ADministracija

Žemės ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Paslaugos kategorija Paslaugos kodas Paslaugos kodas PASIS Paslaugos pavadinimas Atsakingas specialistas Informacijas apie administracinę paslaugą ir jos teikimo tvarką Platesnė informacija
Aplinkos apsauga
14.06
PAS20816
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė
16–19 priedai
14.07
PAS20847
Dokumentų komisijai Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti priėmimas ir medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto parengimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė
20–22 priedai
Melioracija, melioracijos statiniai
14.03
PAS5207
Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Lina Inkratienė
7–9 priedai
14.04
PAS5901
Prašymų dėl melioracijos statinių remonto/rekonstravimo priėmimas, nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Lina Inkratienė
10–12 priedai
14.05
PAS20811
Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Lina Inkratienė
13–15 priedai
Žemės ūkio technikos registravimas
14.01
PAS3146
Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Michailas Počepovičius
1–3 priedai
14.02
PAS3142
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas ir registracijos liudijimų išdavimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Michailas Počepovičius
4–6 priedai
Žemės ūkio veikla
14.09
PAS20849
Paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administravimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė
23–26 priedai
14.10
PAS20850
Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė
27–29 priedai
14.11
PAS20851
Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Galinaitienė
30–32 priedai
14.12
PAS20853
Ūkininko ūkio registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Galinaitienė
33–36 priedai
14.13
PAS20856
Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Galinaitienė
37–39 priedai
14.14
PAS31668
Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė
40–41 priedai
14.15
Nauja paslauga
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė
42–45 priedai

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.06

PAS20816

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Medžiojamų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikoje. Ūkiniai gyvūnai turi būti registruoti Ūkinių gyvūnų registre.

2. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, ūkinių gyvūnų savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

3. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13/TAIS_452181  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 ,,Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  2015-11-13  Nr. B-ĮV-1295 „Dėl Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.                         

2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Ūkinio gyvūno pasas.

5. Veterinarijos gydytojo pažyma.

6. Žemės sklypo planas (kopija). 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Reikalinga informacija gaunama iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nuostolių skaičiavimo komisija.

Dokumentus priima, informaciją pateikia – Jūratė Bindokaitė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 342) 60 006, el. p. jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 342) 60 006, el. p. jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt

Komisijos pirmininkas:

Darius Bunikis, Savivaldybės ekologas (vyriausiasis specialistas)  tel. 8 342 60 073 mob. 8 612 71 469 el. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Žalos įvertinimas organizuojamas per 7 darbo dienas, o padaryta žala apskaičiuojama gavus iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vilkaviškio rajono einamųjų metų vidutinį derlingumą ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro vidutines rinkos kainas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Seniūnijos seniūnas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Seniūnijos seniūnas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nuostolių skaičiavimo komisija – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą, įvertina ir apskaičiuoja padarytą žalą  ir parengia atsakymo projektą

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Pasirašo siunčiamą dokumentą

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą

Dokumentų komisijai Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti priėmimas ir medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto parengimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.07

(PAS20847)

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų komisijai Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti priėmimas ir medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto parengimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Komisija parengia medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą.

Komisija priima ir nagrinėja pasiūlymus medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, priima pateikiamą bei savo iniciatyva renka teisinę, grafinę, ekologinę ir kitą informaciją apie medžioklės plotus, kuriuose siūloma sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas, bei analizuoja šią informaciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintais medžioklės plotų vientisumo kriterijais ir reikalavimais medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti, priima sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto ribų nustatymo, pažymėdama jas preliminariame medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projekte (medžioklės plotų vieneto plane), suteikia medžioklės plotų vienetui pavadinimą, atsižvelgdama į pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą teikėjo siūlymą arba medžioklės plotų vieneto teritorijoje naudojamus vietovardžius, nustato teritorijas, kuriose, Komisijos nuomone, negali būti medžiojama, atsižvelgiant į vietos sąlygas (medžioklės saugos požiūriu nepatogios formos medžioklės plotų intarpai urbanizuotose teritorijose bei kiti atvejai), pažymėdama tokias teritorijas preliminariame medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projekte (medžioklės plotų vieneto plane). Komisija taip pat pažymi kitas teritorijas, kuriose medžioti uždrausta įstatymais ar kitais teisės aktais arba kuriose medžioti uždraudė žemės sklypų savininkai, apskaičiuoja medžioklės plotų vieneto teritorijos, kurioje medžioklė nėra uždrausta, dydį bei jos pasiskirstymą pagal kategorijas, užpildydama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintos medžioklė tvarkos projekto rengimo tvarkos priedą „Medžioklės plotų dydis ir tinkamumas medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis“, per vieną mėnesį nuo pasiūlymo medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti gavimo parengia ir teikia skelbti šalies ir vietinėje spaudoje informaciją apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą,  vieną mėnesį po paskelbimo spaudoje apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą teikia suinteresuotiems asmenims rengiamų dokumentų paaiškinimus ir priima privačios žemės sklypų savininkų, kurių žemė numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, raštiškus reikalavimus dėl medžioklės uždraudimo jų žemėje bei kitų suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų siūlymus dėl parengto projekto, per vieną mėnesį po paskelbimo spaudoje apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą numato ne mažiau kaip vieną dieną, kada suinteresuoti asmenys galės asmeniškai susitikti su Komisija aptarti parengtą projektą, analizuoja parengto preliminaraus medžioklės plotų vieneto sudarymo ir jo ribų pakeitimo projekto svarstymo metu gautus reikalavimus ir pasiūlymus dėl jų atitikimo galiojančių įstatymų nuostatoms, priima dėl jų sprendimą ir prireikus koreguoja parengtą projektą,  teikia medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui, pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą savivaldybės administracijai, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo iniciatoriui.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-23 įsakymas Nr. 487/361 „Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.963CA83C7045

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  2016-02-19  Nr. B-ĮV-195 „Dėl komisijos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti sudarymo“

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Medžioklės ploto vieneto planas M 1:10 000 didesnio kaip 7 000 ha ploto medžioklės plotų vieneto atveju – 1:50 000) su pažymėtomis medžioklės plotų vieneto ribomis bei teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė uždrausta.

3.  Žodinis medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas.

4. Priedas apie medžioklės plotų dydį bei jų pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis. 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

1. nustatyta tvarka gauti iš medžioklės plotų naudotojų, AAD, valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, savivaldybės, kitų valstybinės žemės valdytojų ir kitų valstybės institucijų informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;

2. gauti funkcijoms vykdyti reikalingą grafinę medžiagą iš atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio;

3. kviesti tam tikrų sričių ekspertus iškilusioms problemoms išsiaiškinti;

4. prašyti, kad asmenys, pateikę pasiūlymą medžioklės plotų vienetui sudaryti ar jo riboms pakeisti, paaiškintų savo pasiūlymą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

 Dokumentus priima, informaciją pateikia – Jūratė Bindokaitė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 342 60 006, el. p. jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66 066, mob. 8 610 04 192, lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

Komisijos pirmininkas Vitas Bakas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas, tel. 8 342 53 065, el. p. v.bakas@mrd.am.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Komisija, parengusi preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą, paskelbia apie tai šalies bei vietinėje spaudoje ir nurodo 1 mėnesio terminą, per kurį suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys savivaldybės komisijai raštu gali pateikti reikalavimus,  siūlymus dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto.

Pasibaigus 1 mėnesio terminui, komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, išnagrinėjusi gautus reikalavimus ar siūlymus ir įvertinusi, kad jie atitinka  numatytus reikalavimus, priima sprendimą, ar tikslinga atsižvelgti į gautus siūlymus, prireikus koreguoja medžioklės plotų vieneto sudarymo ar ribų pakeitimo projektą, ir per 1 mėnesį šį projektą pateikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pildomas laisvos formos prašymas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja prašymą suteikti paslaugą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymus ir parengia medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Tvirtina medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą savivaldybės administracijai, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo iniciatoriui.

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse Išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.03.

(PAS5207)

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiunčiant paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu.

Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (užsakovai), kurie melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoja statinius ir nustatyta tvarka įveisia mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą.

Gavus užsakovo nustatytos formos prašymą, techninės sąlygos išduodamos per 7 kalendorines dienas. Visoms išduotoms techninėms sąlygoms suteikiamas numeris, užrašoma jų registracijos data ir jos registruojamos registre. Kai užsakovo pateiktieji dokumentai netenkina nustatytų reikalavimų, savivaldybės administracija duoda motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti technines sąlygas.

Techninės sąlygos užsakovui pateikiamos:

1) asmeniškai, atvykus į savivaldybę;

2) paštu ar per pasiuntinį;

3) elektroniniu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr.3D-130/D1-1444 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“

4. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1)      Nustatytos formos prašymas;

2)      žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantis dokumentas (arba jo patvirtintą kopija);

3)      planuojamos statybos ribų planas (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vyriausioji specialistė Lina Inkratienė

tel. 8 342 60 194, mob. 8 618 43 868

el. p. lina.inkratiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Deimantė Maslauskienė 

tel. 8 343 60 194, mob. 8 614 07 475

el. p. deimante.maslauskiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė

tel. 8 343 60 194, mob. 8 620 71 811

el. p. roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt.

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė

tel. 8 342 66 066, mob. 8 620 25 186

el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 kalendorinės dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą, parengia Technines sąlygas ir pasirašo dokumentą.

Savivaldybės administracijos direktorius

Tvirtina siunčiamą dokumentą.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Prašymų dėl melioracijos statinių remonto / rekonstravimo priėmimas, nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.04.

(PAS20809)

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl melioracijos statinių remonto/rekonstravimo priėmimas, nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiunčiant paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu.

Melioracijos statinių remontui ir rekonstravimui prašymai priimami dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių.

Valstybei nuosavybės teise priklausantys statiniai:

1)      melioracijos grioviai ir juose esantys statiniai;

2)      12,5 cm skersmens ir didesni drenažo rinktuvai.

Gavus gyventojo prašymą ir įvertinus melioracijos statinių gedimus, prašymas užregistruojamas. Atsižvelgiant į melioracijos statinius reglamentuojančius teisės aktus, priimamas sprendimas dėl melioracijos statinių remonto ar rekonstravimo darbų vykdymo arba nevykdymo.

Informacija pareiškėjui pateikiama:

1) asmeniškai, atvykus į savivaldybę (raštu arba žodžiu);

2) paštu ar per pasiuntinį;

3) elektroniniu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3D-969 ,,Dėl Valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7318a2085cd11e481c9c95e73113964

2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės  ūkio   ministro  2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578 http://www.infolex.lt/ta/337147

3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0429A864011

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 ,,Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B0E2304B62A

5. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A68308724B84/TAIS_385506

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1)      Prašymas;

2)      sklypo planas M 1:10000 arba M 1:5000 su pažymėta gedimo vieta.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vyriausioji specialistė Lina Inkratienė

tel. 8 342 60 194, mob. 8 618 43 868

el. p. lina.inkratiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Deimantė Maslauskienė

tel. 8 343 60 194, mob. 8 614 07 475

el. p. deimante.maslauskiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė

tel. 8 343 60 194, mob. 8 620 71 811

el. p. roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė

tel. 8 342 66 066, mob. 8 610 04 192

el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pildomas laisvos formos prašymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Griovių bei drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Vizuoja atsakymą.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.05.

(PAS20811)

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiunčiant paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu.

Žemės savininkui ar kitam naudotojui pateikus prašymą, techniniams dokumentams gauti, prašymas užregistruojamas žurnale.

Savivaldybė, remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos parengia ir pateikia šiuos dokumentus:

1)      drenažo plano ištraukos kopiją M 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;

2)      šiame žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių nepriklausomai nuo nuosavybės formos, profilių kopijas;

3)      drenažo bei griovio plano M 1:2000 su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;

4)      drenažo rinktuvų profilių kopijas;

5)      paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių bei kitų statinių) kiekiai, parametrai bei kita informacija.

Informacija pareiškėjui pateikiama:

1) asmeniškai, atvykus į savivaldybę;

2) paštu ar per pasiuntinį;

3) elektroniniu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0429A864011
2. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.086BE6AF9822

3. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.48198AE9593F

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1)      Prašymas;

2)      dokumento, patvirtinančio naudojimosi žeme faktą, kopija;

3)      žemės sklypo plano M 1:10000 kopija.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vyriausioji specialistė Lina Inkratienė

tel. 8 342 60194, mob. 8 618 43 868

el.p. lina.inkratiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Deimantė Maslauskienė

tel. 8 343 60194, mob. 8 614 07 475

el. p. deimante.maslauskiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Roberta Leščevičiūtė – Romikaitė

tel. 8 343 60194, mob. 8 620 71 811

el. p. roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt.

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė

tel. 8 342 66066, mob. 8 620 25 186

el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 mėnuo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pildomas laisvos formos prašymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius

 

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

 

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Pasirašo siunčiamą dokumentą

Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą

Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas ir techninės apžiūros talono Išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.01

PAS3146

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos

pavadinimas

Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų   atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas

4.

Administracinės paslaugos

apibūdinimas

Paslauga skirta fiziniams ir juridiniams asmenims.

Asmenų prašymai, kai techninės apžiūros vykdomos ne grafiko metu, gali būti pateikiami žodžiu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę, telefonu).

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis. Eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, draudžiama. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą, numatant galimybę panaudoti žemės ūkio bendrovių, įmonių technikos kiemus ir kitas priemones.
Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros.

Dokumentai pareiškėjui išduodami:

 • asmeniškai, techninės apžiūros metu.

 

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

1. Žemės ūkio ministro įsakymas 2002-05-30 Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka“. bei šio įsakymo pakeitimai 2005-10-12 Nr. 3D-481; 2009-03-25 Nr. 3D-196 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC60723C6F44/dLCrqurFPO
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 2000-12-15 Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/CQWiEHsWLL

6.

Informacja ir dokumentai, kuriuos

turi pateikti asmuo

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:

 1. traktorininko pažymėjimą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
 2. traktoriaus registracijos dokumentą;
 3. dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
 4. galiojantį priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos

turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos – Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt

8.

Administracinės paslaugos

teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vyriausiasis specialistas Michailas Počepovičius

tel. 8 342 60006, mob. 8 612 56812

el.p. michailas.pocepovicius@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Alė Šarkauskienė                                          tel. 8 342 60006, mob. 8 687 94035

el.p. ale.sarkauskiene@vilkaviskis.lt

 

9.

Administracinės paslaugos

vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė

tel. 8 342 66066, mob. 8 610 04192

el. p lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

 

10.

Administracinės

paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė nenustatyta. Paslaugos trukmę sudaro laikas, reikalingas patikrinti asmens pateiktus dokumentus ir įvertinti tai, kaip technika atitinka techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Traktoriaus, savaeigės mašinos techninė apžiūra – 5,0 €

Traktoriaus priekabos, puspriekabės, prikabinamos platformos, savikrovės priekabos techninė apžiūra– 3,0 €

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai mokama– 5,7 €

 

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas – 53039. 

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 1. AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
 2. per UAB „Paysera LT” interneto portalą www.paysera.lt;
 3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 4. UAB „Elotus”;
 5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 6. UAB „Perlo paslaugos” terminaluose;
 7. per UAB „Viena Sąskaita” interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 8. UAB „Mokėjimų paslaugos” spaudos kioskuose. 

 

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys

ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Atlieka pateiktos technikos apžiūrą.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Išrašo traktoriaus ar savaeigės mašinos techninės apžiūros taloną.

Žemės  ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Registruoja išduotą dokumentą VĮ „Registrų centras“.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, Išregistravimas, duomenų keitimas ir registracijos liudijimų Išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.02

PAS3142

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas ir registracijos liudijimų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų prašymai ir dokumentai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę) ir elektroninėmis priemonėmis.

Paslaugą teikianti institucija registruoja:

1. traktorius;

2. savaeiges žemės ūkio mašinas: savaeigius javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kitus savaeigius kombainus, taip pat šienapjoves, smulkintuvus ir augalų purkštuvus;

3. savaeiges mašinas: ratinius ir vikšrinius ekskavatorius, krautuvus, savaeigius kranus, greiderius, vikšrinius buldozerius, grunto tankintuvus, kelių frezerius, asfalto klotuvus, plentvolius, vikšrinius vamzdžių klotuvus, poliakales, kelių ženklinimo mašinas, medvežes, miško kirtimo mašinas, gatvių priežiūros mašinas, motorines roges ir kitas savaeiges mašinas;

4. priekabas ir puspriekabes: savadarbes priekabas ir puspriekabes, medvežes priekabas, cisternines priekabas, savikroves priekabas, srutovežius, prikabinamas platformas ir krovininių transporto priemonių priekabas bei puspriekabes, eksploatuojamas su traktoriais;

5. sunkieji keturračiai motociklai naujai neįregistruojami, o su įregistruotais atliekami numatyti registro duomenų tvarkymo veiksmai.

Paslaugos teikėjas tikrina dokumentus, jų teisėtumą. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje. Taip pat formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registravimo duomenis – 63 parametrų. Tvarko registro duomenų teikėjų mašinai registruoti pateiktus dokumentus, nurodo registre duomenis apie atliktų techninių apžiūrų datas, konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais. Seka, kad administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

Dokumentai pareiškėjui išduodami asmeniškai, paslaugą teikiančioje institucijoje.

 

5.

Teisėsaktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo”,  2011-01-19, Nr. 3D-384.  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A4C9B8E3388/hTrmlhXIDH

2. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Traktoriams įregistruoti pateikiami šie dokumentai:

1. nurodyto pavyzdžio registravimo prašymas, kurį užpildo savivaldybės darbuotojas;

2. kartu su registravimo prašymu pateikiami:

2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2.2 atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;

2.3. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas;

2.4 dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą;

2.5.techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių;

2.6. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

2.7. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Traktoriams išregistruoti pateikiami šie dokumentai:

1. nurodyto pavyzdžio registravimo prašymas, kurį užpildo savivaldybės darbuotojas;

2. kartu su registravimo prašymu pateikiami:

2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2.2 atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;

2.3. registravimo dokumentas;

2.4. valstybinio numerio ženklas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos – Žemės ūkio ministerijos ir registro tvarkymo įstaigos – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vyriausiasis specialistas Michailas Počepovičius

tel. 8 342 60 006, mob. 8 612 56 812

el.p. michailas.pocepovicius@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Alė Šarkauskienė                                          tel. 8 342 60 006, mob. 8 687 94 035

el.p. ale.sarkauskiene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė

tel. 8 342 66 066, mob. 8 610 04 192

el. p lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija turi įregistruoti traktorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo. Jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

1.Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur.

2. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 13 Eur.

3. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 9,5 Eur.

4. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 9,5 Eur.

 

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas – 53039. 

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 1. AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;
 2. per UAB „Paysera LT“ interneto portalą www.paysera.lt;
 3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 4. UAB „Elotus“;
 5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose „FOXBOX“;
 6. UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;
 7. per UAB „Viena Sąskaita“ interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 8. UAB „Mokėjimų paslaugos“ spaudos kioskuose. 

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Registravimo prašymo forma pateikta Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 (Žin., 2006, Nr. 109-4138), 1 ir 2 priede. Registravimo prašymą pildo savivaldybės administracijos darbuotojas registro informacinėje sistemoje.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės  ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Žemės  ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Išnagrinėja prašymą ir parengia registracijos dokumentus.

Žemės  ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Išduoda registracijos dokumentus ir valstybinius numerius.

Paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.09

PAS20849

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama bičių laikytojams, kurie LR teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu.

Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pateisinimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Savivaldybės darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina 2 paramos paraiškos (1 priedas) egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.

Pareiškėjas ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas savivaldybėje.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BDD88088715

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas, Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb5f04403f2b11e58568ed613eb39a73

Išlaidų apmokėjimo dokumentų kopijos/

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedas).

Išlaidų apmokėjimo dokumentų kopijos.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji  specialistė Jūratė Bindokaitė

Jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt, tel. 8 342 60 006

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėja vedėja Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66 066, mob. 8 610 04 192, lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iš karto patikrinama ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas ir duomenys suvedami į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (BIS). Atspausdinta ir pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedas.  

Dokumento forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos internetu neteikiamos.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjai

Priima dokumentus. Suveda duomenis į formą kompiuteryje, VĮ ŽŪIKVC internetiniame puslapyje.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą.

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.10

PAS20850

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tikslas – priimti asmenų, kurie  kreipiasi į savivaldybės administraciją, paramos paraiškas bei su jomis susijusius dokumentus. Nustatyti žemės ūkio veiklos subjektų tinkamumą kompensacijai gauti ir apskaičiuoti kompensuojamų draudimo įmokų dydį. Suvesti duomenis į ŽŪMIS.

 

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/92152e1024aa11e5b336e9064144f02a

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5dd76ca009c311e588da8908dfa91cac

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 3D-594 „Dėl pasėlių ir augalų didžiausiųjų draudimo įmokų įkainių 2016-2020 m. nustatymo”

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89f45aa0943c11e69ad4c8713b612d0f

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 3D-863 „Dėl augalų 2016 m. derliaus draudimo įmokų kompensavimo procento ir sumos dydžių nustatymo”

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e47d6670928411e5a6f4e928c954d72b

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti.

2. Visi per augalų vegetacijos laikotarpį patvirtinti draudimo liudijimai (draudimo liudijimų originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui), jo priedai ir jų papildymai ir (arba) patikslinimai, ir jų kopijos.

3. Draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentai (dokumentų originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijos.

4. Paaiškinimas, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti.

5. Dokumentai, kuriais įrodoma, kad įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos, o augalai buvo atsėti ar atsodinti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Paraiška dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti.

2. Visi per augalų vegetacijos laikotarpį patvirtinti draudimo liudijimai (draudimo liudijimų originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui), jo priedai ir jų papildymai ir (arba) patikslinimai, ir jų kopijos.

3. Draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentai (dokumentų originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui), ir jų kopijos.

4. Paaiškinimas, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti.

5. Dokumentai, kuriais įrodoma, kad įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos, o augalai buvo atsėti ar atsodinti.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

Žemės ūkio skyriaus vedėja  Lina Grygelaitienė,

tel. 8 342 66 066, 8 610 04 192

el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė  Vilma  Galinaitienė,

tel. 8 342 60 008, 8 614 43 068

el. p. vilma.galinaitiene@vilkaviskis.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

Žemės ūkio skyriaus vedėja  Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66 066, el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas nuo tinkamų dokumentų gavimo savivaldybė apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjektui priklausantį gauti kompensacijos dydį ir priima sprendimą.

Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuoja žemės ūkio veiklos subjektus, o duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti ir apie augalų draudimo liudijimus suveda į ŽŪMIS.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti deklaracija (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 3D-426)

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5dd76ca009c311e588da8908dfa91cac

Prašymo forma pridedama  

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos internetu neteikiamos.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Atsižvelgiant į einamaisiais metais paramai draudimo įmokoms kompensuoti Žemės ūkio ministerijos skiriamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, kompensuojami draudimo įmokų sumos dydžiai 1 ha nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Asmuo

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos vadovui Žemės ūkio skyriaus vedėjui.

Paslaugos vadovas Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Priima asmens prašymą suteikti paslaugą ir nukreipia asmenį ar prašymą paslaugos teikėjui.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, ar Žemės ūkio skyriaus vedėjas  – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir suteikia paslaugą.

Paslaugos vadovas Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Pasirašo siunčiamą dokumentą ir perduoda NMA.

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.11

PAS20851

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kasmetinis paraiškų ir kitų dokumentų priėmimas, registravimas, pirminis patikrinimas ir įvedimas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą, pareiškėjo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymas elektroniniu būdu, išspausdintų paraiškų egzempliorių pateikimas pareiškėjams, paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumentų perdavimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ir informacijos teikimas paramos gavėjams.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“
 2. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E8A607EEB383
 3. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo” https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E8A607EEB383/DqukgidijR
 4.  3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 ,,Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių  patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7

 1. 5.      4.Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2015 m. balandžio 3 d. įsakymas  Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
 2. 6.      https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63420fd0d9fb11e4bddbf1b55e924c57

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2015 m. balandžio 20 d. įsakymas  Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

 1. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b503dae0e73111e4a4809231b4b55019

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis.

2. Žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)).

3. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo.

4. Teikiant paraišką, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gaunama informacija ir dokumentai numatyti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse (aktuali redakcija).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

Skyriaus vedėja  Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66 066,

 8 610 04 192, el. p.lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Vilma Galinaitienė, tel. 8 342 60 008,

8 614 43 068, el. p. vilma.galinaitiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Bartninkų seniūnijoje

Jūratė Slivinskienė, tel. 8 342 66 013, 8 61326997

el. p.  jurate.slavinskiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Gižų, Virbalio  seniūnijose

Skaidrutė Vidūnienė, tel. 8 342 66 017, 8 342 60 051,

8 616 10 371, el. p. skaidrute.viduniene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Gražiškių seniūnijoje

Jovita Uldinskaitė, tel. 8 342 66 021, 8 616 10 372

el. p. jovita.uldinskaite@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Keturvalakių seniūnijoje

Rita Kriaučialiūnienė, tel. 8 342 66 025, 8 616 10 373

el. p. rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Kybartų seniūnijoje

Birutė Matulevičienė, tel. 8 342 66 063, 8 616 10 380

el. p. birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Klausučių seniūnijoje

Reda Ciganienė, tel. 8 342 66 029, 8 616 10 375

el. p. reda.ciganiene@vilkaviskis.lt;

vyresnysis specialistas Vištyčio ir Pajevonio seniūnijose

Rimantas Liepuonius, tel. 8 342 66 058 (Vištyčio sen.), 834266008 (Pajevonio sen.), 8 616 10 381

el. p. rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Pilviškių seniūnijoje

Lina Bareikienė, tel. 8 342 66 037, 8 616 10 377

el. p. lina.bareikiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Šeimenos seniūnijoje

Onutė Čėsnienė, tel. 8 342 66 042, 8 616 10 378

el. p. onute.cesniene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66 066, 8 610 04 192, lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paraiškų teikimo terminas nustatomas kiekvienais metais atskiru Žemės ūkio ministro įsakymu.

Paraiškos elektroninė forma pildoma iš karto, tą pačią dieną, dalyvaujant pareiškėjui.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 1 priede.

Paraiška suformuojama informacinės sistemos priemonėmis.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paraiškų priėmimas atliekamas su programa, kuri prieinama Internetu.

Pareiškėjas, turintis techninių galimybių naudotis elektronine bankininkyste, elektroniniu parašu gali jungtis prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos (http://paseliai.vic.lt) ir pats užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įvesti šių taisyklių 1 priede nurodytus elektroninius paraiškos duomenis bei juos patvirtinti.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Asmuo

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos vadovui Žemės ūkio skyriaus vedėjui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui  Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui Žemės ūkio skyriaus vyresniajam specialistui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui VĮ ŽŪIKVC ar NMA

Paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Priima asmens prašymą suteikti paslaugą ir nukreipia asmenį ar prašymą paslaugos teikėjui vyriausiajam / vyresniajam specialistui

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas ar vyresnysis specialistas seniūnijoje  ar Žemės ūkio skyriaus vedėjas  – paslaugos teikėjas

Registruoja priimtą asmens prašymą ir suteikia paslaugą

 

Paslaugos vadovas Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Pasirašo siunčiamą dokumentą ir perduoda VĮ ŽŪIKVC ar NMA

Rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas ūkininko ūkio registravimas, duomenų keitimas, Išregistravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.12

PAS20853

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Ūkio registravimas. Asmens prašymas registruoti ūkį priimamas atvykus į savivaldybę, kurios teritorijoje yra asmens

žemės ūkio  paskirties žemė. Įregistruoti  ūkį gali tik veiksnus

fizinis  asmuo. Vieno asmens vardu gali  būti įregistruotas tik vienas  ūkis. Ūkis įregistruojamas Lietuvos Respublikos Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo  atitinka Lietuvos Respublikos  ūkininko ūkio įstatymo  nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas ir asmeniškai arba savarankiškai e. būdu pateikia nurodytus dokumentus. Išduodamas ūkininko ūkio  įregistravimo pažymėjimas 1 egzempliorius.

  Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d. ūkininkas

privalo atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkio registre.

  Ūkininko ūkis išregistruojamas:

asmens ar įpėdinių prašymu,

ūkininkui mirus, jei veikla netęsiama,

teismo sprendimu, nepateikus ūkio duomenų kartą per metus ir per nustatytą terminą.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos   Respublikos  Ūkininko  ūkio įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.769B541DD7F7/TAIS_424849

2. Ūkininko ūkio registro nuostatai

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/71a833d1da5a11e782d4fd2c44cc67af?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d7ba1a20-17a3-414d-a336-4421c7b21a3d

3. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C62BA40A0E43/UcajOvvzlS

4. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami dokumentai ir informacija, numatyti Ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklėse.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Ūkio registravimas ir atnaujinimas

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui:

2.1. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.2. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumento kopiją;

3. dokumento, kuriuo patvirtinamas ūkininko arba ūkininko partnerio profesinis pasirengimas ūkininkauti, kopiją;

4. jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su ūkininko partneriais, reikia papildomai pateikti:

4.1. ūkininko partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.2. jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją;

4.3. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymą Registre nurodyti kaip ūkininko partnerį, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos sutartis;

5. dokumentų, kuriuose nurodomas ūkyje esančio žemės sklypo naudojimo pagrindas, kopiją, jeigu prašyme įregistruoti ūkį bus nurodyti ūkininkui arba ūkininko partneriui priklausančio (privačios nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos ar kitais pagrindais) žemės sklypo, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, duomenys:

5.1. žemės sklypo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre patvirtinimo dokumento kopiją, jeigu šis žemės sklypas priklauso ūkininkui ar ūkininko partneriui nuosavybės teise;

5.2. žemės sklypo naudojimo patvirtinimo sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise;

6. valstybinės žemės ploto naudojimo teisės patvirtinimo dokumento kopiją, jeigu prašyme įregistruoti ūkį bus nurodyti valstybinės žemės ploto duomenys.

Ūkis išregistruojamas

1. Registro duomenų teikėjo, ūkininko įpėdinio prašymu;

2. ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinių ir ūkio veikla toliau netęsiama;

3. teismo sprendimu;

4. praėjus 9 mėnesiams po ūkininko mirties, ūkis išregistruojamas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkininkų ūkį įregistruoja ir išregistruoja

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

Skyriaus vedėja  Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66 066,

 8 610 04 192, el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Vilma Galinaitienė, tel. 8 342 60 008,

8 614 43 068, el. p. vilma.galinaitiene@vilkaviskis.lt

vyresnioji specialistė Bartninkų seniūnijoje

Jūratė Slivinskienė, tel. 8 342 66 013, 8 61326997

el. p.  jurate.slavinskiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Gižų, Virbalio  seniūnijose

Skaidrutė Vidūnienė, tel. 8 342 66 017, 8 342 60 051,

8 616 10 371, el. p. skaidrute.viduniene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Gražiškių seniūnijoje

Jovita Uldinskaitė, tel. 8 342 66 021, 8 616 10 372

el. p. jovita.uldinskaite@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Keturvalakių seniūnijoje

Rita Kriaučialiūnienė, tel. 8 342 66 025, 8 616 10 373

el. p. rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Kybartų seniūnijoje

Birutė Matulevičienė, tel. 8 342 66 063, 8 616 10 380

el. p. birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Klausučių seniūnijoje

Reda Ciganienė, tel. 8 342 66 029, 8 616 10 375

el. p. reda.ciganiene@vilkaviskis.lt;

vyresnysis specialistas Vištyčio ir Pajevonio seniūnijose

Rimantas Liepuonius, tel. 8 342 66 058 (Vištyčio sen.), 834266008 (Pajevonio sen.), 8 616 10 381

el. p. rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Pilviškių seniūnijoje

Lina Bareikienė, tel. 8 342 66 037, 8 616 10 377

el. p. lina.bareikiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Šeimenos seniūnijoje

Onutė Čėsnienė, tel. 8 342 66 042, 8 616 10 378

el. p. onute.cesniene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66 066, mob. 8 610 04 192, el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas išduodamas per 5 d. d.

Ūkis išregistruojamas per 10 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas 188659752
Gavėjo bankas AB bankas „Swedbank“
Sąsk. nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 53039
Įmokos pavadinimas: Valstybinė rinkliava už ūkininko ūkio įregistravimą – 5,70 Eur

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4

Ūkininko ūkio išregistravimas iš registro atliekamas neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

nėra

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.

Ginčai dėl ūkio įregistravimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Asmuo

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos vadovui Žemės ūkio skyriaus vedėjui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui  Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui Žemės ūkio skyriaus vyresniajam specialistui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui VĮ ŽŪIKVC.

Paslaugos vadovas Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia asmenį su paslaugos prašymu paslaugos teikėjui vyriausiajam / vyresniajam specialistui.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas ar vyresnysis specialistas seniūnijoje  ar Žemės ūkio skyriaus vedėjas  – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir suteikia paslaugą.

Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.13

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ar seniūniją, prašymą registruoti žemės ūkio valdą / atnaujinti registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Asmuo pateikia visus reikiamus duomenis. Specialistų pagalba duomenys suvedami į VĮ ŽŪIKVC portalą, suformuojamas prašymas. Asmuo, patikrinęs duomenų teisingumą, Prašymą patvirtina pasirašydamas ir įrašydamas savo vardą ir pavardę.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 230 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E/TAIS_393311

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D- 1106   „Dėl  Žemės ūkio valdos ar bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f5d2de0762b11e4805fa6cb12e2ef99 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014m. birželio 23d.  įsakymas Nr.  3D – 382 „Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02dc80f0faca11e39cfacd978b6fd9bb/irNfFWronx

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Duomenų teikėjas privalo pateikti šiuos duomenis:
–  žemės ūkio valdos valdytojo asmens duomenis;
–  vieno nekilnojamojo daikto, kuris bus įregistruotas valdos centru, duomenis;
–  plėtojamos valdoje ekonominės veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kurį duomenų teikėjas ras seniūnijoje;
– būsimos valdos teritorijoje įterptų per metus organinių ir mineralinių trąšų duomenis.
Duomenų teikėjas pateikia šiuos dokumentus:
–  valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę;
–  nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise (arba nurodo nekilnojamojo daikto unikalų numerį);
–  nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas nei vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise;
–  valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteikta naudoti valstybinė žemė;
–  jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą.
Kiti duomenys ir juos patvirtinantys dokumentai teikiami priklausomai nuo pageidaujamų įregistruoti valdoje subjektų bei objektų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenų teikėjas privalo pateikti šiuos duomenis:
–  žemės ūkio valdos valdytojo asmens duomenis;
–  vieno nekilnojamojo daikto, kuris bus įregistruotas valdos centru, duomenis;
–  plėtojamos valdoje ekonominės veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kurį duomenų teikėjas ras seniūnijoje;
– būsimos valdos teritorijoje įterptų per metus organinių ir mineralinių trąšų duomenis.
Duomenų teikėjas pateikia šiuos dokumentus:
–  valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę;
–  nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise (arba nurodo nekilnojamojo daikto unikalų numerį);
–  nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas nei vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise;
–  valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteikta naudoti valstybinė žemė;
–  jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą.
Kiti duomenys ir juos patvirtinantys dokumentai teikiami priklausomai nuo pageidaujamų įregistruoti valdoje subjektų bei objektų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

Skyriaus vedėja  Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66 066,

 8 610 04 192, el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Vilma Galinaitienė, tel. 8 342 60 008,

8 614 43 068, el. p. vilma.galinaitiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Bartninkų seniūnijoje

Jūratė Slivinskienė, tel. 8 342 66 013, 8 61326997

el. p.  jurate.slavinskiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Gižų, Virbalio  seniūnijose

Skaidrutė Vidūnienė, tel. 8 342 66 017, 8 342 60 051,

8 616 10 371, el. p. skaidrute.viduniene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Gražiškių seniūnijoje

Jovita Uldinskaitė, tel. 8 342 66 021, 8 616 10 372

el. p. jovita.uldinskaite@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Keturvalakių seniūnijoje

Rita Kriaučialiūnienė, tel. 8 342 66 025, 8 616 10 373

el. p. rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Kybartų seniūnijoje

Birutė Matulevičienė, tel. 8 342 66 063, 8 616 10 380

el. p. birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Klausučių seniūnijoje

Reda Ciganienė, tel. 8 342 66 029, 8 616 10 375

el. p. reda.ciganiene@vilkaviskis.lt;

vyresnysis specialistas Vištyčio ir Pajevonio seniūnijose

Rimantas Liepuonius, tel. 8 342 66 058 (Vištyčio sen.), 834266008 (Pajevonio sen.), 8 616 10 381

el. p. rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Pilviškių seniūnijoje

Lina Bareikienė, tel. 8 342 66 037, 8 616 10 377

el. p. lina.bareikiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Šeimenos seniūnijoje

Onutė Čėsnienė, tel. 8 342 66 042, 8 616 10 378

el. p. onute.cesniene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius:

vedėja Lina Grygelaitienė, tel. 8 342 66066, mob. 8 610 04 192, lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama iš karto

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas suformuojamas informacinės sistemos priemonėmis.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas atliekamas su programa, kuri prieinama Internetu.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Asmuo

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos vadovui Žemės ūkio skyriaus vedėjui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui  Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui Žemės ūkio skyriaus vyresniajam specialistui;

Asmuo pateikia paslaugos prašymą paslaugos teikėjui VĮ ŽŪIKVC ar NMA.

Paslaugos vadovas Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia asmenį su paslaugos prašymu paslaugos teikėjui vyriausiajam / vyresniajam specialistui.

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas ar vyresnysis specialistas seniūnijoje ar Žemės ūkio skyriaus vedėjas  – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir suteikia paslaugą .

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.14

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės atsakingi darbuotojai prisijungia prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS) ir užpildo deklaracijos elektroninę formą, įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei juos sutikrina pagal pieno gamintojo (toliau – gamintojas) pateiktus duomenis. Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje. Gamintojo ir savivaldybės darbuotojo parašais patvirtintas vienas deklaracijos egzempliorius lieka gamintojui, kitas – savivaldybei. Gamintojui parašu patvirtinus deklaracijos duomenų teisingumą, savivaldybės darbuotojas PAIS patvirtina deklaracijos pateikimą. Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 3D-231 „Dėl  pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf1e58b0d46711e4bcd1a882e9a189f1

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jei gamintojas – fizinis asmuo.

Įmonės įregistravimo pažymėjimas, gamintojas – juridinis asmuo.

Įgaliojimas, jei dokumentai pateikiami per įgaliotąjį asmenį.

Mirties liudijimas, jei deklaraciją pildo įpėdinis mirusiojo vardu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Dokumentai ir informacija numatyti 6 lentelės eilutėje. Informacija kompiuteryje, NMA internetiniame puslapyje.    www.portal.nma.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, Jūratė Bindokaitė, tel. 60 006, el. p. jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt

vyresnioji specialistė Bartninkų seniūnijoje

Jūratė Slivinskienė, tel. 8 342 66 013, 8 61326997

el. p.  jurate.slavinskiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Gižų, Virbalio  seniūnijose

Skaidrutė Vidūnienė, tel. 8 342 66 017, 8 342 60 051,

8 616 10 371, el. p. skaidrute.viduniene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Gražiškių seniūnijoje

Jovita Uldinskaitė, tel. 8 342 66 021, 8 616 10 372

el. p. jovita.uldinskaite@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Keturvalakių seniūnijoje

Rita Kriaučialiūnienė, tel. 8 342 66 025, 8 616 10 373

el. p. rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Kybartų seniūnijoje

Birutė Matulevičienė, tel. 8 342 66 063, 8 616 10 380

el. p. birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Klausučių seniūnijoje

Reda Ciganienė, tel. 8 342 66 029, 8 616 10 375

el. p. reda.ciganiene@vilkaviskis.lt;

vyresnysis specialistas Vištyčio ir Pajevonio seniūnijose

Rimantas Liepuonius, tel. 8 342 66 058 (Vištyčio sen.), 834266008 (Pajevonio sen.), 8 616 10 381

el. p. rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Pilviškių seniūnijoje

Lina Bareikienė, tel. 8 342 66 037, 8 616 10 377

el. p. lina.bareikiene@vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Šeimenos seniūnijoje

Onutė Čėsnienė, tel. 8 342 66 042, 8 616 10 378

el. p. onute.cesniene@vilkaviskis.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė   tel. 8 342  660 66 el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iš karto

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Deklaracija pildoma Pieno apskaitos informacinėje sistemoje

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslaugos teikimo procese dalyvauja:

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras;

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės ūkio skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Žemės ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjai

Priima dokumentus. Suveda duomenis į formą kompiuteryje, VĮ ŽŪIKVC internetiniame puslapyje

Žemės ūkio skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą.

Žemės ūkio skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

14.15

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, paėmusiems iš kredito įstaigos kreditą ir (ar) kredito liniją trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949, priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007) 5076, priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos.

 

Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybės administracijai bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos (jei kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d.) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

 

Savivaldybė įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu. Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2007 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-179

 „Dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.296386/MlRYmOuzUr?jfwid=11dyheymxp

 

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Ūkio subjektai, norėdami gauti pagalbą, Savivaldybei pateikia asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta (dokumentų kopijos tvirtinamos ūkio subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“):

1. Prašymą dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo;

2. Vertybių įsigijimo patvirtinimo dokumentų originalus (parodyti) ir jų  kopijas;

3. Paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš prašymo pateikimą, finansinės atskaitomybės ataskaitų originalus (parodyti) ir jų  kopijas;

4.  Kredito sutarties originalą (parodyti) ir jos kopiją;

5. Kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (Taisyklių 2 priedas);

6. Kredito įstaigos pažymą apie orientacinę palūkanų normą (Taisyklių 3 priedas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Informacija apie subjekto įregistruotą jam priklausančią žemės ūkio valdą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro duomenis (www.vic.lt);

2. Informacija apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius subjekto mokestinius metus gautą nereikšmingą pagalbą pagal Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis (www.konkuren.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, Jūratė Bindokaitė, tel. (8 342) 60 006, el. p. jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė   tel. (8 342)  660 66 el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1. Sprendimą dėl  pagalbos skyrimo subjektams priima savo nustatytais terminais.

2. Apie sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektus informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

3. Per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie subjektams per visą kredito palūkanų kompensavimo laikotarpį teiktiną pagalbą.

4. Ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą suveda Taisyklių 6 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensuoti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 1. Subjektams kompensuojama 80 proc. kredito palūkanų,

2. Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, pagal šias Taisykles, negali būti didesnė kaip 6 proc. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (6 proc.).

 1. Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo kredito įstaigai sumokėtų palūkanų sumos. Tuo atveju, kai trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti panaudojama tik kredito ir (ar) kredito linijos dalis, pagalbos dydis apskaičiuojamas tik nuo palūkanų, sumokėtų už kredito ir (ar) kredito linijos dalį, panaudotą trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, sumos. Kredito įstaigos apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino kreditus ir (ar) kredito linijas nekompensuojami.
 2. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui (įskaitant ir su šiuo kaimo vietovėje veikiančiu subjektu reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per praėjusį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 15 000 eurų.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Žemės ūkio skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Žemės ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjai

Priima dokumentus. Suveda duomenis į ŽŪMIS ir Suteiktos valstybės pagalbos registrą internetiniame puslapyje

Žemės ūkio skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą.

Žemės ūkio skyriaus specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Scroll to Top