ADministracija

Atmintinės verslui

Atmintinės verslui ir gyventojams

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Verslui aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetencija ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Atmintinės

Atmintinės gyventojams, kurių pagalba sužinosite kaip elgtis, kur kreiptis, kokius dokumentus turėti, kokiomis taisyklėmis vadovautis sprendžiant vieną ar kitą klausimą savivaldybėje.

Atmintinė, norintiems įsigyti licencijas
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neterminuotam laikui

    1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos stacionarioms specializuotoms alkoholinių gėrimų prekybos įmonėms, stacionarioms prekybos įmonėms, turinčioms specializuotus alkoholinių gėrimų prekybos skyrius, stacionarioms viešojo maitinimo įmonėms, įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių degalinių ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, o licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, – nurodytosioms įmonėms, prekybos įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, automobiliuose-parduotuvėse, kurios aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, kioskuose iki 2012 m. sausio 1 d., paviljonuose. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu gali būti išduodamos ir nestacionarioms viešojo maitinimo įmonėms.

    2. Išduodamos neterminuotam laikui šios licencijų rūšys:

    2.1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

    2.2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;

    2.3. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;

    2.4. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu;

    2.5. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu;

    3. Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas išduodančiai institucijai  pateikia:

    3.1. motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai. Jeigu įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;

    3.2. įmonės įstatų kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

    3.3. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą  (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

    Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

    Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus;

    3.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

    3.5. dokumentus, įrodančius, kad pastatas stacionarus (teisinės registracijos dokumentų kopijas), patvirtintas įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) bei vadovo parašu;

    3.6. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi patalpomis alkoholinių gėrimų prekybai, kopiją, patvirtintą įmonės atspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, jei prekybos vieta yra ne įmonei nuosavybės teise priklausomose patalpose.

    Licencijos turi būti išduodamos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos.

    4. Praradusiai ar sugadinusiai licenciją įmonei, kuri pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą ir nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, ir skelbimo apie prarastą licenciją Lietuvos Respublikos spaudoje kopiją (tais atvejais, kai licencija prarandama), sugadintos licencijos originalą, licencijas išduodanti institucija išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“. Sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo licencijas išduodanti institucija priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo turi pranešti apie tai įmonei. Įmonė turi ištaisyti trūkumus ir pateikti patikslintus ir (ar) papildomus dokumentus. Šiuo atveju terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

    5. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio pristatomi alkoholiniai gėrimai, adresą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos adresą. Šiuo atveju įmonė pateikia prašymą, atmintinės 3.3-3.6 punktuose nurodytus dokumentus. Licencija turi būti papildyta ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti pateikimo.

    6. Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys. Apie šiuos pasikeitimus licencijos turėtojas turi informuoti licenciją išdavusią instituciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų įregistravimo. Šiuo atveju įmonė pateikia motyvuotą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Licencija turi būti patikslinama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo.

    7. Licencijos turėtojas privalo informuoti Savivaldybės administraciją:

    7.1. apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo;

    7.2. apie pasikeitusį įmonės vadovą (nurodyti naujo įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios. 

Valstybės rinkliavos dydžiai:

    1. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą mokama  376,00 Eur  valstybės rinkliava.

    2. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų mokama 376,00 Eur valstybės rinkliava.

    3. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, mokama 376,00 Eur valstybės rinkliava.

    4. Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse mokama 376,00 Eur valstybės rinkliava.

    5. Už išduotų licencijų papildymą, patikslinimą arba dublikato išdavimą mokama  86,00 Eur valstybės rinkliava.

    Valstybės rinkliava  mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300bankas SWEDBANK, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 52339.

    Dokumentai priimami ir licencijos išduodamos Investicijų , strateginio planavimo ir vietinio ūkio  skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 230 kab.).

    Už dokumentų priėmimą ir licencijų išdavimą atsakinga vyr. specialistė rasa Žilinskienė, tel. pasiteirauti (8 342) 60 076, el. paštas: rasa.zilinskiene@vilkaviskis.lt.

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką reglamentuoja:

    1.  Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857 (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2008, Nr. 123-4660).

    2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090).

    3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 “Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835, Nr. 114-4356).

PASTABA. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus licencijavimo tvarką reglamentuojantiems dokumentams.

Atmintinė, norintiems įsigyti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu

1. Išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu rūšys:

    1.1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (gali būti išduodamos ir nestacionarioms viešojo maitinimo įmonėms);

    1.2. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

    Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išduodamos sezono laikotarpiui (nuo birželio mėn. 1 d. iki rugsėjo mėn. 30 d.).

    Vilkaviškio rajono poilsio ir turizmo zonos, kuriose leidžiama prekiauti turint šias licencijas: Atgimimo ąžuolynas; Beržinio ežero poilsiavietė; Karalių parkas; Karklinių tvenkinio paplūdimys; Klausučių parkas; Matarnų poilsiavietė; Pajevonio tvenkinio paplūdimys; Paežerių dvaro parkas; Paežerių ežero (didžiojo) paplūdimys ir poilsiavietė Šilkaičių kaime; Paežerių ežero (mažojo) paplūdimys; Patilčių parkas; Vištyčio ežero paplūdimys (prie Malūno), Pilviškių paplūdimys prie užtvankos; Podvarko poilsiavietė; Ripkaus giraitė; Virbalio tvenkinio paplūdimys.

    2. Įmonės, norinčios gauti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu pateikia šiuos dokumentus:

    2.1. motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, įmonės steigėjų (vadovų, administracijos vadovų) vardai, pavardės ir asmens kodai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;

    2.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti ) ir vadovo parašu;

    2.3. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

    2.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto laikino leidimo tvarkyti maistą kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

    2.5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

    3. Valstybės rinkliavos dydžiai:

    3.1. už licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu – 144,00 Eur valstybės rinkliava;

    3.2. už licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu – 144,00 LEur valstybės rinkliava;

    Valstybės rinkliava  mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300bankas SWEDBANK, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 52339.

    Dokumentai priimami ir licencijos išduodamos Investicijų , strateginio planavimo ir vietinio ūkio  skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 230 kab.).

    Už dokumentų priėmimą ir licencijų išdavimą atsakinga vyr. specialistė Rasa Žilinskienė, tel. pasiteirauti (8 342) 60 076, el. paštas: rasa.zilinskiene@vilkaviskis.lt.

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką reglamentuoja:

    1.  Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857 ( Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2008, Nr. 123-4660).

    2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090).

    3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 “Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835, Nr. 114-4356).

PASTABA. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus licencijavimo tvarką reglamentuojantiems dokumentams.

Atmintinė, norintiems įsigyti vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

    1. Išduodamų vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais rūšys:

    1.1. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

    1.2. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

    1.3. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

    1.4. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;

    1.5. vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

    Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui, įmonėms, turinčioms neterminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, taip pat įmonėms turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

    2. Įmonės, norinčios gauti vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pateikia šiuos dokumentus:

    2.1. motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, renginio pavadinimas, vieta, laikas, pardavimo būdas, turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais numeris ir išdavimo data;

    2.2. turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

    2.3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

    2.4. seniūno leidimo prekiauti viešoje vietoje kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, jei prekybos vieta yra kioskas, paviljonas ar nestacionari viešojo maitinimo įmonė yra valstybės ar savivaldybės patikėjimo teise valdomoje teritorijoje.

    3. Valstybės rinkliavos dydžiai:

    3.1. už licenciją verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose  – 17,00 Eur;

    3.2. už licenciją verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose – 17,00 Eur;

    3.3. už licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose – 17,00 Eur;

    3.4. už licenciją verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse – 17,00 Eur;

    3.5. už licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse – 17,00 Eur.

    Valstybės rinkliava  mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  bankas SWEDBANK, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 52339.

    Dokumentai priimami ir licencijos išduodamos Investicijų , strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 230 kab.).

    Už dokumentų priėmimą ir licencijų išdavimą atsakinga vyr. specialistė Rasa Žilinskienė, tel. pasiteirauti (8 342) 60 076, el. paštas: rasa.zilinskiene@vilkaviskis.lt.

Atmintinė, norintiems įsigyti licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

    Licencijos gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybių įstatymus turinčių teisę verstis komercine ūkine veikla, filialams.

Išduodamų licencijų rūšys:

    1. Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (išduodama neterminuotam laikui, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo savivaldybėje dienos);

    2. Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį poilsio ir turizmo sezoną (išduodama birželio 1 d. – rugsėjo 30 d. laikotarpiui).

    Įmonė, norinti gauti licenciją, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia paraišką, kurioje nurodoma:  

    1.1. įmonės  pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir  telefono numeris;

    1.2. įmonės  steigėjų ir vadovų (administracijos vadovų)  vardai ir pavardės, asmens kodai. Tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;

    1.3. kokios rūšies licencijos prašoma;

    1.4. prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas). Tais atvejais, kai įmonė numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilio-parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (orlaiviuose, laivuose, traukiniuose), nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;

    1.5. prekybos tabako gaminiais vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse. Tais atvejais, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės, vietoj prekybos tabako gaminiais vietos adreso nurodomi automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;

    1.6. sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse).

Įmonių turimos licencijos turi būti papildytos ir (ar) patikslintos, kai:

    1. licenciją turinti įmonė pakeičia licencijoje nurodytą įmonės pavadinimą arba teisinę formą ar buveinę;

    2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams arba teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas įmonės kodas, arba keičiasi kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai;

    3. numatomos papildomos arba keičiamos prekybos tabako gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai.

Turinti licenciją ir norinti ją papildyti ar patikslinti įmonė licencijas išduodančiai institucijai pateikia:

    1. paraišką, kurioje nurodoma:

    1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

    1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

    1.3. priežastis, dėl kurios prašoma papildyti arba patikslinti licenciją;

    1.4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

    2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

    3. licencijos originalą (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą papildyti arba patikslinti licenciją).

    Sprendimas dėl licencijos papildymo ar patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

    Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu licencijos originalas prarandamas ar sugadinamas.  Įmonė, norinti gauti licencijos dublikatą, licencijas išduodančiai institucijai pateikia:

    1. paraišką išduoti licencijos dublikatą (joje nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą);

    2. vietos spaudoje išspausdintą skelbimą apie prarastą licenciją (kai licencijos originalas prarandamas). Skelbime turi būti nurodyti šie duomenys: licenciją išdavusios institucijos pavadinimas; įmonės, praradusios licenciją, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė; prarastos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

    3. sugadintos licencijos originalą (kai licencijos originalas sugadinamas).

    Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo licenciją išduodančioje institucijoje. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo turi pranešti apie tai įmonei. Įmonė turi ištaisyti šiuos trūkumus ir pateikti patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Šiuo atveju terminas skaičiuojamas nuo visų ir (ar) patikslintų dokumentų licenciją išduodančioje institucijoje gavimo dienos. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.

Licenciją turinti įmonė privalo informuoti Savivaldybės administraciją:

    1. Apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pakeitimo.

    2. Apie pasikeitusį įmonės vadovą (administracijos vadovą) – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios, nurodydama naujo įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą.

Valstybės  rinkliavos dydžiai:

    1. Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą  mokama 144,00 Eur  valstybės rinkliava.

    2. Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimą  mokama  28,00 Eur valstybės rinkliava.

    3. Už išduotų licencijų papildymą, patikslinimą arba dublikato išdavimą mokama 86,00 Eur valstybės rinkliava.

    Valstybės rinkliava  mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  bankas SWEDBANK, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 52439.

Prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarką reglamentuoja:

    1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2008, Nr. 76-3006);

    2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 7 d.  nutarimas  Nr. 4 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-129).

    3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“

    Dokumentai priimami ir licencijos išduodamos Investicijų , strateginio planavimo ir vietinio ūkio  skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 230 kab.).

    Už dokumentų priėmimą ir licencijų išdavimą atsakinga vyr. specialistė Rasa Žilinskienė, tel. pasiteirauti (8 342) 60 076, el. paštas: rasa.zilinskiene@vilkaviskis.lt.

PASTABA. Ši atmintinė gali keistis, pasikeitus licencijavimo tvarką reglamentuojantiems  dokumentams.

Atmintinė, norintiems įsigyti kelių transporto veiklos licencijas vežti keleivius

Savivaldybėje įregistruotoms įmonėms išduodamų  licencijų rūšys

    1 .  Kelių transporto veiklos licencija vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais.

    Licencijos išduodamos neribotam laikui.

    Vežėjas gali turėti kelių rūšių licencijas. Licencijų originalai turi būti įmonėje.

    Vežėjas, norintis įsigyti licenciją, turi pateikti šiuos dokumentus:

    1. Prašymą.

    2. Įmonės registravimo pažymėjimą ir įstatus, kuriuose pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių turi būti įrašyta veiklos rūšis, susijusi su sausumos kelių transportu.

    3. Dokumentus, įrodančius atitinkamą profesinę vežėjo kompetenciją. Profesinė kompetencija nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminą Susisiekimo ministerijos patvirtinta  tvarka. Profesinė  kompetencija tikrinama, išlaikius žinių atnaujinimo  egzaminą, kas 5 metai. Šį dokumentą gali pateikti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai.

    4. Dokumentus, įrodančius finansinį vežėjo pajėgumą. Vežėjas finansinį pajėgumą turi užtikrinti savo  turtu:

    4.1. vežant keleivius  autobusais, 9000 eurų pirmajai transporto priemonei ir 5000 eurų kiekvienai kitai  transporto priemonei.

    5. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą,  patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

    Licencija ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti grąžinama Savivaldybei, kai:

    1. Licencijos galiojimas sustabdomas arba ji panaikinama.

    2. Vežėjas pats nutraukia licencijuojamą veiklą.

    3. Pasikeičia įmonės pavadinimas, jos buveinė.

    Praradus licenciją išduodamas jos dublikatas su žyma „Dublikatas“, jeigu pateikiamas motyvuotas praradimo paaiškinimas ir įrodoma, kad apie licencijos praradimą  buvo paskelbta spaudoje.

    Įmonė, kuri verčiasi licencijuojama keleivių vežimo veikla, privalo turėti arba nuomoti šiai veiklai naudojamų automobilių stovėjimo vietą, atitinkančią gamtos apsaugos ir eismo saugumo reikalavimus (automobilių stovėjimo vieta negali būti gatvė, gyvenvietės daugiabučio gyvenamojo namo kiemas ar želdynų teritorija).

Valstybės rinkliavos dydžiai:

    1. Už  transporto veiklos licencijų  išdavimą mokama 170,00  Eur valstybės rinkliava.

     2. Už licencijos, pasikeitus įmonės pavadinimui, buveinei, pakeitimą,  dublikato išdavimą ir kitais panašiais atvejais mokama 7,00 Eur valstybės rinkliava.

    Valstybės rinkliava  mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  bankas SWEDBANK, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 52739.

    Kelių transporto veiklos   licencijavimo tvarką  reglamentuoja:

    1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, 1996 m. lapkričio 9 d. Nr. I-1628, (Žin., 1996, Nr. 119-2772).

    2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2090 redakcija), (Žin., 2002, Nr. 124-5664).

    3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio  15 d.  nutarimas Nr.1458 “Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“  (Žin., 2004, Nr. 34-1106).

    4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 3-20 „Dėl asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-228).

PASTABA. Ši atmintinė gali keistis pasikeitus licencijavimo tvarką reglamentuojantiems dokumentams.

    Dokumentai priimami ir licencijos išduodamos Investicijų , strateginio planavimo ir vietinio ūkio  skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 230 kab.).

    Už dokumentų priėmimą ir licencijų išdavimą atsakinga vyr. specialistė Rasa Žilinskienė, tel. pasiteirauti (8 342) 60 076, el. paštas: rasa.zilinskiene@vilkaviskis.lt.

Atmintinė, norintiems įsigyti leidimus
verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba

    Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas suteikia teisę užsiimti mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba leidimą išdavusios savivaldybės teritorijoje leidime nurodytose konkrečiose prekybos vietose ir vietovėse.

    Įmonė, norinti gauti mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimą, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

    1. prašymą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: savivaldybės, kuriai adresuojamas prašymas, pavadinimas, adresas, įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeris, prašomo leidimo rūšis, prekybos būdas, dujų prekybos vietų adresai, įmonės vadovo vardas ir pavardė, parašas ir prašymo pateikimo data. Prašymas turi būti patvirtintas antspaudu. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, šis kartu su prašymu turi pateikti įgaliojimą pateikti prašymą;

    2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

    3. įmonės akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, ir vadovų (administracijos vadovų) sąrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

    4. įmonės įstatų ar įmonės steigimo dokumentų (ar jų išrašo, kuriame būtų nurodytas įmonės buveinės adresas), kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti;

    5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą);

    6. jei prekybos vieta steigiama laikinajame statinyje, pateikti žemės nuomos sutarties ar sutarties naudotis prekybos vieta, kurioje įrengiamas laikinasis statinys, kopiją;

    7. įmonės avarinės tarnybos nuostatų arba sutarčių su įmonėmis, vykdančiomis avarijų (sutrikimų) likvidavimo ir lokalizavimo darbus, kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Pateiktos sutartys turi būti pasirašytos ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui;

    8. prekybos vietoje, kurioje leidžiama sandėliuoti daugiau kaip 500 kg fasuotų dujų, naudojamų svarstyklių patikros liudijimą, išduotą vadovaujantis Neautomatinių svarstyklių techniniu reglamentu.

    Leidimas išduodamas pareiškėjui per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo.

    Leidimas turi būti patikslintas, jeigu įmonė pakeičia leidime nurodytą buveinę, pavadinimą arba keičiasi objekto, prekybos vietos adresas, kai teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas prekybos vietos adresas, keičiasi sutarties, su įmone, vykdančia avarijų (sutrikimų) likvidavimo ir lokalizavimo darbus, šalis, suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams ir kitais įmonės duomenų pasikeitimo atvejais. Leidimo turėtojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją apie pasikeitusią įmonės buveinę, pavadinimą ar kitus šiame punkte išvardytus pasikeitimus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių duomenų pasikeitimo ir pateikti motyvuotą prašymą patikslinti prekybos dujomis leidimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

    Įmonė, norinti patikslinti prekybos vietos adresą (įrašyti kitą ir/ar išbraukti esamą adresą) ir/ar papildyti nauju prekybos vietos adresu, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, nurodydama dujų prekybos vietų, vietovių adresus, ir dokumentus:

    1. jei prekybos vieta steigiama laikinajame statinyje, pateikti žemės nuomos sutarties ar sutarties naudotis prekybos vieta, kurioje įrengiamas laikinasis statinys, kopiją;

    2. įmonės avarinės tarnybos nuostatų arba sutarčių su įmonėmis, vykdančiomis avarijų (sutrikimų) likvidavimo ir lokalizavimo darbus, kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir anspaudu. Pateiktos sutartys turi būti pasirašytos ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui;

    3. prekybos vietoje, kurioje leidžiama sandėliuoti daugiau kaip 500 kg fasuotų dujų, naudojamų svarstyklių patikros liudijimą, išduotą vadovaujantis Neautomatinių svarstyklių techniniu reglamentu.

    4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą);

    Įmonė, nutraukusi veiklą prekybos vietoje, privalo per 5 darbo dienas kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl prekybos leidime nurodytos prekybos vietos išbraukimo.

    Praradusiai leidimą įmonei, kuri pateikia motyvuotą paaiškinimą apie įvykusį faktą ir skelbimo apie prarastą leidimą Lietuvos Respublikos spaudoje kopiją, mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas išduoda leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Valstybės rinkliavos dydžiai:

    1. Už mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą mokama 376,00 Eur valstybės rinkliava.

    2. Už mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo papildymą, rekvizitų patikslinimą, dublikato išdavimą mokama 86,00 Eur valstybės rinkliava.

    Valstybės rinkliava mokama į Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilkaviškio skyriaus sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300bankas SWEDBANK, banko kodas 73000, įmokos kodas 52939.

    Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką reglamentuoja:

    · Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 4-370 „Dėl suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4178).

    · Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4-501 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 4-370 „Dėl Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-91).

    · Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 4-343 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 4-370 „Dėl Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 93-3742).

    PASTABA. Ši atmintinė gali keistis pasikeitus licencijavimo tvarką reglamentuojantiems dokumentams.

    Dokumentai priimami ir leidimai išduodami Investicijų , strateginio planavimo ir vietinio ūkio  skyriuje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 230 kab.).

    Už dokumentų priėmimą ir leidimų išdavimą atsakinga vyr. specialistė rasa Žilinskienė, tel. pasiteirauti (8 342) 60 076, el. paštas: rasa.zilinskiene@vilkaviskis.lt.

Dokumentus taip pat galima teikti elektroninėmis priemonėmis, pasinaudojant Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro (PGKC) pranešimų sistema.

Scroll to Top