Meniu
SKELBIAMA PROJEKTO „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIO ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI ATRANKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. B-ĮV-506 patvirtintu Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ partnerio asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašu, skelbia partnerio atrankos konkursą dėl  asmeninio asistento paslaugos asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia teikimo.

 

Projekto partnerio atrankos tikslas – atrinkti projekto partnerį, kuris užtikrintų kokybišką asmeninio asistento paslaugų šeimoms Vilkaviškio rajono savivaldybėje teikimą Projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Planuojamas finansavimo dydis – 75 310 Eur iš Europos Sąjungos lėšų. 

 

Asmeninio asistento paslaugos teikiamos vadovaujantis Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657.

 

Galimi projekto partneriai:

-     nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

-     viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;

-     fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

 

Kartu su paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. įstaigos / organizacijos steigimo dokumento kopiją (pvz., nuostatai, įstatai, steigimo sutartis);

2. asmeninio (-ių)  asistento (-ų) kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų kopijas;

3. įstaigos / organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:

3.1. nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3.2. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;

3.3. yra įvykdęs pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

 

Paraiška pateikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis (118 kab.), užklijuotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Projekto Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje partnerių asmeninio asistento paslaugoms vykdyti atrankos konkursui“.

Paraiška turi būti pateikta iki š. m. gegužės 20 d. (imtinai) 17.00 val. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip  gegužės 20 d.

Papildoma informacija teikiama tel.  8 342 60094, el. p. simona.bikaite@vilkaviskis.lt.

 

PRIDEDAMA:

Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ partnerio asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas