Meniu
Vyriausioji specialistė

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

 

 • Atlieka visus savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, užduotis, įsakymus.
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu (įsakymu) atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus. Auditus atlieka vadovaujantis valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, surašo teisingas ir pagrįstas audito ataskaitas, išvadas ir  pateikia jas  kontrolieriui.
 • Finansinio, veiklos ir programų audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša savivaldybės kontrolieriui.
 • Tvarko kontrolės ir audito tarnybos archyvą.
 • Vykdo kontrolieriaus (tarnybos vadovo) pareigines funkcijas, esant jam atostogose, komandiruotėje arba sergant.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 • Aukštasis universitetinis (finansinis, vadybinis, ekonominis ar teisinis) išsilavinimas ir ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis ekonomikos, finansų, teisės, kontrolės ar viešojo administravimo srityje.
 • Geras Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės ir norminių aktų reikalavimų, jų pakeitimų ar papildymų, valstybinio audito reikalavimų, Valstybės kontrolės parengtų metodikų, reikalingų tinkamai atlikti savo funkcijas bei įvertinti audituojamų subjektų veiklą,  žinojimas ir mokėjimas pritaikyti praktiniame darbe.
 • Remiantis teisės ir norminių aktų reikalavimais savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, vykdant savivaldybės kontrolieriaus pavestas užduotis.
 • Mokėti kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti surinktą informaciją, bei rengti išvadas apie atliktus auditus.
 • Žinoti biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių buhalterinę apskaitą bei savivaldybių biudžetų sudarymo ir biudžeto lėšų naudojimo tvarką.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti dirbti  kompiuteriu.
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą, pageidautina mokėti bent vieną užsienio kalbą.
 • Būti darbščiam, pareigingam, komunikabiliam, tvarkingam, gebėti tinkamai bendrauti, saugoti profesines paslaptis, sužinomas vykdant savo profesines funkcijas.
 • Savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.