Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybėje įgyvendinami neformaliojo švietimo ir mokyklų tinklo efektyvumo didinimo projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybėje įgyvendinami du regioniniai projektai pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemones. Vienas iš jų, tai – „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“, finansuojamas pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“, kitas – „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Vilkaviškio rajone“, finansuojamas pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ tikslas – pagerinti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę. Projekto tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti pastato, esančio Vytauto g. 26, patalpas, pritaikant jas neformaliojo švietimo veiklai ir įsigyti būtinos įrangos bei baldų veiklos vykdymui. Šiuo metu pastatas naudojamas neefektyviai: patalpos ankštos, nusidėvėjusios, nepritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Dalis neformalaus ugdymo užsiėmimų (jaunųjų šokėjų būrelis, dailės studijos užsiėmimai, jaunojo fotografo veikla, šiuolaikinio šokio būreliai) vyksta kituose tam nepritaikytuose pastatuose. Projekto įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti apie 740 kv. m. ploto patalpų, jas perplanuojant ir pritaikant 590 vaikų ir jaunimo poreikiams. Pasirodymams organizuoti bus įrengta teleskopinė tribūna, kitų veiklų organizavimui bus įsigyta garso įranga, drabužinės, ergonomiškos kėdės, mechaniškai reguliuojami stalai, spintos dokumentams.

Projekto veiklų įgyvendinimui planuojama panaudoti apie 492.274,00 eurus, iš kurių 418.433,00 eurus sudarys Europos Sąjungos lėšos ir 73.841,00 eurą – Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos palankios sąlygos atskleisti individualius vaikų ir jaunimo gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius, padidės neformalaus ugdymo galimybių prieinamumas ir įvairovė.

 

Projektu „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Vilkaviškio rajone“ bus siekiama pagerinti ugdymo kokybę Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. Šiuo metu gimnazijos patalpos, ugdymo priemonės ir pati ugdymo aplinka nėra pakankama (nėra sukurtų modernių edukacinių erdvių, trūksta veiklos organizavimui būtinų priemonių). Dėl šių priežasčių nukenčia mokinių ugdymo kokybė ir viso Vilkaviškio rajono mokyklų tinklo efektyvumas. Siekiant projekto tikslo bus atliekami Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimo darbai: sutvarkytos vidaus patalpos, sujungtos ir suskirstytos erdvės į edukacines ir rekreacines zonas, įkuriamos kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams, modernizuota Aktų salės patalpa, ją pritaikant edukacinėms veikloms. Taip pat bus įsigyta reikalinga įranga ir baldai ugdymo veiklų vykdymui. Įgyvendinus projektą bus pagerinta paslaugų kokybė 600 mokinių informacinių technologijų, komunikavimo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo srityse.

Projekto veiklų įgyvendinimui planuojama panaudoti apie 377.055,00 eurus, iš kurių 320.496,00 eurus sudarys Europos Sąjungos ir 28.279,00 eurus LR valstybės biudžeto lėšos, o 28.279,00 eurus – Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Sutvarkius vaikų ir jaunimo centro bei „Aušros“ gimnazijos patalpas bei aprūpinus jas modernia įranga bus pagerinta neformaliojo švietimo ir ugdymo kokybė Vilkaviškio rajono savivaldybės mokiniams, bus padidintas šių įstaigų veiklos efektyvumas.

 

 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus informacija