Meniu
Teisinė informacija

 

 

                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                   Vilkaviškio rajono savivaldybės

                                                                                     tarybos 2015 m. vasario 27 d.

                                                                                                   sprendimu Nr. B-TS-1251

 

                   

                     

           VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS

LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 M. TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo 2015 metų tvarkos aprašas  (toliau – Aprašas) apibrėžia vietos bendruomenių tarybų  (toliau – VBT) sudarymo ir veiklos principus bei nustato, kaip turi būti organizuojamas ir finansuojamas Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos įgyvendinimas, vykdoma kontrolė.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71, Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015  metų programos įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-102, su vėlesniais pakeitimais.  

3. Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą sudarant galimybes vietos bendruomenėms spręsti joms aktualius klausimus ir tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius.

4. Vietos bendruomenė − seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojai, jų atstovai (seniūnaičiai), šioje teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos, valstybės ir savivaldybės institucijos bei įstaigos.

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programoje ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6.   Aprašas tvirtinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II. VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOS SUDARYMAS IR VEIKLA

 

7. Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Pilviškių, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijose (toliau – Seniūnijos) sudaroma po vieną vietos bendruomenės tarybą.

8.  VBT sudaroma iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų. Miestų seniūnijose gali būti sudaroma daugiau negu viena VBT. VBT gali sudaryti nuo 9 iki 13 narių.

9.  Sudarant VBT, privaloma vadovautis principu, kad pavieniai vietos bendruomenės nariai, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei  įstaigų atstovai sudaro ne daugiau nei 1/3 VBT narių skaičiaus. Vietos bendruomenių gyventojų atstovai (seniūnaičiai) turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 VBT narių skaičiaus, jeigu toje teritorijoje yra pakankamas vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių) skaičius.

10. Pradedant antrais Programos įgyvendinimo metais, kasmet vykdoma ne mažiau kaip ketvirtadalio VBT narių rotacija.

11. VBT, pasitarusi su vietos bendruomene, priima sprendimus dėl finansuotinų veiklų ir teikia juos seniūnui, o tose gyvenamosiose vietovėse, kur nėra seniūnijų, – savivaldybės administracijai ar kitiems už  Programos įgyvendinimą savivaldybėje atsakingiems subjektams.

12.  VBT darbo forma yra posėdžiai, kurių organizavimu rūpinasi vietos seniūnija.

13. VBT nariai į posėdžius kviečiami telefonu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas.

14.  VBT posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių.

15. VBT pirmininkas renkamas pirmojo VBT posėdžio metu. VBT pirmininku negali būti savivaldybės administracijos ar kito įgyvendinti Programą savivaldybėje paskirto subjekto atstovas. VBT posėdžiai yra atviri.

16. Sprendimai priimami balsuojant atvirai, rankos pakėlimu. Susitarimas dėl slapto balsavimo priimamas tik dalyvaujančių VBT narių dauguma.

17. VBT sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia VBT pirmininko (jo nesant – pirmininko pavaduotojo) balsas.

18. VBT sprendimai įforminami vietos bendruomenės tarybos posėdžio protokolu.  Protokole turi būti nurodyta: posėdžio vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai, kuriems vykdyti skiriamos lėšos, trumpas veiklų aprašymas ir lėšų suma. Protokolą pasirašo VBT posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Protokolo kopija kartu su siūlomų finansuoti veiklų aprašymais ir sąmatomis pateikiami vietos seniūnijos seniūnui, o seniūnas šiuos dokumentus pateikia Savivaldybės administracijai. 

19. VBT sprendimai yra vieši, skelbiami seniūnijos informacinėse lentose ir rajono Savivaldybės tinklalapyje www.vilkaviskis.lt.

 

III. LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS, STEBĖSENA IR KONTROLĖ

 

20. VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti skirtos Programos lėšos (toliau – Lėšos) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtomos pagal šiuos kriterijus: viena dedamoji (bazinė) dalis paskirstoma seniūnijoms po lygiai ir sudaro 1/2 rajono Savivaldybei skirtų Programos lėšų; kita dedamoji dalis, sudaranti likusią 1/2 rajono Savivaldybei skirtų Programos lėšų dalį, paskirstoma seniūnijoms proporcingai pagal gyventojų skaičių.

21. Tinkama finansuoti laikoma VBT sprendimu patvirtinta veikla, tenkinanti vietos bendruomenės viešuosius poreikius:

21.1. socialinė veikla, skirta labiausiai pažeidžiamiausiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros akcijų organizavimas, senyvo amžiaus ir kitų vienišų asmenų, kuriems reikia pagalbos, lankymas, pagalbos sau grupių organizavimas nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įtraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas); 

21.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

21.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenės tapatybei ir telkimui reikšmingų leidinių leidyba);

21.4. viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimo aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams);

21.5. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

21.6. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

21.7. kitos, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios veiklos.

22.    Lėšos negali būti naudojamos:

22.1. įsiskolinimams dengti;

22.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

22.3. veikloms, kurios:

22.3.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

22.3.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybiniams ir religiniams simboliams;

22.3.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

22.3.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

23. Lėšos privalo būti naudojamos tik VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti. Lėšos turi būti naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir panaudotos iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Valstybės biudžeto lėšos laikomos banke specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje.

24. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius:

24.1. pasirašo sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministru ar jo įgaliotu asmeniu dėl VBT sprendimais numatytų veiklų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas.

24.2. pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Aprašą ir jo pakeitimus;

24.3. vadovaudamasi Aprašo 20 p., paskirsto lėšas rajono savivaldybės seniūnijoms VBT sprendimams įgyvendinti ir apie tai jas informuoja raštu;

24.4. Apskaitos skyrius, vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu  ir pateiktomis seniūnijų paraiškomis, perveda seniūnijoms VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti skirtas lėšas , teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai veiklos ir finansines ataskaitas sutartyje nustatyta tvarka;

24.5. konsultuoja ir padeda seniūnijoms vykdyti VBT sprendimais numatytų finansuoti veiklų įgyvendinimą bei kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą.

25. Administracijos direktorius įsakymu paskiria specialistą, atsakingą už Programos įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir paveda rajono savivaldybės seniūnijų seniūnams įgyvendinti VBT sprendimais numatytas finansuoti veiklas.

26. Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai:

26.1. sudaro VBT ir tvirtina jos sudėtį, suderinę su Administracijos specialistu, atsakingu už Programos įgyvendinimą;  

26.2. rūpinasi VBT posėdžių organizavimu: patalpomis, reikalingomis priemonėmis ir kitomis VBT veiklai reikalingomis sąlygomis;

26.3. pateikia Administracijai VBT sprendimus ir sąmatas dėl numatytų veiklų vykdymo;

26.4. organizuoja VBT sprendimų įgyvendinimą: organizuoja viešųjų pirkimų procedūras, vykdo lėšų panaudojimą pagal paskirtį ir informuoja apie tai seniūnijos gyventojus (gyventojams prieinamais informavimo būdais).

26.5. teikia Apskaitos skyriui paraiškas lėšoms gauti VBT sprendimais numatytoms veikloms įgyvendinti, pagal nustatytas formas teikia veiklos bei lėšų panaudojimo ataskaitas. 

27. Bendruomeninės organizacijos, vietos bendruomenės gyventojų atstovai (seniūnaičiai) dalyvauja vykdant Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimo rajono savivaldybės teritorijoje stebėseną.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Informacija apie finansuojamas ir įgyvendintas veiklas skelbiama rajono Savivaldybės tinklalapyje (www.vilkaviskis.lt), rajono Savivaldybės visuomenės informavimo priemonėse, bendruomenių renginiuose ir pan.

__________________________________

 

 


 

 

  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMAS NR. B-ĮV-365 „DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO “ (55.1 kb)

 

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMA (71.0 kb)