Meniu
Tvarkos, taisyklės

 Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės


Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas  


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklės

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas Nr. 1

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių pakeitimas Nr. 2


Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas


Vilkaviškio rajono savivaldybės turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas


Nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės


Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas; Aprašo 1 priedas; Aprašo 2 priedas; Aprašo 3 priedas; Aprašo 4 priedas; Aprašo 5 priedas


Vienkartinės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas


Triukšmo prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklė


Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas


Gyvūnų laikymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės


Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos  taisyklės


Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai


Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų, vykdomų už Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą, sąrašas


Vilkaviškio rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės


Vilkaviškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės


Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodika


Gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašas


Žmonių gyvybės apsaugos Savivaldybės vandens telkiniuose taisyklės


Savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklės


  
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-25 11:52:50