Vilkaviškio rajono savivaldybė - Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019.08.19, pirmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 • Vykdomi, vykdyti projektai
 • NVO finansavimas
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Atviri duomenys
 • VIEŠI IR PRIVATŪS INTERESAI
 • Vartotojų teisių apsauga
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Istorija
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas

   

   

  PATVIRTINTA

  Vilkaviškio rajono savivaldybės

  tarybos 2017 m. birželio 30 d.

  sprendimu Nr. B-TS-807

   

   

  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

  DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   

   

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   

  1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (toliau – Administracijos direktoriaus pavaduotojas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, skiriamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) siūlymu Vilkaviškio rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) teikimu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 15.

   

  II. PASKIRTIS

   

  4. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, padėti Administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) darbą, taip pat – pavaduoti Administracijos direktorių jam nesant.

   

   

  III. VEIKLOS SRITIS

   

  5. Administracijos direktoriaus pavaduotojo bendroji veiklos sritis – viešasis administravimas.

   

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

  6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

  6.3. Išmanyti Įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, valstybės ir Savivaldybės turto naudojimą, viešuosius pirkimus, administracinę teisę, dokumentų valdymą, darbo santykių reguliavimą.

  6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

  6.5. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

  6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

   

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Koordinuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto, Bendrojo, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros, Vaiko teisių apsaugos skyrių ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą.

  7.2. Kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su kuruojamai sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikla, įgyvendinimą.

  7.3. Dalyvauja, kontroliuoja ir koordinuoja komisijų ir darbo grupių veiklą pagal kuruojamas sritis.

  7.4. Administracijos direktoriaus pavedimu nagrinėja pareiškimus, skundus, organizuoja klausimų sprendimą pagal priskirtas veiklos sritis;

  7.5. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, kontroliuoja kuruojamų struktūrinių padalinių vykdomas programas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį veiklos planą.

  7.6. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

  7.7. Koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis.

  7.8. Pavaduoja Administracijos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai Administracijos direktorius negali eiti pareigų.

  7.9. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės tarybos, Mero, Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

   

   

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   

   

  8. Administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai, Merui ir Administracijos direktoriui.

  9. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

   

   

  __________________________

   

   

  Susipažinau

   

  (Parašas)

   

  (Vardas ir pavardė)

   

  (Data)

   

   

   

   
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb