2017.09.24, sekmadienis
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys
Į pradžią VILKAVIŠKIO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga,
S. Nėries g. 1,
70147 Vilkaviškis,
tel. (8 342) 60 062,
faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt
Juridinių asmenų registras,
kodas 188774441
Teisinė informacija Veikla Paslaugos Renginiai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
a
a

a
aa
a
a
a
 
a

 

 

VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMAS
Žmonių gyvybės apsauga Savivaldybės vandens telkiniuose

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. gegužės 30 d.
sprendimu Nr. B-TS-359
 

ŽMONIŲ GYVYBĖS APSAUGOS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TELKINIUOSE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Žmonių gyvybės apsaugos Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vandens telkiniuose taisyklės (toliau — Taisyklės) nustato žmonių tinkamo elgesio prie vandens ir vandens telkiniuose tvarką Vilkaviškio rajone.

2. Taisyklės galioja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290);

3.2. Lietuvos Respublikos vandens įstatymu (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544);

3.3. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (Žin., 2007, Nr. 139-5716; 2011, Nr. 30-1403, Nr. 161-7657 2012, Nr. 31-1456);

3.5. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu (Žin., 1966, Nr. 105-2329);

3.6. Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksu (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2010, Nr. 157-7968);

3.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-196 ,,Dėl aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. Įsakymo Nr. D1-187 ,,Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-1584);

3.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-01-20 įsakymu Nr. D1-35 „Dėl Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.18-554; 2010, Nr.28-1335);

3.9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-03-01 įsakymu Nr. ISAK-330 „Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“ (Žin., 2005, Nr.31-1023). Teritorijos naujiems paplūdimiams rengti numatomos nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose.

4. Projektuojant paplūdimių statinius (persirengimo paviljonus arba kabinas, pavėsines, tualetus, medicinos ir gelbėjimo punktus, privažiuojamuosius kelius, prieigas, lengvųjų automobilių, motociklų, dviračių stovėjimo aikšteles) bei įrenginius (vandentiekio, nuotekų, telekomunikacijos, atliekų surinkimo ir rūšiavimo) būtina atsižvelgti į poilsiautojų skaičių. Vienam poilsiautojui upių ir ežerų paplūdimiuose turi būti ne mažiau kaip 8 kv. m sausumos ploto.

5. Maudymosi sezonas - laikotarpis, kurio metu galima tikėtis didelio besimaudančiųjų skaičiaus, pagal Lietuvos gamtines sąlygas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d.

6. Prieš maudymosi sezoną Savivaldybė savo teritorijoje naujai įrengtus ar rekonstruotus paplūdimius įteisina Savivaldybės tarybos sprendimais.

7. Savivaldybė prieš maudymosi sezoną iki kiekvienų metų kovo 24 d. sudaro numatomų vykdyti maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką. Savivaldybė šią informaciją pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos įgaliotai institucijai, atsakingai už ataskaitų rengimą.

8. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas organizuoja maudyklų vandens kokybės stebėseną. Mėginius atrenka akredituotos laboratorijos darbuotojai.

9. Poilsiautojų saugą, paplūdimių ar maudyklų higienos reikalavimus, jų eksploataciją ir priežiūrą užtikrina seniūnija.

10. Taisyklės gali būti papildomos ir keičiamos, atsižvelgiant į konkrečius Savivaldybės poreikius, tarnybų, susijusių su šių taisyklių įgyvendinimu ir kontrole, pasiūlymus bei kitus specifinius klausimus.

11. Šios Taisyklės netaikomos vykdant valstybės sienos apsaugą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių sveikatai situacijų padarinių likvidavimo metu, vykdant Taisyklių kontrolės funkcijas.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

12. Taisyklėse vartojamos šios pagrindinės sąvokos:

12.1. Administravimas – tai veikla, kurią atlieka institucija, atsakinga už paplūdimių ir maudyklų administravimą, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus;

12.2. Escherichia coli – koliforminė bakterija (36±2)°C temperatūroje per (21±3) val. atrankioje terpėje skaldanti laktozę ir gaminanti rūgštį, (44,0±0,5)°C temperatūroje per (21±3) val. iš triptofano pagaminanti indolą, produkuojanti β gliukuronidazę. Jų buvimas vandenyje rodo teršimą fekalijomis.

12.3. Institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą – Savivaldybės institucijos ir joms pavaldžios įstaigos bei kiti subjektai, atliekantys jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi už šių funkcijų įgyvendinimą;

12.4. Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis dideliam besimaudančių žmonių skaičiui maudymosi sezono metu;

12.5. Paplūdimys – patogus ilsėtis (sportuoti), maudytis smėlio, žvyro, žvirgždo ruožas, esantis aukščiau atabrado nuolaidžiame ežero ar upės krante, įrengtame laikantis higienos normos reikalavimų;

12.6. Maudymosi sezonas – tai įteisintas laiko tarpas, kurio metu pagal oro sąlygas bei vietinius papročius numatoma daug besimaudančiųjų;

12.7. Maudyklos vandens kokybės stebėsena – sistemingai stebėti ir analizuoti maudyklų vandens kokybę.

12.8. Plaukiojimo priemonės – laivai ir kiti plaukiojimui naudojami įrenginiai;

12.9. Tarša - tai mikrobiologinio užterštumo, teršiančių cheminių medžiagų ar atliekų buvimas, turintis įtakos maudyklos vandens kokybei ir keliantis grėsmę besimaudančiųjų sveikatai.

12.10. Trumpalaikė tarša – mikrobiologinis užterštumas, kuris turi aiškiai nustatomas priežastis, paprastai nedarantis įtakos maudyklos vandens kokybei ilgesnį nei maždaug 72 valandų laikotarpį po to, kai pirmą kartą buvo pakenkta maudyklos vandens kokybei, ir dėl kurio institucija, atsakinga už paplūdimių ir maudyklų administravimą, nustatė užterštumo numatymo ir kovos su juo tvarką.

12.11. Žarniniai enterokokai – bakterijos, kurių buvimas vandenyje rodo teršimą fekalijomis.

13. Kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (3.2) 3 straipsnyje bei kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

III. REIKALAVIMAI PAPLŪDIMIAMS IR JŲ MAUDYKLOMS 

14. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, projektuojantys, įrengiantys, įteisinantys bei eksploatuojantys paplūdimius ir jų maudyklas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtintais Lietuvos higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimais.

15. Paplūdimiai prie upių turi būti įrengiami pagal vandens tėkmę, ne mažesniu kaip 100 m atstumu nuo taršos šaltinių.

16. Paplūdimiai prie ežerų įrengiami tose vietose, kur nėra nuotekų išleidimo.

17. Poilsiautojų saugą, paplūdimių higienos reikalavimus, jų eksploatavimą ir priežiūrą turi užtikrinti juos administruojanti organizacija.

18. Paplūdimiuose priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus, patogus ir saugus, taip pat prieinamas ir neįgaliems žmonėms.

19. Paplūdimių dirvožemio tyrimai atliekami esant būtinybei nustatyti cheminį arba bakteriologinį dirvožemio užterštumą.

20. Paplūdimių ore esančių cheminių medžiagų koncentracija neturi viršyti nustatytų ribinių verčių.

21. Paplūdimių teritorija turi būti suskirstyta į atskiras funkcines zonas: poilsio, maudymosi, sporto. Šios funkcinės zonos turi būti atitinkamai pažymėtos.

22. Ne arčiau kaip 50 m iki maudyklų turi būti įrengti tualetai, numatant patogumus ir neįgaliems žmonėms. Tualetai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 55:2001 ,,Viešieji tualetai“ reikalavimus.

24. Nuotekų surinkimas bei jų išleidimas į gamtinę aplinką reglamentuojamas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

25. Paplūdimiuose kas 25 m turi būti sustatytos šiukšliadėžės. Jei nėra galimybės šiukšliadėžes sustatyti nurodytu atstumu, paplūdimių prieigose turi būti pastatyti atliekų surinkimo konteineriai. Visuose paplūdimiuose turi būti pastatyti antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimo konteineriai.

26. Nerūšiuotos atliekos turi būti surenkamos ir išvežamos kiekvieną dieną. Atliekos iš antrinių žaliavų konteinerių išvežamos jiems prisipildžius.

27. Poilsiautojams persirengti turi būti įrengiami paviljonai arba kabinos, įrengiant vieną kabiną 50–100 paplūdimio poilsiautojų.

28. Viršutinis paplūdimių smėlio sluoksnis, ne mažiau kaip 0,1 m gylio, turi būti išvalomas bei purenamas (mechaniniu ar rankiniu būdu) ne rečiau kaip kartą per savaitę.

29. Paplūdimių maudyklos ribos turi būti pažymėtos plūdurais.

30. Maudyklų dugnas turi būti lyginamas ir valomas – surenkamos atliekos ir dumblas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

31. Paplūdimiuose turi būti numatytos ir pažymėtos vietos vaikams maudytis, kur vandens gylis turi būti ne didesnis kaip 1,30 m.

32. Paplūdimių teritorija turi būti šienaujama kartą per 2 savaites;

33. Poilsiautojams matomoje vietoje turi būti pastatytas informacinis stendas, kuriame nurodoma:

33.1. paplūdimio zonos;

33.2. įstaigos, atsakingos už paplūdimio administravimą, pavadinimas, telefonai pasiteirauti;

33.3. maudymosi sezono trukmė, higienos reikalavimai ir rekomendacijos lankytojams, vandens kokybės tyrimo rezultatai, draudimas ar rekomendavimas nesimaudyti, nurodant priežastis.

34. Paplūdimiuose, kurie skirti daugiau kaip 100 poilsiautojų, būtina įrengti medicinos ir gelbėjimo punktus, atitinkančius teisės aktų keliamus reikalavimus. Mažesniuose paplūdimiuose turi būti pirmosios medicinos pagalbos ir gelbėjimo priemonės

IV. DRAUDŽIAMI VEIKSMAI PAPLŪDIMIUOSE IR JŲ MAUDYKLOSE 

35. Paplūdimiuose draudžiama:

35.1. maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų;

35.2. maudytis vietose, nepritaikytose maudymuisi;

35.3. maudytis audros ir tamsiu paros metu;

35.4. plaukti vandens dviračiais arčiau kaip 100 m nuo paplūdimio;

35.5. vestis ir maudyti šunis ir kitus gyvūnus;

35.6. plaukti arba bristi už maudymosi vietos pažymėtų ribų;

35.7. maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

35.8. plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, banglentėmis, burlentėmis, jėgos aitvarais, vandens dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose funkcinėse paplūdimių, maudyklų zonose;

35.9. plaukioti ant automobilių kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;

35.10. maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant;

35.11. gadinti arba naikinti informacinius ir kitus ženklus prie vandens telkinių;

35.12. teršti vandens telkinius ir jų pakrantes, skalbti skalbinius, plauti motorines transporto priemones, tarą nuo kenksmingų medžiagų;

35.13. važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio;

35.14. kūrenti laužus specialiai tam neįrengtose vietose;

35.15. užtverti, perkasti ar kitaip naikinti takus, kelius, vedančius prie vandens telkinių, poilsiaviečių, paplūdimių ir jų maudyklų;

35.16. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

35.17. žaloti ar naikinti esamą infrastruktūrą, kirsti ar kitaip naikinti želdinius, neturint tam skirtų leidimų.

V. SAUGUMO IR APLINKOSAUGINĖS SĄLYGOS NAUDOJANTIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS 

36. Plaukiojimo priemonės turi būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos, techniškai tvarkingos.

37. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis privaloma laikytis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintomis Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklėmis.

38. Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis aplinkosaugos sąlygomis.

VI. MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

39. Savivaldybės administracija prieš kiekvieną maudymosi sezoną sudaro stebėsenos kalendorių.

40. Mėginių ėmimo datos turi būti paskirstytos per visą maudymosi sezoną.

41. Maudyklų vandens kokybės tyrimų organizavimas, mėginių ėmimas, transportavimas turi atitikti mėginių paėmimo standartų reikalavimus. Tyrimus turi atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.

42. Iš kiekvienos maudyklos vienas vandens mėginys turi būti paimtas prieš pat maudymosi sezono pradžią. Per maudymosi sezoną turi būti paimta ir ištirta ne mažiau kaip 8 mėginiai, įskaitant ir pirmąjį mėginį.

43. Esant trumpalaikei taršai, turi būti paimtas papildomas mėginys vandens tyrimams atlikti, patvirtinantis taršos įvykio pabaigą, ir kitas – praėjus 7 dienoms nuo trumpalaikės taršos pabaigos.

44. Gavus maudyklų vandens kokybės tyrimų duomenis apie trumpalaikę taršą, kuri galėtų neigiamai paveikti maudyklos vandens kokybę ir besimaudančiųjų sveikatą, institucija, atsakinga už paplūdimių administravimą, apie tai informuoja visuomenę ir laikinai uždraudžia maudytis, kol vandens kokybė pagerės.

45. Maudyklų vandens kokybės vertinimą atlieka tyrimus atlikusi laboratorija.

46. Maudyklų vandens kokybė vertinama kiekviename paplūdimyje, pasibaigus maudymosi sezonui vadovaujantis vandens kokybės tyrimų duomenimis, surinktais per einamąjį sezoną.

VII. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ ELGESIUI ANT LEDO

47. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama:

47.1. lipti, vaikščioti, čiuožinėti ant užšalusių vandens telkinių draudžiama, jei ledo storis mažesnis nei 7 cm, taip pat, kai ledas turi sniego priemaišų, nėra skaidrus, atlydžio metu;

47.2. eiti, čiuožti ant užšalusių vandens telkinių ledo žmonių grupei draudžiama, jei ledo storis mažesnis nei 12 cm;

47.3. važiuoti motorizuotomis transporto priemonėmis, išskyrus organizuojant renginius (turint renginio organizavimui išduotą leidimą);

47.4. važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis ant vandens telkinių ledo, pakrantės apsaugos juostose, išskyrus aplinkos apsaugos, krašto apsaugos, policijos, žuvivaisos, greitosios pagalbos ir gelbėjimo tarnybų, vykdančių tarnybines funkcijas, žvejybinių organizacijų, turinčių leidimą verslinei žvejybai tame vandens telkinyje, ir mokslinių organizacijų, tiriančių tuos vandens telkinius, telkinių nuomotojų ir nuomininkų, jų įgaliotų asmenų bei etatinių darbuotojų, vykdančių vandens telkinių apsaugą, transportą bei specialias invalidų vairuojamas mašinas, vykdyti kitą veiklą, neigiamai veikiančią vandens telkinius bei jų gyvuosius išteklius;

47.5. rengti čiuožyklas ant gilesnių negu vieno metro vandens telkinių;

47.6. naudotis čiuožyklomis, kai ledo storis mažesnis negu 25 cm, ledas turi sniego priemaišų – nėra skaidrus, atlydžio metu;

47.7. čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

VIII. POILSIAUTOJŲ TEISĖS IR REKOMENDUOTINAS ELGESYS PRIE VANDENS TELKINIŲ 

48. Prie vandens telkinių, nepažeidžiant jų apsaugos bei naudojimo reglamentų ir režimų, teisės aktuose nustatytų aplinkosauginių reikalavimų, galima:
48.1. laisvai važinėti automobiliais ir kitomis motorizuotomis ir nemotorizuotomis priemonėmis bendrojo naudojimo keliais, jungiančiais rekreacinės infrastruktūros objektus, statyti autotransporto priemones tam tikslui įrengtose vietose ir kelių kelkraštyje, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra ribojančių kelio ženklų, nedaroma žala aplinkai;
48.2. keliauti pėsčiomis;
48.3. maudytis paviršinio vandens telkiniuose, prieiti prie šių telkinių pakrantės juostomis, taip pat kitaip naudotis privačiais vandens telkiniais servitutų nustatyta tvarka;
48.4. plaukioti plaukiojimo priemonėmis be vidaus degimo ir elektros variklių pratakiuose paviršinio vandens telkiniuose.
49. Organizuojant vaikų turizmo renginius, privaloma laikytis Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

50. Pagrindinės elgesio vandenyje taisyklės:
50.1. neplaukite vienas;

50.2. plaukite tik saugiose vietose;

50.3. žinokite, koks telkinio gylis ir kokios vandens telkinio ypatybės;

50.4. maudantis negalima kramtyti gumos ar valgyti;

50.5. mokykitės plaukti;

50.6. atminkite, kad maudytis upėje pavojinga;

50.7. patekus į vandens verpetą, reikia kuo daugiau įkvėpti oro, pasinerti kuo giliau, nuplaukti po vandeniu šalin nuo verpeto, nes vandens srovė gilumoje yra žymiai lėtesnė;

50.8. nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį. Tai gali būti prieplaukos ar molo kraštas, tiltas, status krantas;

50.9. nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose. Geriau pasirinkite paplūdimį arba vietą, kur maudosi daugiau žmonių;

50.10. neplaukite už plūdurų, nors ir esate geras plaukikas;

50.11. nešokinėkite stačia galva į vandenį nežinomoje vietoje, jūs galite susižaloti atsitrenkę į dugne esančius daiktus;

50.12. nesimaudykite iškart po valgio, išgėrę alkoholinių gėrimų;

50.13. nepulti į šaltą vandenį įkaitusiam saulėje, pirtyje ar saunoje, nes tai gali sukelti raumenų mėšlungį arba širdies paralyžių;

50.14. ypač pavojinga išdykauti valtyje, vaikščioti joje, ją supti, nes valtis gali apvirsti;

50.15. jeigu pradėjote skęsti, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save atkreipkite mojuodami rankomis;

50.16. pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškvieskite gelbėjimo tarnybas tel. 112. Stebėkite, ar šalia nėra kokios nors gelbėjimo (gelbėjimo rato, valties ir kt.) arba parankinės priemonės, kuri neskęsta (kamuolio, čiužinio ir t. t.);

50.17. jeigu įmanoma, pamėginkite pasiekti skęstantįjį ranka, lazda, stora medžio šaka arba numeskite jam virvę;

50.18. jeigu šalia nieko daugiau nėra, pamėginkite gelbėti skęstantį, priplaukę prie jo su kokia nors plaukiojimo priemone (valtimi, vandens dviračiu), gelbėjimo ar parankine priemone, kuri neskęsta, ir paduoti ją skęstančiajam per saugų atstumą, kad jis negalėtų jūsų sugriebti;

50.19. įsidėmėkite, jog gelbėti skęstantįjį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai.

IX. TAISYKLIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS 

51. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Taisyklių pažeidimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 straipsnyje.

53. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti pareigūnai ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato atsakingi pareigūnai.

54. Nurodyti pareigūnai dėl nustatyto administracinio teisės pažeidimo surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir pateikia jį Savivaldybės administracinei komisijai.

__________________

 


ALGIRDAS NEIBERKA
Vilkaviškio r. savivaldybės
meras


 Gyvenimo aprašymas
Priėmimo valandos
 Mero pavaduotojas
 Veiklos ataskaitos
 
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Posėdžio transliacija
 
RENGINIŲ
KALENDORIUS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
 Įveskite savo el.paštą
 
 
© Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb sistema.