Meniu
Informacija apie 2019 m. vasario 22 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. vasario 22 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 34 klausimais – pritarta įstaigų ataskaitoms už 2018 metus, patvirtinta aplinkos apsaugos rėmimo programos sąmata, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

 

Tarybos posėdyje patvirtintas 2019 metų biudžetas ir strateginis veiklos planas

Patvirtintos gairės ateičiai

Tarybos posėdyje patvirtintas vienas svarbiausių planavimo dokumentų – Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas. Šis, artimiausiems trejiems metams tvirtinamas veiksmų planas skirtas įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginio plėtros plano veiksmus, Bendrojo plano sprendinius, ilgalaikių programų priemones, tikslingai panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas bei kitus Savivaldybės tarybos patvirtintus strateginio planavimo dokumentus. Strateginiame plane numatytas priemones planuojamos finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir programų, valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

Patvirtintas 2019 metų Savivaldybės biudžetas

2019 metų biudžeto projektą išsamiai pristatė Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė, informavusi, kad jis buvo svarstomas visuose komitetų ir frakcijų posėdžiuose, paskelbtas viešai Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai galėjo ne tik susipažinti su parengtu projektu, bet ir teikti siūlymus, tačiau nei iki viešo projekto svarstymo, nei jo metu ,gyventojų siūlymų negauta.

V. Tautvydienė informavo, kad 2019 metų biudžetą sudaro 36,710 mln. eurų pajamų, t. y. 2019 m. biudžetas yra 2,95 mln. eurų didesnis, nei patvirtintas 2018 metais, 2,9 mln. eurų didesnis, nei buvo prognozuojamas šiems metams, tačiau 7,5 mln. eurų mažesnis nei realus rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų poreikis pagal programas.

Iš viso 2019 metais Savivaldybei suplanuota 36,710 mln. eurų pajamų, iš jų – 544,7 tūkst. eurų skolintų lėšų ir 1214,523 tūkst. eurų likutis metų pradžioje už 2018 metus, tačiau, pasak vedėjos, šiems metams planuojamos pajamos turėtų būti daugiau nei 7 mln. eurų didesnės, kad būtų patenkinti visi realūs biudžetinių įstaigų poreikiai.

Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (57,6 proc.) ir dotacijų (39,1 proc.). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 1,2 mln. eurų arba 3,3 proc. visų planuojamų pajamų.

Savivaldybės išlaidoms suplanuota skirti 33,632 mln. eurų (91,6 proc.), iš jų darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 21,6 mln. eurų (64,3 proc.) Taip pat šiais metais planuojama įsigyti turto už 3,078 mln. eurų. Iš viso Savivaldybės biudžete planuojami asignavimai sudarys 36,710 mln. eurų.

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia lėšų numatoma skirti rajono švietimo sistemai – Žinių visuomenės plėtros programos vykdymui skirta 49 proc. visų numatytų išlaidų. Net šešioms programoms įgyvendinti numatyta skirti daugiau lėšų, negu joms buvo skirta 2018 metais. Be jau minėtos Žinių visuomenės plėtros programos, daugiau lėšų taip pat skirta: Kultūros plėtros programai, Sporto plėtros programai, Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programai, Aplinkos apsaugos rėmimo programai ir Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programai.

Detaliau pristatydama suplanuotas 2019 metų biudžeto išlaidas, V. Tautvydienė paminėjo kai kurias biudžeto eilutes, kurios sulaukia daugiausiai dėmesio. Tai – įvairioms programoms įgyvendinti skirtos išlaidos. Taip pat Savivaldybė suplanavusi prisidėti prie 30 Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo, atlikti kitus darbus.

Esminių pastabų bei pasiūlymų dėl biudžeto projekto posėdyje Tarybos nariai nepateikė, tad ir kokių nors korekcijų padaryta nebuvo. Vis dėlto opozicijai priklausantys Tarybos nariai sprendimo projektui nepritarė. Už 2019 metų biudžeto patvirtinimą balsavo 15 Tarybos narių.

Keitėsi didžiausias leistinas pareigybių skaičius

Kai kuriose biudžetinėse įstaigose keitėsi didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Tarybos nariai nustatė didžiausią leistiną etatų skaičių Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose ir Kybartų kultūros centre. Pastarajame ketinama įsteigti 0,5 etato pareigybę kultūrinės ir edukacinės veiklos vykdymui, nes Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1232 patvirtinti nauji įstaigos veiklos nuostatai, kurie leidžia vykdyti galerijos veiklą. „Pasaulio kybartiečių“ draugija perduos Kybartų kultūros centrui istorinę ir meninę vertę turinčius eksponatus, todėl reikalinga pareigybė, kuri užtikrintų tinkamą galerijos veiklą.

Bus reorganizuojama Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla

Tarybos posėdyje priimtas ir skaudus sprendimas – sutikta reorganizuoti Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinę mokyklą ją prijungiant prie Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos. Po prijungimo Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla taptų Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių skyriumi. Toks sprendimas priimtas todėl, kad Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinei mokyklai dėl per mažo mokinių skaičiaus nebepakanka lėšų. Paežerių pagrindinėje mokykloje 2018–2019 m. m. mokėsi 48 vaikai 6 komplektuose, tačiau pagal MK metodiką trūksta 16 000 eurų. Tokios mokyklos gali būti prijungiamos prie kitų mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas, ir toliau veikti tose pačiose patalpose kaip mokyklos struktūrinis padalinys, taigi po prijungimo Paežerių pagrindinės mokyklos bendruomenė liks dirbti ir mokytis tose pačiose patalpose.

Keitėsi tvarkos aprašai

Tarybos nariai posėdyje patvirtino naują Paramos mokinio reikmenims įsigyti Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą ir naują Mokinių nemokamo maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą. Šie Tvarkos aprašai pakeisti atsižvelgus į pasikeitusias teisės aktų nuostatas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo, kuriuo siekiama tobulinti socialinės paramos mokiniams (mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti) organizavimą, efektyviai panaudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas socialinei paramai mokiniams, redakcija.

Siekiant labiau finansiškai paremti nepasiturinčias šeimas, mokinio reikmenims įsigyti skiriamų lėšų dydis padidintas iki 2 BSI (76 eurų) dydžio. 

Siekiant užtikrinti visavertį, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą, apie 25 procentais padidinami vienam mokiniui vienai dienai nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžiai.

Patvirtinti nauji stebėtojų tarybos nariai

Tarybos posėdyje patvirtinta nauja viešosios įstaigos Kybartų  pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba:

  • Nijolė Karnickienė,  Kybartų seniūnijos seniūno pavaduotoja, steigėjo paskirta atstovė;                               
  • Ernestas Rutkauskas, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas, steigėjo paskirtas atstovas;
  • Arvydas Šlivinskas, Savivaldybės tarybos narys;
  • Vida Sakalauskienė, visuomenės atstovė;
  • Ilona Antanavičienė, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų atstovė.

Taip pat patvirtinta pakeista viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybos sudėtis:

  • Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja, steigėjo paskirta atstovė;
  • Regina Dženkauskienė, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo paskirta atstovė;
  • Algirdas Pilipavičius, Savivaldybės tarybos narys;
  • Vidutė Petrauskienė, visuomenės atstovė;
  • Laimutė Mockeliūnaitė,  Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės vyresn. slaugytoja.

 

Nustatyti šeimos stiprinimo prioritetai

Taryba pritarė sprendimui dėl šeimos stiprinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo. Nustatyti šie šeimos stiprinimo prioritetai: darnaus žmogaus vystymasis per šeimos puoselėjimą, nedarbo mažinimas, profesinio aktyvumo skatinimas, palankių sąlygų spręsti būsto problemas kūrimas ir pašalpų derinimas su kitomis paramos formomis, kompleksiška institucinė ir šeimos politikos instrumentų sistema.

 

Pasikeitė Savivaldybės administracijos struktūra

Patvirtintas sprendimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus veiklos sritis labai plati, todėl nuspręsta įsteigti du atskirus skyrius ir atskirti investicijų ir strateginio planavimo bei vietinio ūkio srityse vykdomas funkcijas, todėl Savivaldybėje bus įsteigtas – Investicijų ir strateginio planavimo skyrius bei Vietinio ūkio skyrius. Taip pat nuspręsta struktūrą papildyti jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybe, kuri neįeis į struktūrinius padalinius ir bus tiesiogiai pavaldi Savivaldybės administracijos direktoriui (iki šiol ši pareigybė buvo įsteigta Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje ir pavaldi skyriaus vedėjui).

 

Sudaryta Verslo taryba

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) Vilkaviškio atstovybės iniciatyva Vilkaviškio rajono savivaldybės Taryboje priimtas sprendimas įkurti Verslo tarybą bei patvirtinti jos nuostatai. Taryba įkurta siekiant sukurti ir nuolat gerinti verslo plėtrai palankią aplinką ir sąlygas Vilkaviškio rajone.

Verslo tarybai priklausys 9 nariai: trys Savivaldybės atstovai – Meras Algirdas Neiberka, vicemeras Kazys Kiaulakis, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, taip pat trys KPPAR Vilkaviškio atstovybės atstovai – Linas Dubickas, Aloyzas Beržanskis, Vitas Girdauskas bei trys žemės ūkio srities atstovai – Vilkaviškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Onutė Kartavičienė, žemės ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai“ pirmininkas Arūnas Maksvytis ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Vilkaviškio skyriaus pirmininkas Albinas Šneideris. Patariamojo balso teise Verslo tarybos posėdžiuose galės dalyvauti ir Verslo tarybos šalių neatstovaujamų verslo organizacijų atstovai, kuriuos pakvies Verslo taryba.

 

Turizmo ir verslo informacijos centras – Kauno pramonės ir amatų centro narys

Taryba leido VŠĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo centrui tapti Kauno pramonės ir amatų rūmų nariu. Pritarus sprendimo projektui, centras galės aktyviai dalyvauti jų veikloje, kurios tikslas – skatinti prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą, skatinti kurti darbo vietas regione, rengti ir svarstyti pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovauti savo nariams, darbdaviams bendradarbiaujant su valstybėmis, valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis ir kt.

 

2019-ieji paskelbti Kybartų „Sveikatos“ metais

Taryba pritarė sprendimui, kuriuo 2019 metai būtų paskelbti Kybartų sporto klubo „Sveikata“ metais. Šio sprendimo tikslas pagerbti seniausią Lietuvoje futbolo klubą – Kybartų sporto klubą „Sveikata“ 100-mečio jubiliejaus proga. Priėmus sprendimą, Savivaldybė įsipareigojo kartu su sporto klubu „Sveikata“ parengti minėjimo priemonių planą su planuojamu lėšų poreikiu. Šis sprendimo projektas buvo parengtas atsižvelgus į Kybartų miesto sporto klubo prašymą.

Savivaldybės tarybos Peticijų komisija buvo gavusi daugiau nei 700 gyventojų pasirašytą peticiją dėl 2019 m. paskelbimo Kybartų „Sveikatos“ metais, tačiau ši peticija buvo atmesta, nes neatitiko Peticijų įstatymų reikalavimo.