Vilkaviškio rajono savivaldybė - VILKAVIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2018.10.21, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Parama verslui
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Visuomeninės organizacijos, bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  VILKAVIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                        Vilkaviškio rajono savivaldybės

  tarybos 2011 m. rugpjūčio 26 d.

                                                                                                        sprendimu Nr. B-TS-131

   

  VILKAVIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.  Šie nuostatai reglamentuoja Vilkaviškio rajono Strateginio planavimo komisijos (toliau – Komisijos) funkcijas, sudarymą ir darbo organizavimo tvarką.

  2. Komisija savo darbe vadovaujasi LR Vietos savivaldos įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

  3. Komisiją sudaro ir jos pirmininką skiria Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui.

  4. Komisijos veiklos nuostatus tvirtina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

  5. Komisijos priimti sprendimai Savivaldybės tarybai yra rekomendaciniai.


   II. FUNKCIJOS IR TEISĖS

   

  6. Komisija atlieka šias funkcijas:

  6.1. Stebi ir vertina Strateginio veiklos plano rengimo procesą.

  6.2. Svarsto, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rajono Plėtros vizijos, prioritetų, tikslų, uždavinių ir įgyvendinimo priemonių.

  6.3. Aprobuoja Vilkaviškio rajono strateginius tikslus bei programas ateinantiems trejiems metams.

  6.4. Svarsto Vilkaviškio rajono strateginio veiklos plano projektą ir teikia jį Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai.

  6.5. Svarsto Vilkaviškio rajono strateginio veiklos plano programų vykdymo ataskaitas bei teikia išvadas dėl tolesnio jų įgyvendinimo.

  6.6. Svarsto klausimus dėl Savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrosios ilgalaikės socialinės, kultūrinės, ūkinės, investicinės, demografinės ir kt. plėtros.

  6.7. Neviršydama savo įgaliojimų svarsto kitus klausimus.

  7. Komisijos nariai turi teisę:

  7.1. Iš anksto susipažinti su komisijos posėdžiui teikiamais dokumentais.

  7.2. Siūlyti Komisijai klausimus, kurie turėtų būti svarstomi Komisijoje.

   

                              III. KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkui nedalyvaujant, Komisijai, pirmininko pavedimu, vadovauja vienas iš Komisijos narių.

  9. Komisijos posėdis – pagrindinė Komisijos veiklos forma.

  10. Komisijos pirmininkas:

  10.1. Organizuoja Komisijos darbą.

  10.2. Šaukia Komisijos posėdžius, nustato jų vietą, laiką bei tvirtina darbotvarkę.

  10.3. Pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus būtinus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.

  11. Medžiagą Komisijos posėdžiui teikia už tam tikrą sritį atsakingi Administracijos darbuotojai ar suinteresuoti asmenys.

  12. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

  13. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas.

  14. Prireikus, komisija gali pasitelkti ir kitus asmenis, kurie patariamojo balso teise gali dalyvauti komisijos posėdžiuose.

   

  IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  Šie nuostatai gali būti panaikinti, pakeisti ar papildyti Savivaldybės tarybos sprendimu.

   

   

  ________________________

   

   

   
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb