registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias Savivaldybės teritorijoje, jų būklę, fiksuoja naujus, galinčius turėti vertingųjų savybių, kultūros paveldo objektus;

6.5.4. dalyvauja rengiant vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kultūros paveldo išsaugojimo ir panaudojimo programas;

6.5.5. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius, įmones, įstaigas, organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimai;

6.5.6. tarpininkauja tarp valdytojų ir Departamento, priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;

6.5.7. dalyvauja investiciniuose nekilnojamojo kultūros paveldo projektuose;

6.5.8. perduoda pranešimus  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytais atvejais;

6.5.9. informuoja Departamentą apie Savivaldybės institucijų priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;

6.5.10. teikia valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;

6.5.11. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;

6.5.12. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;

6.5.12. rengia Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, ugdymo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų įgyvendinimą, parengia ir išduoda vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;

6.5.13. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;

6.5.14. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;

6.5.15. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;

6.5.16. teikia kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo atskleidimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;

6.5.17. turi teisę gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;

6.5.18. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

6.6. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus geodezijos ir kartografijos srityje:

6.6.1. tvarko Savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;

6.6.2. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro Savivaldybės teritorijos 1:2 000 ir didesnio mastelio topografiniai planai, erdvinių duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

6.6.3. sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos Savivaldybės teritorijoje klausimus;

6.6.4. organizuoja Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, 1:2 000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus;

6.6.5. teikia geodezinės, kartografinės medžiagos ir Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių duomenis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

6.6.6. derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

6.6.7. atlieka geodezininko vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse priežiūrą ir apie pastebėtus pažeidimus raštu informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją;

6.6.8. neatlygintinai teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus valstybiniams erdvinių duomenų rinkiniams ir žemėlapiams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti;

6.6.9. įstatymų nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių autorių išimtines turtines teises;

6.6.10. saugo Savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);

6.6.11. tvarko Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos sudaro savivaldybės teritorijos topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkinių duomenys;

6.6.12. nagrinėja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo klausimais;

6.6.13. organizuoja statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrą;

6.7. nagrinėja pasiūlymus bei rengia dokumentus nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms

6.8. organizuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų ir seniūnijos buveinės  nustatymą ir keitimą, pavadinimo seniūnijai suteikimą ir keitimą, dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai, vadovaujantis Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašu

6.9. suteikia adresus žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimus gatvėms, Savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, keičia  ar panaikina adresus ir / ar pavadinimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

6.10. planuoja lėšų poreikį teritorijų planavimo dokumentams, kultūros paveldo objektų, Savivaldybės teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir keitimo projektams, topografinių duomenų bei Savivaldybė erdvinių duomenų rinkinių (SEDR) administravimui iš Savivaldybės, valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų lėšų, rengia teritorijų planavimo programos projektą Savivaldybės biudžetui sudaryti;

6.11. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja rengia pirkimų planus bei kitus dokumentus Skyriui reikiamų paslaugų viešųjų pirkimų procedūroms atlikti;

6.12. tvarko dokumentų, susijusių su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, registrus ir archyvus;

6.13. dalyvauja Teritorijų planavimo komisijos, Statybos užbaigimo komisijos ir pagal kompetenciją kitų komisijų darbe;

6.14. įstatymų nustatyta tvarka teikia statistinius duomenis;

6.15 rengia Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka, derina kitų Savivaldybės padalinių dokumentų projektus;

6.16. tvarko dokumentų, susijusių su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, registrus ir archyvus;

6.17. dalyvauja Savivaldybės administracijos darbe – įvairiose komisijose, rengiant Savivaldybės strateginius, veiklos planus, atlieka kitus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

III SKYRIUS

 SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas – vyriausiasis  architektas (toliau Skyriaus vedėjas), kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui, pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, stažuočių ir ligos metu, Skyriaus vedėjo siūlymu, pavaduoja kitas Skyriaus darbuotojas, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

13.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka, nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

13.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes ir lėšas;

14.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar  papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

___________________

Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. B-ĮV- 589

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos ir kartografijos, statybos ir geodezijos ir kartografijos srityse klausimams spręsti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – statyba, geodezija ir topografija, teritorijų planavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos ir kartografijos, nekilnojamo turto registro klausimus.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Dalyvauja svarstant Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentus.

5.2. Dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus.

5.3. Tvarko Teritorijų planavimo komisijos protokolus ir jų registrą.

5.4. Rengia dokumentus, reikalingus nuosavybės teisėms atkurti į Savivaldybės miestų teritorijose turėtą žemę.

5.5. Sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos Savivaldybės teritorijoje klausimus

5.6. Koordinuoja Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą pagal Žemės ūkio ministro patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas.

5.7. Derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

5.8. Priima  iš statytojų prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nagrinėja ir tvarko duomenis ir dokumentus, susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

5.9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų raštų bei dokumentų projektus.

5.10. Išduoda teisės aktų nustatyta tvarka statybą leidžiančių dokumentus informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai. Parengia ir išduoda pažymas dėl sumokėtų valstybinių rinkliavų.

5.11. Tvarko statybą leidžiančių dokumentų registrą.

5.12. Dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinime, nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos atrankos informaciją bei teikia pasiūlymus  atsakingai institucijai.

5.13. Dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinime (PAV), pateikia motyvuotas išvadas ar motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti programą PAV dokumentų rengėjui.

5.14. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

5.15. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių statybos, teritorijų planavimo nekilnojamojo turto kadastro, žemėtvarkos, tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymo bei keitimo klausimais.

5.16. Rengia Skyriaus viešųjų pirkimų planą

5.17. Rengia Teritorijų planavimo programos projektą Savivaldybės biudžetui sudaryti.

5.18. Derina paraiškas požeminio gėlo vandens gręžiniams projektuoti bei Žemės reformos žemėtvarkos projektus.

5.19. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms

5.20. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-vyriausiajam architektui.

______________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 4 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-125

ARCHITEKTŪROS  IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti, koordinuoti ir kontroliuoti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kraštotvarką, paminklosaugą, architektūrinį bei estetinį Savivaldybės teritorijos vaizdą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – architektūra, teritorijų planavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

4.2. Turėti bent viename iš šių įstatymų nustatytą profesinę patirtį:

4.2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais rengiant statinio projektus, vadovaujant statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (einant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas);

4.2.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais rengiant teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.3.  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais vykdant su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusią veiklą; rengiant tvarkybos darbų projektus ir vadovaujant tvarkybos darbų projektavimui, einant nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais rengiant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaujant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui.

4.3. Išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

4.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą išmanyti teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu.

4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja teritorijų planavimą Savivaldybės teritorijoje.

5.2. Kontroliuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalių  bendrųjų planų, specialiųjų ir detaliųjų planų realizavimą, bei atlieka teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, teikia siūlymus dėl teritorijų dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo.

5.3. Derina pradinių projektavimo duomenų rengimą.

5.4. Tikrina statinių projektus informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“.

5.5. Parengia statinio projekto rengimui specialiuosius architektūros reikalavimus bei išduoda specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį.

5.6. Kontroliuoja projektuojamų ir realizuojamų statinių architektūrinę kokybę, užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą.

5.7. Sprendžia aktualius teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir žemėtvarkos klausimus.

5.8. Rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo programas ar užduotis, teikia jas tvirtinti.

5.9. Organizuoja ir dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir architektūrinių objektų svarstyme su visuomene.

5.10. Atlieka Teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas, organizuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą; derina parengtus teritorijų planavimo dokumentus.

5.11. Rengia, teikia ir atnaujina informaciją, susijusią su teritorijų planavimu, statyba bei architektūra, savivaldybės interneto svetainėje, stenduose arba parengtose skrajutėse.

5.12. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių ir tvarkos, dėl kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūrų ir sąlygų.

5.13. Atstovauja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai statybos užbaigimo komisijos darbe.

5.14. Derina išorinės reklamos projektus.

5.15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) atlieka darbus, susijusius su kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimu.

5.16. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus statybos, architektūros, teritorijų planavimo klausimais.

5.17. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.18. Dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų komisijų darbe.

5.19. Dalyvauja projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrose, derina statytojų pateiktus projektinių pasiūlymų užduotis ir projektinius pasiūlymus bei raštu arba per IS „Infostatyba“ jiems pritaria arba motyvuotai nepritaria.

5.20. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.22. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-vyriausiajam architektui.

________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
2019 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-589

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti gatvių įvardijimo ir adresų suteikimo, teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo procesus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 3.  Vyriausiojo specialisto specialioji veikos sritis – teritorijų planavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, žemėtvarką ir žemės sklypų valdymą, naudojimą, nuomą, viešuosius pirkimus, Savivaldybės administracijos ir Skyriaus nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl pavadinimų gatvėms, objektams  suteikimo bei keitimo. Teikia dokumentus naujų gatvių, esamų pakeitimo ar patikslinimo įregistravimui VĮ Registrų centro Adresų registrui.

5.2. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų su priedais projektus dėl adreso suteikimo bei keitimo fizinių ir juridinių asmenų teisės aktų nustatytais pagrindais valdomiems nekilnojamojo turto objektams. Teikia adresų suteikimo, pakeitimo dokumentus VĮ Registrų centro Adresų registrui.

5.3. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) organizuoja darbus, susijusius su kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimu.

5.4. Teisės aktų nustatyta tvarka žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) organizuoja Savivaldybei svarbių objektų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą.

5.5. Organizuoja naujų, Savivaldybės naudojamų bei kitų visuomenės poreikiams žemės sklypų kadastrinių matavimų planų parengimą.

5.6. Teikia paraiškas žemės sklypų suformavimui žemės reformos žemėtvarkos projektuose bei reikalavimus projektų rengimui.

5.7. Rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių projektus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutarčių projektus.

5.8. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.9. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis adresų suteikimo, keitimo ir teritorijų planavimo klausimais.

5.10. Dalyvauja žemės reformos žemėtvarkos projektų svarstyme.

5.11. Atlieka sutarčių pagal priskirtas funkcijas vykdymo kontrolę.

5.12. Rengia, derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus kompleksinio teritorijų planavimo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo  klausimais.

5.13. Apskaičiuoja žemės vertės priedą dėl inžinerinių statinių ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

5.14. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

5.15. Pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus.

5.16. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui-vyriausiajam architektui.

___________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 18 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1139

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros paveldo departamento, Valstybinės paminklosaugos komisijos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo, kilnojamųjų kultūros vertybių priežiūrą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Rūpinasi Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų būkle, jų teritorijoje ir apsauginėse zonose vykdomais darbais, apie reikalingus objektų tvarkymo darbus informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiajį architektą.

4.2. Tikrina nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui Kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka.

4.3. Kaupia informaciją apie į registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias Savivaldybės teritorijoje, jų būklę, fiksuoja naujus kultūros paveldo objektus, galinčius turėti vertingųjų savybių, apie juos informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį architektą.

4.4. Rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, raštų projektus.

4.5. Dalyvauja rengiant vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kultūros paveldo išsaugojimo ir panaudojimo programas.

4.6. Dalyvauja atliktų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo komisijų ir Savivaldybės sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.

4.7. Užpildo nustatytos formos prašymus ir perduoda Kultūros paveldo departamentui per kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS).

4.8. Savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų atžvilgiu atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme.

4.9. Informuoja Savivaldybės administracijos padalinius, įmones, įstaigas, organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais.

4.10. Informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį architektą apie kultūros paveldo objektus, prie kurių būtina įrengti informacinius ženklus, padedančius juos surasti ir susipažinti su jų istorija.

4.11. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus.

4.12. Pagal kompetenciją dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus.

4.13. Tvarko ilgai, nuolat ir trumpai saugomų Skyriaus dokumentų bylas ir atsako už jų saugojimą.

4.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 1 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-723

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties).

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą ir statinių projektavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Nustatyta tvarka rengia specialiojo planavimo (kaimo plėtros žemėtvarkos projektų) teritorijų planavimo sąlygas.

4.2. Nagrinėja prašymus teritorijų planavimo dokumentams rengti, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl šių planų rengimo.

4.3. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo.

4.4. Rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo bei pakeitimo.

4.5. Rengia žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentus, konsultuoja suinteresuotus asmenis apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

4.6. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo bei jos pakeitimo procedūrų tvarkos.

4.7. Rengia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti.

4.8. Rengia atsakymus į įmonių, organizacijų, gyventojų raštus, prašymus, skundus, skyriaus veiklos klausimais.

4.9. Registruoja dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre ir teikia duomenis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

4.10. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 13 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-631

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (technologijos mokslų studijų srities).

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemėtvarką, geodeziją ir kartografija, Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCAD.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto pavedimu padeda atlikti Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, 1:2 000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus.

4.2. Teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo bei kartografijos darbų.

4.3. Dalyvauja sprendžiant Savivaldybės geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos atnaujinimo, naudojimo, Savivaldybės geodezinių tinklų sutankinimo Savivaldybės teritorijoje klausimus, tvarko Savivaldybės teritorijoje esančių geodezinių punktų apskaitą ir organizuoja jų apsaugą.

4.4. Tvarko Savivaldybės teritorijos erdvinių duomenų rinkinius pagal patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas.

4.5. Teikia naudotojams geodezinės, kartografinės medžiagos ir Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Peržiūri ir patikrina topografinius planus  ir inžinerinių tinklų planus teisės aktų nustatyta tvarka.

4.7. Teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl statinių ir įrenginių žymėjimo vietoje priežiūros ir patikros bei geodezininko vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų Savivaldybėje.

4.8. Teikia įgaliotai institucijai Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius.

4.9. Tvarko Savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kt.).

4.10. Savivaldybės teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentams bei žemės sklypų ribų planams rengti sudaro ir teikia pradinius skaitmeninius topografinius duomenis.

4.11. Nagrinėja prašymus ir teikia pasiūlymus dėl pritarimo leisti projektuoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas valstybinėje žemėje.

4.12. Dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdų projektus bei  žemės sklypų ribų planus.

4.13. Rengia atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus Skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja komisijų darbe.

4.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

 

__________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– įgyvendinti valstybės politiką teritorijų planavimo ir kraštotvarkos, statybos ir architektūros, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, žemėtvarkos, nekilnojamojo kultūros paveldo, geodezijos ir kartografijos srityse pagal teisės aktuose savivaldybėms priskirtas funkcijas.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus teritorijų planavimo srityje:
— organizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);
— vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos sistemoje (TPSIS);
— dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus;
— rengia teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius, planavimo darbų programas, planavimo užduotis (technines specifikacijas);
— rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo sąlygas;
— nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo;
— organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;
— organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gautus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų, konsultuoja suinteresuotus asmenis sprendžiant ginčus, iškilusius teritorijų planavimo proceso metu;
— derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei derinant kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinius;
— tvarko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenis Savivaldybės teritorijoje;
— teikia Savivaldybės tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kraštovaizdžio formavimo principų realizavimo Savivaldybės teritorijoje;
— atlieka kitas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
– siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus statybos ir architektūros srityje:
— nagrinėja statytojo parengtas projektinių pasiūlymų užduotis, reikalui esant, atsižvelgdamas į konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų užduotyse nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentų parametrus bei teisės aktų nustatyta tvarka derina šias užduotis;
— atlieka visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą bei visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinių pasiūlymus procedūras informacinėje sistemoje „Infostatyba,“ teikia skelbimus ir projektinius pasiūlymus, gautus iš statytojų viešinti Savivaldybės interneto puslapyje;
— patikrina projektinius pasiūlymus bei kitus dokumentus po atliktų viešinimo procedūrų bei jiems pritaria / nepritaria informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
— nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus išduoti specialiuosius reikalavimus, teikia paraiškas įstatymo nustatytoms institucijoms – dėl specialiųjų reikalavimų parengimo;
— nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;
— išduoda specialiųjų reikalavimų rinkinius informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
— rengia ir išduoda sąlygas vandens gręžiniams įsirengti bei derina šių įrenginių projektus;
— nagrinėja, tikrina ir tvarko duomenis ir dokumentus, susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
— išduoda įstatymų nustatyta tvarka statybą leidžiančių dokumentus informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
— derina reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus;
— tvarko statybą leidžiančių dokumentų registrą;
– siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) srityje:
— dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinime, nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos atrankos informaciją, pagal kurią nustatoma, ar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą bei teikia pasiūlymus atsakingai institucijai;
— dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinime (PAV), gautą programą išnagrinėja bei raštu pateikia motyvuotas išvadas ar motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti programą;
— iki PAV programos patvirtinimo, Savivaldybės tarybai priėmus neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, informuoja atsakingąją instituciją ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) ir kartu pateikia motyvuotą Savivaldybės tarybos sprendimą;
— dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinime (PAV), išnagrinėja ataskaitą bei suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir pagal kompetenciją pateikia raštu motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai arba motyvuotus reikalavimus papildyti ar pataisyti ataskaitą;
– siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus žemėtvarkos srityje:
— teikia Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimo, organizuoja žemės valdų dokumentų rengimą, konsultuoja suinteresuotus asmenis apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
— skaičiuoja žemės sklypų vertę bei vertės priedą dėl inžinerinių statinių, žemės sklypo vertės pataisos koeficientą sklypo padėčiai Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestuose įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu;
— teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui įstatymų nustatytais atvejais inicijuoti ir / ar organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą;
— rengia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti;
— nagrinėja, derina parengtus žemėtvarkos planavimo dokumentus bei atlieka kitas procedūras, susijusias su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu, naudodamasis Žemėtvarkos dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
— organizuoja žemės sklypų planų parengimo procedūras pagal parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir žemėtvarkos planavimo dokumentus;
— teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žemės plotų priskirtinų valstybės išperkamai (ar) neprivatizuojamai žemei;
— konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymo ir / ar keitimo tvarkos bei organizuoja procedūras, reikalingas pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir / ar būdą;
— dalyvauja atliekant specialiojo teritorijų planavimo dokumentų žemėtvarkos dokumentų rengimo procedūras, naudodamasis Žemėtvarkos dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS) rengia sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams, žemėtvarkos schemoms rengti, organizuoja projektų bei schemų derinimą Teritorijų planavimo komisijoje bei registravimą TPDR;
– siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus nekilnojamojo kultūros paveldo srityje:
— rūpinasi Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų būkle, jų teritorijoje ir apsauginėse zonose vykdomais darbais;
— tikrina nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
— kaupia informaciją apie į registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias Savivaldybės teritorijoje, jų būklę, fiksuoja naujus, galinčius turėti vertingųjų savybių, kultūros paveldo objektus;
— dalyvauja rengiant vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kultūros paveldo išsaugojimo ir panaudojimo programas;
— konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius, įmones, įstaigas, organizacijas, kitus juridinius ir fizinius asmenis nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimai;
— tarpininkauja tarp valdytojų ir Departamento, priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
— dalyvauja investiciniuose nekilnojamojo kultūros paveldo projektuose;
— perduoda pranešimus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytais atvejais;
— informuoja Departamentą apie Savivaldybės institucijų priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
— teikia valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
— įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;
— priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
— rengia Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, ugdymo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų įgyvendinimą, parengia ir išduoda vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;
— inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
— bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
— organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
— teikia kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo atskleidimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
— turi teisę gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
— pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
– siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus geodezijos ir kartografijos srityje:
– tvarko Savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;
— patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro Savivaldybės teritorijos 1:2 000 ir didesnio mastelio topografiniai planai, erdvinių duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
— sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos Savivaldybės teritorijoje klausimus;
— organizuoja Savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, 1:2 000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus;
— teikia geodezinės, kartografinės medžiagos ir Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių duomenis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
— derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;
— atlieka geodezininko vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse priežiūrą ir apie pastebėtus pažeidimus raštu informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją;
— neatlygintinai teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus valstybiniams erdvinių duomenų rinkiniams ir žemėlapiams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti;
— įstatymų nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių autorių išimtines turtines teises;
— saugo Savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);
— tvarko Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos sudaro savivaldybės teritorijos topografinių planų ir erdvinių duomenų rinkinių duomenys;
— nagrinėja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo klausimais;
— organizuoja statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrą;
– nagrinėja pasiūlymus bei rengia dokumentus nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms
– organizuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų ir seniūnijos buveinės nustatymą ir keitimą, pavadinimo seniūnijai suteikimą ir keitimą, dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai, vadovaujantis Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašu
– suteikia adresus žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimus gatvėms, Savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, keičia ar panaikina adresus ir / ar pavadinimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
– planuoja lėšų poreikį teritorijų planavimo dokumentams, kultūros paveldo objektų, Savivaldybės teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir keitimo projektams, topografinių duomenų bei Savivaldybė erdvinių duomenų rinkinių (SEDR) administravimui iš Savivaldybės, valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų lėšų, rengia teritorijų planavimo programos projektą Savivaldybės biudžetui sudaryti;
– pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja rengia pirkimų planus bei kitus dokumentus Skyriui reikiamų paslaugų viešųjų pirkimų procedūroms atlikti;
– tvarko dokumentų, susijusių su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, registrus ir archyvus;
– dalyvauja Teritorijų planavimo komisijos, Statybos užbaigimo komisijos ir pagal kompetenciją kitų komisijų darbe;
– įstatymų nustatyta tvarka teikia statistinius duomenis;
– rengia Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka, derina kitų Savivaldybės padalinių dokumentų projektus;
– tvarko dokumentų, susijusių su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, registrus ir archyvus;
– dalyvauja Savivaldybės administracijos darbe – įvairiose komisijose, rengiant Savivaldybės strateginius, veiklos planus, atlieka kitus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Scroll to Top Skip to content