Meniu
VILKAVIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                      Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2011 m. rugpjūčio 26 d.

                                                                                                      sprendimu Nr. B-TS-131

 

VILKAVIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Šie nuostatai reglamentuoja Vilkaviškio rajono Strateginio planavimo komisijos (toliau – Komisijos) funkcijas, sudarymą ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi LR Vietos savivaldos įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

3. Komisiją sudaro ir jos pirmininką skiria Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui.

4. Komisijos veiklos nuostatus tvirtina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

5. Komisijos priimti sprendimai Savivaldybės tarybai yra rekomendaciniai.


 II. FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

6. Komisija atlieka šias funkcijas:

6.1. Stebi ir vertina Strateginio veiklos plano rengimo procesą.

6.2. Svarsto, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rajono Plėtros vizijos, prioritetų, tikslų, uždavinių ir įgyvendinimo priemonių.

6.3. Aprobuoja Vilkaviškio rajono strateginius tikslus bei programas ateinantiems trejiems metams.

6.4. Svarsto Vilkaviškio rajono strateginio veiklos plano projektą ir teikia jį Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai.

6.5. Svarsto Vilkaviškio rajono strateginio veiklos plano programų vykdymo ataskaitas bei teikia išvadas dėl tolesnio jų įgyvendinimo.

6.6. Svarsto klausimus dėl Savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrosios ilgalaikės socialinės, kultūrinės, ūkinės, investicinės, demografinės ir kt. plėtros.

6.7. Neviršydama savo įgaliojimų svarsto kitus klausimus.

7. Komisijos nariai turi teisę:

7.1. Iš anksto susipažinti su komisijos posėdžiui teikiamais dokumentais.

7.2. Siūlyti Komisijai klausimus, kurie turėtų būti svarstomi Komisijoje.

 

                            III. KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkui nedalyvaujant, Komisijai, pirmininko pavedimu, vadovauja vienas iš Komisijos narių.

9. Komisijos posėdis – pagrindinė Komisijos veiklos forma.

10. Komisijos pirmininkas:

10.1. Organizuoja Komisijos darbą.

10.2. Šaukia Komisijos posėdžius, nustato jų vietą, laiką bei tvirtina darbotvarkę.

10.3. Pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus būtinus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.

11. Medžiagą Komisijos posėdžiui teikia už tam tikrą sritį atsakingi Administracijos darbuotojai ar suinteresuoti asmenys.

12. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

13. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolais, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas.

14. Prireikus, komisija gali pasitelkti ir kitus asmenis, kurie patariamojo balso teise gali dalyvauti komisijos posėdžiuose.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Šie nuostatai gali būti panaikinti, pakeisti ar papildyti Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

________________________