ADministracija

Finansų ir biudžeto skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

08.01

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą. Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Elektroniniu paštu gauti asmenų prašymai, kai negalima identifikuoti prašymą pateikusio asmens elektroninio parašo, neregistruojami ir nenagrinėjami. Jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu, paaiškinant grąžinimo priežastį.

Pažyma pateikiama informacinėje sistemoje MASIS saugomos informacijos pagrindu.

Pažyma asmens, pateikusio prašymą, pageidavimu gali būti įteikiama asmeniškai atvykus į Savivaldybės priimamąjį, siunčiama paštu, prašyme nurodytu adresu, arba elektroninėmis priemonėmis. Pažyma siunčiama elektroniniu paštu, turi būti pasirašyta savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2BECA531C11/TAIS_378855;

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/hGpQinpmKH;

 1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/QwCYWKrpeY ;

 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/nXrXPXRvgP ;

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymas;

 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

 3. Įgaliojimas (kopija), jeigu prašymą pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Pareiškėjo pateiktame prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), asmens kodas arba įmonės kodas, kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas), pageidaujamas pažymos gavimo būdas, teksto gale asmens ar jo atstovo parašas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys apie nuomojamus ir naudojamus valstybinės žemės sklypus yra gaunami iš valstybės įmonės Registrų centro
(V. Kudirkos g. 18-3, LT 03105 Vilnius, el. p. info@registrucentras.lt, www.registrucentras.lt) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio žemėtvarkos skyriaus (J. Basanavičiaus a. 11, LT 70101 Vilkaviškis, el. p. vilkaviskis@nzt.lt, www.nzt.lt). Visa kita informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius: vyriausioji specialistė Danutė Draugelienė, tel. (8 342) 60 078; el. p. danute.draugeliene@vilkaviskis.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius: vedėja Vilija Tautvydienė, tel. (8 342) 60 195; mob. (8 614) 53 113; el. p. vilija.tautvydiene@vilkaviskis.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma pareiškėjui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą ją atsisiunčiant.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Priimant prašymą patikrinama, ar asmuo neturi įsiskolinimo už valstybinės žemės nuomą. Jeigu asmuo skolingas, pažyma neišduodama, kol asmuo visiškai neatsiskaito.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Pažyma įtraukiama į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

 

Prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų ar klaidingai sumokėtų įmokų grąžinimo priėmimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

08.02

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų ar klaidingai sumokėtų įmokų grąžinimo priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems susigrąžinti valstybinės žemės nuomos mokesčio permokas ar klaidingai sumokėtas įmokas. Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Elektroniniu paštu gauti asmenų prašymai, kai negalima identifikuoti prašymą pateikusio asmens elektroninio parašo, neregistruojami ir nenagrinėjami. Jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu, paaiškinant grąžinimo priežastį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2BECA531C11/TAIS_378855;

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/hGpQinpmKH;

 1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/QwCYWKrpeY;

 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/nXrXPXRvgP;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymas;

 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

 3. Įgaliojimas (kopija), jeigu prašymą pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Pareiškėjo pateiktame prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), asmens kodas arba įmonės kodas, kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas), permokos ar klaidingai sumokėtos įmokos suma (Eur), parašas. Mokesčio permoka ar klaidingai sumokėta įmoka grąžinama pavedimu per banką, todėl prašyme būtina nurodyti banko rekvizitus (pavadinimą, kodą, sąskaitos numerį).

Prašymas nepriimamas, jei pareiškėjas nepateikia visų anksčiau minėtų duomenų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius: vyriausioji specialistė Danutė Draugelienė, tel. (8 342) 60 078; el. p. danute.draugeliene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius: vedėja Vilija Tautvydienė, tel. (8 342) 60 195; mob. (8 614) 53 113; el. p. vilija.tautvydiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Išnagrinėjus prašymą valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos ar klaidingai sumokėtos įmokos, grąžinamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiam atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos pridedamos.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą ją atsisiunčiant.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Grąžinus permoką ar klaidingai sumokėtą įmoką, ant prašymo dedama Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojo žyma, kada ir kokiu pavedimu minėta permoka ar įmoka buvo grąžinta.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Prašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

Prašymų dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų priėmimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

08.03

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį ar visai atleisti nuo mokesčio mokėjimo.

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba teikia fiziniams ir juridiniams asmenims šių mokesčių lengvatas:

 1. Žemės;

 2. Valstybinės žemės nuomos;

 3. Nekilnojamojo turo.

Prašymai pateikiami raštu tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį ar atsiuntus paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aHEzMFaEwV

( iki 2019-12-31);

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/uOmCNGZVjY

( nuo 2020-01-01);

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/tNvJuooVeh

( iki 2019-12-31);

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/uDgDUfXIYO

( nuo 2020-01-01);

 1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/aqxNPfBgwL;

 1. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.59681865CD01/dSFaMPluoL;

 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF/XcEpUlkGTQ (iki 2019-12-31);

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF/gaNDoWRWvN ( nuo 2020-01-01);

 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/nXrXPXRvgP;

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „ Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO;

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2BECA531C11/TAIS_378855 ;

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ – Teisės aktų registre (TAR),

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C/hGpQinpmKH;

 1. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. B-TS-99 (Turime tik popierinį variantą);

 2. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. B-TS-48 – ,https://www.vilkaviskis.lt.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fiziniai asmenys, norintys gauti žemės ir / ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą,

 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

 3. įgaliojimą (kopiją), jeigu prašymą pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo,

 4. pažymą apie šeimos pajamas (darbo užmokestis, pensija, išmokos ir kt.),

 5. pensininko, neįgaliojo pažymėjimo kopiją,

 6. pažymą iš Užimtumo tarnybos (jei žmogus bedarbis),

 7. einamųjų metų mokėjimo deklaracijos kopiją.

Juridiniai asmenys, norintys gauti žemės ir / ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą,

  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

  3. įgaliojimą (kopiją), jeigu prašymą pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo,

  4. einamųjų metų mokesčio deklaracijos kopiją,

  5. einamojo pusmečio balansą,

  6. praėjusių metų balansą,

  7. pelno, nuostolio ataskaitą,

  8. pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie įsiskolinimą biudžetui.

Fiziniai asmenys, norintys gauti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą, turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nekilnojamojo turto registro mokestinės vertės išrašą,

 2. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją,

 3. pažymą iš valstybinės mokesčių inspekcijos apie įsiskolinimą biudžetui,

 4. dokumentus, pagrindžiančius šeimos metines pajamas (iš individualios veiklos, pagal verslo liudijimą, iš turto – nekilnojamojo, transporto priemonių ir kt., sutuoktinio (-ės) darbo užmokestis, pensija, nedarbingumo ir kitos išmokos),

 5. kiti dokumentus, pagrindžiančius mokesčio mokėtojo prašymo motyvą.

Juridiniai asmenys, norintys gauti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nekilnojamojo turto registro mokestinės vertės išrašą,

 2. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją,

 3. einamojo pusmečio balansą,

 4. praėjusių metų balansą,

 5. pelno, nuostolio ataskaitą,

 6. pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie įsiskolinimą biudžetui,

 7. kitus dokumentus, pagrindžiančius mokesčio mokėtojo prašymo motyvą.

Prašymas nepriimamas, jei pareiškėjas nepateikia visų aukščiau minėtų dokumentų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius:

vedėja Vilija Tautvydienė, tel. (8 342) 60 195;
mob. (8 614) 53 113; el. p. vilija.tautvydiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Vilija Ramanauskienė,

tel. (8 342) 60 080; el. p. vilija.ramanauskiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Regina Dženkauskienė,

tel. (8 342) 60 080; el. p. regina.dzenkauskiene@vilkaviskis.lt;

vyriausioji specialistė Danutė Draugelienė,

tel. (8 342) 60 078; el. p. danute.draugeliene@vilkaviskis.lt .

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius: vedėja Vilija Tautvydienė, tel. (8 342) 60 195; mob. (8 614) 53 113; el. p. vilija.tautvydiene@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Atsakymas pareiškėjui dėl mokesčio lengvatos turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiam atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos pridedamos.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą ją atsisiunčiant.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymai dėl mokesčių lengvatų nagrinėjami komisijų posėdžiuose, po to komitetų posėdžiuose. Sprendimai dėl mokesčių lengvatų taikymo priimami rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose. Apie tai informuojami prašymų teikėjai. Komitetui nepritarus taikyti mokesčių lengvatas prašymų teikėjai apie tai taip pat yra informuojami.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

Scroll to Top