Meniu
Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje nuspręsta dėl regiono specializacijos

2017 m. gruodžio 6 d. Marijampolėje įvyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Tarybos narys Valdas Kamaitis, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė. 

Posėdyje, kuriam pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas, buvo svarstoma 11 klausimų, priimti 8 sprendimai, susiję su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu, atstovų delegavimu atstovauti regionui įvairiose organizacijose bei Marijampolės regiono specializacijos krypčių nustatymu.

Posėdžio metu Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė apžvelgė 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimo ir įgyvendinimo situaciją. J. Mitrulevičienė pateikė informaciją apie suplanuotas regione lėšas ir pasirašytas sutartis pagal kiekvieną savivaldybę, apie paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad rengiamuose dokumentuose būtų atsakingai planuojamos siekiamų rodiklių reikšmės, kurias pareiškėjai, įgyvendinę projektus, privalės pasiekti. Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė pabrėžė, kad 2018 metai savivaldybėms bus ypatingai darbingi, kadangi prasidės projektų įgyvendinimas.

Kaip informavo posėdyje dalyvavusi D. Riklienė, iki 2017 m. gruodžio 11 d. paskelbtas projektinių pasiūlymų teikimas priemonei Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Be to, paskelbti dar keli Vilkaviškio rajono savivaldybei aktualūs kvietimai, kuriuose bus teikiami svarbūs projektai. Iki 2017 m. gruodžio 18 d. atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus priemonei Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“. Šiame kvietime Vilkaviškio rajono savivaldybė teiks du projektus: „Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas“ ir „Vilkaviškio „Miesto sodo“ tarp Šeimenos upelio, Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus gatvės sutvarkymas, modernizavimas“.

Taip pat iki 2018 m. sausio 10 d. paskelbtas projektinių pasiūlymų teikimas priemonei Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“, o nuo kitų metų sausio 10 d. iki balandžio 10 d. bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti.

Regiono savivaldybės gali dalyvauti dar viename kvietime – iki 2018 m. vasario 5 d. paskelbtas projektinių pasiūlymų teikimas priemonei Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Pasikeitus Marijampolės regiono plėtros tarybos sudėčiai reikėjo pakeisti ir pateiktas kandidatūras kituose komitetuose ar darbo grupėse. Tarybos sprendimu į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją pakaitiniu nariu paskirtas Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis. Atlikti pakeitimai ir Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės sudėtyje, vietoj buvusio Tarybos nario T. Šukio, paskiriant Tarybos pirmininko pavaduotoją, Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotoją – Bernardiną Petrą Vainių.

Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos savivaldybių asociacijos kreipimąsi, patvirtino kandidatą, kuris galėtų būti deleguojamas į regionines architektūros tarybas. Tarybos sprendimu, į regioninę architektūros tarybą deleguotas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas Gediminas Šinkūnas.

Posėdyje buvo priimtas svarbus viso regiono mastu sprendimas – Marijampolės regiono specializacijos krypčių nustatymas. Diskutuojant su regiono verslininkais, socialiniais – ekonominiais partneriais, savivaldybių merais buvo ieškoma atsakymų, kokius ūkio sektorius vystant galėtų išsiskirti Marijampolės regionas. Buvo išskirtos 4 pagrindinės Marijampolės regionui aktualios specializacijos kryptys – maistas, mediena, metalas, mokslas. 3 M, t. y. maistas, mediena, metalas derinama su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu regione, viską kartu apjungiant į vieningą modulį/klasterį 4 M. Šis Marijampolės regiono specializacijos modelis ir jo vizualizacija 2017 m. lapkričio 20 d. buvo pristatyta Vidaus reikalų ministerijos, Finansų, Švietimo ir Ūkio viceministrams. Tarybos posėdyje Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktam specializacijos krypčių modeliui ir ragino šį darbą tęsti, realizuojant 4 M projektą, bendradarbiaujant su ministerijomis, savivaldos ir verslo atstovais, ieškant finansavimo galimybių jo įgyvendinimui.


Savivaldybės ir  Marijampolės regiono plėtros tarybos informacija