Meniu
Korupcijos prevencija

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2008 m. kovo 13 d. įsakymu
Nr. B- ĮV-270
1 priedas

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SEKTORINĖ ANTIKORUPCINĖ PROGRAMA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, rengdama ir įgyvendindama kovos su korupcija priemones, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX- 711 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, 2002 m. gegužės 28 d. Korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX- 904, 2002 m. birželio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“, Valstybės tarnybos įstatymu, 1997 m. liepos 2 d. Viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu Nr. VIII-371 bei Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijomis.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje dirba 251 darbuotojas, iš jų 100 yra valstybės tarnautojų. Darbuotojų veikla susijusi su gyventojų aptarnavimu, konsultavimu, mokymu, tikrinimu bei administravimu. Visa tai sudaro realias prielaidas pasireikšti korupcijai ir piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme yra tokia korupcijos sąvoka:

Korupcija – asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio valstybės politikui, pareigūnui ar tarnautojui, taip pat valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio sau ar kitam asmeniui arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio už tam tikrų funkcijų vykdymą ar nevykdymą, taip pat asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio bet kuriam asmeniui, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, taip pat asmens, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio, taip pat bendrininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupciniai nusikaltimai – kyšio priėmimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padaromos viešame sektoriuje paperkant ar siekiant asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnyba, valstybės pareigūno neteisėtas dalyvavimas įmonės komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje, tarnybos įgaliojimų viršijimas, tarnybinis suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas arba iššvaistymas, viešojo pirkimo tvarkos pažeidimas, tyčinis ir nusikalstamas buhalterinio dokumento ar įrašo pateikimas ir padarymas kitokių veikų, kuriomis siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo.

Rajono Savivaldybės administracija, suprasdama realų korupcijos plitimo pavojų, numato parengta programa įgyvendinti radikalias korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija priemones.

SIEKIS

Užtikrinti rajono Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi. Ilgalaikėmis priemonėmis sukurti ir įdiegti efektyvią prevencinę antikorupcinę sistemą bei procedūras, užkertančias kelią korupcijos plėtrai.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis dėmesys skiriamas Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės tarybos, jai pavaldžių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų ruošiamų teisės aktų ir procedūrų aiškumui bei vientisumui, korupcijos atvejų tyrimo efektyvumui, procedūrų ir tyrimo proceso skaidrumui, antikorupcinėms iniciatyvoms efektyviai planuoti. Dėl to kova su korupcija yra ne kaip savaiminis tikslas, bet būdas stiprinti demokratijos procesą visoje Savivaldybės sistemoje, didinti visų tarnybų sąžiningumą. „Korupcijos mažinimas sudaro galimybę administravimo bei viešųjų paslaugų teikimo kokybės ir skaidrumo didinimui“.

STRATEGIJA

Pagrindinis ir artimiausias kovos su korupcija strategijos siekis – šalinti priežastis, leidžiančias atsirasti bei plisti korupcijai rajono Savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, organizacijose. Šiuo tikslu parengti ir įgyvendinti sektorinės antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą. Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose aiškiai apibrėžti darbuotojų pareigas pareigybės aprašymuose. Reguliariai vertinti valstybės tarnautojų darbą. Užtikrinti Savivaldybės administracijos darbuotojų veiklos viešumą ir tarnautojų atsakomybę už priimtus sprendimus. Nuolat teikti informaciją spaudai, Savivaldybės interneto svetainei apie Administracijos darbo prioritetus, tikslus, veiksmus, veiklos rezultatus.

KONTROLĖ

Ruošiant sektorinę antikorupcinę programą, jos priemonių planui įgyvendinti reikia nuolatinės kontrolės. Programai įgyvendinti sudarytas priemonių planas, numatantis vykdymo terminus bei atsakingus vykdytojus. Su sektorine antikorupcine programa Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, pavaldžių įstaigų, organizacijų vadovai supažindina darbuotojus asmeniškai. Savivaldybės skyriai bei pavaldžios įstaigos, organizacijos per informacinius pasitarimus apie antikorupcinės programos vykdymą atsiskaito Administracijos direktoriui. Antikorupcinės programos nuostatai bei veiklos prioritetinės kryptys, jei reikia, yra peržiūrimos, bet nerečiau kaip vieną kartą per 3 metus. Programa bei kita medžiaga, susijusi su antikorupcine veikla, pateikiama rajoninėje spaudoje bei Savivaldybės interneto svetainėje.

2010-1012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PATIKSLINTO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMAS 

2010-2012 METŲ KORUPCINĖS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PATIKSLINTAS PRIEMONIŲ PLANAS

 2010-2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2010 METAIS

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2008-2009 METAMS

INFORMACIJA APIE ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  2008-2009 METŲ ATNAUJINTO PRIEMONIŲ  PLANO VYKDYMĄ