Meniu
Vyriausioji specialistė (Alė Šarkauskienė)

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO  FUNKCIJOS

 

 • Ruošia dokumentus, reikalingus visų rajone esančių įmonių, organizacijų ir fizinių asmenų traktorių, priekabų ir kitos registruojamos technikos registracijai, tvarko registruojamos technikos apskaitą.
 • Teikia Savivaldybės administracijai informaciją žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros klausimais, dalyvauja rengiant žemės ūkio programas.
 • Tvarko traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registracijos dokumentus.
 • Pildo traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apskaitos žurnalą.
 • Teikia metodinius nurodymus Žemės ūkio skyriaus specialistams seniūnijose.
 • Atlieka kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJUI

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, susijusiais su pareigomis.
 • Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ir kitų ministerijų raštais ir įsakymais, rajono Savivaldybės tarybos, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos veiklos  nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais.
 • Būti pareigingam ir kūrybiškam, sugebėti bendrauti ir dirbti kolektyve.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti valdyti, sisteminti informaciją, rengti išvadas. Mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Windows, MS Office, Power Point, Outlook, Internet Explorer.