Meniu
Kas yra vaiko globa

Kas yra globa?

Globa (rūpyba) – tai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Globa (rūpyba) vaikui nustatoma tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

Globos rūšys

Vaiko laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.

Globos formos

globa šeimoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) fizinio asmens šeimoje ir globėju (rūpintoju) paskiriamas fizinis asmuo;

globa šeimynoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) šeimynoje ir jo globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo-šeimyna;

globa institucijoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ir vaiko globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo- socialinės globos įstaiga.

Globėjas – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa. Vaiko globėjas (rūpintojas gali būti fizinis arba juridinis asmuo.

Globėjo pareigos

Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:

• užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką;

• sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;

• netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams. Palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;

• rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius. Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Kaip vaikui parenkamas globėjas?

Vaiko interesus visada labiausiai atitinka globa šeimoje, todėl vaiko teisių apsaugos skyrius turi dėti visas pastangas, kad surastų galinčią globoti šeimą. Pirmiausia globėjo ieškoma tarp giminaičių. Jei neatsiranda giminaičių, galinčių globoti vaiką, vaikas gali būti įkurdinamas institucijoje (socialinės globos įstaigoje), geriausiai atitinkančioje vaiko interesus – amžių, išsivystymo lygį, specialiuosius poreikius. Jei pasikeičia vaiko poreikiai, galima pakeisti ir globėją.

Kada globėjas gali būti atleistas nuo pareigų?

Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

Kada globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų?

Globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų, jeigu jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais. Atleisti ar nušalinti nuo pareigų galima tiek globėją-fizinį asmenį, tiek globėją- juridinį asmenį.