Meniu
Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. birželio 30 d.

sprendimu Nr. B-TS-807

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (toliau – Administracijos direktoriaus pavaduotojas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, skiriamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) siūlymu Vilkaviškio rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) teikimu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 15.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais, padėti Administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) darbą, taip pat – pavaduoti Administracijos direktorių jam nesant.

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Administracijos direktoriaus pavaduotojo bendroji veiklos sritis – viešasis administravimas.

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

6.3. Išmanyti Įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, valstybės ir Savivaldybės turto naudojimą, viešuosius pirkimus, administracinę teisę, dokumentų valdymą, darbo santykių reguliavimą.

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Koordinuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto, Bendrojo, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros, Vaiko teisių apsaugos skyrių ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą.

7.2. Kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su kuruojamai sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikla, įgyvendinimą.

7.3. Dalyvauja, kontroliuoja ir koordinuoja komisijų ir darbo grupių veiklą pagal kuruojamas sritis.

7.4. Administracijos direktoriaus pavedimu nagrinėja pareiškimus, skundus, organizuoja klausimų sprendimą pagal priskirtas veiklos sritis;

7.5. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, kontroliuoja kuruojamų struktūrinių padalinių vykdomas programas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį veiklos planą.

7.6. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

7.7. Koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis.

7.8. Pavaduoja Administracijos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai Administracijos direktorius negali eiti pareigų.

7.9. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės tarybos, Mero, Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

8. Administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai, Merui ir Administracijos direktoriui.

9. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

 

 

__________________________

 

 

Susipažinau

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)