Meniu
SKELBIAMAS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS ATRANKOS KONKURSAS

Vadovaujantis 2018 m. spalio 1 d. Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. AL-533 ,,Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso finansavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą. Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems. Pareiškėjo steigimo dokumentuose nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą. Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veikloms vykdyti  - turėti sporto pedagogo, kineziterapeuto, trenerio arba taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintį darbuotoją.

             Vilkaviškio rajono savivaldybei 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 4000 Eur suma.

             Paraiškos konkursui priimamos nuo 2018 m. spalio 5 d. iki lapkričio 5 d. imtinai Vilkaviškio rajono savivaldybės  administracijoje  S. Nėries g. 1, 217 kabinetas.

 Pareiškėjas pateikia:

  1. vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;
  2. projekto įgyvendinimo sąmatą;
  3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 2 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

 Informacija apie paraiškų pateikimą teikia ir konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Žemaitaitis tel. Nr. 8 343 60 089.

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2019–2020 METAIS NUOSTATAI

 PRIDEDAMA:

  1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso paraiškos forma
  2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimo sąmatos forma
  3. Deklaracijos forma