Meniu
PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 PATVIRTINTA

 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

  2015 m. lapkričio 27 d.

  sprendimu Nr. B-TS-209

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės peticijų komisijos (toliau – Peticijų komisija) nuostatai nustato Peticijų komisijos kompetenciją bei darbo organizavimo tvarką.

2. Peticijų komisija yra nuolatinė komisija, kuri sprendžia kreipimosi į Savivaldybę pripažinimo peticija ir Savivaldybei pateiktų peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

3. Peticijų komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, šiais nuostatais.

4. Peticijų komisija yra atsakinga ir atskaitinga Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai (toliau – Savivaldybės taryba).

5. Peticijų komisijos darbas grindžiamas lygybės įstatymui, viešumo, draudimo varžyti kitų asmenų teises ar laisves, ar kenkti visuomenės ar valstybės interesams, kolegialaus nagrinėjimo, operatyvumo, bendradarbiavimo, procedūrų konfidencialumo principais, asmenine Peticijų komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų svarstymą, už sprendimų priėmimo nešališkumą.

 

 

II SKYRIUS

PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMAS,  JOS PIRMININKO IR NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Peticijų komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu iš 5 narių, iš jų: 3 Savivaldybės tarybos nariai, 1 valstybės tarnautojas, 1 visuomenės atstovas. Peticijų komisijos pirmininkas skiriamas Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

7. Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas renkamas iš Peticijų komisijos narių Peticijų komisijos posėdyje.

8. Pagrindinė Peticijų komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

9. Peticijų komisijos posėdžius šaukia, jų datą, laiką, vietą nustato ir darbotvarkę sudaro Peticijų komisijos pirmininkas (jo nesant – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas).

10. Peticijų komisijos posėdžiai organizuojami taip, kad būtų užtikrinti kreipimųsi ir peticijų nagrinėjimo terminai.

11. Peticijų komisijos narių dalyvavimas posėdyje yra privalomas, neatvykimas pateisinamas tik svarbia priežastimi.

12. Peticijų komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Peticijų komisijos narių. Peticijų komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Peticijų komisijos pirmininko balsas, o kai šio nėra, – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.

13. Peticijų komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Peticijų komisijos posėdžio pirmininkas ir Peticijų komisijos atsakingasis sekretorius.

14. Peticijų komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, šios funkcijos įrašomos į jo pareigybės aprašymą.

15. Peticijų komisijos techninį ir organizacinį aptarnavimą užtikrina Savivaldybės administracija.

16. Peticijų komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

17. Peticijų komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę pasitelkti specialistus (ekspertus), kreiptis į valstybės institucijas, mokslo bei studijų institucijas, švietimo įstaigas su prašymu pateikti išvadas ir kitokią reikiamą medžiagą, pakviesti į savo posėdžius valstybės institucijų, išskyrus teismų, atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją.

18. Peticijų komisijos pirmininkas:

18.1. šaukia Peticijų komisijos posėdžius, rūpinasi, kad būtų parengti jiems reikalingi dokumentai, kita medžiaga;

18.2. vadovauja (pirmininkauja) Peticijų komisijos posėdžiams. Nesant Peticijų komisijos pirmininko jo funkcijas vykdo Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas;

18.3. duoda Peticijų komisijos nariams pavedimus, teikia reikalingą medžiagą ir informaciją;

18.4. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais atsiskaito Savivaldybės tarybai už Peticijų komisijos veiklą.

19. Peticijų komisijos nario pareigos:

19.1. dalyvauti Peticijų komisijos posėdžiuose. Jei Peticijų komisijos narys į posėdį atvykti negali, jis apie tai turi iš anksto pranešti Peticijų komisijos pirmininkui, o jam nesant – Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį;

19.2. vykdyti Peticijų komisijos, jos pirmininko pavedimus;

19.3. tirdamas ir analizuodamas Peticijų komisijos kompetencijai priklausančius klausimus, veikti viešai ir oficialiai.

20. Peticijų komisijos narys turi teisę:

20.1. teikti Peticijų komisijos pirmininkui raštu ir žodžiu pasiūlymus ir pastabas dėl Peticijų komisijos darbo organizavimo;

20.2. dalyvauti Peticijų komisijos posėdžiuose sprendžiamojo balso teise, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;

20.3. jei nesutinka su Peticijų komisijos sprendimu, pareikšti savo nuomonę ir reikalauti, kad ji būtų paskelbta kartu su Peticijų komisijos priimtu dokumentu;

20.4. atsistatydinti,  pateikęs prašymą raštu Savivaldybės tarybai (Komisijos pirmininkui).

 

III SKYRIUS

KREIPIMOSI PADAVIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

21. Kreipimasis paduodamas tiesiogiai, siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu. Kreipimąsi gali paduoti pats pareiškėjas arba jo atstovas.

22. Kiekvienas kreipimasis turi būti pareiškėjo pasirašytas. Tais atvejais, kai pareiškėjas dėl fizinių trūkumų pats negali pasirašyti, kreipimąsi už pareiškėją pasirašo kitas asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens kodą. Kreipimasis pateiktas elektroniniu būdu turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

23. Kiekvienas kreipimasis įregistruojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės priimamajame Peticijų registravimo žurnale ir perduodamas Peticijų komisijos pirmininkui.

24. Apie kreipimosi įregistravimą Peticijų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui ar jo atstovui, nurodant įregistravusią instituciją, įregistravimo numerį ir datą.

 

IV SKYRIUS

KREIPIMOSI NAGRINĖJIMAS

 

25. Peticijų komisija, susipažinusi su kreipimusi, išsiaiškina, ar jame iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Savivaldybės institucija) kompetencijai. Jeigu išsiaiškinama, kad kreipimąsi nagrinėti turi kita institucija, Peticijų komisija ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo išsiaiškinimo dienos jį persiunčia kompetentingai  institucijai, atsižvelgdama į tai, kieno kompetencijai priklauso kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas, ir apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui.

26. Anoniminis kreipimasis atmetamas nesprendžiant šių nuostatų 25 punkte nustatytų klausimų.

             27. Kreipimasis nepripažįstamas peticija, jei:

27.l. jis neatitinka Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio reikalavimų;

27.2. iškeltiems reikalavimams ir siūlymams tenkinti nereikia priimti naujo teisės akto, pakeisti, papildyti galiojantį teisės aktą ar pripažinti jį netekusiu galios;

27.3. tas pats pareiškėjas dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų per kalendorinius metus padavė daugiau kaip vieną kreipimąsi į Savivaldybę;

27.4. pareiškėjas visiškai nepagrindžia kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų ar kitaip piktnaudžiauja peticijos teise;

27.5. Peticijų komisija per kalendorinius metus dėl kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų jau yra priėmusi sprendimą;

27.6. kreipimąsi paduoda jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis, ne Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė.

28. Peticijų komisija, priėmusi motyvuotą sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija, apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

29. Peticijų komisija, gavusi ne vieną kreipimąsi dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų, turi teisę nagrinėti juos kaip vieną kreipimąsi.

30. Pripažinusi kreipimąsi peticija, Peticijų komisija kartu išsprendžia klausimą, ar galima priimti peticiją nagrinėti.

31. Jeigu kreipimasis yra nepasirašytas arba jame nenurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, išskyrus atvejus, kai kreipimasis yra anoniminis, Peticijų komisija nustato terminą trūkumams pašalinti ir praneša apie tai pareiškėjui ar jo atstovui. Pareiškėjui arba pareiškėjo atstovui per nustatytą terminą ištaisius trūkumus, Peticijų komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą peticiją nagrinėti.

32. Peticijų komisija atsisako priimti peticiją nagrinėti, jeigu per nustatytą terminą nebuvo ištaisyti šių nuostatų 31 punkte nurodyti trūkumai. Peticijų komisija neturi teisės atsisakyti nagrinėti peticiją dėl to, kad pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas nenurodė kreipimesi asmens kodo, gyvenamosios vietos, telefono ar telefakso numerio.

33. Apie peticijos priėmimą nagrinėti arba apie atsisakymą priimti peticiją nagrinėti Peticijų komisija praneša pareiškėjui ar jo atstovui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas dalyvavo priimant sprendimus. Šių nuostatų 29 punkte nurodytu atveju pranešama kiekvienam pareiškėjui. Sprendimas atsisakyti priimti peticiją nagrinėti turi būti motyvuotas.

34. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija ar atsisakyti priimti peticiją nagrinėti gavimo dienos gali apskųsti Peticijų komisijos sprendimą Savivaldybės tarybai.

35. Peticijų komisija, priėmusi sprendimą peticiją nagrinėti, paskiria peticijos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir apie tai raštu praneša pareiškėjui ar jo atstovui bei paskelbia Savivaldybės internetinėje svetainėje.

36. Kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimą Peticijų komisija išsprendžia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi įregistravimo dienos. Jei kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimui išspręsti reikalingi papildomi dokumentai ar išvados, terminas skaičiuojamas nuo paskutinio reikiamo dokumento gavimo dienos.

37. Tuo atveju, kai kreipimasis pripažįstamas peticija ir priimamas nagrinėti, tačiau Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje jau yra užregistruotas ar pateiktas Savivaldybės tarybai svarstyti teisės akto projektas, kuriame yra suformuluoti pareiškėjo peticijoje pateikti siūlymai ar reikalavimai, tokia peticija yra perduodama svarstyti kartu su minėtu teisės akto projektu.

 

V SKYRIUS

PETICIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

38. Peticijų komisijai nusprendus peticiją priimti nagrinėti, peticija išnagrinėjama iš esmės Peticijų komisijos paskirtu laiku.

39. Peticijų komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti pareiškėjas ar jo atstovas. Jie gali išdėstyti savo reikalavimus, atsakyti į Peticijų komisijos narių klausimus.

40. Sprendimo priėmimo metu Peticijų komisijos pirmininkas turi teisę paprašyti pareiškėjo ar jo atstovo apleisti posėdžio patalpą.

41. Pareiškėjo ar jo atstovo nedalyvavimas Peticijų komisijos posėdyje netrukdo Peticijų komisijai klausimus spręsti iš esmės.

42. Visos peticijos turi būti išnagrinėtos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sprendimo priimti peticiją nagrinėti priėmimo dienos;

43. Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

44. Tuo atveju, kai nusprendžiama tenkinti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamo teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui parengti, arba siūloma pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui parengti teisės akto projektą.

45. Parengtus teisės aktų projektus Peticijų komisija perduoda nagrinėti Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

46. Peticijos nagrinėjimo procedūra baigiama Savivaldybės tarybos motyvuotu sprendimu tenkinti ar atmesti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus.

47. Išnagrinėjus peticiją Savivaldybės taryboje, apie priimtą sprendimą per 10 darbo dienų raštu pranešama pareiškėjui ar jo atstovui ir apie tai paskelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

            48. Savivaldybės tarybos sprendimai dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo gali būti apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

     ______________________