Meniu
Informacija apie 2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje įvyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 34 klausimais – pritarta 2018 metų biudžeto, Tarybos veiklos reglamento pakeitimams, 2017 metų konsoliduotųjų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams; priimti sprendimai dėl Savivaldybės turto disponavimo, komisijų sudarymo ir jų nuostatų patvirtinimo, patvirtintos Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvados, nagrinėti ir priimti kiti aktualūs rajono savivaldos klausimai.

 

Patvirtintas vaikų skaičius Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose

Sumažėjus vaikų skaičiui ir vadovaujantis socialinės globos normomis, patvirtintas 30 vietų skaičius Kybartų globos namuose.

Nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. Šiais metais įsteigti bendruomeniniai vaikų globos namai, į kuriuos jau perkelti 5 vaikai, kuriami ir antrieji bendruomeniniai vaikų globos namai, į kuriuos bus perkelti 6 vaikai, kuriems ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos Kybartų vaikų globos namuose.

Be to, Tarybos nariai pritarė Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų rengiamam projektui „Vaikų dienos centro įkūrimas Kybartuose“ ir dalinio finansavimo skyrimui. Vaikų dienos centro įsteigimas Kybartuose sudarytų galimybes didinti vietovės gyventojų vaikų užimtumą, skatintų įvairių socialinių grupių vaikų bendravimą, sudarytų sąlygas kokybiškai praleisti laisvalaikį, įrengiant vaikų užimtumui pritaikytas erdves.


Švietimo pagalbos tarnyboje padidintas pareigybių skaičius

Vadovaujantis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, Globos centro funkcijoms vykdyti ir organizuoti budinčių globotojų veiklą reikia įsteigti dvi naujas pareigybes: globos koordinatoriaus ir psichologo. Šiuo metu Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyboje yra nustatytas 11,5 pareigybių skaičius. Taryba pritarė padidinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių iki 13,5.

 

Sudaryta šeimos komisija

Taryboje pritarta sprendimui dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Komisijos sudėtį sudaro 7 nariai: Savivaldybės tarybos nariai Mavliuda Melibajeva ir Petras Volungevičius, Savivaldybės darbuotojos: Daiva Riklienė, Simona Bikaitė ir Šarūnė Kamaitytė ir du visuomenininkai – Vilkaviškio  dekanato šeimos centro valdybos narys Evaldas Plečkaitis ir Vilkaviškio moterų namų-Krizių centro prezidentė Asta Augustaitienė.

 

Pritarta bendruomenių rengiamiems projektams 

Taryba pritarė penkiems kaimo bendruomenių projektams.

Pritarta bendruomenės „Dailučių švyturiai“ rengiamam projektui „Dailučių kaimo vaikų dienos centro kūrimas“, kurį įgyvendinus būtų įkurtas naujas vaikų dienos centras Dailučiuose. Įgyvendinant šį projektą bus rekonstruotas bendruomenės „Dailučių švyturiai“ pastatas, pakeistas stogas, apšiltintas pastatas, bus vykdomas neformalusis ugdymas.

Taip pat pritarta Gudkaimio kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Socialinių paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose“. Gudkaimio kaimo bendruomenė rengiamo projekto metu sieks įsigyti transporto priemonę (keleivinį mikroautobusą), kuri bus skirta teikti pavėžėjimo paslaugas, pervežti buitinę techniką, televizorių ir baldus įstaigos gyventojams.

Karklinių kaimo bendruomenės rengia projektą „Atvirų erdvių pritaikymas jaunimo veiklai Karklinių kaime“, kuris taip pat sulaukė Tarybos narių pritarimo. Įgyvendinus šį projektą būtų atliktas kapitalinis remontas, įrengta šildymo sistema, patalpos pritaikytos jaunimo veiklai.

Tarybos pritarimo sulaukė ir Patilčių kaimo bendruomenės rengiamas projektas „Atrask Patilčius“, kuriuo siekiama atnaujinti gyvenvietės parką. Įgyvendinus projektą Patilčių parkas būtų pritaikytas turistų poreikiams, sukurtos inovatyvios erdvės jaunimui ir vaikams, įrengta krepšinio aikštelė, įrengtas betoninis lauko teniso stalas, betoninis lauko futbolo stalas (pritaikytas neįgaliesiems), įrengta lauko laužavietė.

Taryba pritarė ir Paežerių kaimo bendruomenės projekto „Paežerių ežero pakrantės pritaikymas poilsiui ir turizmui“ rengimui ir daliniam projektavimui. Projekto tikslas – sutvarkyti Paežerių ežero pakrantę, kurioje galėtų saugiai poilsiauti vietiniai gyventojai ir atvykstantys turistai. Projekto metu bus išvalyta ežero pakrantė, įrengtas medinis takas, pontoninis lieptas su aikštele ir nulipimu į vandenį, įrengta tinklinio aikštelė, atlikti gerbūvio atstatymo darbai.

Tarybos nariai taip pat pritarė visų išvardintų projektų daliniam finansavimui, iš Savivaldybės biudžeto lėšų skiriant iki 20 proc. nuo bendros projekto vertės.

Reglamentuota prekyba ir paslaugų teikimas Savivaldybės viešosiose vietose

Tarybos nariai patvirtino naujas Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles (toliau – Taisyklės), kurios pakeitė iki šiol galiojusias. Taisyklės nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo reikalavimus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose. Patvirtintomis Taisyklėmis reglamentuojama prekyba ir paslaugų teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose, dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimas, leidimų prekiauti išdavimas ir kiti klausimai. Šių Taisyklių privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas laikinuose statiniuose, nuo (iš) laikinų įrenginių, prekybai pritaikytų dviračių, priekabų, automobilių, vežimėlių, išnešiojamąja prekyba bei poilsio ir sporto reikmenų ir įrangos nuomos, vandens pramogų inventoriaus nuomos, žaidimų, mažųjų atrakcionų, kinkomojo ar kt. transporto.

 Taip pat pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai), reglamentuojant, kokie dokumentai pateikiami, norint gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose ir patikslinant, kad Nuostatų 1 priedo 1.1.2. eilutėje nustatyta vietinė rinkliava mokama už prekybą ne maisto prekėmis, išskyrus prekybą gėlėmis. Pakeistuose Nuostatuose nurodyta, kad asmenys, pageidaujantys gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje, seniūnijos, kurios teritorijoje bus prekiaujama ar teikiamos paslaugos, seniūnui su prašymu išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje turi pateikti rinkliavos sumokėjimą įrodantį dokumentą.

Tarybos posėdyje taip pat nustatytos viešosios vietos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas. Patvirtintu Tarybos sprendimu nustatyta, kad prekiauti ar teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų įrenginių leidžiama visose Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose, išskyrus: Vilkaviškio miesto aikštę, žaliuosius plotus, tiltus, gatvių sankryžas. Konkrečių prekybos ir paslaugų teikimo vietų išdėstymo adresų sąrašus tvirtins Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Beje, nurodyti draudimai nebus taikomi renginių metu, kai renginių organizatoriai turės Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotą leidimą organizuoti renginį. Prekybos ir paslaugų teikimo vietų išdėstymo schemas šiais atvejais rengs renginių organizatoriai.

 

Gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimai

Pritarta Pilviškių, Klausučių, Kybartų, Gražiškių, Bartninkų, Šeimenos seniūnijų gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimams. Kybartų seniūnijos Kurpikų kaimo gatvei suteiktas Ežero gatvės pavadinimas, Šeimenos seniūnijos Juodvario kaimo gatvei – Naujakurių, Klausučių seniūnijos Žaliosios kaimo gatvei – Šeimenos pavadinimas.

Panaikinti gatvių pavadinimai: Bartninkų seniūnijos Kunigiškių kaimo Aistos gatvė, Šeimenos seniūnijos Gudelių kaime – Šiaurės g., Mažūjų Budežerių – Vaismedžių 1-oji g., Kmynų g., P. Cvirkos g., Lakštingalų g., Kapų g., Aviečių g., Vėjo g., Serdokų kaime – Algirdo g., J. Basanavičiaus g.

Šeimenos seniūnijos Pūstapėdžių kaimui priskirtos Šeimenos seniūnijos Mažųjų Būdežerių kaimo Alyvų, Beržų ir Vyšnių gatvės, o Klausučių seniūnijos Žaliosios kaimui priskirtos Klausučių seniūnijos Iškartų kaimo Miško ir Lauko gatvės bei Andriškių kaimo Sodo, Liepų ir Žaliosios gatvės.

 

Pakeistas Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Pasikeitus Vietos savivaldos įstatymo teisiniam reguliavimui bei įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kuris sugriežtino asmens duomenų apsaugos reikalavimus, pakeistos dokumentų rengimo Savivaldybės tarybos komitetų ar komisijų posėdžiams procedūros bei pakeisti atitinkami Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento punktai. Reglamento pakeitimais nustatoma Tarybos posėdžio fiksavimo tvarka (daromas posėdžio garso įrašas), jeigu posėdis vyktų ne nuolatinėje posėdžių vietoje ir kai nebūtų galima užtikrinti tiesioginio transliavimo, keičiamos Tarybos sprendimų projektų ir kitų dokumentų rengimo, pateikimo Tarybos, Komitetų ar Komisijų posėdžiams bei paskelbimo procedūros, praplečiami Tarybos įgaliojimai, suteikiami papildomi įgaliojimai Mero pavaduotojui, kai Meras negali eiti pareigų, Tarybos nariams suteikiama teisė kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos, keičiamos kai kurios teisinės sąvokos.  

 

Pritarta dėl kandidatūros teikimo apdovanojimui  „Auksinės krivūlės“ riteris

Taryboje vienbalsiai pritarta siūlyti Ramūno Žemaičio kandidatūrą Savivaldybių asociacijos apdovanojimams – „Auksinės krivūlės“ riterio ženklui. R. Žemaitis yra aktyvus Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas, kuris, atsižvelgdamas į bendruomenės interesus, stengiasi dėl žmonių gerovės.