ADministracija

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Savivaldybės administracijos direktorius pavaduotoja Daiva Riklienė

Administracijos direktoriaus pavaduotojas įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, padeda Administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbą, taip pat – pavaduoti Administracijos direktorių jam nesant.
Daiva Riklienė
Administracijos direktoriaus
pavaduotoja

Daiva Riklienė

Gyvenimo aprašymas
Daiva Riklienė gimė 1968 m. kovo 25 d. Vilkaviškyje.

Pareigos. Nuo 2016 m. gruodžio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Išsilavinimas. 1992 m. Kauno technologijos universitete suteiktas Inžinieriaus magistro laipsnis, 1991 m. Kauno technologijos universitete Suteikta inžinieriaus technologo kvalifikacija, 1979 – 1986 m. Vilkaviškio rajono Salomėjos Nėries vidurinė mokykla, 1975 – 1979 m. Vilkaviškio aštuonmetė mokykla.

Darbo patirtis. Nuo 2015 m. rugsėjo 8 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja. Nuo 2015 m. sausio 8 d. iki 2015 m. vasario 27 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Projektų vertintoja. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Projekto administratorė. Nuo 2008 m. balandžio 17 d. iki 2015 m. rugsėjo 7 d. Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro Direktorė. Nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. balandžio 16 d. UAB „Konsultus“ Projektų vadovė. Nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2007 m. sausio 30 d. Verslo centrų asociacijos Administratorius. Nuo 2004 m. spalio 4 d. iki 2007 m. birželio 30 d. Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro Turizmo vadybininkė. Nuo 1997 m. rugsėjo 15 d. iki 2001 m. spalio 3 d. Vilkaviškio AB „Žemkalnija“ Meistrė.

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos. Nuo 2017 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 m. Jungtinio priežiūros komiteto narė. Nuo 2015 m. Vilkaviškio rajono Rotary klubo tarybos narė. Nuo 2015 m. esu UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ valdybos narė. Nuo 2015 m. esu UAB „Vilkaviškio vandenys“ valdybos pirmininkė. Nuo 2014 m. esu Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narė, nuo 2016 m. tarybos pirmininkė. Nuo 2014 m. esu Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė. Nuo 2013 m. Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos narė.

Profesiniai gebėjimai ir kompetencijos. Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų programavimą ir administravimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių struktūrinės politikos formavimą viešąjį administravimą, valstybės biudžeto, valstybės institucijų ir ūkio plėtros planavimą išmanymas. Akredituota Žemės ūkio ministerijos teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas pagal 4.5 kryptį „Konsultavimas verslo planų rengimo ir projektų administravimo klausimais“, bei konsultacijas „Leader“ metodo įgyvendinimo klausimais. Išduotas ECDL pažymėjimas, 7 moduliai. Suteikta Renginių vadovo atestacija, bazinis lygis, pažymėjimas išduotas VšĮ „Viskas darbdaviams“. Kūrybingumas, gebėjimas kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves bei kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties tyrimus ir gautus rezultatus, socialinės bei komercinės aplinkos, teisės aktų ir finansinių galimybių išmanymas, informacijos šaltinių paieškos ir kvalifikuotos jų analizės įgūdžiai, skaičiuojamųjų metodų ir specializuotos programinės įrangos bei bendrosios paskirties informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai bei gebėjimas aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti savo atliktų tyrimų rezultatus ir (ar) sukurtą produktą įvairioms klausytojų auditorijoms.

Šeima. Sūnus Tomas 1992 m., dukra Dovilė 1994 m.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. B-TS-807

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (toliau – Administracijos direktoriaus pavaduotojas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, skiriamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) siūlymu Vilkaviškio rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) teikimu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, padėti Administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) darbą, taip pat – pavaduoti Administracijos direktorių jam nesant.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Administracijos direktoriaus pavaduotojo bendroji veiklos sritis – viešasis administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

6.3. Išmanyti Įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, valstybės ir Savivaldybės turto naudojimą, viešuosius pirkimus, administracinę teisę, dokumentų valdymą, darbo santykių reguliavimą.

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Koordinuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto, Bendrojo, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros, Vaiko teisių apsaugos skyrių ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą.

7.2. Kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su kuruojamai sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikla, įgyvendinimą.

7.3. Dalyvauja, kontroliuoja ir koordinuoja komisijų ir darbo grupių veiklą pagal kuruojamas sritis.

7.4. Administracijos direktoriaus pavedimu nagrinėja pareiškimus, skundus, organizuoja klausimų sprendimą pagal priskirtas veiklos sritis;

7.5. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, kontroliuoja kuruojamų struktūrinių padalinių vykdomas programas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį veiklos planą.

7.6. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

7.7. Koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis.

7.8. Pavaduoja Administracijos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai Administracijos direktorius negali eiti pareigų.

7.9. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės tarybos, Mero, Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai, Merui ir Administracijos direktoriui.

9. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

Scroll to Top Skip to content