ADministracija

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė

Administracijos direktoriaus pavaduotojas įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, padeda Administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbą, taip pat – pavaduoti Administracijos direktorių jam nesant.
Daiva Riklienė
Administracijos direktoriaus
pavaduotoja

Daiva Riklienė

Gyvenimo aprašymas
Daiva Riklienė gimė 1968 m. kovo 25 d. Vilkaviškyje.

Pareigos. Nuo 2016 m. gruodžio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Išsilavinimas. 1992 m. Kauno technologijos universitete suteiktas Inžinieriaus magistro laipsnis, 1991 m. Kauno technologijos universitete Suteikta inžinieriaus technologo kvalifikacija, 1979 – 1986 m. Vilkaviškio rajono Salomėjos Nėries vidurinė mokykla, 1975 – 1979 m. Vilkaviškio aštuonmetė mokykla.

Darbo patirtis. Nuo 2015 m. rugsėjo 8 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja. Nuo 2015 m. sausio 8 d. iki 2015 m. vasario 27 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Projektų vertintoja. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Projekto administratorė. Nuo 2008 m. balandžio 17 d. iki 2015 m. rugsėjo 7 d. Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro Direktorė. Nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. balandžio 16 d. UAB „Konsultus“ Projektų vadovė. Nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2007 m. sausio 30 d. Verslo centrų asociacijos Administratorius. Nuo 2004 m. spalio 4 d. iki 2007 m. birželio 30 d. Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro Turizmo vadybininkė. Nuo 1997 m. rugsėjo 15 d. iki 2001 m. spalio 3 d. Vilkaviškio AB „Žemkalnija“ Meistrė.

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos. Nuo 2017 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 m. Jungtinio priežiūros komiteto narė. Nuo 2015 m. Vilkaviškio rajono Rotary klubo tarybos narė. Nuo 2015 m. esu UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ valdybos narė. Nuo 2015 m. esu UAB „Vilkaviškio vandenys“ valdybos pirmininkė. Nuo 2014 m. esu Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narė, nuo 2016 m. tarybos pirmininkė. Nuo 2014 m. esu Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė. Nuo 2013 m. Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos narė.

Profesiniai gebėjimai ir kompetencijos. Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų programavimą ir administravimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių struktūrinės politikos formavimą viešąjį administravimą, valstybės biudžeto, valstybės institucijų ir ūkio plėtros planavimą išmanymas. Akredituota Žemės ūkio ministerijos teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas pagal 4.5 kryptį „Konsultavimas verslo planų rengimo ir projektų administravimo klausimais“, bei konsultacijas „Leader“ metodo įgyvendinimo klausimais. Išduotas ECDL pažymėjimas, 7 moduliai. Suteikta Renginių vadovo atestacija, bazinis lygis, pažymėjimas išduotas VšĮ „Viskas darbdaviams“. Kūrybingumas, gebėjimas kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves bei kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties tyrimus ir gautus rezultatus, socialinės bei komercinės aplinkos, teisės aktų ir finansinių galimybių išmanymas, informacijos šaltinių paieškos ir kvalifikuotos jų analizės įgūdžiai, skaičiuojamųjų metodų ir specializuotos programinės įrangos bei bendrosios paskirties informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai bei gebėjimas aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti savo atliktų tyrimų rezultatus ir (ar) sukurtą produktą įvairioms klausytojų auditorijoms.

Šeima. Sūnus Tomas 1992 m., dukra Dovilė 1994 m.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 26 d.
sprendimu Nr. B-TS-479

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo (įstaigos vadovo pavaduotojo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas.

4. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Viešasis administravimas.

6. Švietimas, kultūra, sportas, jaunimo veikla, nevyriausybinių organizacijų veikla, strateginis planavimas, socialinė parama, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir sveikatos priežiūra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis.

9. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

11. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

12. Kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su kuruojamai sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikla, įgyvendinimą.

13. Dalyvauja, kontroliuoja ir koordinuoja komisijų ir darbo grupių veiklą pagal kuruojamas sritis.

14. Administracijos direktoriaus pavedimu nagrinėja pareiškimus, skundus, organizuoja klausimų sprendimą pagal priskirtas veiklos sritis.

15. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, kontroliuoja kuruojamų struktūrinių padalinių vykdomas programas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį veiklos planą.

16. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

17. Pagal kuruojamas sritis koordinuoja ir kontroliuoja valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, veiklą.

18. Pavaduoja Administracijos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai Administracijos direktorius negali eiti pareigų.

19. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;

22.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. komunikacija (supranta valstybės tarnybos paskirtį, savo veikla ir pasiūlymais prisideda prie vertės visuomenei kūrimo) – 5;

23.2. analizė ir pagrindimas (geba atlikti situacijos analizę – išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti esminę informaciją, parengti pagrįstus sprendimus) – 5;

23.3. patikimumas ir atsakingumas (vykdo įsipareigojimus, prisiima atsakomybę už veiklą ir rezultatus, jų gerinimą) – 5;

23.4. organizuotumas (planuoja veiklą ir laiką, nusistato prioritetus, veikia neatidėliodamas) – 5;

23.5. vertės visuomenei kūrimas (supranta valstybės tarnybos paskirtį, savo veikla ir pasiūlymais prisideda prie vertės visuomenei kūrimo) – 5.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. lyderystė (pavyzdys kitiems, perteikia įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvepia jų siekti, suteikia reikalingą emocinę paramą, įtraukia į sprendimų priėmimą, ugdo, sukuria pozityvią darbo aplinką) – 4;

24.2. veiklos valdymas (nustato veiklos prioritetus, organizuoja ir koordinuoja veiklą, užtikrindamas tikslų įgyvendinimą) – 5;

24.3. strateginis požiūris (tikslus suderina su valstybės prioritetais, įvertina platesnį kontekstą, numato ateities galimybes ir geba jomis pasinaudoti) – 5.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas (geba valdyti kontrolės ir priežiūros procesą, siekdamas užtikrinti kontroliuojamų ir prižiūrimų subjektų veiklos atitikimą galiojančioms teisės aktų nuostatoms ir keliamiems reikalavimams) – 5;

25.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas (išsprendžia veiklos problemas, pasinaudodamas sukurtu ryšių tinklu) – 5;

25.3. įžvalgumas (geba parengti pasiūlymų praktinio įgyvendinimo modelius) – 5.

_____________

Scroll to Top