ADministracija

Architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Specialiųjų reikalavimų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.01

PAS20729

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų reikalavimų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gavę statytojo prašymą, Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai patikrina ar statytojo planai neprieštarauja Vilkaviškio savivaldybės teritorijų planavimo dokumentams. Patikrinus minėtus dokumentus statinio (-ių) statybai ar rekonstravimui, pateikiamos paraiškos Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Saugomos teritorijos direkcijai dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų / specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų parengimo, taip pat nustatomi specialieji architektūros reikalavimai. Gavus reikalavimus iš minėtų institucijų, parengiami ir išduodami specialieji reikalavimai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F3BE482534/DwZooVGjBS

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-828 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (toliau – „Aprašas”).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a1cd7a0d67e11e68d79c2033f194657/asr

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymas (privaloma užpildyti visus punktus);

2. Žemės sklypo ir statinio (-ių) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai (išskyrus atvejus, kai specialieji reikalavimai gaunami atlikus visuomenės informavimą apie projektinius pasiūlymus pagal Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatas);
3. Žemės sklypo planas (jei sklypas suformuotas) (išskyrus atvejus, kai specialieji reikalavimai gaunami atlikus visuomenės informavimą apie projektinius pasiūlymus pagal Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatas);

4. Projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius) suderinti su LR Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. aprašo 1 priede nurodytos formos prašymas (privaloma užpildyti visus punktus);
2. žemės sklypo ir statinio (-ių) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai (išskyrus atvejus, kai specialieji reikalavimai gaunami atlikus visuomenės informavimą apie projektinius pasiūlymus pagal Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatas);
3. žemės sklypo planas (jei sklypas suformuotas) (išskyrus atvejus, kai specialieji reikalavimai gaunami atlikus visuomenės informavimą apie projektinius pasiūlymus pagal Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatas);
4. projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius), suderinti su LR Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausioji specialistė Vita Valaitienė, tel. (8 342) 60 197; el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją, Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

Internete: https://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Praymai/blankai

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Naudojama: IS „Infostatyba“; elektroninis paštas, elektroninis parašas

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Lietuvos Respublikos prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo posistemis informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.
www.planuojustatyti.lt

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją, nukreipia prašymą paslaugos vadovui

Vyriausiasis specialistas – paslaugos vadovas

  1. Paskiria paslaugos vykdytoją

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

1. Užregistruoja prašymą IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip kitą darbo dieną;

2. Per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo patikrina, ar:

2.1. bus įgyvendintos statytojo teisės pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punkto nuostatas;

2.2. prašymas užpildytas tinkamai;

2.3. ar projektiniai pasiūlymai (kai juos privaloma rengti) raštu suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis;

2.4. pateikti Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai raštu.

3. Nustačius, kad Aprašo 7 punkto reikalavimai neįvykdyti, per 3 darbo dienas informuojamas prašymą pateikęs asmuo, nustatant 30 darbo dienų laikotarpį trūkstamiems dokumentams pateikti.

4. Jei Aprašo 7 punkto reikalavimai įvykdyti, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikia Aprašo 4 priede nurodytos formos paraiškas: Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Saugomos teritorijos direkcijai dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų / specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų parengimo.

5. Specialieji paveldosaugos reikalavimai ir specialieji saugomos teritorijos reikalavimai parengiami per 7 darbo dienas. Juos gavus, Paslaugos teikėjas per 10 darbo dienų nustato specialiuosius architektūros reikalavimus.

6. Gavus reikalavimus iš minėtų institucijų per 3 darbo dienas parengiami ir išduodami specialieji reikalavimai.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Prašymo pateikėjai apie Specialiųjų reikalavimų išdavimą informuojami raštu, išsiunčiant dokumentus paštu arba elektroniniu laišku.

Jei prašymas buvo pateiktas per IS „Infostatyba“, apie proceso užbaigimą yra informuojami el. laiškais.

Statybą leidžiančio dokumento išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.03

PAS20732

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statybą leidžiančio dokumento išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniams, juridiniams asmenims ar kitai užsienio organizacijai pateikus prašymą ir kitus pridedamus dokumentus, pritarus privalantiems patikrinti statinio projektą subjektams, išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.

Leidimas suteikia teisę statytojui statyti naują (-us), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us), atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/asr

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą (STR 1.05.01:2017, 1 priedas).

2. Atitinkamą statinio projektą ir elektroninę versiją arba tik statinio projekto elektroninę versiją pasirašytą elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų. Jei Statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių pateikiamos: BD, SA, KPT, dalys.

3. Kitus SĮ 27 straipsnio, 5 dalyje 3–17 punktuose nurodytus dokumentus.

4. Sumokėtos valstybės rinkliavos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto dydžio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą, kvitą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Nustatytos formos prašymas.

2. Prie prašymo pridedamus dokumentus, nurodytus SĮ 27 straipsnio 5 dalies: 3–17 punktuose.

3. Kvitą, patvirtinantį sumokėtą valstybinę rinkliavą.

4. NTR duomenys apie žemės sklypą, kuriame numatoma statyti statinius.

5. NTR duomenis apie statinius.

6. JAR duomenis apie juridinį asmenį.

7. Gyventojų registro duomenis apie fizinį asmenį.

8. Informaciją apie tikrinančių projektus subjektų kompetenciją.

9. Pritarimus / nepritarimus statinio projektui per IS „Infostatyba“.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 darbo dienų ypatingajam statiniui statyti ar rekonstruoti;

20 darbo dienų, neypatingajam, nesudėtingam statiniui statyti ar rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us), atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti

statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

Valstybinė rinkliava mokama LRV nustatyto dydžio:

165 Eur už leidimą statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį.

93 Eur už leidimą statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį.

52 Eur už leidimą nesudėtingam statiniui statyti ar rekonstruoti, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti, statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį,

52 Eur pastato atnaujinimui (modernizavimui)

Rinkliava mokama: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM. Įmokos kodas 53039.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

Internete: https://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Praymai/blankai

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Naudojama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinė sistema IS „Infostatyba“, elektroninis paštas, elektroninis parašas.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Statytojas gali pateikti prašymą ir pridedamus dokumentus per išorine informacinę sistemą IS „Infostatyba“ internetiniu adresu www.planuojustatyti.lt.

Jei leidimas neišduodamas, per IS „Infostatyba“ ir / ar el. p. pateikiami tikrinančių institucijų nepritarimų motyvai. Pakartotinai pateikus pataisytą pagal gautas pastabas statinio projektą, tikrinimo procedūros atliekamos per 10 d. d.

Leidimas pagal statytojo pageidavimą gali būti:

popierinis, pareiškėjui atvykus į Savivaldybės administraciją, ar pasirašytas elektroniniu parašu išsiunčiamas el. p. ar įrašomas į kompiuterinę laikmeną „adoc“ formato rinkmena.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją, nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja, nurodydamas prašymo priėmimo datą ir suteikdamas registracijos numerį.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Užregistravus prašymą, per tris darbo dienas patikrina:

1.1. ar statinio projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;

1.2. ar pateikti visi privalomi dokumentai; jei jų trūksta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

1.3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento 11 punkto reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne pagal reikalavimus, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“;

1.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 4 priede nurodytas išimtis); jei ne, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

1.5. ar gauta Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte nurodytos informacijos; jei tokios informacijos yra ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas apie tai, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;

1.6. ar prašyme nurodyti naujai statomų pastatų rodikliai (nurodyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedo II skyriaus 1–10 punktuose);

1.7. ar projektuojamas statinys atitinka nurodytą statinio paskirtį ir tipą; jei neatitinka, prašymo pateikėjas apie tai, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas per ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo informuojamas per IS „Infostatyba“;

1.8. ar pateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą; jei tokia informacija nepateikta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;

1.9. ar nėra požymių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinantį jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nenurodyta prašyme. Laikoma, kad tokie požymiai yra, kai yra duomenų (su prašymu išduoti leidimą pateiktoje dokumentacijoje, viešai prieinamuose žemėlapiuose, ortofotografijose, vietovių fotografijose („Street View“) ar iš kitų duomenų šaltinių), kad statinys ar jo dalys, kurių statybai prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, galimai jau yra pastatyti.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas (toliau – subjektai), kurie privalo pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams;

2.1. nustačius Reglamento 13.9 papunktyje nurodytus požymius, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas sustabdo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir apie tai informuoja Inspekciją ir prašymą pateikusį asmenį. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atnaujinamos praėjus 20 darbo dienų nuo jų sustabdymo arba anksčiau, kai yra gaunamas atsakymas iš Inspekcijos. Jeigu iš Inspekcijos gaunama informacija apie surašytą savavališkos statybos aktą ir nustatoma, kad nepateiktas dokumentas, patvirtinantis įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo [8.3] 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas apie tai informuojamas prašymo pateikėjas;

2.2. jeigu statytojas prašyme nurodo, kad siekia gauti leidimą savavališkos statybos, dėl kurios nėra surašytas savavališkos statybos aktas, įteisinimui, leidimo išdavimo procedūros atliekamos bendra Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas Inspekciją apie tokį prašymą informuoja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.

3. Paskelbus statinio projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui siunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti statinio projektą.

Statinio projektą tikrinantys subjektai

Gavę pranešimą, subjektai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paskelbia IS „Infostatyba“, kas konkrečiai tikrins statinio projektą. Statinio projektas tikrinamas per Statybos įstatymo 27 straipsnio 12 dalyje nurodytus terminus (20 d. d.; 10 d. d.).

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Tikrina ar gauti pritarimai / nepritarimai statinio projektui.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), statybą leidžiantys dokumentai išduodami, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui statybą leidžiančių dokumentų duomenis, per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, registruojant IS „Infostatyba“; apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei statinio projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant statinio projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant statinio projekto patikrinimo termino pabaigos.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Leidimas pagal statytojo pageidavimą:

popierinis įteikiamas pareiškėjui atvykus į Savivaldybės administraciją ar išsiunčiamas paštu,

pasirašytas elektroniniu parašu adoc rinkmenoje per IS „Infostatyba“ ar išsiunčiamas el. p., įrašytas adoc rinkmenoje.

Topografinių erdvinių duomenų teikimo, priėmimo ir derinimo paslauga

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.05

PAS20765

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Topografinių erdvinių duomenų teikimo, priėmimo ir derinimo paslauga

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teikiamos naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau – TOPD paslauga) ir savivaldybės Topografinių duomenų administravimo sistemą topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninės paslaugos. Vykdytojui perduodami Architektūros ir urbanistikos skyriaus turimi archyviniai topografiniai (skaitmeniniai) duomenys ir priimami, tikrinami bei integruojami naudojantis TOPD paslauga bei Topografinių duomenų administravimo sistemą vykdytojų parengti (atnaujinti) topografiniai erdviniai duomenys.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/asr

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e5fc060a07811e3aeb49a67165e3ad3/UMygLbSGHn

geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01.1999“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB

Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/29ad0a20d04011e7910a89ac20768b0fEil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vykdytojas, atliekantis geodezinius darbus Vilkaviškio r. sav. teritorijoje, jungiasi prie TOPD paslaugos Lietuvos erdvinės informacijos portalo interneto puslapyje geoportal.lt su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu gautu iš VĮ „Gis- centras“. Užpildo prašymą dėl darbo leidimo ir archyvinės topografinės medžiagos gavimo. Nurodo darbo adresą ir darbo ribą „2810“ sluoksnyje „dwg“ formatu, nurodo tyrinėjamos teritorijos planšeto nomenklatūrą, bei geodezininko pažymėjimo Nr..

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Planuojamos tyrinėti teritorijos skaitmeninius preliminarius duomenis pagal ribą „2810“ sluoksnyje „dwg“ formatu.

Surinktus duomenis persiųsti vykdytojui per TOPD paslaugą, elektroniniu paštu arba perduoti įrašytus į kompiuterinę laikmeną.

Baigęs geodezinius darbus, vykdytojas pateikia atliktą darbą per TOD paslaugą. Atliktą darbą tikrina bei derina inžinerinių tinklų savininkai ar naudotojai.

Patikrinti ir suintegruoti vykdytojo pateiktus geodezinių matavimų skaitmeninius duomenis į Topografinių duomenų administravimo sistemą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; ir el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; ir el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

12 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pildoma Lietuvos erdvinės informacijos portalo interneto puslapyje https://www.geoportal.lt prisijungus prie TOPD paslaugos.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Naudojama Lietuvos erdvinės informacijos portalo TOPD paslauga, Topografinių duomenų administravimo sistema GISGEO Map, „WEB GIS“, elektroninis paštas.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Vykdytojas turi pateikti prašymą išduoti leidimą darbui atlikti nurodydamas teritorijos ribą “2810“ sluoksnyje ir gauti archyvinius topografinius duomenis bei darbo numerį (leidimą)

Gali pateikti atliktus geodezinius darbus tikrinimui ir derinimui per TOPD paslaugą ir gauti klaidų sąrašą arba patvirtinimą, kad duomenys tvarkingi.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją, nukreipia prašymą paslaugos teikėjui

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Priima vykdytojų prašymus gautus per TOPD su planuojamų atlikti geodezinių darbų ribomis „2810“ sluoksnyje „dwg“ formatu, ar per administracijos direktoriaus nukreiptus prašymus.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Išrenka pagal pateiktą ribą archyvinius topografinius (skaitmeninius) duomenis iš Topografinių duomenų administravimo sistemos, išsaugo juos į failą (us) „dwg“ formatu.

Persiunčiu vykdytojui failą (us) su skaitmeniniais planuojamos teritorijos duomenimis per TOPD sistemą, persiunčia el. p., ar perduoda juos tiesiogiai vykdytojui, atvykusiam į Architektūros ir urbanistikos skyrių.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Priima iš vykdytojo atliktus topografinius darbus, suderintus su inžinerinių tinklų savininkais, valdytojais. Patikrina topografinių darbų atitiktį pagal GKTR specifikacijas, tvarkingus duomenis integruoja į Topografinių duomenų administravimo sistemą bei derina topografinius darbus suteikdamas atliktam darbui unikalų Nr. naudodamasis TOPD paslauga bei Topografinių planų administravimo sistema.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Perduoda vykdytojui per TOPD atliktų darbų unikalų Nr. Teritorijų ribos ir jų planų unikalūs numeriai viešai skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portalo TOPD paslaugos žemėlapyje.

Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.06

PAS20767

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Planavimo organizatoriui pateikus prašymą ir pridėjus parengtą teritorijų planavimo dokumento projektą (-us) atliekamas kompleksinis derinimas teritorijų planavimo komisijoje

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr

Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus patvirtinti Teritorijų planavimo komisijos nuostatai, darbo reglamentas, komisijos sudėtis https://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Teritoriju-planavimo-komisija

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85D26D5522CA/asr

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. užpildytą laisvos formos prašymą dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo;

2. teritorijų planavimo dokumentą, popierinį, 2 egz.;

3. skaitmeninę laikmeną su įrašytu teritorijų planavimo dokumento aiškinamuoju raštu ir brėžiniais pdf ir dwg formatu, 2 egz.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. užpildytą laisvos formos prašymą dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo;

2. teritorijų planavimo dokumentą popierinį, 2 egz.;

3. skaitmeninę laikmeną su įrašytu teritorijų planavimo dokumento aiškinamuoju raštu ir brėžiniais pdf ir dwg formatu 2 egz.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

Internete: https://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Praymai/blankai/1

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Naudojama: elektroninis paštas, elektroninis parašas

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Planavimo organizatorius gali dalyvauti Teritorijų planavimo komisijos posėdyje.

Teritorijų planavimo komisijos protokolą pasirašo komisijos nariai, tvirtina komisijos pirmininkas bei susipažįsta pasirašytinai planavimo organizatorius ir vienas egzempliorius įteikiamas asmeniškai planavimo organizatoriui.

Jei teritorijų planavimo dokumentas nederinamas, raštu nurodomi motyvai, kodėl nepritariama teritorijų planavimo dokumento sprendiniams.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją, nukreipia prašymą paslaugos vadovui.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos vadovas

Išnagrinėja prašymą ir per tris darbo dienas:

  1. Paskiria komisijos posėdžio datą (posėdžiai vyksta trečiadieniais).

  2. Nurodo Teritorijų planavimo komisijos narius, kurių dalyvavimas posėdyje yra privalomas.

  3. Paveda TPK sekretoriui parengti posėdžio darbotvarkę ir pranešti komisijos nariams, kurių dalyvavimas posėdyje yra privalomas.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

  1. Parengia TPK posėdžio darbotvarkę.

  2. Pateikia Vilkaviškio r. sav. administracijos Informacinių technologijų skyriui iš planavimo organizatoriaus gautą skaitmeninę laikmeną su įrašytu teritorijų planavimo dokumentu įkėlimui į Vilkaviškio savivaldybės interneto svetainę adresu:

https://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Teritoriju-planavimo-komisija.

  1. Ne vėliau kaip 5 d. d. iki komisijos posėdžio dienos išsiunčia el. p. pranešimus komisijos nariams su pridėta TPK posėdžio darbotvarke.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Jei visi TPK statybos komisijos nariai, kurių dalyvavimas yra privalomas, pritarė / nepritarė teritorijų planavimo dokumentui, komisijos posėdžio protokolas patvirtinimas ir užregistruojamas, su juo supažindinamas planavimo organizatorius ir vienas protokolo egzempliorius įteikiamas planavimo organizatoriui asmeniškai.

Jei nors vienas komisijos narys nepritaria teritorijų planavimo dokumentui, rengiamas raštas planavimo organizatoriui, pridedant raštiškus komisijos nario (ių) nepritarimo motyvus.

Vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas

Įteikia asmeniškai TPK protokolą planavimo organizatoriui arba išsiunčia el. p. ar paštu.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.07

PAS20770

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tikslas – užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir racionalią urbanizaciją, nustatant teritorijų planavimo proceso sprendinių sistemiškumo, skirtingo lygmens dokumentų suderinamumo ir tarpusavio poveikio reikalavimus, sudaryti sąlygas gamtinės ir antropogeninės aplinkos darnai, urbanistinei kokybei, išsaugant vertingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

Tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu gali būti pateikiamas asmens prašymas.

Atsakymas asmeniui įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu per pasiuntinį.

Projektas rengiamas šiais atvejais:

2.1. kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai ir atvejus, nustatytus šių Taisyklių 6 punkte);

2.2. kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar)

pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

2.3. kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems

želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;

2.4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo

turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

2.5. kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);2.6. kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

2.7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F3BE482534

2. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85D26D5522CA

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas (1 priedas).

2. Asmens dokumentai (pasas ar asmens tapatybės kortelė).

3. Žemės sklypo ribų planas.

4. Planuojamų žemės sklypų ir / arba pastatų, esančių planuojamame sklype, nuosavybės dokumentų kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rosita Karpavičienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 342) 60077, el. paštas rosita.karpavičiene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203, el. paštas edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo rengimą nagrinėjamas 10 darbo dienų. Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos. Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina. Savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl Projekto tvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti Projektą privalo priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados dėl Projekto tvirtinimo tikslingumo gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą ją atsisiunčiant.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją, nukreipia prašymą teikiančio paslaugą skyriaus vedėjui.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas

Nukreipia atsakingam asmeniui – vyresniajam specialistui.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas

Išnagrinėja pateiktą medžiagą, parengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus.

Prašymo užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir pažymų išdavimas apie patvirtintus ir registre įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus paslauga

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.10

PAS20569

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir pažymų išdavimas apie patvirtintus ir registre įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus paslauga.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Registruojami nustatyta tvarka patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai.

5

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Valstybės 1996-08-13 registrų įstatymas Nr. I-1490;

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 1996-06-19 Nr.721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“;

Vyriausybės 1996-06-19 nutarimas Nr. 721;

Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymas (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-29 įsakymu Nr. D1-1054); 

2. Teritorijų planavimo dokumento originali byla.

3. Skaitmeninė laikmena su šiais įrašytais duomenimis:

3. 1. Teritorijų planavimo dokumento pagrindinių sprendinių duomenys geoinformacinės sistemos (GIS) skaitmenine forma – plano brėžiniai (vektoriniu GISdwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS-94 sistema (rastriniu – pdf; jpg formatu) skenuotą ir su patikros žyma pasirašyti el. parašu;
3. 2. aiškinamasis raštas (doc ar pdf formatu)
pasirašytas el. parašu.

4. Dokumentas, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nustatytos formos prašymas (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-29 įsakymu Nr. D1-1054); 

2. Teritorijų planavimo dokumento originali byla.

3. Skaitmeninė laikmena su šiais įrašytais duomenimis:

3. 1. Teritorijų planavimo dokumento pagrindinių sprendinių duomenys geoinformacinės sistemos (GIS) skaitmenine forma – plano brėžiniai (vektoriniu GISdwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS-94 sistema, (rastriniu – pdf; jpg formatu) skenuotą ir su patikros žyma pasirašyti el. parašu.

3. 2. aiškinamasis raštas (doc ar pdf formatu) pasirašytas el. parašu.

4. Dokumentas, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rosita Karpavičienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 342) 60077, el. paštas rosita.karpaviciene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Edmundas Rumbinas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją, tel. (8 342) 60 203, el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos nuo prašymo pateikimo patikrinimui ir 6 darbo dienos įregistravimui.

Priešingu atveju sustabdoma registravimo procedūra ir per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo apie tai raštu informuojamas duomenų teikėjas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą ją atsisiunčiant.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė. Dokumentus registro tvarkymo įstaigai planavimo organizatoriai turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją, nukreipia prašymą teikiančio paslaugą skyriaus vedėjui.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas

Nukreipia atsakingam asmeniui-vyresniajam specialistui.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas

Išnagrinėja pateiktą medžiagą ir per 6 d. dienas užregistruoja teritorijų planavimo dokumentų registre.

Adreso suteikimas, keitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.01

PAS20786

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Adreso suteikimas, keitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymą gali pateikti fiziniai ir / ar juridiniai asmenys, norintys, kad būtų suteiktas ar pakeistas adresas jiems priklausančiam adreso objektui (žemės sklypui, kuriame pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, sodų bendrijų žemės sklypams, neužstatytiems pastatais, žemės sklypams su juose esančiais pastatais, pastatams ar jų kompleksams, pastatuose esančioms gyvenamosioms patalpoms (butams) ir negyvenamoms patalpoms).

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, Architektūros ir urbanistikos skyrių, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

  2. Adresų formavimo taisyklės;

  3. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumentai.

3. Žemės sklypo planas ir / ar statinių išdėstymo planas.

4. Formuojamo nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.

5. Pastato aukšto (-ų) plano (-ų) kopija (-os) (suteikiant adresus butams ir / ar patalpoms).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija gaunama iš VĮ Registrų centro, www.registrucentras.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius:

vyriausioji specialistė Agnė Kieliūtė tel. (8 342) 60 202; el. p. agne.kieliute @vilkaviskis.lt;

vyresnioji specialistė Rosita Karpavičienė tel. (8 342) 60 077, el. p. rosita.karpaviciene@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius: vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją, Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.Administracinės paslaugos kodas

15.12

PAS31667

2.Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.Administracinės paslaugos pavadinimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu

4.Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) gali būti keičiama pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu šis parengtas, ir tik Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais, t. y. žemės sklypui, esančiam:

1) urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai;

2) neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, kurioje gali būti vykdoma statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius ir kai, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti privaloma pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą;

3) miestelių ir kaimų teritorijose, kuriuose pagal saugomų teritorijų planavimo schemų sprendinius galima statinių statyba (kitos paskirties žemėje), numatyta gyvenamosios teritorijos plėtra ir užstatymo sutankinimas.

Kitais atvejais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiama pagal detaliuosius planus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, šiuos teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu.

Prašymas teikiamas savivaldybės administracijos direktoriui.

Kai prašymas patenkinamas, paslaugos gavėjui pateikiama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) pakeitimo kopija ir žemės sklypo vertės ir vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo dokumentas. Su šiais dokumentais ir prašymu paslaugos gavėjas kreipiasi į VĮ Registrų centrą dėl žemės sklypo kadastro duomenų – pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) – pakeitimų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Apie sprendimą netenkinti prašymo ir šio sprendimo motyvus prašymą pateikęs asmuo informuojamas raštu.

5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F3BE482534

2.Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

http://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=75193

3. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 44 redakcija).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05a9647081e811e3903d9adbf15c062f

6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus).

Prašyme turi būti nurodyta:

1) žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija arba juridinio asmens pavadinimas ir buveinė;

2) žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, kadastro numeris ir adresas (jeigu suteiktas);

3) esama ir pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai).

Kartu su prašymu turi būti pateikiamos:

1) žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) kopija;

2) žemės sklypo plano kopija;

3) žemės sklypo planas ar jo kopija, kurioje nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais (teikiama, jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims).

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Kartu su prašymu turi būti pateikiamos:

1) žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) kopija;

2) žemės sklypo plano kopija;

3) žemės sklypo planas ar jo kopija, kurioje nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais (teikiama, jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims).

8.Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė Rosita Karpavičienė, tel. (8 342) 60077, el. p. rosita.karpavičiene@vilkaviskis.lt

9.Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją, Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203, el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt.

10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d. (iš jų per 10 d. d. priimamas sprendimas ir parengiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) pakeitimo, per kitas 10 d. d. pagal priimtą sprendimą apskaičiuojama žemės sklypo vertė ir vidutinė rinkos vertė).

Apie sprendimą netenkinti prašymo ir šio sprendimo motyvus prašymą pateikęs asmuo raštu informuojamas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo visų privalomų dokumentų pateikimo.

11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos pridedamos.

 

13.

 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga nėra galutinė. Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) pasikeičia tik tuomet, kai šie pasikeitimai įregistruojami Nekilnojamojo turto registre. Todėl paslaugos gavėjas, gavęs paslaugos rezultatą, turėtų kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl žemės sklypo kadastro duomenų – pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) – pakeitimų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

PASLAUGA TEIKIAMA PAGAL PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMĄ

Dokumentų registratorius

Priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą.

Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Rašo rezoliuciją, nukreipia prašymą teikiančio paslaugą skyriaus vedėjui.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas

Nukreipia atsakingam asmeniui – vyresniajam specialistui.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas

Išnagrinėja pateiktą medžiagą, parengia administracijos direktoriaus įsakymą.

 

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.13

PAS3064

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja savivaldybės paveldosaugos padalinį. Per tą laiką šis padalinys turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.

2. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama kultūros ministro nustatyta tvarka. Patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Perdavėjo ar įgijėjo pageidavimu už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą toks būklės patikrinimas gali būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą sudaryti sandorį.

3. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-318 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimo.

2. Išrašo iš centrinio duomenų banko apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį kopija.

3. Patalpų kadastrinių matavimų (inventorinio) plano kopija (jei aktas surašomas statiniui).

4. Žemės sklypo plano kopija.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutarties ir (ar) apsaugos reglamento, jei tokia sutartis ar toks apsaugos reglamentas yra sudaryti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniu padaliniu, kopijos.

6. Įgaliojimo atstovauti fizinį / juridinį asmenį (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo) kopija.

7. Apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo kopija, jei aktas surašomas ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Ankstesnis kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas; kultūros vertybės pasas, pagrindinis dosjė; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nustatytos ir (ar) patikslintos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės (dokumentai saugomi administracinės paslaugos teikėjo archyvinėse bylose, informacija gaunama vykdant paiešką Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius interneto svetainėje www.kpd.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius; vyresnioji specialistė Daiva Ambrasaitė, tel. (8 342) 60 077, el. p. daiva.ambrasaite@vilkaviskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją, Edmundas Rumbinas, tel. (8 342) 60 203; el. p. edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Vienas mėnuo nuo prašymo įregistravimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai, jei kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo (prašymo) apie ketinimą sudaryti sandorį pateikimo dienos. Už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą valstybės rinkliavą kultūros paveldo būklės patikrinimo aktas surašomas ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo (prašymo) apie ketinimą sudaryti sandorį pateikimo dienos:

1) archeologinė vieta – 57 Eur;

2) memorialinė vieta – 49 Eur;

3) statinys – 58 Eur;

4) dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo užimama naudoti reikalinga teritorija, ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų savybių – 52 Eur.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama:

Prašyme nurodoma kultūros paveldo objekto valdytojo, ketinančio sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto, vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., perduodamo kultūros paveldo objekto pavadinimas, adresas; nurodoma, kokiam tikslui turi būti surašomas patikrinimo aktas. Prie prašymo pridedamo visų šio aprašymo 6 punkte nurodytų dokumentų kopijos.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau būklės patikrinimo aktas išduodamas (pristatomas ar atsiimamas) ne elektronine forma.

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą.

Scroll to Top