Vilkaviškio rajono savivaldybė - straipsniai :Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 11 kategorijos pareigybei užimti
Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 11 kategorijos pareigybei užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 11 kategorijos pareigybei užimti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; žinoti sportą ir kūno kultūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Kūno kultūros ir sporto departamento bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymu; būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, apibendrinti informaciją; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

                                                                                 

Daiva Riklienė,

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Savivaldybės administracijos direktorių