ADministracija

Bendrojo skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Paslaugos kategorija Paslaugos kodas Paslaugos kodas PASIS Paslaugos pavadinimas Atsakingas specialistas Informacijas apie administracinę paslaugą ir jos teikimo tvarką Platesnė informacija
Archyvas
05.05
PAS2925
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš Savivaldybės tvarkomų archyvų
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Širvienė
12–15 priedai
Asmenų aptarnavimas
05.02
PAS5891
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Gorskienė
1–3 priedai
05.06
PAS5901
Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Vitkauskaitė
16–19 priedai

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

05.02

(PAS5891)

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Skundą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, norintis įvardinti viešojo savivaldybės administracijos, seniūnijos ar jai pavaldžios įstaigos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, kuriais galbūt buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

Laisvos formos prašymą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, neradęs savivaldybės paslaugų sąraše jam tinkamos paslaugos, tačiau žinantis, kad savivaldybė gali pagal kompetenciją atsakyti.

Skundą ar prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti:

1. skundą arba prašymą;

2. jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą;

3. jei skundą arba prašymą teikia fizinis asmuo – būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą;

4. jei skundą arba prašymą teikia juridinis asmuo – būtina nurodyti pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinės adresą;

5. prie asmens skundo arba prašymo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais skundui ar pranešimui nagrinėti, disponuoja Savivaldybės administracijos padaliniai.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius:

vyriausioji specialistė Virginija Gorskienė, tel. (8 342) 60 062; mob. 8 611 47 084; el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt; vyriausioji specialistė Rasa Širvienė tel. (8 342) 60 056; el. p. rasa.sirviene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius:

vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191; mob. 8 610 22 810; el. p. dileta.kviesulaitiene@vilkaviskis.lt  

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Skundo ar pranešimo nagrinėjimas turi būti baigtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundo ar pranešimo forma yra laisva.

Skunde ar pranešime nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu skundą ar pranešimą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu skundą ar pranešimą pateikia juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokios yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai ar pranešimai, įskaitant ir elektroninę formą, turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo atstovo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Nukreipia vykdytojui.

Savivaldybės specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Dokumentų Išrašų, nuorašų ir kopijų Išdavimas Iš savivaldybės tvarkomų archyvų

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

05.05

(PAS2925)

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš Savivaldybės tvarkomų archyvų

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo.

 

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

 

Dokumentų išrašai, nuorašai ar kopijos išduodamos asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

 

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y., naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius:

vyriausioji specialistė Rasa Širvienė tel. (8 342) 60 060; el. p. rasa.sirviene@vilkaviskis.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius: vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191; mob. 8 610 22 810; el. p. dileta.kviesulaitiene@vilkaviskis. lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Informacija ir dokumentai pareiškėjui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Dokumentų kopijos neišduodamos, jeigu: pateikti ne visi reikiami dokumentai, nerasta archyvinių dokumentų, esamuose dokumentuose nėra duomenų apie asmenį, pateikti netikslūs duomenys.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos pavyzdys pridedamas.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Bendrojo skyriaus vyriausiasis arba vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis arba vyresnysis specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsa

Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

05.06

PAS(5901)

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kalbos tvarkytojas konsultuoja šiais klausimais:

svetimžodžių atitikmenys, transkripcija, transliteracija;

vietovardžių norminė rašyba ir kirčiavimas;

lietuvių kalbos normos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai;

firmų vardų parinkimas ir darybos principai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą, pasirašyti prašymą.

Informaciją galite gauti parašę el. laišką, nurodydami Jums rūpimą klausimą.

Norėdami, kad kalbininkas peržiūrėtų reklamos tekstus kalbos vartojimo taisyklingumo požiūriu, prie laiško pridėkite reklamos maketo projektą su aiškiai įskaitomu tekstu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius:

vyriausioji kalbos specialistė Ilona Vitkauskaitė, tel. (8 342) 60 198; el. p. ilona.vitkauskaite@vilkaviskis.lt.  

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius:

vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191; mob. 8 610 22 810; el. p. dileta.kviesulaitiene@vilkaviskis.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas neišduodamas, jeigu: pateikti ne visi reikiami dokumentai, nerasta archyvinių dokumentų, esamuose dokumentuose nėra duomenų apie asmenį, pateikti netikslūs duomenys.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos pavyzdys pridedamas.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Bendrojo skyriaus vyriausiasis arba vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymo projektą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Pasirašo siunčiamą dokumentą.

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius

Registruoja siunčiamą dokumentą ir išs

Scroll to Top