2017.09.24, sekmadienis
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys
Į pradžią VILKAVIŠKIO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga,
S. Nėries g. 1,
70147 Vilkaviškis,
tel. (8 342) 60 062,
faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt
Juridinių asmenų registras,
kodas 188774441
Teisinė informacija Veikla Paslaugos Renginiai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
a
a

a
aa
a
a
a
 
a

 

 

VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMAS
Triukšmo prevencijos taisyklės
PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2010 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1292
 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Triukšmo prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato triukšmo prevencijos teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises, pareigas, triukšmo kontrolės tvarką.

2. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas viešose vietose, valdymą, apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3 Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu (toliau – Triukšmo valdymo įstatymas), kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais triukšmo valdymą.

4. Šių taisyklių Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

5. Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, esant triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje, taip pat triukšmo dėl karinių veiksmų karinėse teritorijose atvejais.

6. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), vietos seniūnai.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Triukšmo valdymo įstatyme ir kituose triukšmą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

8. Dirginimas – per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės nepasitenkinimas dėl triukšmo.

9. Įvertinimas – triukšmo rodiklio dydžio arba triukšmo kenksmingumo poveikio žmogui nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo ar matavimo metodą.

10. Gyvenamoji aplinka – nuolatinis bei laikinasis būstas, gyvenamųjų namų bendro naudojimo ir viešosios paskirties patalpos, gyvenamosios bei rekreacinės teritorijos.

11. Judrus triukšmo šaltinis – motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechanizmai, skleidžiantys triukšmą.

12. Kenksmingas poveikis – neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ar gyvajai gamtai.

13. Leidžiamas triukšmo lygis (LTL) – triukšmas, kuris veikiantis trumpą laiką arba ilgą laiką negali sukelti ligų ar sveikatos sutrikimų. Nustatomas:

13.1. LTL dienos – nuo 6.00 val. iki 18.00 val.

13.2. LTL vakaro – nuo 18.00 val. iki 22.00 val.

13.3. LTL nakties – nuo 22.00 val. iki 6.00 val.

14. Pagrindinis geležinkelis – geležinkelio kelias, kuriuo per metus važiuoja daugiau kaip 30 tūkstančių traukinių.

15. Pagrindinis kelias – magistralinis, krašto ar rajoninis valstybinės reikšmės kelias, kuriuo per metus važiuoja daugiau kaip 3 milijonai transporto priemonių.

16. Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama.

17. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

18. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

19. Triukšmo prevencijos zona – gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.

20. Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

21. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

22. Tylioji viešoji zona – urbanizuotų teritorijų zona, netrikdoma transporto, pramonės ar komercinės ir gamybinės veiklos triukšmo.

23. Viešoji vieta – miesto aikštės, skverai, parkai, gatvės, paplūdimiai, gyvenamųjų namų kiemai, viešasis transportas ir kt. visuomenės reikmėms naudojama teritorija, gyvenamoji aplinka.

24. Viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, pastatų durų, transporto priemonių durelių trankymas, šunų lodymas, netvarkingos signalizacijos veikimas, triukšmingas transporto priemonių veikimas.

25. Triukšmo ribinis dydis – L dienos, L vakaro arba L nakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. 

III. TRIUKŠMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS

26. Triukšmo prevencija įgyvendinama, siekiant kontroliuoti triukšmą bei jo poveikį žmogaus sveikatai.

27. Viešosiose vietose renginiai gali būti organizuojami dienos ir vakaro metu. Miesto ar valstybiniams renginiams, kurie vyksta nakties metu, laikas nustatomas atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

28. Savivaldybės viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, kuriuose planuojamas dalyvių skaičius yra mažiau nei 1000 žmonių, triukšmo šaltiniai gali būti naudojami nuo 8.00 val. iki 22.00 val., triukšmo šaltinių naudojimo trukmė neturi viršyti 4 valandų.

29. Savivaldybės viešose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, kuriuose planuojamas dalyvių skaičius daugiau nei 1000 žmonių, triukšmo šaltinių naudojimo laiką ir trukmę nustato Savivaldybės administracijos direktorius, suderinus su Marijampolės apskrities vyriausiuojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato viršininku.

30. Arčiau nei 300 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, švietimo įstaigų, bibliotekų, gydymo įstaigų įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti nuo 8.00 val. iki 22.00 val.

30. Gyvenamojoje aplinkoje rankinius prietaisus, keliančius triukšmą, leidžiama naudoti nuo:

30.1. darbo dienomis – 7.00 val. iki 21.00 val.,

30.2. savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo – 10.00 val. iki 20.00 val.

Gyvenamojoje aplinkoje šie apribojimai netaikomi avarijų likvidavimo atvejais.

31.Atlikti triukšmingus remonto, rekonstrukcijos darbus privačiose valdose, daugiabučių namų patalpose leidžiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 18.00 val., išskyrus avarijų likvidavimo atvejus, neviršijant nustatytų triukšmo ribinių dydžių (Lietuvos Respublikos higienos norma HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“).

32. Savivaldybės viešosiose vietose visą parą draudžiama naudoti garsinę informaciją ir reklamą bei trikdyti viešąją rimtį.

33. Savivaldybės viešose vietose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. draudžiama:

33.1. naudoti civilines pirotechnikos priemones, išskyrus gruodžio 31 ir sausio 1 dienas bei renginius, kuriuose pirotechnikos priemonės naudojamos turint nustatyta tvarka išduotą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos leidimą;

33.2. naudoti triukšmo šaltinius lauko kavinėse, jei tai sukelia dirginimą;

33.3. automobiliuose garsiai leisti muziką, esant atdaroms automobilių durims arba atviriems automobilių langams;

33.4. laisvalaikio veiklos objektuose viršyti šiems objektams leidžiamas triukšmo lygių normas, o triukšmo sklaida gyvenamojoje aplinkoje neturi trikdyti gyventojų rimties.

33.5. vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų.

34. Savivaldybės tarybos nustatytose tyliosiose viešosiose zonose draudžiama:

34.1. viršyti nustatytą LTL;

34.2. užsiimti ūkine ir gamybine veikla, kuri neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar pažeistų tyliosios zonos akustinio komforto kokybę.

35. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, namus administruojančioms įmonėms rekomenduojama pasitvirtinti namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisykles, jose nustatyti triukšmo prevencijos reikalavimus.

36. Mokyklose, neatsižvelgiant į jų steigėją, turi būti įrengtos poilsio nuo triukšmo patalpos.

37. Įgaliotas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys ar darbuotojas, gavęs informaciją apie planuojamus statybos ir remonto darbus gyvenamojoje aplinkoje, triukšmo susidarymo ir jo sklaidos vietą, planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones:

37.1. parengia ir pateikia atsakymus triukšmo šaltinių valdytojams;

37.2. teikia reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojams triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėms įgyvendinti;

37.3. kaupia gautą informaciją, ją sistemina, analizuoja ir teikia pasiūlymus triukšmui mažinti;

37.4. kontroliuoja jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme numatytais terminais;

37.5. apie numatytų priemonių įgyvendinimą, nustatytus pažeidimus informuoja apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą ir kitas institucijas.

38. Nepateikus informacijos apie numatomą triukšmingą veiklą, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti darbai, raštu ar žodžiu perspėjus atsakingą asmenį, turi būti nedelsiant nutraukti. 

IV. REIKALAVIMAI TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJUI

39. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.

40. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

41. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus Savivaldybės viešose vietose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios pateikti Savivaldybės administracijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

42. Kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus, triukšmo šaltinio valdytojai privalo patikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką.

43. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo:

43.1. naudojant įrangą ir prietaisus, kurie naudojimo metu kelia triukšmą, pasirinkti tokį būdą, kuris sudarytų galimybę neviršyti triukšmo ribinių dydžių;

43.2. naudoti technologinę įrangą ir triukšmo šaltinius pagal technines sąlygas ir papildomas sąlygas, jeigu jas nustatė kompetentingos valstybės ar savivaldybės institucijos, suderinusios su sąlygas patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

43.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti kompetentingas valstybės institucijas ir visuomenę apie triukšmo lygius ir priemones, kurių imtasi triukšmui mažinti.

44. Triukšmo šaltinių valdytojai, veikiantys ar vykdantys ūkinę veiklą Savivaldybės tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose:

44.1. per 30 dienų nuo šių zonų patvirtinimo privalo pateikti Savivaldybės administracijai derinti triukšmo prevencijos planus;

44.2. kasmet pateikti Savivaldybės administracijai triukšmo prevencijos planų įgyvendinimo ataskaitas.

45. Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą apskrities viršininko patvirtintose triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti apskrities viršininkui motyvuotus pareiškimus dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo. 

V. TRIUKŠMO KONTROLĖS TVARKA 

46. Triukšmo matavimai atliekami standartizacijos norminių dokumentų nustatyta tvarka.

47. Savivaldybės administracija privalo reikalauti, kad triukšmo šaltinių valdytojai organizuotų keliamo triukšmo matavimus pagal šalyje galiojančius norminius teisės aktus. Viršijant triukšmo ribiniams dydžiams, triukšmo šaltinių valdytojai privalo tikslinti ir keisti triukšmo šaltinių naudojimo trukmę, vykdomos veiklos laiką.

48. Savivaldybės administracija, išduodama leidimą statyti, privalo reikalauti, kad užbaigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės ir nustatyta, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai.

49. Vertinant gyvenamojoje aplinkoje statybų, laisvalaikio ir buitinį triukšmą, viešosios rimties trikdymą, triukšmo matavimai nėra privalomi, nes gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir pan.).

50. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie statybų keliamą triukšmą, patikrina gautą pranešimą ir pareikalauja, kad triukšmo šaltinių valdytojai taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką, taip pat nustato reikalavimo įvykdymo terminą.

51. Jei per nurodytą terminą Savivaldybės administracijos reikalavimai nevykdomi, pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir Taisyklių pažeidimo.

52. Jei įsigaliojus nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje dėl triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo už Triukšmo valdymo įstatymo ar Taisyklių pažeidimą vis dar nėra įvykdyti nurodyti reikalavimai, Savivaldybės administracija nurodo laikinai apriboti stacionaraus triukšmo šaltinio veiklą arba taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

53. Savivaldybės administracija, gavusi rašytinę ar žodinę informaciją apie gatvių, buitinį, laisvalaikio veiklos (kavinių, barų, restoranų, klubų, viešbučių ir kt.) triukšmą:

53.1. organizuoja keliamo triukšmo instrumentinius matavimus;

53.2. pareikalauja fizinių ir juridinių asmenų, kad taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę, konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką, nustato reikalavimų įvykdymo terminus;

53.3. jei per nurodytą terminą Savivaldybės administracijos reikalavimai nevykdomi, pradeda administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir Taisyklių pažeidimo;

53.4. jei įsigaliojus nutarimui administracinio teisės pažeidimo byloje dėl triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo už Triukšmo valdymo įstatymo ar Taisyklių pažeidimą nurodyti reikalavimai nevykdomi, Savivaldybės administracija kreipiasi į Savivaldybės tarybą dėl prekybos alkoholiu veiklos apribojimo subjektui, vykdančiam tokią veiklą.

54. Siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, Savivaldybės taryba kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija turi teisę laikinai:

54.1. apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą;

54.2 suderinusios su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, nustatytoje teritorijoje apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą;

54.3. taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

55. Savivaldybės administracija vykdo ilgalaikių triukšmo prevencijos ir mažinimo programų parengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

56. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo per nustatytą terminą įvykdyti viešojo administravimo subjekto nustatytus reikalavimus triukšmui mažinti.

57. Savivaldybės administracija privalo reikalauti, kad:

57.1. fiziniai, juridiniai asmenys laikytųsi šių Taisyklių;

57.2. triukšmo šaltinių valdytojai tikslintų ir keistų triukšmo prevencijos veiksmų planus ir juos įgyvendintų, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką;

57.3. išduodant leidimą statyti, statinių projektų sprendiniuose būtų numatytos teisės aktų nuostatos apsaugos nuo triukšmo priemonės, o užbaigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės ir nustatyta, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai.

58. Savivaldybės administracija teikia fiziniams ir juridiniams asmenims triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti:

58.1. juridiniai asmenys, kurie verčiasi gamyba, – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų;

58.2. juridiniai asmenys, kurie verčiasi prekyba, – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

58.3. juridiniai asmenys, atliekantys statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus miesto viešosiose vietose, gyvenamojoje aplinkoje, – ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas;

58.4. fiziniai asmenys – ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

59. Savivaldybės administracija 58.1–58.3 punktuose nurodytus terminus, motyvuotu triukšmo šaltinių vykdytojų prašymu, gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip pusę atitinkamo termino laiko. 

VI. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

60. Fiziniai ir juridiniai asmenys iš Savivaldybės administracijos ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų turi teisę:

60.1. gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo normatyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;

60.2. dalyvauti vertinant planuojamos ūkinės veiklos, kurioje numatoma naudoti triukšmo šaltinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;

60.3. reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

61. Fiziniai ir juridiniai asmenys (gamintojai, vežėjai, importuotojai ir triukšmo šaltinių valdytojai) privalo:

61.1. gaminant, vežant, saugant ir naudojant įrangą, prietaisus, kurie gamybos, paskirstymo, saugojimo ar naudojimo metu kelia triukšmą, pasirinkti tokį būdą, kuris sudarytų galimybę neviršyti triukšmo ribinių dydžių;

61.2. gaminti, importuoti ir naudoti tik tokius judrius triukšmo šaltinius, kurie neviršija kompetentingų valstybės institucijų nustatytų triukšmo ribinių dydžių;

61.3. technologinę įrangą ir triukšmo šaltinius naudoti pagal technines sąlygas ir papildomas sąlygas, jeigu jas nustatė kompetentingos valstybės institucijos arba Savivaldybės administracija, suderinusi su sąlygas patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

61.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti kompetentingas institucijas ir visuomenę apie triukšmo lygius ir priemones, kurių imtasi triukšmui mažinti;

61.5. jeigu gaminį triukšmo požiūriu sertifikuoti būtina, gamintojas pateikia pirkėjui sertifikatą, patvirtinantį, kad gaminio keliamas triukšmas neviršija nustatytų normatyvų. 

VII. ATSAKOMYBĖ

62. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui, aplinkai, privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

63. Surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už šių taisyklių pažeidimus turi teisę Savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti valstybės tarnautojai, vietos seniūnai.

64. Asmenims, pažeidusiems šias taisykles, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42(4) straipsnio 3 dalį gali būti skiriama administracinė nuobauda.  

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Šios Taisyklės gali būti pakeistos, papildytos ir panaikintos Savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________________

 


ALGIRDAS NEIBERKA
Vilkaviškio r. savivaldybės
meras


 Gyvenimo aprašymas
Priėmimo valandos
 Mero pavaduotojas
 Veiklos ataskaitos
 
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Posėdžio transliacija
 
RENGINIŲ
KALENDORIUS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
 Įveskite savo el.paštą
 
 
© Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb sistema.