Meniu
Savanoriška (vaiko svečiavimosi) globa

 

INSTITUCIJOJE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS TVARKA

Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559.

Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis grindžiamas šiais principais:

1. vaiko interesų prioritetiškumu;

2. galinčio išreikšti savo nuomonę vaiko išklausymu ir atsižvelgimu į jo nuomonę;

3. vaiko saugumo užtikrinimu;

4. vaiko poreikių tenkinimu.

 

Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis sąlygos yra šios:

1. Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų.

2. Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas asmenį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, bet ne ilgiau kaip 1 metams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį.

3. Socialinės globos įstaigoje kartu augantys broliai ir seserys gali būti išleidžiami laikinai svečiuotis skyrium tik išimtinais atvejais ir jeigu tai atitinka šių vaikų interesus.

4. Vaikas, dėl kurio pradėtas globos (rūpybos) konkrečioje šeimoje ar šeimynoje nustatymo arba ikiteisminis konkrečioje šeimoje įvaikinimo procesas, išleidžiamas laikinai svečiuotis tik pas tą asmenį, kuris siekia tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu.

5. Vaikas, dėl kurio nėra pradėtas ikiteisminis konkrečioje šeimoje įvaikinimo procesas, išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaitį, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams.

6. Vaikas, kurio tėvai kreipėsi į teismą dėl laikino ar neterminuoto (jei vaikas neįvaikintas) tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, išleidžiamas laikinai svečiuotis pas tėvus tik pagal jų prašymą, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą ir vaiko globėjo (rūpintojo) įsakymą.

7. Vaikas, kurio tėvai nesikreipė į teismą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, laikinai išleidžiamas svečiuotis pas tėvus, jeigu tai atitinka vaiko interesus, o esant neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, dėl kurio panaikinimo tėvai nesikreipė į teismą, vaikas pas tėvus svečiuotis neišleidžiamas.

8. Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis turi būti derinamas su vaiko mokymusi, gydymusi ir kitomis vaiko interesus atitinkančiomis sąlygomis.

 

Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris:

1. negali būti skiriamas vaiko globėju ar įvaikintoju Civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 straipsniuose nustatytais pagrindais;

2. įrašytas į socialinės rizikos šeimų, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.

Asmuo atsako už vaiką, išleistą laikinai svečiuotis, nuo nustatytų vaiko laikino svečiavimosi pagrindų atsiradimo iki vaiko grąžinimo jo globėjui (rūpintojui) momento.

 

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

Asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

Fizinis asmuo pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui šiuos dokumentus:

1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą „Medicininį pažymėjimą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 507 (Žin., 1993, Nr. 74-1400).

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius:

1. išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra priskirtinas asmenų grupei, kurie negali būti vaiko globėju;

2. kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo.

3. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs nurodytus dokumentus ir informaciją, bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais, išsiaiškina, ar fizinis asmuo tinkamas ir ar gali priimti vaiką laikinai svečiuotis:

4. fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas;

5. fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius;

6. ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi.

7. Vaiko teisių apsaugos skyrius surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).

Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.

Fizinis asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į vaiko globėją (rūpintoją).

Vaiko globėjas (rūpintojas):

1. pasiūlo asmeniui vaiką, jeigu asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai užtikrinti;

2. sudaro su asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas asmenį

3. pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos ir asmens gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriams sutarties dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas asmenį kopijas.

Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas asmenį vadovaujantis:

1. asmens rašytiniu prašymu;

2. sutartimi dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat gyvenantį fizinį asmenį;

3. vaiko globėjo (rūpintojo) įsakymu.

Tais atvejais, kai vaikas:

išvyksta iš laikinos svečiavimosi vietos ilgiau nei 10 kalendorinių dienų, asmuo ne vėliau kaip prieš dieną iki išvykimo apie tai informuoja vaiko globėją (rūpintoją).

Paaiškėjus, kad vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų ir (ar) sutarties sąlygų, vaiko globėjas (rūpintojas) nedelsdamas paima vaiką iš asmens, pas kurį vaikas laikinai svečiuojasi.