ADministracija

Vietinio ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

Konsultacijų apie pastatų priežiūros organizavimo tvarką teikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Konsultacijų apie pastatų priežiūros organizavimo tvarką teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima išaiškinimą, kaip statinių savininkai (naudotojai), fiziniai ar juridiniai asmenys, privalo vykdyti statinių priežiūrą nuo statinio statybos užbaigimo dienos iki statinio naudojimo pabaigos (kai Nekilnojamojo turto registre užregistruojama, kad statinys nenaudojamas) arba iki statinio griovimo, gavus statybą leidžiantį dokumentą (kai jis reikalingas) statinį nugriauti, darbų pradžios.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.26250?faces-redirect=true.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d įsakymas Nr. D1-347 „Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas” patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236059?jfwid=rivwzvpvg.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1067 „ Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179370/sSTLvHZDFb.

4. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas– https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15230?jfwid=fhhu5mm6c.

5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.83679?faces-redirect=true.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875„Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.303479.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas (jeigu pateikiamas raštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8(342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Leidimų didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei važiuoti savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei važiuoti savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima leidimų važiuoti Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse įregistruotoms kelių transporto priemonėms (jų junginiams), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė, išdavimą.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17779.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.203613.

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002-02-18 įsakymas Nr. 3-66 „ Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.161448/RhaDgMBZHU.

4. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. B-TS-76 „Dėl mokesčio už naudojimąsi Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Transporto priemonės (jų junginio) savininko ar valdytojo statusą patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specilistas Vitas Didžbalis, tel. (8 342) 60 007, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt,

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokesčio dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo didžiausių transporto priemonės (jų junginių) leidžiamų parametrų viršijimo ir transporto priemonės važiavimo maršruto ilgio.

Jeigu transporto priemonės (jų junginio) matmenys (ilgis, plotis, aukštis), ašies (ašių) apkrovos ir (arba) bendroji masė viršija leidžiamus parametrus, mokėtina suma apskaičiuojama prie mokesčių už kiekvieną matmenų viršijimą sumos pridedant sumą mokesčių už kiekvienos ašies apkrovos viršijimą arba mokestį už leidžiamos transporto priemonės (jų junginio) bendrosios masės viršijimą priklausomai nuo to, kuris mokestis yra didesnis.

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmonės kodas 188659752

AB Swedbank, banko kodas 73000

Banko sąskaitos numeris LT247300010112394300

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Banko sąskaitos numeris LT744010051001324763

Įmokos kodas 7840

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamos pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 1999-06-17 d. Nr. VIII-1234 – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-825 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911

e6a476d5908abd2210/asr.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį.
2. Schema (2 egz.).

3. Elektroninė laikmena su schemos kopija.

4. Rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Lina Bakienė, tel. 8(342) 60 071, el. p. lina.bakiene@vilkaviskis.lt, vyriausiasis specialistas Vidmantas Lenčiauskas tel. 8(342) 60 071, el. p. vidmantas.lenciauskas@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Šilumos tiekimo licencijų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šilumos tiekimo licencijų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas įmonėms (šilumos tiekėjui), apibrėžtoje teritorijoje valdančiai šilumos perdavimo tinklus ir tiekiančiam per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215911/asr.

2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.211524.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

4. Informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus.
5. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.
6. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.
7. Šilumos perdavimo tinklo įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai.

8. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė trumpiau negu 2 metus,-pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.

9. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų energetikos įrenginių eksploatavimo leidimų kopijos, patvirtintos įmonės anspaudu.

10. Licencijos turėtojas, norintis gauti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos sustabdymo galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, pakeisti licencijoje įrašytus duomenis (papildyti ar patikslinti dėl įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo, jei keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai), pateikia atitinkamą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Privalo nustatyti:

1) ar asmuo, norintis įsigyti ar pakeisti licenciją:

turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus;

2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3) turi pakankamai technologinių, vadybinių ir finansinių pajėgumų, leidžiančių vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8(342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059 el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo arba pateikti asmeniui, pateikusiam prašymą, motyvuotą rašytinį atsisakymą tai daryti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:

Už šilumos tiekimo licencijos išdavimą – 376 Eur.
Už licencijos pakeitimą – 20 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

Įmonės kodas 188659752

AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 53039

Įmokos pavadinimas – Valstybės rinkliava už šilumos licencijos išdavimą/ pakeitimą/dublikato išdavimą.

Valstybės rinkliava neimama už licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713?jfwid=5sjolgb37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.116101.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Dokumentų patvirtinančių, kad sumokėta nustatyta valstybės rinkliava, pateikti nebūtina. Duomenys (penkių dienų laikotarpyje) apie sumokėtą nustatytą valstybės rinkliavą gaunami elektroniniu būdu.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas ir papildymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas ir papildymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius, automobilių-parduotuvių registravimo numerius, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip pat, kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

Licencija patikslinama ir tais atvejais, kai Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu licencijos turėtojas pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ir adresą, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučių kambariuose minibarus.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17752?jfwid=fhhu5mgd3.

2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233979.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos paraiška.

2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.

3. Turimos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais originalas.

4. Dokumentas apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija patikslinama per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo.

Licencija papildoma per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija ruošiama…

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumais

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17752?jfwid=fhhu5mgd3. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2339793.

3. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. spalio 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.329396.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos paraiška.

2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus. Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus.

3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija.

4. Dokumentai, įrodantys, kad pastatas stacionarus (teisinės registracijos dokumentų kopijos).

5. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi patalpomis alkoholinių gėrimų prekybai, kopija (jei prekybos vieta yra ne įmonei nuosavybės teise priklausomose patalpose).

6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Privalo patikrinti:

1) ar asmuo, norintis įsigyti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

2) ar įmonei, jos vadovui ar kitiems darbuotojams ( jeigu jie veikė įmonės vardu) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholinių gėrimų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

3) ar asmeniui, norinčiam įsigyti licenciją, yra įsiteisėjusių Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga

teikiama neatlygintinai)

Informacija ruošiama…

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Leidimų įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę reklaminės veiklos subjektui įrengti išorinę reklamą, įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą, Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.106104?faces-redirect=true.

2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454357.

3. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1325 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

4. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-1189 patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų nuostatai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška.

2. Žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama yra įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas.

3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.

4. Išorinės reklamos įrengimo projektas.

5. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.

6. Mokėjimo dokumentas, patvirtinantis vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą sumokėjimą, arba, jei mokama dalimis – mokėjimo dokumentas, kuriame būtų nurodytas konkretus laikotarpis, už kurį sumokėta vietinė rinkliava pagal sudarytą mokėjimo dalimis grafiką.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,  tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pareiškėjui leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų leidimui išduoti dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama neatlygintinai)

Informacija ruošiama…

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Duomenys apie išduotus leidimus skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vilkaviškio rajono savivaldybės sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lombardo paslaugas ketinantis teikti ūkio subjektas privalo pateikti Lietuvos prabavimo rūmams savivaldybės, kurios teritorijoje vykdo veiklą, sutikimą užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, kuriame nurodytas tikslus darbo laikas.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/241a303289ff11e5bca4ce385a9b7048.

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1K-296 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, veiklos reglamentavimo“ pakeitimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.263354.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Įmonės vadovo pasirašytas ir anspaudu (jeigu jį privaloma turėti) patvirtintas prašymas, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys:

ūkio subjekto – juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, fizinio asmens – vardas ir pavardė, buveinės ir lombardo vietos adresas (adresai), lombardo darbo laikas, duomenys ryšiams (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), juridinio asmens vadovo arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

2. Ūkio subjekto registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų ar kito steigimo dokumento) kopijos, patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu (jeigu jį privaloma turėti).

3. Ūkio subjekto teisę į patalpas, kuriose bus vykdoma lombardo veikla, įrodančio ir patalpų paskirtį nustatančių dokumentų kopijos, patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu (jeigu jį privaloma turėti).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Privalo patikrinti:

1) ar ūkio subjektas, pageidaujantis gauti sutikimą, nevykdė Vilkaviškio rajono savivaldybėje nelegalios veiklos, t. y. nesupirko nusikalstamu būdu įgytų vertybių.

2) Registrų centro duomenų bazėje įmonės juridinį statusą. (www.registrucentras.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sutikimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama neatlygintinai)

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas laisvos formos.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Sutikimo galiojimas yra neterminuotas.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotas naftos produktais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotas naftos produktais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę verstis didmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzeliu.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.167899.

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.417906?faces-redirect=true.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Deklaracija apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia.

3. Terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijos ar išrašai. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia.

4. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

5. Dokumentas apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Surinkti duomenis apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro.

2. Surinkti informaciją dėl pareiškėjo veiklos:

1) iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;

2) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 11 ir 80 punktų reikalavimams.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų registravimo.

Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama neatlygintinai)

Valstybė rinkliava už leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą – 376 Eur.

Už leidimo pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 86 Eur.

Valstybės rinkliava neimama už išduotų leidimų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą.

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

Įmonės kodas 188659752

AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 52539

Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą ar pakeitimą.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713?jfwid=5sjolgb37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.116101.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotas naftos produktais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotas naftos produktais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzeliu konkrečioje prekybos vietoje (degalinėje).

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.167899.

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.417906?faces-redirect=true.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys:

1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

1.2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiais nefasuotais naftos produktais numatoma prekiauti (įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

1.3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;

1.4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

1.5. jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.6. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

2. Skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopija.

3. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijos.

4. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas.

5. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą, leidime įrašytus duomenis pakeisti (papildyti ar patikslinti), pateikia prašymą.

6. Dokumentas apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Surinkti informaciją dėl pareiškėjo veiklos:

1) iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;

2) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 11 ir 80 punktų reikalavimams.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas. slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų registravimo.

Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama neatlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą – 376 Eur.

Už leidimo pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 86 Eur.

Valstybės rinkliava neimama už išduotų leidimų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą.

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

Įmonės kodas 188659752

AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 52539

Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą ar pakeitimą.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713?jfwid=5sjolgb37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.116101.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.

Didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas pardavėjams išduodamas tose savivaldybėse, kuriose pareiškėjas (juridinis asmuo) yra įregistravęs buveinę arba pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą (tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo). Kitos valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis didmenine prekyba dujomis išdavimo. Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis didmenine dujų prekyba visoje šalies teritorijoje.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.167899.

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.417906?faces-redirect=true.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas.

2. Deklaracija apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu).

3. Terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintos kopijos ar jų išrašai.

4. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

5. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatai arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopija ar jos išrašas.

6. Dokumentas apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą, leidime įrašytus duomenis pakeisti (papildyti ar patikslinti), pateikia prašymą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Surinkti informaciją dėl pareiškėjo veiklos:

1) iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;

2) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 11 ir 80 punktų reikalavimams.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų registravimo.

Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama neatlygintinai)

Valstybė rinkliava už leidimą verstis Didmenine suskystintų naftos dujų prekyba – 376 Eur.

Už leidimo pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 86 Eur.

Valstybės rinkliava neimama už išduotų leidimų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą.

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

Įmonės kodas 188659752

AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 52939

Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis didmenine suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą ar pakeitimą.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713?jfwid=5sjolgb37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.116101.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis leidimą išdavusios savivaldybės teritorijoje leidime nurodytose konkrečiose prekybos vietose. Jeigu dujų pardavėjas verčiasi mažmenine prekyba fasuotomis dujomis pristatydamas jas tiesiogiai dujų pirkėjui – išduotame leidime tai nurodoma (šiuo atveju atskirai nurodoma dujų saugojimo konkrečios vietos).

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.167899.

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.417906?faces-redirect=true.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas.

2. Deklaracija apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams (dujų pirkėjams) – tai privaloma nurodyti deklaracijoje.

3. Prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintos kopijos ar jų išrašai.

4. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatai arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas.

5. Turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtinta kopija arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas.

6. Pažyma apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas.

7. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

8. Dokumentas apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą, leidime įrašytus duomenis pakeisti (papildyti ar patikslinti), pateikia prašymą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Surinkti informaciją dėl pareiškėjo veiklos:

1) iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;

2) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 11 ir 80 punktų reikalavimams.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų registravimo.

Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama neatlygintinai)

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Valstybės rinkliava už mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą – 376 Eur.

Už leidimo pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 86 Eur.

Valstybės rinkliava neimama už išduotų leidimų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą.

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

Įmonės kodas 188659752

AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 52939

Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą ar pakeitimą.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713?jfwid=5sjolgb37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.116101.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Leidimų organizuoti renginius viešosiose vietose išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų organizuoti renginius viešosiose vietose išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. B-TS-833 patvirtintos Renginių organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės.

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-1189 patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimą organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama neatlygintinai

Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti masinius komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą:

1) Vilkaviškio miesto stadione – 173 Eur, J. Basanavičiaus aikštėje – 86 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 28 Eur;

2) Kybartų mieste –57 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 28 Eur;

3) kitose Vilkaviškio miesto vietose, seniūnijose – 28 Eur  1 parai, už kiekvieną kitą parą po 14 Eur;

4) už diskotekas – mokestis, nustatytas 1, 2 ir 3 punktuose,   sumažintas 50 proc.;

5) už reklaminius renginius – 7 Eur 1 valandai.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774441)

Gavėjo bankas: AB DnB banke, banko kodas 40100

Sąskaita: LT03 4010 0401 0039 7559

Įmokos pavadinimas: Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje išdavimą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas –  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.24500?faces-redirect=true.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438971/NsOKdVMBpZ.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos paraiška.

2. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

3. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Privalo patikrinti, ar asmuo, norintis įsigyti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija ruošiama…

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduotos licencijos gali būti papildytos ir (ar) patikslintos kai:

licenciją turinti įmonė pakeičia licencijoje nurodytą įmonės pavadinimą arba teisinę formą ar buveinę,

teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams arba teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas įmonės kodas arba keičiasi kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai,

numatomos papildomos arba keičiamos prekybos tabako gaminiais vietos, arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, arba automobilių-parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas –  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.24500?faces-redirect=true.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438971/NsOKdVMBpZ.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos paraiška.

2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.

3. Licencijos originalas.

4. Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija patikslinama per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija ruošiama…

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Administracinę paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

Vežėjai turi atitikti Lietuvos respublikos vyriausybės nustatytus licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimus vežėjams.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.33417/TebhakzjRL.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413841/viglbMbrNh.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas.

2. Kelių transporto priemonės registracijos liudijimas, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtinta jo kopija.

3. Kelių transporto priemonės registracijos liudijimas, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartis, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintos jų kopijos.

4. Dokumentas, įrodantis, kad už licencijos kopijos išdavimą sumokėta valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8(342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:

išduodant licencijos kopiją – 35 Eur;

už kopijos pratęsimą – 35 Eur;

Už kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur;

Už kopijos dublikato išdavimą – 7,20 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

Įmonės kodas 188659752

AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 52739

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713?jfwid=5sjolgb37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.116101.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma išduoti licencijos kopiją.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų dublikatų išdavimas ir licencijų pakeitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų dublikatų išdavimas ir licencijų pakeitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos išduodamos dešimčiai metų.

Vežėjai turi atitikti Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytus licencijuojamos kelių transporto veiklos reikalavimus vežėjams.
Licencijos dublikatas išduodamas praradus licenciją. Dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.
Licencijos patikslinimas daromas, kai pasikeičia įmonės pavadinimas, buveinė ar transporto priemonė. Grąžinta licencija ją išdavusiai įstaigai pakeičiama ir atiduodama vežėjui per 10 dienų.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.33417.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413841/viglbMbrNh.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas.

2. Asmens tapatybę įrodantį dokumentas arba jo kopija, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo.

3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimas arba vežėjo patvirtinta jo kopija.

4. Dokumentai, įrodantys tinkamą vežėjo finansinę būklę.

5. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų – metinis balansas arba vežėjo patvirtinta jo kopija.

6. Viešojo sektoriaus subjektams – metinė finansinės būklės ataskaita arba vežėjo patvirtinta jos kopija.

7. Fiziniams asmenims – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaita.

8. Vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), nurodytas (-i) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje.

9. Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartis arba sutartis su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintos jų kopijos.

10. Teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinantys dokumentai ir stovėjimo vietos planas arba vežėjo patvirtintos jų kopijos.

11. Teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinantys dokumentai, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (toliau – buveinė).

12. Dokumentas, įrodantis, kad už licencijos išdavimą, licencijos dublikato išdavimo, licencijos pakeitimą sumokėta valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8(342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. 8 (342) 60 059, el. p. simas.slekys@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:

išduodant naują licenciją – 68 Eur;

už pratęsimą licencijos – 68 Eur;
išduodant pakeistą licencijos egzempliorių – 10 Eur;

išduodant dublikatą – 7,2 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

Įmonės kodas 188659752

AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 52739

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713?jfwid=5sjolgb37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.116101.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma išduoti licenciją.

Prašymo forma išduoti dublikatą.

Prašymo forma dėl licencijos patikslinimo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas – paslaugos vadovas

Vizuoja atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.