ADministracija

Ekologo teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės Ekologo teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, pavojingus šunis ir prekiauti jais Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje Išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

34.01

PAS20881

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir prekiauti jais Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, prekiauti agresyviais šunimis ir jų mišrūnais Vilkaviškio rajono teritorijoje, turi gauti leidimą.

 

Nustatytos formos prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

 

Leidimas arba atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8DDDD8D87491/KrAcZhVwrh.

 

Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu pavirtintas  Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašas,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0181B55D0111.

 

Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu pavirtintas Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.64AFD4D3951A.

 

Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7EE5FD42575.

 

 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-06 įsakymas Nr. B-ĮV-605 „Dėl leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir prekiauti jais Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“,  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.504591.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-04 įsakymas Nr. B-ĮV-1122 ,,Dėl

gyvūnų laikymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių tvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.504594.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, norėdamas gauti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, parduoti pavojingus šunis Vilkaviškio rajone, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. nustatytos formos prašymą;

2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

3. atitinkamos seniūnijos išduotą pažymą apie asmens ir kartu su juo gyvenančių asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą;

4. patalpų, kuriose bus nuolat laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumentus ar savininko notaro patvirtinto sutikimą, kad jo patalpose pareiškėjas gali laikyti pavojingą šunį;

5. kitų šeimų pilnamečių asmenų raštišką sutikimą, jei name gyvena ne viena šeima;

6. pažymą (-as), kad pareiškėjas ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

7. pažymą (-as), kad pareiškėjas ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

8. šuns kilmę, veislę patvirtinantį dokumentą;

9. šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą (su įrašytu identifikavimo numeriu).

 

Juridiniai asmenys norintys gauti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, parduoti pavojingus šunis Vilkaviškio rajone, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. nustatytos formos prašymą, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens;

2. įgaliojimą, jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo;

3. juridinio asmens valdymo organo įsakymą ar kitą tvarkomąjį dokumentą, kuriuo paskirtas asmuo, atsakingas už pavojingo šuns priežiūrą;

4. pažymą (-as), kad asmuo, paskirtas atsakingu už pavojingo šuns priežiūrą, nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

5. pažymą (-as), kad asmuo, paskirtas atsakingu už pavojingo šuns priežiūrą, nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Nustatytos formos prašymą;

2. asmens tapatybę liudijantį dokumento kopija;

3. atitinkamos seniūnijos išduotą pažyma apie asmens ir kartu su juo gyvenančių asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą;

4. patalpų, kuriose bus nuolat laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumentų ar savininko notaro patvirtinto sutikimo, kad jo patalpose pareiškėjas gali laikyti pavojingą šunį, kopijas;

5. kitų šeimų pilnamečių asmenų raštišką sutikimą, jei name gyvena ne viena šeima;

6. pažymą (-as), kad pareiškėjas ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

7. pažymą (-as), kad pareiškėjas ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

8. šuns kilmę, veislę patvirtinančio dokumento kopiją;

9. šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo (su įrašytu identifikavimo numeriu) kopiją;

10. įgaliojimą, jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo;

11. juridinio asmens valdymo organo įsakymą ar kito tvarkomojo dokumentą, kuriuo paskirtas asmuo, atsakingas už pavojingo šuns priežiūrą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis, 113 kabinetas

tel.: +370 (342) 60 073, mob.+370 612 71 469, el. paštas: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis, 113 kabinetas

tel.: +370 (342) 60 073, mob.+370 612 71 469, el. paštas: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo prašymo su pridedamais dokumentais įregistravimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-06 įsakymu Nr. B-ĮV-605 patvirtinto Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir prekiauti jais Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.504591.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis https://www.epaslaugos.lt/portal/.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Leidimų galiojimas gali būti sustabdomas ar panaikinamas, pažeidus Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo leidimo išdavimo tvarkos aprašo reikalavimus ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus).

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą

Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama Išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo finansavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

34.02

PAS30686

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo -finansavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai (išskyrus medžiotojų būrelius, kurie nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai) gali gauti finansinę paramą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje diegiamoms prevencinėms priemonėms, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

 

Nustatytos formos paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo projektų įgyvendinimo teikiamos rajono Savivaldybės administracijai iki einamųjų metų kovo 1 d. tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Informacija apie finansavimo konkursą (t. y., galimybę pasinaudoti teikiama parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti rajono savivaldybės teritorijoje) skelbiama viešai Savivaldybės tinklalapyje likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki paskutinės paraiškų teikimo dienos. Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti vertina ir lėšas joms kompensuoti skiria Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo vertinimo komisija, kuri taip pat sprendžia ir visus klausimus, susijusius su prevencinių priemonių įgyvendinimu ir lėšų paskirstymu.

 

Leidimas arba atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

 

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y., naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9F274C93E483/RwFMaEBHeS

 

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, https://www.e-ar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13/eghIPTClHU

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-832 ,,Dėl prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo Vilkaviškio rajono teritorijoje finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.504722

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijos, http://www.am.lt/VI/index.php#r/1418

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai, norintys gauti finansinę paramą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje diegiamoms prevencinėms priemonėms, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. nustatytos formos paraišką, kurioje turi būti nurodyta:

1.1.  pareiškėjo rekvizitai (pavadinimas, adresas, telefonas, parašas);

1.2. priemonės (projekto) pavadinimas, suma, reikalinga projektui įgyvendinti, projekto aktualumas;

1.3. medžioklės plotų vieneto pavadinimas, registracijos kodas, adresas;

1.4. duomenys apie planuojamas vykdyti prevencines priemones (pavadinimas, apimtys, plotai, įgyvendinimo terminai, sąmata, žemės sklypo adresas, girininkijos pavadinimas);

2. detali lėšų naudojimo sąmata;

3. sąmatoje nurodytas išlaidas įrodantys dokumentai (komerciniai pasiūlymai, sąskaitos ir panašiai);

4. žemės sklypo planas (-ai), kur bus įgyvendinamos prevencinės priemonės su pažymėtomis vietomis.

  

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai, įgyvendinę prevencines priemones (projektus), turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dėl išlaidų kompensavimo, prie kurio turi būti pridėta:

1.1. nustatytos formos priemonės (projekto) įvykdymo ataskaita;

1.2. nustatytos formos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įgyvendinimo darbų perdavimo ir priėmimo aktas,  jei priemonės įgyvendintos privačioje žemėje, – nuosavybę įrodantys dokumentai;

1.3. PVM sąskaitų faktūrų, rangovų atliktų prevencinių priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktų, darbų atlikimo sutarčių (minėti dokumentai turi būti išrašyti atskirai pagal rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendintų prevencinių darbų apimtis) kopijos;

1.4. bankinių pavedimų kopijos;

1.5. žemės sklypo planas (schema), kuriame nurodyta atliktų darbų vieta;

1.6. dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei turi).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Nustatytos formos paraišką;

2. detalią lėšų naudojimo sąmatą su planuojamas išlaidas įrodančiais dokumentais;

3. žemės sklypo plano (schemos), kurioje nurodyta darbų vieta, kopija;

4. prašymą dėl išlaidų kompensavimo;

5. nustatytos formos priemonės (projekto) įvykdymo ataskaita;

6. nustatytos formos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įgyvendinimo darbų perdavimo ir priėmimo aktas;

7. PVM sąskaitų faktūrų, rangovų atliktų prevencinių priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktų, darbų atlikimo sutarčių (minėti dokumentai turi būti išrašyti atskirai pagal rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendintų prevencinių darbų apimtis) kopijos;

8. bankinių pavedimų kopijos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis, 113 kabinetas

tel.: +370 (342) 60 073, mob.+370 612 71 469, el. paštas: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis, 113 kabinetas

tel.: +370 (342) 60 073, mob.+370 612 71 469, el. paštas: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo prašymo su pridedamais dokumentais įregistravimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos, medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įgyvendinimo darbų perdavimo ir priėmimo akto ir priemonės (projekto) įvykdymo ataskaitos formos patvirtintos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-832 patvirtinto Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, diegimo Vilkaviškio rajono teritorijoje finansavimo tvarkos aprašo 1, 2 ir 3 priedais, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.504722

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis https://www.epaslaugos.lt/portal/

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Į finansinę paramą gali pretenduoti žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai (išskyrus medžiotojų būrelius) paraiškas su papildomais dokumentais pateikę iki nustatyto paraiškų pateikimo termino pabaigos.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens paraiškas.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Nukreipia paslaugos teikėjui.

Savivaldybės specialistas – paslaugos teikėjas

Tvarko, sistemina informaciją apie gautas paraiškas ir teikia svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta paraiškų vertinimo komisijai.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta paraiškų vertinimo komisija

Vertina pateiktas paraiškas ir priima sprendimą dėl lėšų skyrimo.

Savivaldybės specialistas – paslaugos teikėjas

Rengia atsakymus apie vertinimo komisijos sprendimus, rengia ir nustatyta tvarka derina lėšų naudojimo sutarčių projektus.

Savivaldybės specialistas – paslaugos teikėjas

Registruoja leidimą ir parengia atsakymą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamus dokumentus, lėšų naudojimo sutartis.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

34.03

PAS30686

2.

Administracinės paslaugos versija

6 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Želdynų ir želdinių savininkai ar valdytojai (įskaitant ir seniūnijas), kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, pateikia nustatytos formos prašymą tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba išduoti leidimą, parengia leidimą arba atmeta leidimo išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

3. Paslaugos vykdytojas leidimą siunčia derinti:

3.1. Vilkaviškio aplinkos apsaugos inspekcijai, išskyrus atvejus, kai želdiniai gali būti kertami neatlygintinai, ir atvejus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomoje teritorijoje;

3.2. Vištyčio regioninio parko direkcijai, jei saugotini medžiai ir krūmai auga saugomoje teritorijoje;

3.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniam padaliniui, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje;

3.4. želdynų ir želdinių savininkui ar valdytojui, kai prašymą pateikė ne jis (išskyrus Savivaldybę).

4. Leidimas arba atsakymas pateikiamas pareiškėjui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/UycAYboXPP

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/nyUpWqiGjP

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 ,,Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 ,,Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E1C4FF61B04/iosEyIakQe

Vilkaviškio rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, patvirtintos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-567 – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8863a4801e8411ebb0038a8cd8ff585f

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Želdynų ir želdinių savininkai ar valdytojai (įskaitant ir seniūnijas), kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Argumentuotą nustatytos formos prašymą;
2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentus;
3. Žemės sklypo planą;
4. Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo – pateikti įgaliojimą;
5. Patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, jeigu turi;
6. Jeigu apie žemės sklypą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro centriniam duomenų banke, pateikti kitus žemės sklypo nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Argumentuotas nustatytos formos prašymas;

2. žemės sklypo, kuriame prašoma kirsti, persodinti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, plano kopija;

3. nuosavybę į žemės sklypą, kuriame prašoma kirsti, persodinti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, įrodančio dokumento kopija;

4. įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

5. patvirtinto (suderinto) želdinių pertvarkymo projekto, statinio projekto, schemos, detaliojo ar specialiojo plano kopija (jei yra);

6. Jeigu apie žemės sklypą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro centriniam duomenų banke, kitų žemės sklypo nuosavybę (valdymą) patvirtinančių dokumentų kopiją.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 113 kabinetas

tel.: +370 (342) 60 073, mob.+370 612 71469, el. paštas: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 113 kabinetas

tel.: +370 (342) 60 073, mob.+370 612 71469, el. paštas: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-567 patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 3 priedas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8863a4801e8411ebb0038a8cd8ff585f

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis https://www.epaslaugos.lt/portal/

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Kertamų želdinių atkuriamoji vertė nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 ,,Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (išskyrus atvejus, kai saugotini medžiai ir krūmai gali būti kertami neatlygintinai) – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E1C4FF61B04/iosEyIakQe

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas –dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Nukreipia paslaugos teikėjui

Savivaldybės specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia leidimą arba atsakymą

Savivaldybės specialistas – paslaugos teikėjas

Siunčia leidimą derinti institucijoms, nepavaldžioms įstaigoms (jei reikia)

Savivaldybės specialistas – paslaugos teikėjas

Registruoja leidimą ir parengia atsakymą

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas –dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą

Scroll to Top