ADministracija

Apskaitos skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius

Apskaitos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus veiklos nuostatais.

Apskaitos skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2011 m. kovo 3 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 180

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apskaitos skyriaus paskirtis yra tvarkyti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą ir atlikti Kontrolės ir audito tarnybos finansinį aptarnavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais, rengti finansinę ir biudžeto atskaitomybę.

2. Apskaitos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
3. Šie nuostatai reglamentuoja Apskaitos skyriaus svarbiausius uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;

4.2. laiku fiksuoti apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su piniginių lėšų, materialinių vertybių judėjimu;

4.3. tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, atlikti ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;

4.4. vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę, kad Savivaldybės administracijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;

4.5. užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tikrinančioms institucijoms.

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

5.1. skyriaus kompetencijos klausimais ruošia arba dalyvauja ruošiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.2. ruošia ir teikia Administracijos Finansų ir biudžeto skyriui biudžeto išlaidų sąmatų projektus, kontroliuoja jų vykdymą, teikia siūlymus dėl pakeitimų išlaidų sąmatose;

5.3. pagal VSAFAS nuostatas vykdo Administracijos biudžeto pagal Tarybos patvirtintas programų sąmatas, atitinkančias biudžeto išlaidų ekonominę ir funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, pavedimų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą;

5.4. ruošia Administracijos finansinę atskaitomybę;

5.5. užtikrina Administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat kitų fondų lėšų apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą;

5.6. perveda lėšas gavėjams pagal Administracijos direktoriaus patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis;

5.7. atlieka bankines operacijas;

5.8. tvarko Administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų komandiruočių apskaitą,

5.9. tvarko ir išrašo patalpų nuomos sąskaitas, pateikia jas Savivaldybės patalpas nuomojančioms įstaigoms;

5.10. tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų apskaitą, dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose;

5.11. vykdo atsiskaitymų su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus, debitorių ir kreditorių apskaitą;

5.12. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

5.13. organizuoja kasos darbą, tvarko kasos operacijų apskaitą;

5.14. apskaičiuoja ir išmoka Administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams darbo užmokestį bei išrašo pažymas apie darbo užmokestį;

5.15. apskaičiuoja, išskaičiuoja, deklaruoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą, Valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;

5.16. ruošia nustatytos formos statistines ar kitokias ataskaitas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms;

5.17. sudaro biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės ir valstybės, panaudojimo finansines ataskaitas;

5.18. užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą bei perdavimą į archyvą;

5.19. užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą Administracijoje;

5.20. teikia skyriaus veiklos ataskaitas Savivaldybės mero ar Administracijos direktoriaus reikalavimu;

5.21. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pareikalavus Administracijos direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

5.22. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, Savivaldybės ar Administracijos vadovų pavedimus;

5.23. tvarko buhalterinę apskaitą taip, kad gaunama informacija, remiantis apskaita, būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;

5.24. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

5.25. pagal nustatytas taisykles tvarko raštvedybą;

5.26. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.27. nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus;

5.28. atlieka kitas Apskaitos skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas ir jam pavestus uždavinius, turi teisę:

6.1. reikalauti iš Administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, finansinei kontrolei stiprinti;

6.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių sąmatų, sutarčių, susitarimų, protokolų ir kitų dokumentų kopijas, prekių, paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus, PVM sąskaitasfaktūras, sąskaitasfaktūras ir kitus reikalingus dokumentus skyriaus užduotims bei pavedimams vykdyti;

6.3. inicijuoti pasitarimus Administracijos asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;

6.4. nurodyti Administracijos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;

6.5. vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąskaitas faktūras, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;

6.6. atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus ir grąžinti juos rengusiam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, jeigu išankstinės finansinės kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta, ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai parengti netinkamai arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų;

6.7. iškilusiems klausimams spręsti ir nagrinėti kviesti kitų skyrių, tarnybų specialistus, vedėjus ir seniūnijų seniūnus;

6.8. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis Administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams.

7. Apskaitos skyriaus vedėjas ar kitas skyriaus tarnautojas arba darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta, turi teisę pasirašinėti antruoju parašu Administracijos bankinius dokumentus. Skyriaus vedėjas turi teisę pasirašinėti antruoju parašu finansinės atskaitomybės dokumentus.

8. Apskaitos skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už:

8.1 buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios Administracijos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą;

8.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą;

8.3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turiniui;

8.4. apskaitos informacijos patikimumą;

8.5. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktais nustatyta tvarka ir tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę;

8.6. valstybės lėšų (specialiųjų tikslinių dotacijų) naudojimą pagal paskirtį;

8.6. skyriaus darbuotojai atsako už atskiras darbo sritis, nurodytas jų pareigybių aprašymuose.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Administracijos direktorius.

10. Skyriaus vedėjui nesant jo pareigas atlieka ir jo teisėmis naudojasi skyriaus vyriausiasis specialistas.

11. Skyriaus vedėjas:

11.1. asmeniškai atsako už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

11.2. organizuoja skyriaus darbą: paskirsto darbą darbuotojams ir kontroliuoja, kaip jis atliekamas;

11.3. rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. rengia priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkerta kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui;

11.5. rengia Apskaitos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

11.6. vykdo išankstinę finansų kontrolę;

11.7. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui;

11.8. atstovauja Apskaitos skyriui;

11.9. atlieka kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

12. Vykdydamas uždavinius ir funkcijas, skyrius pagal kompetenciją klausimus sprendžia savarankiškai arba bendradarbiaudamas su suinteresuotais kitų Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ir kitais darbuotojais.

Apskaitos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 7 d.
įsakymu B-ĮV-341

APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vedėjas  (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija –14.

II. PASKIRTIS

                      4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga tvarkyti atsiskaitymus su įvairiomis organizacijomis, sudaryti Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatas ir kontroliuoti jų vykdymą, užtikrinti tikslų informacijos teikimą kitoms organizacijoms, kontroliuoti buhalterinių įrašų ir finansinės atskaitomybės sudarymo teisingumą.

III. VEIKLOS SRITIS

                      5.  Apskaitos skyriaus vedėjo specialioji veiklos sritis – buhalterinė apskaita, finansų valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos tvarkymo ir finansinės būklės analizės srityje.

6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Administracijos bei Skyriaus veiklos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

6.4. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Organizuoja, paskirsto ir kontroliuoja skyriaus darbą.

7.2. Užtikrina  tikslų informacijos teikimą kitoms organizacijoms.

7.3 Užtikrina, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės       vertybės, laiku fiksuojama buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos.

7.4.  Kontroliuoja, kad būtų griežtai laikomasi finansinės ir kasos apskaitos drausmės.

7.5. Užtikrina patikimą Savivaldybės administracijos apskaitos registrų tvarkymą, tinkamą finansinės atskaitomybės sudarymą.

7.6. Atlieka išankstinę finansų kontrolę.

7.7.  Teikia siūlymus  Savivaldybės administracijos direktoriui  dėl prekių įsigijimo, darbų ir paslaugų sustabdymo, pasibaigus lėšoms arba esant kitiems finansiniams pažeidimams.

7.8. Vadovaudamasis Biudžeto sandaros įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto planavimą, pagal skyrių ir seniūnijų pateiktus duomenis sudaro planuojamo Savivaldybės administracijos biudžeto programų sąmatų projektus ir jas papildančias formas.

7.9. Patvirtinus Savivaldybės administracijos biudžetą, skiriamus asignavimus paskirsto ketvirčiais.

7.10. Sudaro patvirtinto Savivaldybės administracijos biudžeto programų sąmatas bei jas papildančias formas ir kontroliuoja jų vykdymą.

7.11. Teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ir Tarybai dėl pakeitimų programų sąmatose.

7.12. Rengia gautinų lėšų paraiškas Savivaldybės biudžeto lėšoms gauti ir teikia Finansų ir biudžeto skyriui informacinėje programoje „Finnet“.

7.13. Metinės finansinės atskaitomybės rinkinį suveda į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS.

7.14. Informacinėje sistemoje VSAKIS pateikia ir suderina tarpusavio operacijas su viešojo sektoriaus subjektais.

7.15. Tvarko Administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą.

7.16. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą, tvarko ir organizuoja Savivaldybės administracijos apskaitą.

7.17. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Dirba informacinėje buhalterinės apskaitos programoje „Biudžetas VS“.

7.18. Rengia Savivaldybės administracijos apskaitos vadovo, tvarkos aprašų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą projektus.

7.19. Nustatyta tvarka rengia Mero, Administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę.

7.20. Rengia ir tikslina skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

7.21. Konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apskaitos klausimais, kontroliuoja pateikiamų dokumentų teisingumą.

7.22. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

7.23. Pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus.

7.24. Sprendžiant apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.

7.25. Teikia siūlymus dėl įstaigos ir skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

7.26. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.27. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai, ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-171

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką apskaitos tvarkymą, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentų tinkamą registravimą apskaitos registruose, teikti informaciją kitoms institucijoms, atlikti finansinės būklės analizes.

III. VEIKLOS SRITIS

           5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – buhalterinė ir finansų apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos tvarkymo ir finansinės būklės analizės biudžetinėje įstaigoje srityje.

6.3.  Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4. Išmanyti darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką.

6.5.  Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.  Apskaičiuoja pagal gautus pirminius dokumentus darbuotojų darbo užmokestį.

7.2. Sudaro ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondui  socialinio draudimo ir sveikatos draudimo lėšų  ataskaitas.

7.3. Ruošia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondui pagal nedarbingumo laikotarpius pranešimus dėl ligos pašalpos skyrimo.

7.4. Ruošia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesines ir metines pajamų mokesčio deklaracijas.

7.5. Ruošia ir teikia Lietuvos Respublikos statistikos departamentui darbo užmokesčio statistines ataskaitas.

7.6. Ruošia duomenis apie darbo užmokestį teikiamoms lėšų poreikio paraiškoms užpildyti.

7.7. Teikia darbuotojams pagal poreikį darbo užmokesčio pažymas.

7.8. Kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų teisingumą, atlieka einamąją finansų kontrolę.

7.9. Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

7.10. Dirba  kompiuterine apskaitos programa „Biudžetas VS“.

7.11. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą.

7.12. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tvarko buhalterinę ir finansinę apskaitą.

7.13. Pildo finansines apyskaitas ir ataskaitas, reikalingas finansinei atskaitomybei sudaryti.

7.14. Pagal kompetenciją rengia ir teikia teisingą informaciją kitoms institucijoms ir organizacijoms.

7.15. Spręsdamas apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais.

7.16. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.17. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.18. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_____________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 11 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-383

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 1. Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką apskaitos tvarkymą, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentų tinkamą registravimą apskaitos registruose, teikti informaciją kitoms institucijoms, atlikti finansinės būklės analizes.

 III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – buhalterinė ir finansų apskaita.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos tvarkymo ir finansinės būklės analizės srityje.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Išmanyti biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarką.

4.5. Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kompiuterine apskaitos programa „Biudžetas VS“ tvarko gaunamų pagal mokėjimo paraiškas finansavimo sumų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą.

5.2. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą, atlieka šių projektų vidaus (einamosios finansų) kontrolės funkciją.

5.3. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, pagal priskirtą sritį rengia su finansų valdymu ir finansų kontrole susijusias ataskaitas: biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas.

5.4. Atlieka vietinės rinkliavos įmokų surinkimo ir pervedimo stebėseną ir kontrolę.

5.5. Priima Savivaldybės tarybos narių ataskaitas apie panaudotas išmokas ir kontroliuoja jų naudojimą pagal paskirtį.

5.6. Kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų teisingumą, atlieka einamąją finansų kontrolę.

5.7. Pagal priskirtą sritį rengia, derina ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.8. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

5.9. Dalyvauja komisijų darbe.

5.10. Spręsdamas apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą.

5.11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. lapkričio 24  d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1296

APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PASKIRTIS 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką apskaitos tvarkymą, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentų tinkamą registravimą apskaitos registruose, teikti informaciją kitoms institucijoms, atlikti finansinės būklės analizes. 

III. VEIKLOS SRITIS 

 5. Vyresniojo specialisto specialioji veiklos sritis – buhalterinė ir finansų apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.  Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį    išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Turėti darbo patirties apskaitos tvarkymo arba finansinės būklės analizės srityje (6.2. papunktis pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1326.

6.3.  Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4.  Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Tvarko ilgalaikio savivaldybės turto apskaitą.

7.2. Tvarko perduoto savivaldybei valstybės turto pagal patikėjimo ar panaudos sutartis apskaitą.

7.3. Tvarko ilgalaikio turto inventorines korteles, priskiria turtą materialiai atsakingiems asmenims.

7.4. Skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą.

7.5. Ruošia ilgalaikio turto apyvartos ataskaitas, teikiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinei sistemai.

7.6. Rengia ir Lietuvos statistikos departamentui teikia su turto apskaita susijusias statistines ataskaitas.

7.7. Derina ilgalaikio turto apyvartą su viešojo sektoriaus subjektais.

7.8. Ruošia ilgalaikio turto inventorizacijos apyrašus.

7.9. Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

7.10. Pildo ataskaitas, reikalingas biudžeto ir finansinei atskaitomybei sudaryti.

7.11.  Kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų teisingumą.

7.12. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tvarko buhalterinę ir finansinę apskaitą.

7.13. Pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją kitoms institucijoms ir organizacijoms.

7.14. Spręsdamas apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.

7.15. Vykdo kitus skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

7.16. Atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-171

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką apskaitos tvarkymą, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentų tinkamą registravimą apskaitos registruose, teikti informaciją kitoms institucijoms, atlikti finansinės būklės analizes.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – buhalterinė ir finansų apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos tvarkymo ir finansinės būklės analizės biudžetinėje įstaigoje srityje.

6.3.  Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4. Išmanyti pavedimų lėšų apskaitą.

6.5. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vykdo pavedimų lėšų apskaitą pagal kiekvieną lėšų davėją ir pavedimą.

7.2. Vykdo Savivaldybės biudžeto lėšų perduoto finansavimo viešojo subjektams finansavimo  ir neviešojo sektoriaus  finansavimo sąnaudų apskaitą.

7.3. Rengia programų sąmatų projektus ir teikia lėšų davėjams.

7.4. Vadovaudamasis sutartyse numatytomis sąlygomis arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintomis programų sąmatomis, perveda pavedimų lėšas programų vykdytojams ir tiekėjams; kontroliuoja, ar teisingai ir pagal paskirtį naudojamos pavedimų lėšos.

7.5. Priima iš programų vykdytojų ar kitų biudžetinių įstaigų ir kitų ūkio subjektų finansines ataskaitas, jas tikrina; vykdo atsiskaitymų su programų vykdytojais apskaitą.

7.6. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, rengia ir teikia lėšų davėjams biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas pagal programas, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją.

7.7. Rengia ir teikia lėšų davėjams kitas sutartyse numatytas ataskaitas.

7.8. Rengia ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai  planuojamų lėšų poreikį nemokamam mokinių maitinimui bei mokinio reikmenims finansuoti, veda socialinės paramos mokiniams lėšų apskaitą.

7.9. Priima iš mokyklų ir maitinimo įstaigų dokumentus, susijusius su nemokamu maitinimu; rengia ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ketvirtines ir metines ataskaitas apie nemokamam mokinių maitinimui panaudotas valstybės lėšas.

7.10. Priima iš mokyklų paramos mokinio reikmenims įsigyti ataskaitas bei kitus dokumentus, susijusius su mokinių aprūpinimu mokinio reikmenimis; rengia ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paramos mokinio reikmenims įsigyti ataskaitas.

7.11. Vadovaudamasis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašu bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais dėl lėšų iš administracijos direktoriaus rezervo skyrimo, ruošia sutartis su šių lėšų gavėjais; kontroliuoja, ar teisingai ir pagal paskirtį naudojamos lėšos, gautos pagal sutartį iš Administracijos direktoriaus rezervo.

7.12. Vykdo šalpos išmokų ir išmokų vaikams administravimo lėšų apskaitą, ruošia šių lėšų programų sąmatas, teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

7.13. Tikrina  nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus ir kainos atitiktį paslaugų teikėjų pateiktuose  nemokamai maitinamų mokinių suderinimo aktuose su Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus informacinėje sistemoje SPIS pateiktais duomenimis;

7.14. Teikia duomenis apie šalpos išmokų ir išmokų vaikams administravimo lėšų panaudojimą  Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje PAVIS.

7.15 Vykdo  gautos  paramos lėšų apskaitą bei rengia įstatymų nustatyta tvarka ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai apie gautą ir panaudotą paramą.

7.16 Vykdo Administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą.

7.17. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tvarko buhalterinę ir finansinę apskaitą.

7.18. Pildo finansines apyskaitas ir ataskaitas, reikalingas finansinei atskaitomybei sudaryti.

7.19. Spręsdamas apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais.

7.20. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.21. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.22. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_______________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1090

APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką apskaitos tvarkymą, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentų tinkamą registravimą apskaitos registruose, teikti informaciją kitoms institucijoms, atlikti finansinės būklės analizes.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyresniojo specialisto bendroji veiklos sritis – buhalterinė ir finansų apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Turėti buhalterinės apskaitos tvarkymo biudžetinėje įstaigoje darbo patirties.

6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4. Būti susipažinusiam su Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis.

6.5. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Tvarko Administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą.

7.2. Tvarko lėšų, gaunamų iš kelių priežiūros ir plėtros programų, apskaitą.

7.3. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos standartais tvarko atsargų apskaitą.

7.4. Dirba kompiuterine apskaitos tvarkymo programa „Biudžetas VS“ ir informacine sistema „Kelių projektai“.

7.5. Teikia gautinų sumų paraiškas: investiciniams projektams finansuoti iš paskolos lėšų – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Administracijos Finansų ir biudžeto skyriui ir bankams; palūkanoms socialiai remtiniems asmenims už suteiktus lengvatinius kreditus gauti – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; lėšoms iš kelių priežiūros ir plėtros programų gauti – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai; Valstybės investicijų lėšoms gauti – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

7.6. Tikrina Vilkaviškio rajono savivaldybėje keleivių pervežimo paslaugas teikiančių įmonių pateiktų sąskaitų faktūrų duomenų ir ataskaitų apie surinktas iš keleivių nemokamų bilietų šakneles duomenų teisingumą.

7.7. Kontroliuoja gautų buhalterinės apskaitos dokumentų teisingumą ir tinkamą įforminimą.

7.8. Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

7.9. Rengia dokumentų projektus pareigybės aprašyme numatytos veiklos klausimais.

7.10. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

7.11. Rengia ir teikia lėšų panaudojimo, finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoms, pildo finansines ataskaitas, reikalingas finansinei ir biudžeto atskaitomybei sudaryti.

7.12. Pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją kitoms institucijoms ir organizacijoms.

7.13. Spręsdamas apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais.

7.14. Atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Apskaitos skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

7.15. Vykdo kitus Apskaitos skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-327

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vyriausiasis  specialistas ( toliau – vyriausiasis specialistas ) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką apskaitos tvarkymą, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentų tinkamą registravimą apskaitos registruose, teikti informaciją kitoms institucijoms, atlikti finansinės būklės analizes.

III. VEIKLOS SRITIS 

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – buhalterinė ir finansų apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos tvarkymo ir finansinės būklės analizės srityje.

6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4. Išmanyti biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarką.

6.5. Gebėti  sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą, tvarko ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų (išskyrus su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus) apskaitą.

7.2. Sudaro atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apyvartos žiniaraščius.

7.3. Skaičiuoja patalpų nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius, išrašo sąskaitas, kontroliuoja jų apmokėjimą.

7.4. Vadovaudamasis teisės aktais, derina debitinio ir kreditinio įsiskolinimo likučius.

7.5. Veda atsiskaitymų už ryšių paslaugas apskaitą, kontroliuoja šių išlaidų naudojimo teisingumą.

7.6. Tvarko Administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą.

7.7. Dirba informacine buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

7.8. Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

7.9. Pagal priskirtą sritį pildo ataskaitas, reikalingas biudžeto ir finansinei atskaitomybei sudaryti.

7.10. Kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų teisingumą, atlieka einamąją finansų kontrolę.

7.11. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

7.12. Pagal kompetenciją rengia ir teikia teisingą informaciją kitoms institucijoms ir organizacijoms.

7.13. Sprendžiant apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais.

7.14. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.15.  Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.16. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų ir kt.  laikotarpiu).

7.17. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 27 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-815

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės  lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11. 

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką apskaitos tvarkymą, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentų tinkamą registravimą apskaitos registruose, teikti informaciją kitoms institucijoms, atlikti finansinės būklės analizes.

III. VEIKLOS SRITIS 

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – buhalterinė ir finansų apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį  arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti 1 metų apskaitos tvarkymo ar finansinės būklės analizės darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.

6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos standartais, tvarko Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros programos (toliau – Programos) valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą − pagal ekonominę ir funkcinę klasifikaciją.

7.2. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos standartais, tvarko Programos kitų lėšų apskaitą − pagal tikslinę paskirtį, lėšų teikėjus, ekonominę, funkcinę klasifikaciją.

7.3. Planuoja valstybės, savivaldybės ir kitų biudžeto lėšų poreikį socialinės paramos išmokoms ir paslaugoms.

7.4. Planuoja ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui lėšų poreikį šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti bei šios informacijos pagrindimą.

7.5. Tikslina valstybės biudžeto lėšų poreikį šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti.

7.6. Teikia informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui apie papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti lėšas šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti.

7.7. Vykdo valstybės skirtų vienkartinių kompensacijų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, žuvusiųjų pasipriešinimo okupacijos dalyvių šeimos nariams bei asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, apskaitą ir teikia ataskaitas apie šias išmokas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui.

7.8. Vykdo valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms išmokoms, socialinėms paslaugoms administruoti, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų, tenkančių asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apskaitą ir teikia ataskaitas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui.

7.9. Naudodamasis Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros informacinės programos „Parama“ duomenimis, renka duomenis apie socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjus, juos sistemina ir teikia ataskaitas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui.

7.10. Ruošia dokumentus Programos biudžeto išlaidų sąmatų tikslinimui.

7.11. Sudaro Programos biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo, finansines ir statistines ataskaitas, jas teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

7.12. Sudaro valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų nepanaudotų lėšų panaudojimo ataskaitas.

7.13. Dirba kompiuterine apskaitos tvarkymo programa „Biudžetas VS“.

7.14. Kontroliuoja gautų buhalterinės apskaitos dokumentų teisingumą ir tinkamą įforminimą.

7.15.  Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

7.16. Rengia dokumentų pareigybės aprašyme numatytos veiklos klausimais projektus.

7.17. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

7.18. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą.

7.19. Pildo finansines ataskaitas, reikalingas finansinei ir biudžeto atskaitomybei sudaryti.

7.20.  Pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją kitoms institucijoms ir organizacijoms.

7.21. Spręsdamas apskaitos srities problemas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais.

7.22. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.23. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.24. Vykdo kitus Apskaitos skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.   __________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-708

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

3.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Ruošia Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų tikslinei paskirčiai gautų lėšų  mokėjimo pavedimus.

4.2.  Registruoja mokėjimo pavedimus kompiuterinėse laikmenose.

4.3. Sutikrina savivaldybės biudžeto kasinių išlaidų apyvartą pagal išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius informacinėje buhalterinės apskaitos programoje su kasinių išlaidų apyvartos žiniaraščiuose pateiktais duomenimis.

4.4.  Įneša ir išima grynuosius pinigus iš  sąskaitų bankuose.

4.5.  Tinkamai įformina grynųjų pinigų priėmimą ir išdavimą.

4.6.  Išrašo ir pasirašo kasos pajamų ir išlaidų orderius bei kitus kasos operacijų apskaitos dokumentus.

4.7.  Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu pildo kasos knygą, tikrina faktišką pinigų likučio atitikimą kasos knygoje užfiksuotiems likučiams.

4.8.   Dirba informacine buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

4.9.   Veda saugiųjų ir numeruotų dokumentų panaudojimo apskaitą.

4.10. Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

4.11. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

4.12. Kontroliuoja pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų teisingumą.

4.13. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

4.14. Pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją kitoms institucijoms ir organizacijoms.

4.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

_________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
– laiku fiksuoti apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su piniginių lėšų, materialinių vertybių judėjimu;
– tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, atlikti ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;
– vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę, kad Savivaldybės administracijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;
– užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tikrinančioms institucijoms.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– skyriaus kompetencijos klausimais ruošia arba dalyvauja ruošiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
– ruošia ir teikia Administracijos Finansų ir biudžeto skyriui biudžeto išlaidų sąmatų projektus, kontroliuoja jų vykdymą, teikia siūlymus dėl pakeitimų išlaidų sąmatose;
– pagal VSAFAS nuostatas vykdo Administracijos biudžeto pagal Tarybos patvirtintas programų sąmatas, atitinkančias biudžeto išlaidų ekonominę ir funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, pavedimų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą;
– ruošia Administracijos finansinę atskaitomybę;
– užtikrina Administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat kitų fondų lėšų apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą;
– perveda lėšas gavėjams pagal Administracijos direktoriaus patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis;
– atlieka bankines operacijas;
– tvarko Administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų komandiruočių apskaitą,
– tvarko ir išrašo patalpų nuomos sąskaitas, pateikia jas Savivaldybės patalpas nuomojančioms įstaigoms;
– tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų apskaitą, dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose;
– vykdo atsiskaitymų su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus, debitorių ir kreditorių apskaitą;
– tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;
– organizuoja kasos darbą, tvarko kasos operacijų apskaitą;
– apskaičiuoja ir išmoka Administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams darbo užmokestį bei išrašo pažymas apie darbo užmokestį;
– apskaičiuoja, išskaičiuoja, deklaruoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą, Valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;
– ruošia nustatytos formos statistines ar kitokias ataskaitas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms;
– sudaro biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės ir valstybės, panaudojimo finansines ataskaitas;
– užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą bei perdavimą į archyvą;
– užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą Administracijoje;
– teikia skyriaus veiklos ataskaitas Savivaldybės mero ar Administracijos direktoriaus reikalavimu;
– teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pareikalavus Administracijos direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir Savivaldybės institucijoms;
– vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, Savivaldybės ar Administracijos vadovų pavedimus;
– tvarko buhalterinę apskaitą taip, kad gaunama informacija, remiantis apskaita, būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;
– vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
– pagal nustatytas taisykles tvarko raštvedybą;
– pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
– nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus;
– atlieka kitas Apskaitos skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

Scroll to Top Skip to content