ADministracija

Apskaitos skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius

Apskaitos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus veiklos nuostatais.

Apskaitos skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2011 m. kovo 3 d. įsakymu
Nr. B-ĮV- 180

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS SKYRIAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apskaitos skyriaus paskirtis yra tvarkyti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą ir atlikti Kontrolės ir audito tarnybos finansinį aptarnavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais, rengti finansinę ir biudžeto atskaitomybę.

2. Apskaitos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
3. Šie nuostatai reglamentuoja Apskaitos skyriaus svarbiausius uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;

4.2. laiku fiksuoti apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su piniginių lėšų, materialinių vertybių judėjimu;

4.3. tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, atlikti ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;

4.4. vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę, kad Savivaldybės administracijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;

4.5. užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tikrinančioms institucijoms.

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

5.1. skyriaus kompetencijos klausimais ruošia arba dalyvauja ruošiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.2. ruošia ir teikia Administracijos Finansų ir biudžeto skyriui biudžeto išlaidų sąmatų projektus, kontroliuoja jų vykdymą, teikia siūlymus dėl pakeitimų išlaidų sąmatose;

5.3. pagal VSAFAS nuostatas vykdo Administracijos biudžeto pagal Tarybos patvirtintas programų sąmatas, atitinkančias biudžeto išlaidų ekonominę ir funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, pavedimų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą;

5.4. ruošia Administracijos finansinę atskaitomybę;

5.5. užtikrina Administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat kitų fondų lėšų apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą;

5.6. perveda lėšas gavėjams pagal Administracijos direktoriaus patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis;

5.7. atlieka bankines operacijas;

5.8. tvarko Administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų komandiruočių apskaitą,

5.9. tvarko ir išrašo patalpų nuomos sąskaitas, pateikia jas Savivaldybės patalpas nuomojančioms įstaigoms;

5.10. tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų apskaitą, dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose;

5.11. vykdo atsiskaitymų su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus, debitorių ir kreditorių apskaitą;

5.12. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

5.13. organizuoja kasos darbą, tvarko kasos operacijų apskaitą;

5.14. apskaičiuoja ir išmoka Administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams darbo užmokestį bei išrašo pažymas apie darbo užmokestį;

5.15. apskaičiuoja, išskaičiuoja, deklaruoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą, Valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;

5.16. ruošia nustatytos formos statistines ar kitokias ataskaitas ir teikia jas teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms;

5.17. sudaro biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės ir valstybės, panaudojimo finansines ataskaitas;

5.18. užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą bei perdavimą į archyvą;

5.19. užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą Administracijoje;

5.20. teikia skyriaus veiklos ataskaitas Savivaldybės mero ar Administracijos direktoriaus reikalavimu;

5.21. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pareikalavus Administracijos direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

5.22. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, Savivaldybės ar Administracijos vadovų pavedimus;

5.23. tvarko buhalterinę apskaitą taip, kad gaunama informacija, remiantis apskaita, būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;

5.24. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

5.25. pagal nustatytas taisykles tvarko raštvedybą;

5.26. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.27. nagrinėja ir sprendžia piliečių pasiūlymus, skundus, prašymus;

5.28. atlieka kitas Apskaitos skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas ir jam pavestus uždavinius, turi teisę:

6.1. reikalauti iš Administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, finansinei kontrolei stiprinti;

6.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių sąmatų, sutarčių, susitarimų, protokolų ir kitų dokumentų kopijas, prekių, paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus, PVM sąskaitasfaktūras, sąskaitasfaktūras ir kitus reikalingus dokumentus skyriaus užduotims bei pavedimams vykdyti;

6.3. inicijuoti pasitarimus Administracijos asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;

6.4. nurodyti Administracijos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;

6.5. vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąskaitas faktūras, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;

6.6. atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus ir grąžinti juos rengusiam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, jeigu išankstinės finansinės kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta, ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai parengti netinkamai arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų;

6.7. iškilusiems klausimams spręsti ir nagrinėti kviesti kitų skyrių, tarnybų specialistus, vedėjus ir seniūnijų seniūnus;

6.8. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis Administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams.

7. Apskaitos skyriaus vedėjas ar kitas skyriaus tarnautojas arba darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta, turi teisę pasirašinėti antruoju parašu Administracijos bankinius dokumentus. Skyriaus vedėjas turi teisę pasirašinėti antruoju parašu finansinės atskaitomybės dokumentus.

8. Apskaitos skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už:

8.1 buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios Administracijos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą;

8.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą;

8.3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turiniui;

8.4. apskaitos informacijos patikimumą;

8.5. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktais nustatyta tvarka ir tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę;

8.6. valstybės lėšų (specialiųjų tikslinių dotacijų) naudojimą pagal paskirtį;

8.6. skyriaus darbuotojai atsako už atskiras darbo sritis, nurodytas jų pareigybių aprašymuose.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Administracijos direktorius.

10. Skyriaus vedėjui nesant jo pareigas atlieka ir jo teisėmis naudojasi skyriaus vyriausiasis specialistas.

11. Skyriaus vedėjas:

11.1. asmeniškai atsako už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

11.2. organizuoja skyriaus darbą: paskirsto darbą darbuotojams ir kontroliuoja, kaip jis atliekamas;

11.3. rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. rengia priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkerta kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui;

11.5. rengia Apskaitos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

11.6. vykdo išankstinę finansų kontrolę;

11.7. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui;

11.8. atstovauja Apskaitos skyriui;

11.9. atlieka kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

12. Vykdydamas uždavinius ir funkcijas, skyrius pagal kompetenciją klausimus sprendžia savarankiškai arba bendradarbiaudamas su suinteresuotais kitų Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ir kitais darbuotojais.

  1. Atrinkti 2001-2002 m. bylas, kurių saugojimo terminas pagal dokumentacijos planą pasibaigęs, naikinimui ir parengti dokumentų naikinimo aktą.
  2. Peržiūrėti asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžių sąrašą ir, atsižvelgus į darbuotojų pasikeitimus, pateikti Administracijos direktoriui pasirašyti įsakymo dėl naujai tvirtinamų ar naikinamų parašų pavyzdžių projektą.
  3. Parengti ir Administracijos direktoriui pateikti 2023 metų Administracijos biudžeto projekto pagal planuojamas įgyvendinti strateginio veiklos plano priemones ataskaitą.

Apskaitos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d.
įsakymu B-ĮV-699

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.                                                                                      

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Buhalterinė apskaita ir finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

                                                                                                         

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

11. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.                                                                                                           

14. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą, atlieka šių projektų vidaus (einamosios finansų) kontrolę.

15. Vadovauja finansinių ataskaitų rinkinių duomenų iš subjektų tarpusavio derinimo operacijų teikimui į VSAKIS arba prireikus pats teikia šiuos duomenis.

16. Vykdo banko mokėjimų nurodymus ir banko operacijas elektroninėje banko sistemoje.

17. Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės biudžeto planavimą, pagal Administracijos padalinių pateiktus duomenis rengia Administracijos biudžeto projektą ir jau patvirtinto biudžeto programų sąmatas, kontroliuoja jų vykdymą.

18. Pasirašo Administracijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir subjekto į VSAKIS pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                                                                                      

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – finansai;

21.3. studijų kryptis – apskaita;

arba:

21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;

21.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

                                                                                             

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. komunikacija – 4;

23.2. analizė ir pagrindimas – 5;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

23.4. organizuotumas – 4;

23.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. lyderystė – 4;

24.2. veiklos valdymas – 4;

24.3. strateginis požiūris – 4.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. informacijos valdymas – 4;

25.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. finansų valdymas ir apskaita – 4.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d.
įsakymu B-ĮV-699

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas (pagrindinė).

4. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. finansų valdymas.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. administracinių paslaugų teikimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

11. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

13. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

14. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

15. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

16. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus, koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

18. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

20. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

21. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, pagal gautus pirminius dokumentus kompiuterine apskaitos programa „Biudžetas VS“ tvarko darbuotojų darbo užmokesčio apskaitą.

22. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą, atlieka šių projektų vidaus (einamąją finansų) kontrolę.

23. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

24. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų ir kt. laikotarpiais).

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – finansai;

26.3. studijų kryptis – apskaita;

arba:

26.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

26.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

27. Atitikimas kitiems reikalavimams:

27.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. komunikacija – 3;

28.2. analizė ir pagrindimas – 4;

28.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

28.4. organizuotumas – 3;

28.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

29. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

29.2. informacijos valdymas – 3.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d.
įsakymu B-ĮV-699

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

10. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

11. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

12. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

13. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą, atlieka šių projektų vidaus (einamąją finansų) kontrolę.

14. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, apskaitos programa „Biudžetas VS“ tvarko gaunamų finansavimo sumų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą.

15. Atlieka vietinės rinkliavos įmokų surinkimo ir pervedimo stebėseną ir kontrolę.

16. Priima Savivaldybės tarybos narių ir seniūnaičių ataskaitas apie panaudotas išmokas ir kontroliuoja jų naudojimą pagal paskirtį.

17. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – finansai;

19.3. studijų kryptis – apskaita;

arba:

19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

19.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. komunikacija – 3;

21.2. analizė ir pagrindimas – 4;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. organizuotumas – 3;

21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. informacijos valdymas – 3;

22.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d.
įsakymu B-ĮV-699

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

11. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

12. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos standartais, kompiuterine programa „Biudžetas VS“ tvarko Socialinės paramos programos savivaldybės ir valstybės biudžeto, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų ir kitų tikslinės paskirties lėšų apskaitą.

13. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą, atlieka šių projektų vidaus (einamąją finansų) kontrolę.

14. Vadovaudamasis sutartyse dėl lėšų pervedimo numatytomis sąlygomis, perveda tikslinės paskirties lėšas Socialinės paramos programos vykdytojams ir paslaugų tiekėjams, atlieka šių lėšų naudojimo stebėseną.

15. Naudodamasis Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros informacinės programos „Parama“ duomenimis, renka duomenis apie socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjus, juos sistemina ir teikia finansines ataskaitas.

16. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

17. Pildo Apskaitos skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – finansai;

19.3. studijų kryptis – apskaita;

arba:

19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;

19.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

21.2. organizuotumas – 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. analizė ir pagrindimas – 4;

21.5. komunikacija – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. informacijos valdymas – 3;

22.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d.
įsakymu B-ĮV-699

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

12. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

13. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus, koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

14. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

16. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą, atlieka šių projektų vidaus (einamąją finansų) kontrolę.

17. Vadovaudamasis VSAFAS, kompiuterine programa „Biudžetas VS“ tvarko tikslinei paskirčiai gautų lėšų, socialinės paramos mokiniams lėšų, tikslinių kompensacijų ir išmokų vaikams administravimo lėšų apskaitą.

18. Vadovaudamasis sutartyse dėl lėšų pervedimo numatytomis sąlygomis, perveda tikslinės paskirties lėšas programų vykdytojams ir paslaugų tiekėjams, atlieka šių lėšų naudojimo stebėseną.

19. Tikrina nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus ir kainos atitiktį paslaugų teikėjų pateiktuose nemokamai maitinamų mokinių suderinimo aktuose su Socialinės paramos skyriaus informacinėje sistemoje SPIS pateiktais duomenimis.

20. Vykdo gautos paramos lėšų apskaitą bei rengia ir įstatymų nustatyta tvarka savarankiškai teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitas apie gautą ir panaudotą paramą.

21. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – finansai;

23.3. studijų kryptis – apskaita;

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

25.2. organizuotumas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. analizė ir pagrindimas – 4;

25.5. komunikacija – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. informacijos valdymas – 3;

26.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 6 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1462

 

APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

1. Apskaitos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

3.2. Turėti darbo patirties apskaitos tvarkymo arba finansinės būklės analizės srityje.

3.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

3.4.  Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Tvarko ilgalaikio ir biologinio savivaldybės turto apskaitą.

4.2. Tvarko perduoto savivaldybei valstybės turto pagal patikėjimo ar panaudos sutartis apskaitą.

4.3. Tvarko ilgalaikio ir biologinio turto inventorines korteles, priskiria turtą atsakingiems asmenims.

4.4. Skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą.

4.5. Ruošia ilgalaikio ir biologinio turto apyvartos ataskaitas, teikiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinei sistemai.

4.6. Rengia su turto apskaita susijusias statistines ataskaitas ir teikia Skyriaus vedėjui.

4.7. Derina ilgalaikio turto apyvartą su viešojo sektoriaus subjektais.

4.8. Ruošia ilgalaikio ir biologinio turto inventorizacijos apyrašus.

4.9. Pildo ataskaitas, reikalingas biudžeto ir finansinei atskaitomybei sudaryti.

4.10. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, tvarko buhalterinę ir finansinę apskaitą.

4.11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

 

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d.
įsakymu B-ĮV-699

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

11. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

12. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus, koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

14. Vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kompiuterine programa „Biudžetas VS“ tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą.

15. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą, atlieka šių projektų vidaus (einamąją finansų) kontrolę.

16. Atlieka gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio ir komunalinių paslaugų negyvenamosiose patalpose surinkimo stebėseną ir kontrolę.

17. Koordinuoja informacinėje sistemoje „E.sąskaita“ gautų sąskaitų pateikimo pasirašymui ir vizavimui procesą.

18. Kontroliuoja tarnybinių telefonų naudojimo (nustatytų limitų) išlaidų teisingumą.

19. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – finansai;

21.3. studijų kryptis – apskaita;

arba:

21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

21.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

23.2. organizuotumas – 3;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

23.4. analizė ir pagrindimas – 4;

23.5. komunikacija – 3.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. informacijos valdymas – 3;

24.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. birželio 29 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-699

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APSKAITOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

9. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

10. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

11. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

12. Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos standartais, kompiuterine programa „Biudžetas VS“ tvarko Socialinės paramos programos savivaldybės ir valstybės biudžeto, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų ir kitų tikslinės paskirties lėšų apskaitą.

13. Vykdo Savivaldybės administracijai skiriamų ES struktūrinių fondų ir Valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšų priskirtiems projektams apskaitą, atlieka šių projektų vidaus (einamąją finansų) kontrolę.

14. Vadovaudamasis sutartyse dėl lėšų pervedimo numatytomis sąlygomis, perveda tikslinės paskirties lėšas Socialinės paramos programos vykdytojams ir paslaugų tiekėjams, atlieka šių lėšų naudojimo stebėseną.

15. Naudodamasis Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros informacinės programos „Parama“ duomenimis, renka duomenis apie socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjus, juos sistemina ir teikia finansines ataskaitas.

16. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

17. Pildo Apskaitos skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – finansai;

19.3. studijų kryptis – apskaita;

arba:

19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;

19.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

21.2. organizuotumas – 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. analizė ir pagrindimas – 4;

21.5. komunikacija – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. informacijos valdymas – 3;

22.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

_________________

 

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-708

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

3.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Ruošia Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų tikslinei paskirčiai gautų lėšų  mokėjimo pavedimus.

4.2.  Registruoja mokėjimo pavedimus kompiuterinėse laikmenose.

4.3. Sutikrina savivaldybės biudžeto kasinių išlaidų apyvartą pagal išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius informacinėje buhalterinės apskaitos programoje su kasinių išlaidų apyvartos žiniaraščiuose pateiktais duomenimis.

4.4.  Įneša ir išima grynuosius pinigus iš  sąskaitų bankuose.

4.5.  Tinkamai įformina grynųjų pinigų priėmimą ir išdavimą.

4.6.  Išrašo ir pasirašo kasos pajamų ir išlaidų orderius bei kitus kasos operacijų apskaitos dokumentus.

4.7.  Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu pildo kasos knygą, tikrina faktišką pinigų likučio atitikimą kasos knygoje užfiksuotiems likučiams.

4.8.   Dirba informacine buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

4.9.   Veda saugiųjų ir numeruotų dokumentų panaudojimo apskaitą.

4.10. Dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

4.11. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

4.12. Kontroliuoja pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų teisingumą.

4.13. Formuoja pagal patvirtintą dokumentacijos planą priskirtas bylas.

4.14. Pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją kitoms institucijoms ir organizacijoms.

4.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

_________________

Scroll to Top