Vilkaviškio rajono savivaldybė - Juridinio skyriaus nuostatai

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019.10.20, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Vadovų darbotvarkės
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 • Vykdomi, vykdyti projektai
 • NVO finansavimas
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Atviri duomenys
 • VIEŠI IR PRIVATŪS INTERESAI
 • Vartotojų teisių apsauga
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Istorija
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  Juridinio skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2016 m. kovo 10  d.

  įsakymu Nr. B-ĮV-276

   

   

  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

  JURIDINIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Juridinio skyriaus (toliau – Skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

  2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

  3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.

  4. Skyrius turi antspaudą  su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius“.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

  5.1. teisiškai aptarnauti ir ginti Savivaldybės administracijos padalinių interesus teikiant Savivaldybės administracijos padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms bei kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisines konsultacijas;

  5.2. atlikti Savivaldybės administracijos padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginti jų interesus santykiuose su kitais subjektais;

  5.3. garantuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą rajono savivaldybės gyventojams.

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai ginant jos interesus teismuose, kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose;

  6.2. teikia teisinę pagalbą Savivaldybės administracijos padaliniams jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais, susijusiais su skyriaus administruojamomis teisminėmis bylomis;

  6.3. teikia Savivaldybės gyventojams valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka, vykdo visuomenės teisinį švietimą;

  6.4. nagrinėja ir rengia dokumentų projektus dėl piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

  6.5. nagrinėja ir rengia dokumentų projektus valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymo;  

  6.6. pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir siūlymus;

  6.7. teikia informaciją Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams apie teismuose nagrinėjamas bylas ir atsako už teikiamos informacijos tikslumą ir teisingumą;

  6.8. derina kitų skyrių parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, ūkinių bei kitokių sutarčių projektus, rengia pasiūlymus pakeisti arba panaikinti galiojančius įsakymus ir kitus Savivaldybės institucijų norminius aktus;

  6.9. užtikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų teisėtumą ir nustatęs, jog šie prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl tokių aktų pakeitimo arba panaikinimo;

  6.10. įvertina Savivaldybės administracijos skyrių parengtų dokumentų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, teisėtumą;

  6.11. konsultuoja, rengia išvadas bei derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus teisės klausimais, kylančiais Savivaldybės administracijos veikloje;

  6.12. atlieka Savivaldybės institucijų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  6.13. nustatęs teisėtumo pažeidimų, apie tai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir imasi atitinkamų priemonių šiems pažeidimams pašalinti;

  6.14. rengia išvadas bei kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.15. vykdo kitas Skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas, taip pat Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš kitų Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų dokumentus ir informaciją, reikalingą pavestiems uždaviniams įgyvendinti;

  7.2. pagal kompetenciją susipažinti, kaip Savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų;

  7.3. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybei valstybės ir savivaldybių institucijose bei užsienyje pagal skyriaus kompetenciją.

  8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  9. Skyrius specialistai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

  9.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

  9.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  9.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

  9.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

  9.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

  9.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  10. Skyriaus specialistai privalo:

  10.1. laiku vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

  10.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

  10.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

  10.5. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos aprašo, tarnybinės veiklos etikos principų.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriaus valstybės tarnautojų (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų) skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

  13. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui, pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1 organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

  14.2 rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus nuostatus;

  14.3 teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

  14.4 vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

  14.5. užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi darbo drausmės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

  14.6 tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  14.7 atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  15. Skyriaus vedėjo ir (ar) kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Savivaldybės administracijos direktorius.

  16. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

   

  17. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

  18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

  19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

  20. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  21. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai.

  22. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  23. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

  24. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

  ______________

   
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb